Curtea Constituțională

Decizia nr. 651/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, coroborate cu cele ale anexei nr. 4 la aceeași ordonanță

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Tudorel Toader
Valentina Bărbățeanu
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, coroborate cu cele ale anexei nr. 4 la aceeași ordonanță, excepție ridicată de S.C.A. Hasotti și Asociații din București în Dosarul nr. 3.175/1.748/2011 al Judecătoriei Cornetu și care constituie obiectul Dosarului nr. 206D/2012 al Curții Constituționale.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca neîntemeiată, precizând că își menține valabilitatea, mutatis mutandis, Decizia Curții Constituționale nr. 57 din 26 ianuarie 2012. Menționează, de asemenea, faptul că valoarea prejudiciului prezumat absolut ca fiind suferit de autoritatea rutieră e determinat în mod obiectiv în funcție de masa autovehiculului.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 octombrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 3.175/1748/2011, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, coroborate cu cele ale anexei nr. 4 la aceeași ordonanță, excepție ridicată de S.C.A. Hasotti și Asociații din București, într-o cauză civilă având ca obiect soluționarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prevăzute prin art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că nu este explicată rațiunea instituirii unui tarif de despăgubire, ca sancțiune complementară pe lângă amendă și reținerea certificatului de înmatriculare. Arată că nu au fost explicate nici criteriile în funcție de care s-au stabilit valorile nominale diferențiate pe categorii de autovehicule. Obligarea la plata tarifului de despăgubire, care nu reprezintă altceva decât contravaloarea rovinietei pe o perioadă de 1 an, aduce atingere dreptului de proprietate privată protejat prin Constituție și tratatele europene la care România este parte și care se aplică în mod prioritar față de dreptul intern. Precizează că noțiunea de despăgubire implică logic existența unui prejudiciu, despre care susține că nu există în realitate.

Judecătoria Cornetu apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată. În acest sens, arată că pentru o contravenție se poate aplica numai o sancțiune principală și una sau mai multe sancțiuni complementare. Or, în situația de față, prin stricta aplicare a dispozițiilor legale s-ar ajunge la aplicarea unor sancțiuni disproporționat de mari față de gradul de pericol social al faptelor săvârșite. Consideră că textul de lege criticat contravine următoarelor dispoziții din Constituție: art. 25 alin. (1) care instituie dreptul la libera circulație, art. 45 care prevede accesul liber al persoanei la o activitate economică și art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituțional. În opinia sa, aplicarea și executarea unei sancțiuni pecuniare, deși determină direct o diminuare a patrimoniului celui sancționat, nu atrag automat o încălcare a dispozițiilor constituționale privind ocrotirea proprietății private. Totodată, apreciază că textul de lege criticat nu este de natură a influența în vreun fel piața și libertatea economică. În plus, arată că sancțiunea amenzii contravenționale și obligativitatea achitării unui tarif de despăgubire, instituite de legiuitor pentru nerespectarea dispozițiilor legale, nu încalcă dreptul la liberă circulație, ci au ca scop repararea unei fapte ilicite, aceea de a utiliza o infrastructură rutieră fără achitarea obligațiilor legale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, coroborate cu cele ale anexei nr. 4 la aceeași ordonanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, astfel cum au fost modificate și completate prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010. Dispozițiile legale criticate au următorul cuprins:

- Art. 8 alin. (3):

"

(3) Contravenientul are obligația de a achita, pe lângă amenda contravențională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcție de tipul vehiculului folosit fără a deține rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4.";

- Anexa nr. 4:

"

CUANTUMUL
tarifului de despăgubire aplicabil în cazul lipsei rovinietei valabile


Tipul vehiculului
Tarif de despăgubire
- euro -
A Autoturisme 28
B Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t 96
C a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t
b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
320
D a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t
b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
560
E Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv) 720
F Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv) 1.210"

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, textul de lege criticat contravine dispozițiilor din Constituție cuprinse la art. 11 Dreptul internațional și dreptul intern, art. 20 Tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 44 Dreptul de proprietate privată, art. 136 Proprietatea și art. 148 Integrarea în Uniunea Europeană.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 57 din 26 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2012, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002.

Cu acel prilej, Curtea a observat că, distinct de sancțiunea amenzii, textul de lege criticat prevede că în sarcina contravenientului se reține și obligația de a achita, cu titlu de tarif de despăgubire, o anumită sumă de bani, precizată în anexa nr. 4 la ordonanță, în funcție de tipul vehiculului care a fost folosit fără a deține rovinieta valabilă, adică în lipsa documentului sau înregistrării în format electronic care atestă achitarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Curtea a constatat că obligarea la plata acestui tarif de despăgubire este o consecință a răspunderii civile delictuale subiective a contravenientului ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite, respectiv utilizarea rețelei de drumuri fără plata tarifului corespunzător, care a avut ca rezultat un prejudiciu cauzat Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.

Curtea a reținut că, potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, actele normative pot cuprinde, pe lângă amenda contravențională ca sancțiune de drept administrativ, și tarife de determinare a despăgubirilor pentru prejudiciile pricinuite prin săvârșirea contravenției. Ținând cont de acest cadru general, reprezentat de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, legiuitorul a prevăzut, prin Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, obligația plății unui tarif de despăgubire fix, pe categorii de autovehicule, în sarcina utilizatorilor români și străini ai rețelei de drumuri naționale din România ce se află în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România. Curtea reține că, în concepția actului normativ criticat, utilizatorul a săvârșit o faptă ilicită (folosirea drumului național fără rovinietă), prin care a cauzat un prejudiciu rețelei de drumuri naționale prin uzarea și degradarea acestora și, totodată, există un raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, acesta fiind rezultatul direct al acțiunii de folosire a drumurilor naționale fără plata rovinietei. Prin urmare, stabilirea tarifului de despăgubire este întemeiată pe dreptul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România de a beneficia de repararea prejudiciului cauzat prin fapta ilicită săvârșită de utilizator.

Prin aceeași decizie, Curtea a reținut, în ceea ce privește susținerea potrivit căreia este interzisă aplicarea a două sancțiuni principale pentru aceeași faptă, că tariful de despăgubire nu are natura unei sancțiuni contravenționale, ci a unei modalități de acoperire a unui prejudiciu material. De aceea, posibilitatea cumulării răspunderii contravenționale cu răspunderea civilă delictuală și, subsecvent, impunerea achitării concomitente a unei amenzi contravenționale și a unui tarif de despăgubire se justifică prin diferența esențială dintre fundamentele fiecărui tip de răspundere. Astfel, dacă în cazul răspunderii contravenționale se urmărește sancționarea unei conduite ilicite, prin stabilirea răspunderii civile se tinde la repararea prejudiciului produs unui anumit subiect de drept, în speță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

Totodată, Curtea a observat că, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aceasta este persoană juridică română de interes strategic național, care desfășoară, în principal, activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor. De aceea, stabilirea pe cale legală a tarifului de despăgubire se impune în vederea asigurării unei modalități eficiente de recuperare a prejudiciului suferit, în considerarea importanței protejării rețelei de drumuri naționale din România și a necesității menținerii acesteia într-o stare care să ofere deopotrivă siguranță circulației și condiții optime pentru desfășurarea traficului rutier.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, considerentele mai sus menționate constituie argumente în sensul respingerii ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate în cauza de față, având în vedere că diminuarea patrimoniului contravenientului ca urmare a aplicării textelor de lege criticate nu constituie o încălcare a dreptului de proprietate privată, ci reprezintă consecința nesocotirii unor norme legale pe care acesta avea obligația să le respecte, potrivit art. 1 alin. (5) din Constituție.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, coroborate cu cele ale anexei nr. 4 la aceeași ordonanță, excepție ridicată de S.C.A. Hasotti și Asociații din București în Dosarul nr. 3.175/1.748/2011 al Judecătoriei Cornetu.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 19 iunie 2012.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu
;
se încarcă...