Expertiza | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cercetarea procesului - Probele -
§5.
Expertiza

Încuviințarea expertizei

Art. 330. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Când, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanța consideră necesar să cunoască părerea unor specialiști, va numi, la cererea părților ori din oficiu, unul sau 3 experți. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea raportului de expertiză la instanță să aibă loc conform dispozițiilor art. 336. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Când este necesar, instanța va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate. Jurisprudență

(3) În domeniile strict specializate, în care nu există experți autorizați, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți, judecătorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalități ori specialiști din domeniul respectiv. Jurisprudență

(4) Dispozițiile referitoare la expertiză, cu excepția celor privind aducerea cu mandat, sancționarea cu amendă judiciară și obligarea la plata de despăgubiri, sunt aplicabile în mod corespunzător în cazurile prevăzute la alin. (2) și (3). Jurisprudență

(5) La efectuarea expertizei în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot participa experți aleși de părți și încuviințați de instanță, având calitatea de consilieri ai părților, dacă prin lege nu se dispune altfel. În acest caz, ei pot să dea relații, să formuleze întrebări și observații și, dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei. Jurisprudență

Numirea expertului

Art. 331. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Dacă părțile nu se învoiesc asupra numirii experților, ei se vor numi de către instanță, prin tragere la sorți, de pe lista întocmită și comunicată de către biroul local de expertiză, cuprinzând persoanele înscrise în evidența sa și autorizate, potrivit legii, să efectueze expertize judiciare. Jurisprudență

(2) Încheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra cărora acesta urmează să se pronunțe, termenul în care trebuie să efectueze expertiza, onorariul provizoriu al expertului și, dacă este cazul, avansul pentru cheltuielile de deplasare. În acest scop, instanța poate fixa o audiere în camera de consiliu, în cadrul căreia va solicita expertului să estimeze costul lucrării ce urmează a fi efectuată, cât și termenul necesar efectuării expertizei. Tot astfel, instanța poate fixa un termen scurt pentru când va solicita expertului să estimeze în scris costul lucrării ce urmează a fi efectuată, cât și termenul necesar efectuării expertizei. Poziția părților va fi consemnată în încheiere. În funcție de poziția expertului și a părților, instanța va fixa termenul de depunere a raportului de expertiză și condițiile de plată a costurilor necesare efectuării expertizei. Jurisprudență

(3) Dovada plății onorariului se depune la grefa instanței de partea care a fost obligată prin încheiere, în termen de 5 zile de la numire sau în termenul stabilit de instanță potrivit alin. (2). Onorariul poate fi majorat, în condițiile prevăzute la art. 339 alin. (2). Jurisprudență

Recuzarea expertului

Art. 332. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Experții pot fi recuzați pentru aceleași motive ca și judecătorii. Jurisprudență

(2) Recuzarea trebuie să fie cerută în termen de 5 zile de la numirea expertului, dacă motivul ei există la această dată; în celelalte cazuri termenul va curge de la data când s-a ivit motivul de recuzare. Jurisprudență

(3) Recuzările se judecă cu citarea părților și a expertului. Jurisprudență

Înștiințarea și înlocuirea expertului

Art. 333. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dispozițiile privitoare la citare, aducerea cu mandat și sancționarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experților. Jurisprudență

(2) Dacă expertul nu se înfățișează, instanța poate dispune înlocuirea lui. Jurisprudență

Ascultarea expertului

Art. 334. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă experții pot să-și exprime de îndată opinia, aceștia vor fi ascultați chiar în ședință, iar părerea lor se va consemna într-un proces-verbal, dispozițiile art. 323 aplicându-se în mod corespunzător. Jurisprudență

Efectuarea expertizei la fața locului

Art. 335. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă pentru expertiză este nevoie de o lucrare la fața locului sau sunt necesare explicațiile părților, ea nu poate fi făcută decât după citarea părților prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, în care li se vor indica ziua, ora și locul unde se va face lucrarea. Citația, sub sancțiunea nulității, trebuie comunicată părții cu cel puțin 5 zile înaintea termenului de efectuare a lucrării. Confirmarea de primire va fi alăturată raportului de expertiză. Jurisprudență

(2) Părțile sunt obligate să dea expertului orice lămuriri în legătură cu obiectul lucrării. Jurisprudență

(3) În cazul în care una dintre părți opune rezistență sau împiedică în orice alt mod efectuarea lucrării, instanța va putea socoti ca dovedite afirmațiile făcute de partea adversă cu privire la împrejurarea de fapt ce face obiectul lucrării, în contextul administrării tuturor celorlalte probe. Jurisprudență

(4) Cheltuielile efectuate cu expertiza până la data refuzului vor fi suportate de partea care s-a opus efectuării expertizei.

(5) În mod excepțional, când aflarea adevărului în cauză este indisolubil legată de efectuarea probei cu expertiză tehnică, instanța va autoriza folosirea forței publice în scopul efectuării expertizei, prin încheiere executorie pronunțată în camera de consiliu, după ascultarea părților.

Raportul de expertiză

Art. 336. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Constatările și concluziile motivate ale expertului sau ale laboratorului ori ale institutului specializat căruia i s-a cerut efectuarea expertizei vor fi consemnate într-un raport scris, care va fi depus cu cel puțin 10 zile înainte de termenul fixat pentru judecată. În cazuri urgente termenul pentru depunerea raportului de expertiză poate fi micșorat.

(2) Când sunt mai mulți experți cu păreri deosebite lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia.

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, depunerea raportului se va face numai după obținerea avizelor tehnice necesare ce se eliberează numai de organismele de specialitate competente.

Lămurirea sau completarea raportului

Art. 337. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă este nevoie de lămurirea sau completarea raportului de expertiză ori dacă există o contradicție între părerile experților, instanța, din oficiu sau la cererea părților, poate solicita experților, la primul termen după depunerea raportului, să îl lămurească sau să îl completeze. Jurisprudență

Efectuarea unei noi expertize

Art. 338. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pentru motive temeinice, instanța poate dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei noi expertize de către alt expert. Jurisprudență

(2) O nouă expertiză va trebui cerută motivat, sub sancțiunea decăderii, la primul termen după depunerea raportului, iar dacă s-au formulat obiecțiuni, la termenul imediat următor depunerii răspunsului la obiecțiuni ori, după caz, a raportului suplimentar. Jurisprudență

Drepturi bănești ale expertului

Art. 339. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Fapta experților de a cere sau de a primi o sumă mai mare decât onorariul fixat de instanță se pedepsește potrivit legii penale. Jurisprudență

(2) La cererea motivată a experților, ținându-se seama de lucrarea efectuată, instanța va putea majora onorariul cuvenit acestora, prin încheiere executorie, dată cu citarea părților, însă numai după depunerea raportului, a răspunsului la eventualele obiecțiuni sau a raportului suplimentar, după caz. Jurisprudență

(3) Expertul are aceleași drepturi ca și martorul în ceea ce privește cheltuielile de transport, cazare și masă.

Comisie rogatorie

Art. 340. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă expertiza se face la o altă instanță, prin comisie rogatorie, numirea experților și stabilirea sumelor cuvenite vor fi lăsate în sarcina acestei din urmă instanțe. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Obiectul expertizei. În cazul în care se impune lămurirea unor împrejurări de fapt cu privire la care instanța nu are cunoștințe personale, va recurge la părerea unor specialiști. 
   2. Caracterul facultativ al expertizei. Excepții. În principiu, efectuarea expertizei are caracter facultativ. Totuși, ori de câte ori prin lege se instituie obligativitatea efectuării expertizei, aceasta are caracter obligatoriu, sub sancțiunea nulității hotărârii pentru lipsa raportului de expertiză. Astfel, spre exemplu, pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată de către un asociat unic, valoarea aportului în natură se stabilește pe baza unei expertize de specialitate [art. 13 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată]; pentru înregistrarea tardivă a nașterii unei persoane este necesară efectuarea unei expertize privind vârsta și sexul persoanei al cărei act de naștere se cere a fi întocmit [art. 18 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată(870)]. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Numirea experților. Părțile au posibilitatea de a alege de comun acord expertul care să efectueze lucrarea încuviințată. În lipsa acordului părților, numirea expertului se realizează de instanța de judecată, prin tragere la sorți, în ședință publică, din tabelul nominal cuprinzând experții aflați în evidența Ministerului Justiției, publicat pe site-ul acestuia (www.just.ro), care se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalelor. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Recuzarea expertului. Rațiunea reglementării. Motive. Este în afara îndoielii că expertul tehnic judiciar însărcinat de instanța de judecată cu efectuarea unei lucrări de expertiză într-un proces determinat trebuie să manifeste imparțialitate și, prin conduita lui, să le formeze părților convingerea că, într-adevăr, expertiza se va efectua cu respectarea drepturilor fiecăruia. Aceasta este și rațiunea pentru care norma analizată recunoaște dreptul oricărei părți de a solicita instanței, motivat, recuzarea experților judiciari, în condițiile în care expertizele judiciare, ca probe științifice, trebuie să ofere garanții de credibilitate și certitudine procedurală. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Obligațiile expertului. Sancțiuni. Expertul este obligat să primească lucrarea încredințată și să o efectueze în termenul stabilit, să se înfățișeze ori de câte ori este chemat să dea lămuriri, sub sancțiunea plății unei amenzi cuprinse între 50 lei și 700 lei, potrivit art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. d) NCPC, și a unei despăgubiri, conform art. 189 NCPC. În cazul în care expertul refuză nejustificat să se prezinte să dea lămuriri, instanța poate dispune aducerea acestuia cu mandat. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Ascultarea părerii expertului în ședință. În cazul în care expertul se înfățișează și își poate exprima părerea de îndată, acesta va fi ascultat în ședința de judecată, părerea sa fiind consemnată într-un proces-verbal semnat de președintele completului de judecată, de grefier și de expert, pe fiecare pagină și la sfârșit, după ce se dă posibilitatea expertului să citească conținutul acestuia. 
   2. Completarea expertizei sau efectuarea unei noi expertize. Dacă instanța nu este lămurită, aceasta are posibilitatea să dispună completarea lucrării sau efectuarea unei noi expertize, din oficiu sau la cererea părții interesate. Cererea de completare a expertizei sau de efectuare a unei noi expertize poate fi formulată de partea interesată la primul termen de judecată de după depunerea lucrării, sub sancțiunea decăderii din probă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dispoziții generale
Dovada cu înscrisuri
Proba cu martori
Prezumțiile
Expertiza
Mijloacele materiale de probă
Cercetarea la fața locului
Mărturisirea
Asigurarea probelor
Reviste:
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...