Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 857/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 10 aprilie 2019.

În vigoare de la 10 aprilie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 31 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 804.117 din 4.01.2019,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 12 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală antifraudă fiscală, Centrul național pentru informații financiare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

2. În anexa nr. 2, la punctul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare, după caz, înregistrează informații privind schimbări ale stării sau situației, precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale pentru care a fost îndeplinită procedura de la pct. 2, prin completarea «Formularului pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația, precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale», prevăzut în anexa nr. 2 D."

3. În anexa nr. 2, la punctul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

6.

(1) Ori de câte ori intervin schimbări privind situația aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii informează organul fiscal competent prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 2 E."

4. În anexa nr. 2, la punctul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Formularul prevăzut la pct. 4 alin. (2) se transmite organului fiscal competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la pct. 6.1 sau 6.2 sau la pct. 10.2 din anexa nr. 1 la ordin sau de la data ieșirii din gestiune, după caz, de la data intrării în gestiune a aparatelor de marcat livrate sau achiziționate, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale."

5. În anexa nr. 2, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

9. Pentru completarea și transmiterea formularelor prevăzute la pct. 2 și pct. 4 alin. (1) și (2), producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, precum și unitatea acreditată pentru comercializare și/sau service desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) dețin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu distribuitorul autorizat sau cu unitatea acreditată pentru comercializare și/sau service;

b) dețin certificat digital calificat emis în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată."

6. În anexa nr. 2, anexa nr. 2 A se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

7. În anexa nr. 2, anexa nr. 2 D se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

8. În anexa nr. 2, anexa nr. 2 E se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală antifraudă fiscală, Centrul național pentru informații financiare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihaela Triculescu

București, 28 martie 2019.

Nr. 857.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 A la Metodologia și procedura
de înregistrare a aparatelor de marcat electronice
fiscale în etapa preoperaționalizare a Registrului)

Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar și a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care au obținut avizul tehnic favorabil

Anul Luna

I. Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv distribuitorul autorizat

A. Date de identificare

A.1. Cod de identificare fiscală
A.2. Denumire

B. Calitate

B.1. Producător
B.2. Importator
B.3. Persoana juridică română care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale din statele membre ale Uniunii Europene

Se completează la fiecare comunicare de informații.

Se poate selecta o singură variantă din cele de mai sus. Se completează la fiecare comunicare de informații.

C. Distribuitor autorizat

Dacă se selectează C, se selectează și una dintre variantele de la B.

D. Date de contact

D.1. E-mail
D.2. Telefon

Se completează la fiecare comunicare de informații.

II. Persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale

A. Date de identificare

A.1. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
A.2. Nume și prenume

B. Date de contact

B.1. E-mail
B.2. Telefon

Se completează la fiecare comunicare de informații.

C. Calitate

C.1. Tehnician de service
C.2. Alta1)

1) Se precizează calitatea deținută.

Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de informații.

III. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal

A. Seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal
B.1. Număr aviz tehnic favorabil
B.2. Data aviz tehnic favorabil
C.1. Număr autorizație distribuție
C.2. Data autorizație distribuție
C.1 și C.2 se completează de către operatorii economici care au calitatea de distribuitori autorizați.

D. Certificatul digital instalat pe AMEF în format PKCS7 cert only codificat base 642)

2) Include autoritatea emitentă, poate conține maximum 10.000 de caractere.

E. Adaptat pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, care a obținut avizul tehnic favorabil

IV. Adresa completă a locului de depozitare a aparatului de marcat electronic fiscal

Județ
Sector
Localitate
Stradă
Număr
Scară
Etaj
Apartament
Alte detalii adresă3)

3) Se completează ori de câte ori identificarea corectă a locului de depozitare a aparatului de marcat electronic fiscal necesită furnizarea de detalii suplimentare.

V. Modificări ale datelor de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal înregistrate prin
intermediul unui formular transmis anterior

A. Seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal
B.1. Număr aviz tehnic favorabil
B.2. Dată aviz tehnic favorabil
C.1. Număr autorizație distribuție
C.2. Dată autorizație distribuție

Pentru a comunica modificări ale datelor de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal se completează obligatoriu și datele prevăzute la III. A, B.1, B.2 și C.1, C.2.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

Semnătura electronică

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 D la Metodologia și procedura
de înregistrare a aparatelor de marcat electronice
fiscale în etapa preoperaționalizare a Registrului)

Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația, precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale

Anul Luna

I. Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare

A. Date de identificare

A.1.1. Distribuitor autorizat
A.1.2. Unitate acreditată pentru comercializare

Se completează la fiecare comunicare de informații.

A.2. Cod de identificare fiscală
A.3. Denumire

Se completează la fiecare comunicare de informații.

B. Date de contact

B.1. E-mail
B2. Telefon

Se completează la fiecare comunicare de informații.

II. Persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale

A. Date de identificare

A.1. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
A.2. Nume și prenume

B. Date de contact

B.1. E-mail
B2. Telefon

Se completează la fiecare comunicare de informații.

C. Calitate

C.1. Tehnician de service
C.2. Alta1)

1) Se precizează calitatea deținută.

Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de informații.

III. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal

A. Numărul unic de identificare
B. Seria de fabricație
C.1. Număr aviz tehnic favorabil
C.2. Dată aviz tehnic favorabil

Se completează fie numărul unic de identificare, fie seria de fabricație și numărul și data avizului tehnic favorabil.

D.1. Schimbare certificat digital
D.2. Certificatul digital instalat pe aparatul de marcat electronic fiscal în format PKCS7 cert only codificat base 642)

2) Include autoritatea emitentă, poate conține maximum 10.000 de caractere.

IV. Date referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal

Furat
Dispărut
Distrus
Dezmembrat pentru piese de schimb
Exportat
Livrat intracomunitar
Exportat temporar
Reexportat

Se selectează o singură variantă.

V. Date privind schimbările intervenite în situația aparatului de marcat electronic fiscal

Se completează exclusiv de către operatorii economici care au calitatea de distribuitor autorizat.

A. Factor generator

A.1. Reorganizare distribuitor autorizat prin fuziune
A.2. Reorganizare distribuitor autorizat prin divizare
A.3. Cesiune realizată în condițiile legii
A.4. Confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate
A.5. Încetare activitate distribuitor autorizat

B. Documentul întocmit

B.1. Proces-verbal
B.2. Factura
B.3. Altele3)

3) Se precizează denumirea documentului.

Se selectează o singură variantă.

B.4. Seria documentului
B.5. Numărul documentului
B.6. Data documentului

C. Entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal

C.1. Cod de identificare fiscală
C.2. Denumire

VI. Date privind livrarea/achiziția aparatului de marcat electronic fiscal

A. Operațiunea

Livrare
Achiziție

B. Corecție

C. Factura

Serie
Număr
Dată

D. Operatorul economic către care se livrează/de la care se achiziționează aparatul de marcat electronic fiscal

Cod de identificare fiscală
Denumire

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt
corecte și complete.

Semnătura electronică

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 2 E la Metodologia și procedura
de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale
în etapa preoperaționalizare a Registrului)

Notificare

Anul Luna

A. Date de identificare a operatorului economic

A.1. Denumire
A.2. Cod de identificare fiscală

B. Domiciliul fiscal și date de contact

Județ
Sector
Localitate
Stradă
Număr
Scară
Etaj
Apartament
Telefon
Fax
E-mail

C. Date de identificare a persoanei care transmite notificarea

C.1. Nume și prenume
C.2. Funcția

D. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal

D.1. Seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal
D.2. Numărul autorizației de distribuție
D.3. Număr unic de identificare

Se completează fie numărul unic de identificare a aparatului de marcat, fie seria de fabricație și numărul autorizației de distribuție.

E. Situație

Data apariției situației

E.1. Schimbarea locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal

Dacă se selectează E.1, se precizează adresa completă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal sau, după caz, informații privind utilizarea aparatului de marcat electronic fiscal în activități de comerț/servicii prestate în regim ambulant sau în activitatea de transport în regim de taxi, precum și motivul care a condus la schimbarea comunicată.

Adresa completă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal

Județ
Sector
Localitate
Stradă
Număr
Scară
Etaj
Apartament
Alte detalii adresă1)

1) Se completează ori de câte ori identificarea corectă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal necesită furnizarea de detalii suplimentare.

sau
aparat de marcat electronic fiscal utilizat în activități de comerț/servicii prestate în regim ambulant
sau
aparat de marcat electronic fiscal utilizat în activitatea de transport în regim de taxi
numărul de înmatriculare al autoturismului
Motivul care a condus la schimbarea comunicată eroare la declarare/prelucrare/fiscalizare schimbarea locului de desfășurare a activității
altele

E.2. Furtul aparatului de marcat electronic fiscal
E.3. Dispariția aparatului de marcat electronic fiscal
E.4. Distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal
E.5. Înstrăinarea aparatului de marcat electronic fiscal

Dacă se selectează E.5, se completează și informațiile de la E.5.1, E.5.2 și E.5.3.

Date de identificare a operatorului economic care a achiziționat aparatul de marcat electronic fiscal

E.5.1. Denumire
E.5.2. Cod de identificare fiscală
E.5.3. Motiv înstrăinare
Încetare activitate prin închiderea punctului de lucru
lichidare
dizolvare
fuziune
divizare
Alt motiv2)

2) Se precizează motivul.

E.6. Alte situații decât cele prevăzute la E.1-E.5

Dacă se selectează E.6, se precizează situația în care se află aparatul de marcat electronic fiscal, alta decât cele prezentate la E.1-E.5.

Documente atașate3)

3) Dacă printr-o singură notificare se transmit informații referitoare la mai multe situații și aparate de marcat electronice fiscale, se anexează un singur fișier care conține documentele privind fiecare situație notificată.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din acest document sunt corecte și complete.

Semnătura electronică

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...