Mărturisirea | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cercetarea procesului - Probele -
§8.
Mărturisirea

I. Admisibilitatea probei

Noțiune și feluri

Art. 348. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Constituie mărturisire recunoașterea de către una dintre părți, din proprie inițiativă sau în cadrul procedurii interogatoriului, a unui fapt pe care partea adversă își întemeiază pretenția sau, după caz, apărarea.

(2) Mărturisirea este judiciară sau extrajudiciară.

Mărturisirea judiciară

Art. 349. - Doctrină (1)

(1) Mărturisirea judiciară face deplină dovadă împotriva aceluia care a făcut-o, fie personal, fie prin mandatar cu procură specială.

(2) Mărturisirea judiciară nu poate fi divizată împotriva autorului decât în cazurile când cuprinde fapte distincte și care nu au legătură între ele.

(3) De asemenea, mărturisirea judiciară nu poate fi nici revocată, afară numai dacă se face dovada că a fost urmarea unei erori de fapt scuzabile. Jurisprudență

(4) Mărturisirea judiciară nu produce efecte dacă a fost făcută de o persoană lipsită de discernământ sau dacă duce la pierderea unui drept de care cel care face recunoașterea nu poate dispune.

Mărturisirea extrajudiciară

Art. 350. - Doctrină (1)

(1) Mărturisirea făcută în afara procesului este un fapt supus aprecierii judecătorului, potrivit regulilor generale de probațiune.

(2) Mărturisirea extrajudiciară verbală nu poate fi invocată în cazurile în care proba cu martori nu este admisă.

II. Interogatoriul

Încuviințarea interogatoriului

Art. 351. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Instanța poate încuviința, la cerere sau din oficiu, chemarea la interogatoriu a oricăreia dintre părți, cu privire la fapte personale, care sunt de natură să ducă la soluționarea procesului.

Luarea interogatoriului persoanelor fizice

Art. 352. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cel chemat în persoană va fi întrebat de către președinte asupra fiecărui fapt în parte. Jurisprudență

(2) Cu încuviințarea președintelui, fiecare dintre judecători, procurorul, când participă la judecată, precum și partea adversă pot pune direct întrebări celui chemat la interogatoriu.

(3) Partea va răspunde fără să poată citi un proiect de răspuns scris în prealabil. Ea se poate folosi însă de însemnări, cu încuviințarea președintelui, dar numai cu privire la cifre sau denumiri.

(4) Dacă partea declară că pentru a răspunde trebuie să cerceteze înscrisuri, registre sau dosare, se va putea fixa un nou termen pentru interogatoriu.

(5) Când ambele părți sunt de față la luarea interogatoriului, ele pot fi confruntate.

Luarea interogatoriului reprezentantului legal

Art. 353. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Reprezentantul legal al unei persoane lipsite de capacitate de exercițiu sau cel care asistă persoana cu capacitate de exercițiu restrânsă poate fi chemat personal la interogatoriu numai în legătură cu actele încheiate și faptele săvârșite în această calitate. Jurisprudență

Consemnarea răspunsurilor la interogatoriu

Art. 354. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Răspunsurile la interogatoriu vor fi trecute pe aceeași foaie cu întrebările. Interogatoriul va fi semnat pe fiecare pagină de președinte, grefier, de cel care l-a propus, precum și de partea care a răspuns după ce a luat cunoștință de cuprins. Tot astfel vor fi semnate adăugirile, ștersăturile sau schimbările aduse, sub sancțiunea de a nu fi ținute în seamă. Jurisprudență

(2) Dacă partea interogată sau cealaltă parte nu voiește ori nu poate să semneze, se va consemna în josul interogatoriului. Jurisprudență

(3) În cazul în care interogatoriul a fost dispus din oficiu, precum și în cazul prevăzut la art. 352 alin. (2), vor fi consemnate în încheierea de ședință atât întrebările, cât și răspunsurile.

Luarea interogatoriului persoanelor juridice

Art. 355. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Statul și celelalte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica în prealabil, în condițiile prevăzute la art. 194 lit. e). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Se exceptează societățile de persoane, ai căror asociați cu drept de reprezentare vor fi citați personal la interogatoriu. Jurisprudență

Luarea interogatoriului părții aflate în străinătate

Art. 356. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă prin tratate sau convenții internaționale la care România este parte ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel, partea care se află în străinătate și este reprezentată în proces printr-un mandatar va putea fi interogată prin acesta. Jurisprudență

(2) În acest caz, interogatoriul va fi comunicat în scris mandatarului, care va depune răspunsul părții dat în cuprinsul unei procuri speciale și autentice. Dacă mandatarul este avocat, procura specială certificată de acesta este suficientă. Jurisprudență

Luarea interogatoriului prin judecător delegat sau comisie rogatorie

Art. 357. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Instanța poate încuviința luarea interogatoriului la locuința celui chemat la interogatoriu, printr-un judecător delegat, dacă partea, din motive temeinice, este împiedicată de a veni în fața instanței. În acest caz, răspunsurile la întrebări se vor consemna în prezența părții adverse sau în lipsă, dacă aceasta a fost citată și nu s-a prezentat. Jurisprudență

(2) Partea care locuiește în circumscripția altei instanțe, în cazurile prevăzute la alin. (1), se va asculta prin comisie rogatorie. Jurisprudență

Neprezentarea la interogatoriu și refuzul de a răspunde

Art. 358. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfățișează, instanța poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină ori numai ca un început de dovadă în folosul aceluia care a propus interogatoriul. În acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât și alte probe, inclusiv prezumțiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Definiție. Clasificare. Mărturisirea reprezintă recunoașterea de către o persoană, parte într-o cauză, a unui fapt pe care o altă persoană, care, la rândul ei, este parte în aceeași cauză, își întemeiază o pretenție sau apărarea. 
    Mărturisirea poate fi judiciară (obținută în cursul judecății înaintea judecătorului, cu ajutorul interogatoriului) sau extrajudiciară (făcută în scris sau oral în afara cadrului procesual, cum ar fi: declarația părții dată în fața procurorului, cea din cuprinsul unei cereri adresate unui organ al statului). [ Mai mult... ] 

.....
   1. Noțiune. Forță probantă. Mărturisirea judiciară este recunoașterea obținută în cursul judecății înaintea judecătorului, cu ajutorul interogatoriului. Ea face dovadă împotriva celui care a făcut-o, personal sau prin reprezentant cu procură specială, adică cu împuternicire expresă de a răspunde la interogatoriu. 
   2. Condiții de valabilitate. Mărturisirea trebuie să provină de la o persoană cu discernământ, să fie voluntară, liber consimțită. Nu este valabilă recunoașterea care duce la pierderea unui drept de care cel care face recunoașterea nu poate dispune. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Noțiune. Forță probantă. Mărturisirea extrajudiciară este recunoașterea făcută în scris sau oral în afara cadrului procesual, cum ar fi declarația părții făcută în fața procurorului, cea din cuprinsul unei cereri adresate unui organ al statului. O asemenea recunoaștere este lăsată la aprecierea judecătorului în privința valorii sale probatorii, spre deosebire de cea judiciară, care face dovadă deplină împotriva părții. Ca atare, în funcție de împrejurările cauzei, de probațiunea administrată, judecătorul poate reține valoarea probatorie a unei asemenea recunoașteri, o poate corobora cu alte mijloace de probă ori o poate înlătura. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Condiții de admisibilitate. Citarea la interogatoriu a unei părți poate fi dispusă în cazul în care se urmărește atestarea unor fapte personale, care îndeplinesc două condiții, și anume: au legătură cu cauza dedusă judecății și pot duce la justa soluționare a ei. 
   2. Propunerea interogatoriului. Ca orice probă, chemarea unei părți la interogatoriu se solicită de reclamant în condițiile art. 245 NCPC, prin cererea de chemare în judecată sau în cursul procesului, în situațiile de excepție prevăzute de alin. (2) al art. 245 NCPC, respectiv de pârât prin întâmpinare, dacă legea nu prevede altfel, ori în cursul procesului, în ipotezele de excepție prevăzute de art. 245 alin. (2) NCPC. Totodată, în tot cursul procesului, conform art. 245 alin. (5) NCPC, instanța poate dispune și din oficiu luarea interogatoriului părții, ori de câte ori apreciază că proba este necesară pentru lămurirea în întregime a procesului. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Luarea interogatoriului persoanei fizice. Procedura. Părții chemate la interogatoriu i se pun întrebări de către președintele completului de judecată cu privire la fiecare fapt în parte. Partea poate fi întrebată, cu încuviințarea președintelui de complet, de fiecare dintre ceilalți judecători membri ai completului, de procuror, când participă la judecată, de partea adversă. La fel ca martorul, cel chemat la interogatoriu nu se poate folosi de răspunsuri scrise înainte, însă poate utiliza însemnări referitoare la cifre sau la denumiri, dacă are încuviințarea președintelui de complet. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dispoziții generale
Dovada cu înscrisuri
Proba cu martori
Prezumțiile
Expertiza
Mijloacele materiale de probă
Cercetarea la fața locului
Mărturisirea
Asigurarea probelor
Reviste:
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Cheltuieli de judecată constând în onorariu de mediator. Activitate de informare și consiliere a părților cu privire la procedura medierii și avantajele acesteia. Respingerea cererii pentru suportarea de către partea care a pierdut procesul
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...