Folosința și exercițiul drepturilor procedurale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la procesul civil - Părțile -
SECȚIUNEA 1
Folosința și exercițiul drepturilor procedurale Jurisprudență

Capacitatea procesuală de folosință

Art. 56. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosința drepturilor civile. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cu toate acestea, pot sta în judecată asociațiile, societățile sau alte entități fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Lipsa capacității procesuale de folosință poate fi invocată în orice stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosință sunt lovite de nulitate absolută.

Capacitatea procesuală de exercițiu

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Cel care are calitatea de parte își poate exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

(2) Partea care nu are exercițiul drepturilor procedurale nu poate sta în judecată decât dacă este reprezentată, asistată ori autorizată în condițiile prevăzute de legile sau, după caz, de statutele care îi reglementează capacitatea ori modul de organizare. Jurisprudență

(3) Lipsa capacității de exercițiu a drepturilor procedurale poate fi invocată în orice stare a procesului. Jurisprudență

(4) Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are exercițiul drepturilor procedurale sunt anulabile. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va putea însă confirma toate sau numai o parte din aceste acte. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Când instanța constată că actul de procedură a fost îndeplinit de o parte lipsită de capacitate de exercițiu va acorda un termen pentru confirmarea lui. Dacă actul nu este confirmat, se va dispune anularea lui.

(6) Dispozițiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător și persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă.

Curatela specială

Art. 58. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) În caz de urgență, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exercițiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanța, la cererea părții interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanța va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă. Reviste (1)

(3) Numirea acestor curatori se va face de instanța care judecă procesul, dintre avocații anume desemnați în acest scop de barou pentru fiecare instanță judecătorească. Curatorul special are toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Remunerarea provizorie a curatorului astfel numit se fixează de instanță, prin încheiere, stabilindu-se totodată și modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calității sale, ținându-se seama de activitatea desfășurată, remunerația va putea fi majorată. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Condițiile de exercițiu al acțiunii civile. Capacitatea procesuală de folosință. Parte în procesul civil poate fi orice persoană fizică sau juridică care are capacitate procesuală de folosință, respectiv aptitudinea de a dobândi drepturi și de a-și asuma obligații în plan procesual. 
   2. Capacitatea de folosință a persoanelor fizice. Persoanele fizice dobândesc capacitatea de folosință a drepturilor civile, în principiu, la momentul nașterii (drepturile copilului sunt recunoscute de la concepție, dacă el se naște viu - art. 36 NCC) și ea încetează la data morții, constatată fizic sau declarată pe cale judecătorească (art. 35 NCC). [ Mai mult... ] 

.....
   1. Condițiile de exercițiu al acțiunii civile. Capacitatea procesuală de exercițiu. Textul reglementează capacitatea procesuală de exercițiu, care constă în aptitudinea unei persoane de a-și exercita personal drepturile procesuale și de a-și îndeplini obligațiile procesuale, săvârșind acte de procedură. Altfel spus, textul reglementează "capacitatea de a sta în judecată" și de a-și exercita drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Reprezentarea legală temporară prin curatorul special. Cazuri. Reguli procedurale. Legea conferă instanței competente să hotărască asupra cererii principale dreptul să numească, ea însăși, un curator special, la cererea părții interesate, în următoarele situații: a) persoana fizică lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă nu are reprezentant, respectiv ocrotitor legal (spre exemplu, părintele sau tutorele minorului este împiedicat temporar să îl ocrotească; tutorele se înlocuiește cu un alt tutore); b) există un conflict de interese între reprezentantul legal și cel reprezentat, ivit în cadrul procesului, pentru că numai o astfel de situație poate justifica numirea de către instanță a unui curator special. Spre exemplu, într-un proces de ieșire din indiviziune, intervine decesul unuia dintre coindivizari, moștenitorii acestuia, introduși în proces, fiind soțul supraviețuitor și fiul minor. Existând contrarietate de interese intre coindivizari, instanța trebuie să numească un curator special, care să reprezinte interesele minorului. Tot astfel, un asemenea conflict poate apărea în cazul unui proces de succesiune, când la moștenirea părintelui său decedat vine minorul și părintele rămas în viață, care fiecare urmărește valorificarea dreptului propriu la moștenire; c) persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică pârâtă în proces nu are un reprezentant legal. [ Mai mult... ] 
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Asocierea în participație este oentitate lipsită de personalitate juridică. Ea poate fi privită ca structură asociativă, dar și ca un contract civil, instrument ce reglementează organizarea și funcționarea acesteia. Deși asocierea în participație nu va exista ca subiect de drept în raporturile cu terții și, prin urmare, nu va avea voință, drepturi sau obligații proprii ori naționalitate distinctă de asociații săi, apreciem că față de dispozițiile art. 56 alin. (2) C. proc. civ.., aceasta, în măsura în care are organe proprii de conducere, va putea sta în justiție ca entitate distinctă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Folosința și exercițiul drepturilor procedurale
Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte
Alte persoane care pot lua parte la judecată
Reprezentarea părților în judecată
Asistența judiciară
Competența după materie și valoare
Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță
Necompetența și conflictele de competență
Litispendența și conexitatea
Strămutarea proceselor Delegarea instanței
Dispoziții generale
Reviste:
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Excepții legate de formularea unei pretenții sau afirmarea unui drept
Excepția lipsei calității de reprezentant (a "puterii de a reprezenta") și excepția lipsei dovezii calității de reprezentant
Disponibilizare colectivă. Contract colectiv de muncă aplicabil
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...