Întâmpinarea | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura în fața primei instanțe - Sesizarea instanței de judecată -
SECȚIUNEA a 3-a
Întâmpinarea

Scopul și cuprinsul întâmpinării

Art. 205. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt și în drept, față de cererea de chemare în judecată.

(2) Întâmpinarea va cuprinde: Jurisprudență, Doctrină (2)

a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea și sediul, precum și, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menționat în cererea de chemare în judecată. Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; Jurisprudență

b) excepțiile procesuale pe care pârâtul le invocă față de cererea reclamantului; Jurisprudență

c) răspunsul la toate pretențiile și motivele de fapt și de drept ale cererii; Jurisprudență

d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispozițiile art. 194 lit. e) fiind aplicabile în mod corespunzător; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

e) semnătura. Jurisprudență

Comunicarea întâmpinării

Art. 206. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Întâmpinarea se comunică reclamantului, dacă legea nu prevede altfel. Jurisprudență

(2) La întâmpinare se va alătura același număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijină, precum și un rând de copii pentru instanță. Dispozițiile art. 149 alin. (1), (3) și (4) și ale art. 150 sunt aplicabile. Jurisprudență

Întâmpinarea comună

Art. 207. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Când sunt mai mulți pârâți, aceștia pot răspunde împreună, toți sau numai o parte din ei, printr-o singură întâmpinare. Jurisprudență

Sancțiunea nedepunerii întâmpinării

Art. 208. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Întâmpinarea este obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    Întrucât întâmpinarea nu se comunică creditorului [art. 1018 alin. (4) NCPC], nu sunt aplicabile dispozițiile art. 206 alin. (2) raportat la art. 149 alin. (1) și art. 150 alin. (1) NCPC, potrivit cărora întâmpina­ rea și înscrisurile atașate se vor depune în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, astfel că este suficient un singur exemplar la întâmpinării și al înscrisurilor anexate acesteia. Dacă însă debitorul depune și un exemplar pentru creditor, acesta se va înmâna creditorului în ședință, fără a se impune comunicarea acestuia către creditor, dacă lipsește la primul termen de judecată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Noțiunea și rolul întâmpinării. Întâmpinarea reprezintă actul de procedură prin care pârâtul răspunde pretențiilor formulate împotriva sa de reclamant și prin care se apără față de acestea. 
    Ea are un rol multiplu. Pe de o parte, prin intermediul său se realizează un echilibru între situația juridică a părților, creându-se posibilitatea reclamantului de a cunoaște apărările de care pârâtul înțelege să se prevaleze pentru dovedirea netemeiniciei pretențiilor îndreptate împotriva sa. Pe de altă parte, întâmpinarea creează posibilitatea judecătorilor de a cunoaște de la început cadrul în care se va desfășura procesul, în vederea luării măsurilor necesare realizării justei aplicări a legii. [ Mai mult... ] 

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    Întrucât întâmpinarea nu se comunică creditorului [art. 1018 alin. (4) NCPC], nu sunt aplicabile dispozițiile art. 206 alin. (2) raportat la art. 149 alin. (1) și art. 150 alin. (1) NCPC, potrivit cărora întâmpina­ rea și înscrisurile atașate se vor depune în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, astfel că este suficient un singur exemplar la întâmpinării și al înscrisurilor anexate acesteia. Dacă însă debitorul depune și un exemplar pentru creditor, acesta se va înmâna creditorului în ședință, fără a se impune comunicarea acestuia către creditor, dacă lipsește la primul termen de judecată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Noțiunea și rolul întâmpinării. Întâmpinarea reprezintă actul de procedură prin care pârâtul răspunde pretențiilor formulate împotriva sa de reclamant și prin care se apără față de acestea. 
    Ea are un rol multiplu. Pe de o parte, prin intermediul său se realizează un echilibru între situația juridică a părților, creându-se posibilitatea reclamantului de a cunoaște apărările de care pârâtul înțelege să se prevaleze pentru dovedirea netemeiniciei pretențiilor îndreptate împotriva sa. Pe de altă parte, întâmpinarea creează posibilitatea judecătorilor de a cunoaște de la început cadrul în care se va desfășura procesul, în vederea luării măsurilor necesare realizării justei aplicări a legii. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Noțiunea și rolul întâmpinării. Întâmpinarea reprezintă actul de procedură prin care pârâtul răspunde pretențiilor formulate împotriva sa de reclamant și prin care se apără față de acestea. 
    Ea are un rol multiplu. Pe de o parte, prin intermediul său se realizează un echilibru între situația juridică a părților, creându-se posibilitatea reclamantului de a cunoaște apărările de care pârâtul înțelege să se prevaleze pentru dovedirea netemeiniciei pretențiilor îndreptate împotriva sa. Pe de altă parte, întâmpinarea creează posibilitatea judecătorilor de a cunoaște de la început cadrul în care se va desfășura procesul, în vederea luării măsurilor necesare realizării justei aplicări a legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Alte persoane care pot lua parte la judecată
Reprezentarea părților în judecată
Asistența judiciară
Competența după materie și valoare
Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță
Necompetența și conflictele de competență
Litispendența și conexitatea
Strămutarea proceselor Delegarea instanței
Dispoziții generale
Cererea de chemare în judecată
Întâmpinarea
Cererea reconvențională
Dispoziții generale
Cercetarea procesului
Dezbaterea în fond a procesului
Deliberarea și pronunțarea hotărârii
Renunțarea la judecată
Renunțarea la dreptul pretins
Suspendarea procesului
Perimarea cererii
Dispoziții generale
Reviste:
Despre decăderi, probațiune și alte chestiuni procesual civile
Contestația la executare în reglementarea noului cod de procedură civilă - Condițiile contestației la executare
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
3. Excepția prematurității executării silite. Anularea încheierii de încuviințare a executării silite. Onorariul executorului judecătoresc în cazul unor obligații diferite dispuse prin titlu executoriu
2. Contract de concesiune încheiat sub imperiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
Condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ
Conflict negativ de competență. Invocarea excepției necompetenței teritoriale. Condiții și efecte
Decizie de sancționare cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă, insulte și acuzații neadecvate. Contestație. Respingere
Concediere colectivă, pentru intrarea angajatorului în insolvență și reorganizarea activității societății. Contestație. Respingere
Dovedirea faptei care constituite abatere disciplinară - condiție de legalitate a deciziei de concediere
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...