Termenele procedurale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
TITLUL V
Termenele procedurale

Stabilirea termenelor

Art. 180. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanță și reprezintă intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedură sau în care este interzis să se îndeplinească un act de procedură.

(2) În cazurile prevăzute de lege, termenul este reprezentat de data la care se îndeplinește un anumit act de procedură.

(3) În cazurile în care legea nu stabilește ea însăși termenele pentru îndeplinirea unor acte de procedură, fixarea lor se face de instanță. La fixarea termenului, aceasta va ține seama și de natura urgentă a procesului. Jurisprudență

Calculul termenelor

Art. 181. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează: Jurisprudență

1. când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare; Jurisprudență

2. când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește; Jurisprudență, Reviste (2)

3. când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Jurisprudență, Reviste (2)

Împlinirea termenului

Art. 182. - Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanță sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispozițiile art. 183 fiind aplicabile. Jurisprudență, Reviste (2)

Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere

Art. 183. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori la administrația locului de deținere unde se află această parte este, de asemenea, considerat ca făcut în termen.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2), recipisa oficiului poștal, precum și înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administrația locului de deținere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată. Reviste (1)

Curgerea termenului. Prelungirea acestuia

Art. 184. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel. Jurisprudență

(2) Se consideră că actul a fost comunicat părții și în cazul în care aceasta a primit sub semnătură copie de pe act, precum și în cazul în care ea a cerut comunicarea actului unei alte părți. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Termenul procedural nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă mai înainte, se întrerupe față de cel lipsit de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă, cât timp nu a fost desemnată o persoană care, după caz, să îl reprezinte sau să îl asiste. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Termenul procedural se întrerupe și un nou termen începe să curgă de la data noii comunicări în următoarele cazuri:

1. când a intervenit moartea uneia dintre părți; în acest caz, se face din nou o singură comunicare la ultimul domiciliu al părții decedate, pe numele moștenirii, fără să se arate numele și calitatea fiecărui moștenitor; Jurisprudență

2. când a intervenit moartea reprezentantului părții; în acest caz, se face din nou o singură comunicare părții.

Nerespectarea termenului. Sancțiuni

Art. 185. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) În cazul în care legea oprește îndeplinirea unui act de procedură înăuntrul unui termen, actul făcut înaintea împlinirii termenului poate fi anulat la cererea celui interesat.

Repunerea în termen

Art. 186. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate. Jurisprudență

(2) În acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen. În cazul exercitării căilor de atac, această durată este aceeași cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac. Jurisprudență

(3) Cererea de repunere în termen va fi rezolvată de instanța competentă să soluționeze cererea privitoare la dreptul neexercitat în termen.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Termenul procedural. Noțiune. Termenul reprezintă intervalul de timp în care trebuie îndeplinite anumite acte de procedură sau, dimpotrivă, este oprită îndeplinirea altor acte de procedură(696). În cazul termenelor legale, principiul general este acela conform căruia termenul este reprezentat de data la care se îndeplinește un act de procedură. În cazul în care legea nu stabilește termene, ele se stabilesc de instanța de judecată. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Modul de calcul al termenelor procedurale. Reguli imperative. Textul analizat reglementează modul de calcul al termenelor procedurale, mod aplicabil fie că este vorba de termene prevăzute în Codul de procedură civilă, fie în legile speciale. Modul de calcul este prevăzut de lege, ceea ce înseamnă că acesta trebuie respectat atât de instanța de judecată, cât și de către părți, fără să se poată admite vreo derogare. Ori de câte ori printr-o lege specială nu se prevede un alt mod de calcul, devin incidente dispozițiile generale ale normei analizate. [ Mai mult... ] 
.....
    Împlinirea termenelor calculate pe zile, săptămâni, luni sau ani. Ca regulă generală, în cazul termenelor calculate pe zile, săptămâni, luni sau ani, un astfel de termen se consideră împlinit la ora 24,00 a ultimei zile în care mai poate fi îndeplinit actul de procedură. Prin excepție, atunci când este vorba de un act ce trebuie depus într-un anumit termen la instanța de judecată sau în alt loc, termenul se împlinește nu la ora 24,00 a ultimei zile în care se mai poate depune actul, ci la ora la care încetează activitatea de la locul unde trebuie depus actul. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Calculul termenelor pentru actele de procedură trimise prin poștă. În cazul în care actul de procedură a fost înaintat instanței de judecată prin intermediul serviciilor poștale, la calculul termenului se ține seama de data predării actului recomandat la serviciul poștal. Astfel, în situația în care actul s-a predat în termen la oficiul poștal, el va fi considerat făcut în termen, chiar dacă la instanță a ajuns după expirarea termenului prevăzut de lege pentru îndeplinirea sa. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Data de la care începe să curgă termenul. Regula generală este aceea a începerii curgerii termenului de la momentul comunicării actului de procedură. Data comunicării unui act de procedură este cea înscrisă în cuprinsul dovezii de comunicare. Ca atare, nu constituie dată a comunicării cea la care societatea a înregistrat în evidențele sale actul de procedură comunicat(703). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Acțiunea civilă
Participanții la procesul civil
Competența instanțelor judecătorești
Actele de procedură
Termenele procedurale
Amenzi judiciare și despăgubiri
Procedura în fața primei instanțe
Căile de atac
Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare
Contestația privind tergiversarea procesului
Dispoziții generale
Dispoziții speciale
Dispoziții generale
Convenția arbitrală
Tribunalul arbitral
Reviste:
Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă
Este depus în termen actul de procedură trimis prin fax/poșta electronică în ultima zi a termenului, după închiderea programului la instanță?
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Comunicarea procesului-verbal contravențional prin poștă. Efecte. Procedura de afișare
Calea de atac a revizuirii în NCPC
Prescripție. Sancțiune disciplinară. Termen de constatare
Admisibilitatea și efectele cererii de recuzare a instanței în etapa scrisă a procesului civil
Distincțiile dintre decăderea din drepturile procesuale și prescripția dreptului la acțiune
Comunicarea actelor de procedură. Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a căii de atac a apelului (și recursului) în cazul în care, conform legii, acesta începe să curgă de la comunicarea hotărârii. Principiul echipolenței
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...