Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență din 24.07.2012

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 august 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea de certificare și plată comunică Direcției generale de programare bugetară și Direcției generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sumele încasate și utilizate până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, din sumele primite suplimentar de România în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, detaliate pe fiecare program operațional, respectiv pe fiecare ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management. Sumele mai sus menționate, utilizate până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012, se vor reconstitui de către Autoritatea de certificare și plată din sumele rambursate de Comisia Europeană.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea de certificare și plată comunică autorităților de management, Direcției generale de programare bugetară și Direcției generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sumele încasate în conturile gestionate de Autoritatea de certificare și plată începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 din sumele primite suplimentar de România în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011, detaliate pe fiecare program operațional, respectiv pe fiecare ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011, Autoritatea de certificare și plată comunică autorităților de management, Direcției generale de programare bugetară și Direcției generale de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sumele încasate începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, detaliate pe fiecare program operațional, respectiv pe fiecare ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) În termen de 7 zile lucrătoare de la încasarea sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 sau de la reconstituirea sumelor conform art. 1 alin. (1), respectiv în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice pentru sumele aflate în sold, Autoritatea de certificare și plată virează echivalentul în lei al acestor sume, calculat la cursul Băncii Naționale a României valabil în ziua efectuării schimbului valutar, din contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea programelor operaționale din cadrul obiectivului convergență" în contul de venituri ale bugetului de stat 20.45.01.22 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up" deschis pe codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management. Modificări (1)

(2) Autoritățile de management care gestionează programele operaționale pentru care primesc suplimentar sume potrivit art. 1 au obligația de a solicita ordonatorilor principali de credite ai ministerelor în cadrul cărora funcționează majorarea bugetelor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea în conturile de venituri bugetare a echivalentului în lei al sumelor menționate la alin. (1), prezentând acestora următoarele documente justificative:

a) comunicarea prevăzută la art. 1;

b) copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în care au fost încasate sumele virate de Autoritatea de certificare și plată.

Art. 3. - Modificări (1)

Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management analizează documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (2) și în termen de două zile lucrătoare le transmit Ministerului Finanțelor Publice în vederea introducerii modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Ministerul Finanțelor Publice, pe baza documentelor prezentate de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, introduce modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora.

(2) Sumele introduse în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute distinct atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:

a) la partea de venituri ale bugetului de stat vor fi prevăzute la capitolul 45.01 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări", la o poziție distinctă, respectiv subcapitolul 45.01.22 "Sume primite în cadrul mecanismului top-up";

b) la partea de cheltuieli, în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, vor fi prevăzute la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după caz, la articolele:

- 56.29 "Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up";

- 56.30 "Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top-up către bugetele locale";

- 56.31 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up";

c) la ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programul operațional care utilizează mecanismul plății directe, acestea se vor reflecta la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", la poziția de clasificație 56 XX.04, unde XX reprezintă codul programului conform clasificației bugetare, la care se adaugă alineatul 04 "Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up".

Art. 5. - Modificări (1)

Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot deschide și utiliza creditele bugetare suplimentate conform art. 4 numai pentru destinațiile aprobate conform art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, pot solicita Ministerului Finanțelor Publice deschiderea creditelor aprobate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) și c), și le repartizează autorităților de management în scopul utilizării cu destinațiile prevăzute de lege. Modificări (1)

(2) Ministerul Finanțelor Publice aprobă solicitarea menționată la alin. (1), formulată de ordonatorii de credite cu rol de autoritate de management, în termen de maximum 3 zile lucrătoare. Modificări (1)

(3) Până la data de 22 decembrie a fiecărui an, autoritățile de management solicită unității Trezoreriei Statului virarea în contul de disponibil 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up", deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, a sumelor primite în cadrul mecanismului top-up care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate de la Autoritatea de certificare și plată în contul de venituri bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) și totalul plăților care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b) și c). La solicitarea adresată unității Trezoreriei Statului va fi anexată situația prevăzută în anexă. Modificări (1)

(4) La data primirii solicitării prevăzute la alin. (3), unitățile Trezoreriei Statului transferă sumele prevăzute la pct. 3 din anexă, din contul de venituri bugetare prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a), codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, în contul 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up", deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

(5) Până la data de 22 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate în cadrul mecanismului top-up. Până la aceeași dată, aceștia vor solicita Ministerului Finanțelor Publice introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (4). Modificări (1)

(6) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up" se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite cu rol de autorități de management, în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a). Utilizarea cu aceeași destinație a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și a bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autorități de management, prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 și 4.

Art. 7. - Modificări (1)

Sumele încasate de Autoritatea de certificare și plată după data de 10 decembrie a fiecărui an, conform prevederilor art. 1, vor fi păstrate în contul denominat în euro, deschis la Banca Națională a României. Echivalentul în lei al acestor sume va fi transferat de Autoritatea de certificare și plată în primele 7 zile lucrătoare ale anului următor, conform prevederilor art. 2 alin. (1), urmând ca majorarea creditelor bugetare aferente bugetelor ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management să se realizeze conform art. 2 alin. (2), art. 3 și 4.

Art. 8. -

Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXĂ Modificări (1)

Ministerul .............................

Nr. ................./data .............

SITUAȚIA
sumelor primite în cadrul mecanismului top-up care se transferă în contul de disponibil 50.01.46 "Disponibil din sume aferente mecanismului top-up"

Nr. crt. Denumirea indicatorului Codul indicatorului Suma - lei -
1. Venituri primite în cadrul mecanismului top-up și virate la buget
2. Totalul plăților efectuate în limita sumelor primite în cadrul mecanismului top-up titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", din care:
- 56.XX.04 "Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up"
- 56.29 "Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up", detaliate pe programe conform clasificației bugetare
- 56.30 "Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top-up către bugetele locale"
- 56. 31 "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top-up"
3. Soldul sumelor primite în cadrul mecanismului top-up rămase neutilizate la finele anului [titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare] (1-2)
Ordonator de credite,
....................
Autoritatea de management
.................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...