Proba cu martori | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cercetarea procesului - Probele -
§3.
Proba cu martori

I. Admisibilitatea probei cu martori

Admisibilitatea probei

Art. 309. - Doctrină (1)

(1) Proba cu martori este admisibilă în toate cazurile în care legea nu dispune altfel. Reviste (1)

(2) Niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei. Cu toate acestea, se poate face dovada cu martori, contra unui profesionist, a oricărui act juridic, indiferent de valoarea lui, dacă a fost făcut de acesta în exercițiul activității sale profesionale, în afară de cazul în care legea specială cere probă scrisă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul în care legea cere forma scrisă pentru validitatea unui act juridic, acesta nu poate fi dovedit cu martori.

(4) De asemenea, este inadmisibilă proba cu martori dacă pentru dovedirea unui act juridic legea cere forma scrisă, în afară de cazurile în care: Jurisprudență, Reviste (1)

1. partea s-a aflat în imposibilitate materială sau morală de a-și întocmi un înscris pentru dovedirea actului juridic;

2. există un început de dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 310;

3. partea a pierdut înscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de forță majoră;

4. părțile convin, fie și tacit, să folosească această probă, însă numai privitor la drepturile de care ele pot să dispună;

5. actul juridic este atacat pentru fraudă, eroare, dol, violență ori este lovit de nulitate absolută pentru cauză ilicită sau imorală, după caz;

6. se cere lămurirea clauzelor actului juridic.

(5) Proba cu martori nu se admite niciodată împotriva sau peste ceea ce cuprinde un înscris și nici despre ceea ce s-ar pretinde că s-ar fi zis înainte, în timpul sau în urma întocmirii lui, chiar dacă legea nu cere forma scrisă pentru dovedirea actului juridic respectiv, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (4). Jurisprudență

Începutul de dovadă scrisă

Art. 310. - Doctrină (1)

(1) Se socotește început de dovadă scrisă orice scriere, chiar nesemnată și nedatată, care provine de la o persoană căreia acea scriere i se opune ori de la cel al cărui succesor în drepturi este acea persoană, dacă scrierea face credibil faptul pretins.

(2) Constituie început de dovadă scrisă și înscrisul, chiar nesemnat de persoana căreia acesta i se opune, dacă a fost întocmit în fața unui funcționar competent care atestă că declarațiile cuprinse în înscris sunt conforme celor făcute de acea persoană.

(3) Începutul de dovadă scrisă poate face dovada între părți numai dacă este completat prin alte mijloace de probă, inclusiv prin proba cu martori ori prin prezumții.

II. Administrarea probei cu martori

Ascultarea și înlocuirea martorilor

Art. 311. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Când instanța a încuviințat dovada cu martori, ea va dispune citarea și ascultarea acestora. Jurisprudență

(2) Înlocuirea martorilor nu se va încuviința decât în caz de moarte, dispariție sau motive bine întemeiate, caz în care lista se va depune sub sancțiunea decăderii, în termen de 5 zile de la încuviințare. Jurisprudență

(3) Fiecare parte va putea să se împotrivească la ascultarea unui martor care nu este înscris în listă sau nu este identificat în mod lămurit.

(4) Decăderea din dreptul de a administra dovada cu martori pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 262 se acoperă dacă aceștia se înfățișează la termenul fixat pentru ascultarea lor. Jurisprudență

Ascultarea martorilor necitați

Art. 312. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Martorii pot fi ascultați chiar la termenul la care proba a fost încuviințată. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) La termenul fixat pentru administrarea probei, partea va putea aduce martorii încuviințați chiar fără a fi citați. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă partea se obligă să prezinte martorul la termenul de judecată, fără a fi citat, însă din motive imputabile aceasta nu își îndeplinește obligația, instanța va dispune citarea martorului pentru un nou termen. Dispozițiile art. 313 sunt aplicabile. Jurisprudență

Refuzul martorului de a se prezenta

Art. 313. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Împotriva martorului care lipsește la prima citare, instanța poate emite mandat de aducere. Jurisprudență

(2) În pricinile urgente, se poate dispune aducerea martorilor cu mandat chiar la primul termen. Jurisprudență

(3) Dacă, după emiterea mandatului de aducere, martorul nu poate fi găsit sau nu se înfățișează, instanța va putea proceda la judecată. Jurisprudență

Imposibilitatea de prezentare

Art. 314. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Martorul care, din cauză de boală sau altă împiedicare gravă, nu poate veni în instanță va putea fi ascultat la locul unde se află, cu citarea părților.

Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori

Art. 315. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Nu pot fi martori: Jurisprudență, Reviste (1)

1. rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv; Jurisprudență

2. soțul, fostul soț, logodnicul ori concubinul; Jurisprudență

3. cei aflați în dușmănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părți; Jurisprudență

4. persoanele puse sub interdicție judecătorească;

5. cei condamnați pentru mărturie mincinoasă.

(2) Părțile pot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca martori și persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 1-3. Jurisprudență

Ascultarea rudelor și afinilor

Art. 316. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

În procesele privitoare la filiație, divorț și alte raporturi de familie se vor putea asculta rudele și afinii prevăzuți la art. 315, în afară de descendenți. Jurisprudență

Persoanele scutite de a depune mărturie

Art. 317. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Sunt scutiți de a fi martori: Jurisprudență

1. slujitorii cultelor, medicii, farmaciștii, avocații, notarii publici, executorii judecătorești, mediatorii, moașele și asistenții medicali și orice alți profesioniști cărora legea le impune să păstreze secretul de serviciu sau secretul profesional cu privire la faptele de care au luat cunoștință în cadrul serviciului ori în exercitarea profesiei lor, chiar și după încetarea activității lor; Jurisprudență, Reviste (1)

2. judecătorii, procurorii și funcționarii publici, chiar și după încetarea funcției lor, asupra împrejurărilor secrete de care au avut cunoștință în această calitate;

3. cei care prin răspunsurile lor s-ar expune pe ei înșiși sau ar expune pe vreuna din persoanele arătate la art. 315 alin. (1) pct. 1 și 2 la o pedeapsă penală sau la disprețul public.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 1, cu excepția slujitorilor cultelor, vor putea totuși depune mărturie, dacă au fost dezlegate de secretul de serviciu ori profesional de partea interesată la păstrarea secretului, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. Jurisprudență

(3) Vor putea, de asemenea, depune mărturie și persoanele prevăzute la alin. (1) pct. 2, dacă autoritatea sau instituția pe lângă care funcționează ori au funcționat, după caz, le dă încuviințarea.

Identificarea martorului

Art. 318. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Președintele, înainte de a lua declarația, va cere martorului să arate: Jurisprudență

a) numele, prenumele, profesia, domiciliul și vârsta; Jurisprudență

b) dacă este rudă sau afin cu una dintre părți și în ce grad;

c) dacă se află în serviciul uneia dintre părți.

(2) Președintele va pune apoi în vedere martorului îndatorirea de a jura și semnificația jurământului.

Depunerea jurământului

Art. 319. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Înainte de a fi ascultat, martorul depune următorul jurământ: "Jur că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!". Jurisprudență

(2) În timpul depunerii jurământului, martorul ține mâna pe cruce sau pe Biblie. Jurisprudență

(3) Referirea la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinței religioase a martorului.

(4) Martorului de altă religie decât cea creștină nu îi sunt aplicabile prevederile alin. (2).

(5) Martorul fără confesiune va depune următorul jurământ: "Jur pe onoare și conștiință că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu.".

(6) Martorii care din motive de conștiință sau confesiune nu depun jurământul vor rosti în fața instanței următoarea formulă: "Mă oblig că voi spune adevărul și că nu voi ascunde nimic din ceea ce știu.". Jurisprudență

(7) Persoanele mute și surdo-mute știutoare de carte vor depune jurământul transcriind formula acestuia și semnând-o; persoanele hipoacuzice vor rosti jurământul, iar cele care nu știu să scrie vor jura prin semne cu ajutorul unui interpret.

(8) Situațiile la care se referă alin. (3)-(7) se rețin de către instanță pe baza afirmațiilor făcute de martor. Jurisprudență

(9) După depunerea jurământului, președintele va pune în vedere martorului că, dacă nu va spune adevărul, săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă. Jurisprudență

(10) Despre toate acestea se face mențiune în declarația scrisă.

Scutirea de jurământ

Art. 320. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani și cei care sunt lipsiți de discernământ în momentul audierii, fără a fi puși sub interdicție, pot fi ascultați, fără jurământ, însă instanța le va atrage atenția să spună adevărul și va ține seama, la aprecierea depoziției lor, de situația lor specială. Jurisprudență

Ascultarea martorului

Art. 321. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Fiecare martor va fi ascultat separat, cei neascultați încă neputând fi de față. Jurisprudență

(2) Ordinea ascultării martorilor va fi fixată de președinte, ținând seama și de cererea părților.

(3) Martorul va răspunde mai întâi la întrebările puse de președinte, iar apoi și la întrebările puse, cu încuviințarea acestuia, de către partea care l-a propus, precum și de către partea adversă. Jurisprudență

(4) După ascultare, martorul rămâne în sala de ședință până la sfârșitul cercetării, afară numai dacă instanța hotărăște altfel.

(5) Cu ocazia audierii, martorul va fi lăsat să-și facă liber depoziția, fără să aibă voie să citească un răspuns scris de mai înainte; el se poate servi însă de însemnări, cu încuviințarea președintelui, dar numai pentru a preciza cifre sau denumiri.

Reascultarea și confruntarea martorilor

Art. 322. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Martorii pot fi din nou întrebați, dacă instanța găsește de cuviință. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Martorii ale căror declarații nu se potrivesc pot fi confruntați. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă instanța găsește că întrebarea pusă de parte nu poate să ducă la dezlegarea procesului, este jignitoare sau tinde a proba un fapt a cărui dovedire e oprită de lege, nu o va încuviința. Instanța, la cererea părții, va trece în încheierea de ședință atât întrebarea formulată, cât și motivul pentru care nu a fost încuviințată. Jurisprudență

Consemnarea declarației martorului

Art. 323. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Mărturia se va scrie de grefier, după dictarea președintelui sau a judecătorului delegat, și va fi semnată pe fiecare pagină și la sfârșitul ei de judecător, grefier și martor, după ce acesta a luat cunoștință de cuprins. Dacă martorul refuză sau nu poate să semneze, se va face mențiune despre aceasta în încheierea de ședință. Jurisprudență

(2) Orice adăugiri, ștersături sau schimbări în cuprinsul mărturiei trebuie încuviințate și semnate de judecător, de grefier și martor, sub sancțiunea de a nu fi luate în considerare.

(3) Locurile nescrise din declarație trebuie barate cu linii, astfel încât să nu se poată face adăugiri.

(4) Dispozițiile art. 231 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Aprecierea probei cu martori

Art. 324. - Doctrină (1)

În aprecierea declarațiilor martorilor, instanța va ține seama de sinceritatea acestora și de împrejurările în care au luat cunoștință de faptele ce fac obiectul declarației respective. Jurisprudență

Bănuiala de mărturie mincinoasă

Art. 325. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă, din cercetare, reies bănuieli de mărturie mincinoasă sau de mituire a martorului, instanța va încheia un proces-verbal și va sesiza organul de urmărire penală competent.

Drepturi bănești ale martorului

Art. 326. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Martorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, cazare și masă dacă este din altă localitate, precum și dreptul la despăgubiri pentru acoperirea veniturilor pe care le-ar fi obținut dacă și-ar fi exercitat profesia pe durata lipsei de la locul de muncă, prilejuită de chemarea sa în vederea ascultării ca martor, stabilite în raport cu starea sau profesia pe care o exercită, precum și cu timpul efectiv pierdut. Jurisprudență

(2) Drepturile bănești se asigură de partea care a propus martorul și se stabilesc, la cerere, de către instanță, prin încheiere executorie.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Admisibilitatea probei cu martori. Regula generală este aceea conform căreia, în principiu, proba cu martori se admite în toate situațiile în care nu există o reglementare (generală sau specială) care să prevadă inadmisibilitatea probei. 
   2. Inadmisibilitatea probei cu martori. Prin derogare de la regula generală, aceea a admisibilității probei cu martori, această probă nu poate fi utilizată în următoarele situații: [ Mai mult... ] 

.....
   1. Începutul de dovadă scrisă. Conform normei, constituie început de dovadă scrisă: 
   a) înscrisul (indiferent de forma și scopul în care s-a făcut) semnat sau nesemnat, datat sau nedatat, dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe: 
   i) provine de la persoana căreia acea scriere i se opune ori de la antecesorul persoanei căreia i se opune. Exemplificativ, poate fi vorba despre o declarație făcută în instanță și consemnată în încheierea de ședință sau într-un proces-verbal încheiat cu ocazia unei cercetări la fața locului; o chitanță ce atestă primirea unei sume de bani. Scrierea care provine de la persoane străine poate constitui început de dovadă scrisă numai dacă este însușită de partea căreia i se opune(860); [ Mai mult... ] 
.....
   1. Propunerea martorilor. În cazul încuviințării probei cu martori, instanța dispune ascultarea persoanelor propuse ca martori prin cererea de chemare în judecată sau prin întâmpinare. 
   2. Înlocuirea martorilor. Sancțiune. Înlocuirea unui martor propus și încuviințat nu se poate face decât dacă acesta a decedat, a dispărut sau există motive temeinice care impun înlocuirea. Legea nu stabilește care ar fi motivele care pot fi încadrate în sintagma "temeinic", astfel că aprecierea unei împrejurări relevate ca fiind un astfel de motiv este lăsată la latitudinea instanței de judecată. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Prezentarea martorilor fără citație. Potrivit regulii prevăzute de art. 311 alin. (1) NCPC, în vederea audierii instanța dispune citarea martorilor pentru termenul stabilit. Norma analizată permite asumarea de către o parte a obligației de a aduce martori fără citație. În această situație, în cazul în care martorul se prezintă la termenul la care se încuviințează proba, instanța poate dispune audierea acestuia. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Citarea martorului. În vederea audierii, instanța va dispune citarea martorului la termenul stabilit ori, conform art. 312 NCPC, partea se poate obliga să aducă martorii necitați. 
   2. Aducerea cu mandat a martorului. Cazuri. Sancțiuni. Dacă martorul nu se prezintă la prima citare (atât în cazul în care s-a dispus de la început citarea martorului, cât și atunci când partea s-a obligat să prezinte martorul fără citație, însă aceasta nu și-a îndeplinit obligația, din motiv imputabile, iar instanța a fost obligată să dispună citarea martorului pentru un nou termen de judecată), instanța poate dispune aducerea martorului cu mandat de către organul de poliție. Totodată, în temeiul art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. a) NCPC, martorului i se poate aplica, în caz de neprezentare, o amendă cuprinsă între 50 lei și 700 lei. În cauzele cu caracter urgent, pentru a se asigura prezența martorului, instanța are posibilitatea de a dispune aducerea martorului cu mandat la primul termen de judecată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dispoziții generale
Dovada cu înscrisuri
Proba cu martori
Prezumțiile
Expertiza
Mijloacele materiale de probă
Cercetarea la fața locului
Mărturisirea
Asigurarea probelor
Reviste:
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Anulare act administrativ. Recuperarea taxei plătite pentru eliberarea autorizației de construire pentru neînceperea lucrărilor
Inadmisibilitatea recursurilor în procedura contravențională rutieră împotriva sentințelor pronunțate înainte de 18 iulie 2012
Revizuire. Pronunțare extra petita
Contestația în anulare
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț (II)
Pretenții. Plata prețului prin virament bancar. Competența teritorială
Contract de garanție reală mobiliară, înscris la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, având ca obiect soldul creditor al contului de depozit cu afectație specială. Bun indisponibilizat la dispoziția creditorului garantat în procedura insolvenței
Despre decăderi, probațiune și alte chestiuni procesual civile
Funcționar public. Evaluarea performanțelor profesionale individuale. Acordarea calificativelor - prerogativă a angajatorului
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...