Intervenția forțată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Părțile - Alte persoane care pot lua parte la judecată -
§2.
Intervenția forțată

I. Chemarea în judecată a altei persoane

Formularea cererii. Termene

Art. 68. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Oricare dintre părți poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă, pe calea unei cereri separate, aceleași drepturi ca și reclamantul. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cererea făcută de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Cererea făcută de pârât se va depune în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanțe, iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată. Jurisprudență

Comunicarea cererii

Art. 69. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cererea va fi motivată și, împreună cu înscrisurile care o însoțesc, se va comunica atât celui chemat în judecată, cât și părții potrivnice. Jurisprudență

(2) La exemplarul cererii destinat terțului se vor alătura copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dispozițiile art. 64 și 65 se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Poziția terțului în proces

Art. 70. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Cel chemat în judecată dobândește poziția procesuală de reclamant, iar hotărârea își produce efectele și în privința sa.

Scoaterea pârâtului din proces

Art. 71. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul prevăzut la art. 70, când pârâtul, chemat în judecată pentru o datorie bănească, recunoaște datoria și declară că vrea să o execute față de cel căruia îi va fi stabilit dreptul pe cale judecătorească, el va fi scos din proces, dacă a consemnat la dispoziția instanței suma datorată. Jurisprudență

(2) Tot astfel, pârâtul, chemat în judecată pentru predarea unui bun sau a folosinței acestuia, va fi scos din proces dacă declară că va preda bunul celui al cărui drept va fi stabilit prin hotărâre judecătorească. Bunul în litigiu va fi pus sub sechestru judiciar de către instanța învestită cu judecarea cauzei, dispozițiile art. 971 și următoarele fiind aplicabile.

(3) În aceste cazuri, judecata va continua numai între reclamant și terțul chemat în judecată. Hotărârea se va comunica și pârâtului, căruia îi este opozabilă. Jurisprudență

II. Chemarea în garanție

Condiții

Art. 72. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Partea interesată poate să cheme în garanție o terță persoană, împotriva căreia ar putea să se îndrepte cu o cerere separată în garanție sau în despăgubiri. Jurisprudență

(2) În aceleași condiții, cel chemat în garanție poate să cheme în garanție o altă persoană. Jurisprudență

Formularea cererii. Termene

Art. 73. - Doctrină (1)

(1) Cererea va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. Jurisprudență

(2) Cererea făcută de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe. Jurisprudență

(3) Cererea făcută de pârât se va depune în termenul prevăzut pentru depunerea întâmpinării înaintea primei instanțe, iar dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu la primul termen de judecată. Jurisprudență

Procedura de judecată

Art. 74. - Doctrină (1)

(1) Instanța va comunica celui chemat în garanție cererea și copii de pe înscrisurile ce o însoțesc, precum și copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar. Jurisprudență

(2) Dispozițiile art. 64 și art. 65 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) În termenul stabilit potrivit art. 65 alin. (3), cel chemat în garanție trebuie să depună întâmpinare și poate să formuleze cererea prevăzută la art. 72 alin. (2).

(4) Cererea de chemare în garanție se judecă odată cu cererea principală. Cu toate acestea, dacă judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de chemare în garanție, instanța poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca separat. În acest din urmă caz, judecarea cererii de chemare în garanție va fi suspendată până la soluționarea cererii principale. Jurisprudență

III. Arătarea titularului dreptului

Condiții

Art. 75. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Pârâtul care deține un bun pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arăta pe acela în numele căruia deține lucrul sau exercită dreptul, dacă a fost chemat în judecată de o persoană care pretinde un drept real asupra lucrului.

Formularea cererii. Termen

Art. 76. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Cererea va fi motivată și se va depune înaintea primei instanțe în termenul prevăzut de lege pentru depunerea întâmpinării. Dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cererea se poate face cel mai târziu la primul termen de judecată. Jurisprudență

Procedura de judecată

Art. 77. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cererea, împreună cu înscrisurile care o însoțesc și o copie de pe cererea de chemare în judecată, de pe întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar, va fi comunicată celui arătat ca titular al dreptului. Jurisprudență

(2) Dispozițiile art. 64 și 65 se aplică în mod corespunzător.

(3) Dacă acela arătat ca titular al dreptului recunoaște susținerile pârâtului și reclamantul consimte, el va lua locul pârâtului, care va fi scos din proces. Jurisprudență

(4) Dacă reclamantul nu este de acord cu înlocuirea sau când cel arătat ca titular nu se înfățișează sau contestă cele susținute de pârât, terțul dobândește calitatea de intervenient principal, dispozițiile art. 62 și art. 64-66 aplicându-se în mod corespunzător. Jurisprudență

IV. Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane

Condiții. Termen

Art. 78. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În cazurile expres prevăzute de lege, precum și în procedura necontencioasă, judecătorul va dispune din oficiu introducerea în cauză a altor persoane, chiar dacă părțile se împotrivesc.

(2) În materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecății o impune, judecătorul va pune în discuția părților necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părți nu solicită introducerea în cauză a terțului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluționată fără participarea terțului, va respinge cererea, fără a se pronunța pe fond. Jurisprudență

(3) Introducerea în cauză va fi dispusă, prin încheiere, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe.

(4) Când necesitatea introducerii în cauză a altor persoane este constatată cu ocazia deliberării, instanța va repune cauza pe rol, dispunând citarea părților. Jurisprudență

(5) Hotărârea prin care cererea a fost respinsă în condițiile alin. (2) este supusă numai apelului.

Procedura de judecată

Art. 79. - Doctrină (1)

(1) Cel introdus în proces va fi citat, odată cu citația comunicându-i-se, în copie, și încheierea prevăzută la art. 78 alin. (3), cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, precum și înscrisurile anexate acestora. Prin citație i se va comunica și termenul până la care va putea să arate excepțiile, dovezile și celelalte mijloace de apărare de care înțelege să se folosească; termenul nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată acordat în cauză.

(2) El va lua procedura în starea în care se află în momentul introducerii în proces. Instanța, la cererea celui introdus în proces, va putea dispune readministrarea probelor sau administrarea de noi probe. Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite și față de acesta.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Intervenție forțată. Chemarea în judecată a altor persoane. Textul reglementează acea formă de participare a terțelor persoane în procesul civil prin care se conferă părților dreptul de a solicita instanței introducerea în proces a persoanelor care ar putea pretinde aceleași drepturi ca reclamantul, preîntâmpinând astfel un nou litigiu. Spre exemplu, în cadrul unei acțiuni având ca obiect stabilirea unei servituți de trecere, în cadrul unei acțiuni în revendicarea unui imobil aflat în coproprietate, în cadrul acțiunilor în evacuare și al celor care au ca obiect anularea unor contracte de vânzare-cumpărare, în cadrul acțiunilor posesorii, precum și al celor având ca obiect plata unor despăgubiri pentru lipsa folosinței unui imobil. Un al treilea este introdus în cursul procesului, de oricare dintre părțile aflate în litigiu, silit și nu voluntar. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Condiții de formă. S-a considerat(226), cu deplin temei, că nu este suficientă o simplă cerere motivată, ci ea trebuie să îndeplinească condițiile de formă ale unei cereri de chemare în judecată stipulate în art. 194 NCPC, întrucât cererea de chemare în judecată a altor persoane este asimilată intervenției voluntare principale, care, la rândul ei, reprezintă o veritabilă cerere de chemare în judecată. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Calitatea procesuală a persoanei introduse în proces. Persoana introdusă în proces în temeiul art. 68 NCPC va avea întotdeauna calitatea de reclamant, căci poziția de "intervenient în interes propriu", precizată prin norma din reglementarea anterioară (art. 58 CPC), este "o varietate a calității de reclamant"(229). 
    Terțul introdus în proces are aceleași drepturi cu intervenientul în interes propriu, inclusiv cele de dispoziție în proces: renunțarea la judecată, renunțarea la drept, tranzacția. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Scoaterea din cauză a pârâtului care recunoaște pretențiile deduse judecății. Este reglementată ipoteza în care pârâtul dintr-o acțiune personală mobiliară (acțiune în pretenții) recunoaște datoria și declară că o va îndeplini față de cel care își va stabili judecătorește dreptul de creanță, fie reclamantul, fie persoana chemată în judecată și care poate pretinde același drept ca reclamantul. Declarația pârâtului în fața instanței se consemnează în încheierea de ședință. Dacă pârâtul face dovada că a consemnat la dispoziția instanței suma datorată, prin recipisa de indisponibilizare a sumei într-un cont bancar, acesta nu va mai fi citat în proces și nu va mai participa la judecată, fiind scos din cauză. Instanța va statua cine este titularul dreptului de creanță și, totodată, cine este persoana îndreptățită la ridicarea sumei depuse de pârât. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Intervenție forțată. Chemarea în garanție. Efecte. Textul normativ reglementează acea formă de participare a terțelor persoane în procesul civil prin care se conferă părților dreptul de a solicita introducerea în proces a persoanelor care ar avea obligația de garanție sau de despăgubire, în ipoteza în care partea solicitantă ar pierde procesul. 
    Chemarea în garanție are ca scop realizarea unei apărări în comun în raport cu reclamantul, precum și o eventuală despăgubire a pârâtului de către chematul în garanție, pentru prestația la care pârâtul a fost obligat în raport cu reclamantul, în ipoteza admiterii acțiunii principale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Intervenția voluntară
Intervenția forțată
Dispoziții generale
Dispoziții speciale privind reprezentarea convențională
Dispoziții comune
Excepțiile procesuale
Probele
Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici
Denumirea, întocmirea și comunicarea hotărârii
Efectele hotărârii judecătorești
Sechestrarea bunurilor mobile
Valorificarea bunurilor sechestrate
Reviste:
Fondului forestier. Proprietate publică. Acțiune în revendicare. Calitatea procesuală activă a Regiei Naționale a Pădurilor
Comunicarea actelor de procedură. Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a căii de atac a apelului (și recursului) în cazul în care, conform legii, acesta începe să curgă de la comunicarea hotărârii. Principiul echipolenței
Excepția lipsei calității de reprezentant (a "puterii de a reprezenta") și excepția lipsei dovezii calității de reprezentant
Procedura necontencioasă în Noul Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...