Efectuarea executării silite | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre executarea silită - Dispoziții generale -
CAPITOLUL IV
Efectuarea executării silite

SECȚIUNEA 1 Sesizarea organului de executare

Creanța certă, lichidă și exigibilă

Art. 662. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

(1) Executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Creanța este certă când existența ei neîndoielnică rezultă din însuși titlul executoriu. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(3) Creanța este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conține elementele care permit stabilirea lui. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(4) Creanța este exigibilă dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(5) Creanțele cu termen și cele condiționale nu pot fi puse în executare, însă ele pot participa, în condițiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a bunurilor aparținând debitorului. Jurisprudență, Doctrină (1)

Cererea de executare silită

Art. 663. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convențional, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poștă, curier, telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Cererea de executare silită, în afara mențiunilor prevăzute la art. 148, va cuprinde: Reviste (2)

a) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul creditorului și debitorului;

b) bunul sau, după caz, felul prestației datorate; Reviste (1)

c) modalitățile de executare solicitate de creditor.

(4) La cerere se vor atașa titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz, și dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum și, dacă este cazul, înscrisurile anume prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

Înregistrarea cererii de executare Modificări (1)

Art. 664. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) De îndată ce primește cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia și deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Încheierea prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată creditorului. În cazul în care executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prevăzute la alin. (1), la instanța de executare.

Încuviințarea executării silite Modificări (1)

Art. 665. - Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita să se dispună încuviințarea executării de către instanța de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de executorul judecătoresc pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 664 alin. (1) și dovada taxei de timbru. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cererea de încuviințare a executării silite se soluționează de instanță în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la judecătorie, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Încheierea va cuprinde, în afara mențiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviințat urmărirea, când s-a încuviințat urmărirea silită a bunurilor debitorului, modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta, și autorizarea creditorului să treacă la executarea silită a obligației cuprinse în titlul executoriu. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării. De asemenea, încuviințarea executării silite se extinde și asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviințate. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Instanța poate respinge cererea de încuviințare a executării silite numai dacă: Jurisprudență, Reviste (1)

1. cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat; Jurisprudență

2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu; Jurisprudență

3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întrunește toate condițiile de formă cerute de lege; Jurisprudență, Reviste (1)

4. creanța nu este certă, lichidă și exigibilă; Jurisprudență

5. debitorul se bucură de imunitate de executare;

6. titlul cuprinde dispoziții care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită; Jurisprudență

7. există alte impedimente prevăzute de lege. Jurisprudență

(6) Încheierea prin care instanța admite cererea de încuviințare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac. Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi atacată exclusiv cu apel numai de creditor, în termen de 5 zile de la comunicare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (7)

(7) În partea finală a încheierii de încuviințare a executării silite va fi adăugată formula executorie, cu următorul cuprins:

"

Noi, Președintele României,

Dăm împuternicire și ordonăm executorilor judecătorești să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunțat prezenta încheiere de încuviințare a executării silite. Ordonăm agenților forței publice să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condițiile legii. (Urmează semnătura președintelui instanței și a grefierului.)"

Înștiințarea debitorului

Art. 666. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Dacă cererea de executare a fost încuviințată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condițiile art. 665, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu și, dacă legea nu prevede altfel, o somație. Jurisprudență

(2) Comunicarea titlului executoriu și a somației, cu excepția cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somație ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancțiunea nulității executării. Jurisprudență, Reviste (3)

Somația

Art. 667. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Debitorul va fi somat să își îndeplinească obligația, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite. Jurisprudență

Excepții de la comunicare

Art. 668. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Nu este necesară comunicarea titlului executoriu și a somației:

1. în cazurile prevăzute la art. 674;

2. în cazul ordonanțelor și încheierilor pronunțate de instanță și declarate de lege executorii.

Cheltuieli de executare

Art. 669. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(1) Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activități care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop. Pentru actele sau activitățile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor. Jurisprudență

(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul când creditorul a renunțat la executare, situație în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ținut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare și până la data realizării obligației stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a făcut plata în mod voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat potrivit art. 667, a executat obligația de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ținut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum și onorariul executorului judecătoresc și, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporțional cu activitatea depusă de aceștia. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Sunt cheltuieli de executare: Jurisprudență, Reviste (3)

1. taxele de timbru necesare declanșării executării silite;

2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;

3. onorariul avocatului în faza de executare silită; Jurisprudență

4. onorariul expertului, al traducătorului și al interpretului;

5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită;

6. cheltuielile de transport;

7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite.

(4) Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin încheiere, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condițiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanța de executare, pe calea contestației la executare formulate de partea interesată și ținând seama de probele administrate de aceasta. Dispozițiile art. 451 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător, iar suspendarea executării în privința acestor cheltuieli de executare nu este condiționată de plata unei cauțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (8)

(5) În cazul în care sumele stabilite potrivit alin. (4) nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmăribile sau din alte cauze, ele vor fi plătite de creditor, care le va putea recupera de la debitor când starea patrimonială a acestuia o va permite, înăuntrul termenului de prescripție. Modificări (1)

(6) Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, încheierea constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât și pentru executorul judecătoresc. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

Depunerea și consemnarea de cauțiuni sau alte sume

Art. 670. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Depunerea sau consemnarea oricărei sume în scopul participării la desfășurarea, potrivit legii, a executării silite ori al obținerii suspendării executării silite, depunerea sumelor cu afectațiune specială, precum și depunerea sau consemnarea sumelor reprezentând veniturile bunurilor urmărite ori prețul rezultat din vânzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank - S.A., Trezoreria Statului sau la orice altă instituție de credit care are în obiectul de activitate operațiuni de consemnare la dispoziția instanței de executare sau a executorului judecătoresc.

(2) Dovada depunerii sau consemnării acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt înscris admis de lege.

(3) Eliberarea acestor sume se face persoanelor îndreptățite sau reprezentanților acestora numai pe baza dispoziției executorului judecătoresc ori a instanței de executare, după caz.

(4) Dispozițiile art. 1.056 și următoarele privitoare la cauțiunea judiciară se aplică în mod corespunzător.

Comunicarea actelor de procedură Modificări (1)

Art. 671. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Comunicarea actelor de procedură în cadrul executării silite se poate face de către executorul judecătoresc fie personal, fie prin intermediul agentului său procedural. Dovada comunicării prin agent procedural are aceeași forță probantă cu dovada comunicării efectuate de către executor însuși.

SECȚIUNEA a 2-a Efectuarea actelor de executare silită

Trecerea la executarea silită

Art. 672. - Jurisprudență, Doctrină (1)

În afară de cazul în care legea prevede altfel, actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somație sau, în lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a încuviințat executarea.

Existența unui termen de plată

Art. 673. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Când prin titlul executoriu s-a stabilit un termen de plată, executarea nu se poate face mai înainte de împlinirea acelui termen. Jurisprudență

Decăderea debitorului din beneficiul termenului de plată

Art. 674. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Debitorul care beneficiază de un termen de plată va fi decăzut, la cererea creditorului, din beneficiul acestui termen, dacă:

1. debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit legii în scopul realizării executării silite;

2. debitorul risipește averea sa;

3. debitorul este în stare de insolvabilitate îndeobște cunoscută sau, dacă prin fapta sa, săvârșită cu intenție sau dintr-o culpă gravă, a micșorat garanțiile date creditorului său ori nu le-a dat pe cele promise sau, după caz, încuviințate;

4. alți creditori fac executări asupra averii lui.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), instanța de executare va hotărî de urgență, în camera de consiliu, cu citarea părților, în termen scurt. În situația în care debitorul nu mai are domiciliul sau sediul cunoscut, va fi citat la ultimul său domiciliu ori sediu.

(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică atunci când debitor este statul sau o unitate administrativ-teritorială.

Cazul obligațiilor alternative

Art. 675. - Doctrină (1)

(1) Când titlul executoriu cuprinde o obligație alternativă, fără să se arate termenul de alegere, executorul judecătoresc va notifica debitorului să își exercite acest drept în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării, sub sancțiunea decăderii.

(2) Alegerea prestației va fi făcută prin act scris care va fi notificat executorului judecătoresc, iar acesta îl va înștiința de îndată pe creditor despre alegerea făcută.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dreptul de alegere trece asupra creditorului. În acest caz, executorul judecătoresc îl va soma pe debitor, punându-i în vedere să execute prestația aleasă de creditor.

Executarea prestațiilor reciproce

Art. 676. - Doctrină (1)

Când executarea depinde de o contraprestație, ce rezultă din același titlu executoriu și urmează să fie făcută de creditor în același timp cu prestația debitorului, executarea va putea fi făcută numai după ce creditorul a oferit debitorului propria prestație sau după ce a făcut dovada cu înscris că debitorul a primit-o ori este în întârziere cu primirea ei.

Existența unei cauțiuni

Art. 677. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Hotărârile ce se execută provizoriu cu dare de cauțiune nu se vor executa mai înainte de a se depune cauțiunea. Jurisprudență

Constatarea actelor de executare

Art. 678. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Dacă din lege nu rezultă contrariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele mențiuni: Jurisprudență, Reviste (2)

a) denumirea și sediul organului de executare; Jurisprudență

b) numele și calitatea celui care încheie procesul-verbal; Jurisprudență

c) data întocmirii procesului-verbal și numărul dosarului de executare; Jurisprudență

d) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare; Jurisprudență

e) numele și domiciliul ori, după caz, denumirea și sediul debitorului și creditorului; Jurisprudență

f) locul, data și ora efectuării actului de executare;

g) măsurile luate de executor sau constatările acestuia;

h) consemnarea explicațiilor, opozițiilor și obiecțiunilor participanților la executare; Jurisprudență

i) alte mențiuni cerute de lege sau considerate de executor ca fiind necesare;

j) menționarea, când este cazul, a lipsei creditorului sau debitorului ori a refuzului sau a împiedicării de a semna procesul-verbal; Jurisprudență

k) menționarea numărului de exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal, precum și a persoanelor cărora li s-a înmânat acesta;

l) semnătura executorului, precum și, când este cazul, a altor persoane interesate în executare sau care asistă la efectuarea actului de executare;

m) ștampila executorului judecătoresc.

(2) Mențiunile de la alin. (1) lit. a)-g), l) și m) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Jurisprudență, Reviste (1)

Accesul la bunurile debitorului

Art. 679. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În vederea executării unei hotărâri judecătorești, executorul judecătoresc poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul, reședința sau sediul unei persoane, precum și în orice alte locuri, cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, cu concursul forței publice. Jurisprudență

(2) În cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviințare a executării silite ori pe cale separată, instanța competentă va autoriza intrarea în locurile menționate la alin. (1). Instanța se pronunță, de urgență, în camera de consiliu, cu citarea terțului care deține bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Identificarea bunurilor urmăribile

Art. 680. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Executorul judecătoresc are dreptul să identifice bunurile urmăribile ale debitorului și, la locul unde ele se găsesc, să îndeplinească asupra lor acte de executare, în prezența debitorului sau a unuia dintre membrii majori ai familiei sale ori a unei alte persoane majore care se află în acel loc, iar în lipsa acestora, în prezența unui agent al forței publice sau, în cazurile și condițiile prevăzute de lege, a 2 martori asistenți.

(2) Identificarea bunurilor urmăribile și efectuarea actelor de executare la domiciliul sau la sediul altei persoane decât cel al debitorului se pot face, în lipsa acordului persoanei respective, numai cu autorizarea prealabilă a instanței de executare, dată potrivit art. 679 alin. (2).

Măsuri în cazul opunerii la executare

Art. 681. - Doctrină (1)

(1) În cazul în care executorul judecătoresc întâmpină opunere la efectuarea unui act de executare, la cererea acestuia, făcută în condițiile art. 658 alin. (2), organele de poliție, jandarmerie și alți agenți ai forței publice sunt obligați să asigure îndeplinirea efectivă a activității de executare silită, inclusiv prin îndepărtarea de la locul executării a debitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Dacă opunerea la executare întrunește elementele constitutive ale unei fapte prevăzute de legea penală, executorul judecătoresc încheie un proces-verbal, pe care îl va trimite de îndată parchetului de pe lângă instanța de executare. Sesizarea parchetului nu împiedică continuarea executării silite. Reviste (1)

Locul executării

Art. 682. - Doctrină (1)

Executarea silită se efectuează, după caz, la locul unde debitorul realizează venituri sau la locul unde se găsesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse urmăririi, dacă legea nu dispune altfel.

Timpul în care se efectuează executarea

Art. 683. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Niciun act de executare nu se va putea face înainte de ora 6,00 și nici după ora 20,00.

(2) Executarea silită nu se va putea face la alte ore decât cele menționate și nici în zilele nelucrătoare, stabilite potrivit legii, în afară de cazul în care se dispune altfel prin chiar hotărârea judecătorească pusă în executare sau de cazurile urgente în care executarea poate fi încuviințată de instanța de executare, prin încheiere dată în condițiile art. 679 alin. (2).

(3) Cu titlu de excepție, executarea începută va putea continua în aceeași zi, dar nu mai târziu de ora 22,00, iar în zilele următoare, în condițiile prevăzute la alin. (1). Reviste (1)

Executarea în lipsa părților

Art. 684. - Doctrină (1)

Actele de executare îndeplinite în lipsa părților, când prezența lor nu este expres cerută de lege, sunt valabile, dacă sunt făcute cu respectarea dispozițiilor legale.

Sancțiune

Art. 685. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Încălcarea dispozițiilor art. 673, 677 și 683 atrage anularea executării.

SECȚIUNEA a 3-a Executarea împotriva moștenitorilor

Interzicerea executării silite

Art. 686. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă debitorul moare înainte de sesizarea executorului judecătoresc, nicio executare silită nu poate fi pornită, iar dacă moare după ce aceasta a fost pornită, ea nu poate fi continuată cât timp moștenirea nu a fost acceptată de către cei chemați la moștenire sau, în lipsă, cât timp nu a fost numit, în condițiile legii, un curator al succesiunii ori, după caz, un curator special pentru executare, în condițiile art. 58. Jurisprudență

(2) În cazul în care creditorul sau executorul judecătoresc ia cunoștință, în orice mod, de faptul că debitorul a decedat, acesta este obligat să solicite de îndată camerei notarilor publici în a cărei circumscripție a avut ultimul domiciliu defunctul să facă mențiune în registrul special prevăzut de lege despre începerea executării silite și să îi elibereze un certificat din care să rezulte dacă moștenirea debitorului a fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au calitatea de moștenitori, precum și faptul dacă până la acceptarea moștenirii de către cel puțin unul dintre succesibili a fost sau nu numit un curator al succesiunii.

(3) În cazul în care se constată că moștenirea nu a fost dezbătută sau, după caz, acceptată, creditorul sau executorul judecătoresc poate cere camerei notarilor publici în a cărei circumscripție a avut ultimul domiciliu defunctul sau, după caz, notarului public deja sesizat întocmirea inventarului succesiuni sau desemnarea unei persoane în acest scop.

Începerea executării contra moștenitorilor

Art. 687. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Dacă debitorul moare înainte de începerea executării silite și se constată că nu există niciun moștenitor acceptant și nici nu este numit un curator al succesiunii, la cererea creditorului ori a executorului judecătoresc, instanța de executare va numi de îndată un curator special, până când va fi numit, în condițiile legii, curatorul succesiunii, dispozițiile art. 58 aplicându-se în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul în care moștenirea a fost acceptată și există numai moștenitori majori, executarea silită va fi pornită împotriva tuturor, în afară de cazul în care numai unii dintre aceștia sunt chemați, de lege ori potrivit voinței defunctului, să răspundă pentru anumite datorii ale defunctului. Dacă executarea silită este pornită contra tuturor moștenitorilor, aceștia vor fi citați, printr-o înștiințare colectivă, făcută la locul deschiderii moștenirii, pe numele acesteia, cu excepția cazului în care au ales, cu ocazia dezbaterii succesorale ori chiar ulterior, un alt domiciliu în vederea citării sau un reprezentant al acestora, după caz. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă între moștenitori sunt și minori sau persoane puse sub interdicție judecătorească, executarea silită nu va putea fi pornită decât după numirea reprezentanților sau a ocrotitorilor legali. Dacă însă după o lună de la moartea debitorului sau de la punerea sub interdicție judecătorească nu a fost numit reprezentantul sau ocrotitorul legal, creditorul sau executorul judecătoresc va putea cere instanței de executare numirea unui curator special, până la numirea lui, dispozițiile art. 58 aplicându-se în mod corespunzător. Reviste (1)

Continuarea executării contra moștenitorilor

Art. 688. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dacă la moartea debitorului executarea era începută, ea se suspendă și nu va fi reluată împotriva succesibililor acceptanți decât după 10 zile de la data când aceștia au fost încunoștințați despre continuarea executării silite, dispozițiile art. 687 aplicându-se în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

SECȚIUNEA a 4-a Intervenția altor creditori

Dreptul de intervenție

Art. 689. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Orice creditor poate interveni în cursul executării silite pornite de un alt creditor, însă numai în condițiile și limitele prevăzute la alin. (2).

(2) Pot interveni în executarea silită: Reviste (3)

1. creditorii care au deja un titlu executoriu contra debitorului; Reviste (1)

2. creditorii care au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestuia; Reviste (1)

3. creditorii care au un drept real de garanție sau, după caz, un drept de preferință asupra bunului urmărit, conservat în condițiile prevăzute de lege;

4. creditorii chirografari titulari ai unor creanțe bănești rezultate din înscrisuri cu dată certă ori din registre ținute cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1)

Termenul de intervenție

Art. 690. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, intervenția poate fi făcută, sub sancțiunea prevăzută la art. 695, până la termenul stabilit de către executor pentru valorificarea, în oricare dintre modalitățile prevăzute de lege ori convenite de părți, a bunurilor mobile sau imobile urmărite. Reviste (1)

(2) Cu toate acestea, creditorii care au un drept real de garanție asupra bunurilor urmărite și care este conservat în condițiile prevăzute de lege, creditorii care au creanțe având ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene, precum și alți creditori privilegiați care intervin în cursul urmăririi silite au dreptul să participe la distribuire după rangul conferit de dreptul lor de preferință, chiar dacă cererea de intervenție a fost făcută după expirarea termenului stabilit potrivit alin. (1), dacă și-au depus titlurile de creanță în termenul prevăzut la art. 868 alin. (2), în vederea întocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmărire. Dispozițiile art. 865 rămân aplicabile. Reviste (1)

Procedura

Art. 691. - Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Cererea de intervenție trebuie să fie făcută cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 663, indicându-se în mod expres dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă, precum și dacă este garantată sau negarantată, în tot ori în parte, privilegiată sau chirografară, după caz. În cazul în care creditorul a cerut sau a obținut luarea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului, se va face mențiune și despre acest lucru, indicându-se bunurile pentru care s-a cerut luarea acestor măsuri. Reviste (2)

(2) Cererea se depune la executorul judecătoresc, împreună cu copii certificate de pe documentele justificative, precum și de pe procesul-verbal de constatare a aplicării măsurii asigurătorii, dacă este cazul. În situația în care se reclamă creanțe bănești rezultate din înscrierile contabile făcute în registre ținute cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, cererea va fi însoțită, sub sancțiunea inadmisibilității, de un extras de pe înscrierile care cuprind aceste sume, legalizate de un notar public. Reviste (1)

(3) După înregistrarea cererii, executorul judecătoresc o va înainta de îndată instanței de executare competente, împreună cu toate documentele justificative, dispozițiile art. 664 și 665 aplicându-se în mod corespunzător. Până la soluționarea cererii de intervenție, instanța poate suspenda eliberarea sau distribuirea de sume obținute din valorificarea bunurilor debitorului. Instanța poate obliga creditorul intervenient la plata unei cauțiuni. Dispozițiile art. 718 alin. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Instanța soluționează cererea în camera de consiliu, fără citarea părților, dispozițiile art. 665 aplicându-se în mod corespunzător. Dacă creditorii care au formulat cerere de intervenție nu au titlu executoriu, instanța va convoca în camera de consiliu, de urgență și în termen scurt, debitorul și creditorii care nu au titlu executoriu, pentru recunoașterea de către debitor a creanțelor, dispunând totodată comunicarea către debitor a copiilor de pe cererile de intervenție și de pe documentele justificative. Reviste (2)

(5) La termenul fixat de instanță, debitorul trebuie să declare dacă înțelege să recunoască, în tot sau în parte, creanțele pentru care a avut loc intervenția. Dacă debitorul nu se înfățișează, se consideră că recunoaște toate creanțele reclamate prin cererile de intervenție.

(6) Dacă debitorul contestă, în tot sau în parte, creanțele reclamate, creditorii intervenienți ale căror creanțe au fost contestate au dreptul să solicite instanței, cu plata prealabilă a cauțiunii prevăzute la art. 718 alin. (2), să dispună executorului judecătoresc ca sumele reclamate să fie puse deoparte, dacă, în termen de 5 zile de la data când a avut loc convocarea prevăzută la alin. (4), aceștia vor face dovada că au introdus acțiune în justiție în scopul obținerii titlului executoriu. Până la expirarea acestui termen, eliberarea sau, după caz, distribuirea acestor sume, dacă este cazul, se suspendă de drept, iar după împlinirea termenului instanța va decide asupra suspendării, în condițiile alin. (3), până la soluționarea litigiului printr-o hotărâre definitivă. În acest din urmă caz, aceste sume vor fi consemnate până la soluționarea litigiului printr-o hotărâre definitivă, cu excepția situației în care ar fi pretinse de alți creditori în rang util. Reviste (2)

Înștiințarea creditorului urmăritor și a debitorului

Art. 692. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Odată cu sesizarea instanței de executare, potrivit art. 691 alin. (3), executorul judecătoresc va comunica o copie de pe cererea de intervenție și de pe documentele justificative creditorului urmăritor, iar după soluționarea cererii de intervenție, și o copie certificată de pe încheierea de încuviințare a acesteia.

(2) Dacă cererea de intervenție a fost încuviințată, executorul îl va înștiința și pe debitor, dispozițiile art. 666 aplicându-se în mod corespunzător.

Drepturile creditorului urmăritor

Art. 693. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În cazul creditorilor chirografari care au intervenit în cursul urmăririi silite și ale căror creanțe au fost recunoscute de debitor, în tot sau în parte, creditorul urmăritor are dreptul de a le indica acestora, printr-o notificare, făcută în termen de 10 zile de la data comunicării de către executorul judecătoresc a copiei certificate a încheierii de încuviințare a cererii de intervenție, existența și a altor bunuri ale debitorului, care pot fi urmărite în mod util, invitându-i să ceară extinderea urmăririi și asupra acestor bunuri, dacă au titlu executoriu, și să avanseze, în toate cazurile, cheltuielile necesare pentru extindere. Reviste (1)

(2) Dacă însă creditorii intervenienți nu solicită extinderea urmăririi și la bunurile indicate de creditorul urmăritor sau, după caz, nu avansează cheltuielile necesare extinderii, în termen de 10 zile de la data notificării prevăzute la alin. (1), creditorul urmăritor are dreptul de a fi preferat acestora la distribuirea sumei rezultate din urmărire.

(3) Creditorii urmăritori nu se pot opune cererilor de intervenție făcute de alți creditori, în afară de cazul în care ei fac dovada că aceștia au acționat în frauda drepturilor lor. Ei pot însă contesta, în termenul prevăzut de lege, repartizarea creanțelor potrivit proiectului de distribuire a sumelor rezultate din urmărire întocmit de către executor. Reviste (1)

Efectele intervenției

Art. 694. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Creditorii intervenienți și cei ale căror creanțe au fost recunoscute de către debitor, în condițiile prevăzute la art. 691, pot să participe la distribuirea sumei rezultate din urmărire, în limita sumelor reclamate sau, după caz, recunoscute, și, dacă au titluri executorii, să participe, în condițiile legii, la urmărirea bunurilor debitorului și să solicite efectuarea unor acte de executare silită, dacă este cazul. Reviste (1)

(2) Creditorii intervenienți ale căror creanțe au fost contestate, în tot sau în parte, de către debitor și care au cerut instanței ca sumele reclamate să fie puse deoparte pot participa numai la distribuirea sumelor consemnate în condițiile prevăzute la art. 691 alin. (6), în afară de cazul în care ar fi pretinse de alți creditori în rang util.

Intervenția tardivă

Art. 695. - Reviste (1), Doctrină (1)

Creditorii chirografari care au intervenit după expirarea termenului prevăzut la art. 690 alin. (1), dar înainte de expirarea termenului pentru depunerea titlurilor de creanță, în vederea întocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmărire, au dreptul să participe la distribuirea părții din suma rămasă după îndestularea drepturilor creditorilor urmăritori, a creditorilor garantați sau privilegiați și a celor care au intervenit în timp util. Dispozițiile art. 691 alin. (4) - (6) rămân aplicabile.

SECȚIUNEA a 5-a Perimarea executării silite

Termenul de perimare

Art. 696. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept. Jurisprudență

(2) În caz de suspendare a executării, termenul de perimare curge de la încetarea suspendării. Termenul de perimare nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului. Jurisprudență

Constatarea perimării. Efecte

Art. 697. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Perimarea se constată de către instanța de executare, la cererea executorului judecătoresc sau a părții interesate, prin încheiere dată cu citarea în termen scurt a părților. Reviste (3)

(2) Perimarea executării atrage desființarea tuturor actelor de executare, cu excepția celor care au dus la realizarea, în parte, a creanței cuprinse în titlul executoriu și a accesoriilor.

Reînnoirea cererii de executare

Art. 698. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În caz de perimare a executării, se va putea face, înăuntrul termenului de prescripție, o nouă cerere de executare silită, dispozițiile art. 664 și 665 fiind aplicabile în mod corespunzător. Jurisprudență

(2) După încuviințarea executării silite, executorul va comunica debitorului încheierea instanței, precum și o nouă somație, la care nu se va mai alătura titlul ce se execută. Modificări (1), Jurisprudență

SECȚIUNEA a 6-a Amânarea, suspendarea și restrângerea executării

Amânarea executării

Art. 699. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În afara altor cazuri prevăzute de lege, executorul judecătoresc nu poate amâna executarea decât dacă procedura de citare sau de întocmire a anunțurilor și publicațiilor de vânzare nu a fost îndeplinită sau dacă, la termenul stabilit, executarea nu poate fi efectuată datorită neîndeplinirii de către creditor a obligațiilor prevăzute la art. 646 alin. (1).

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), amânarea se dispune de executorul judecătoresc prin încheiere.

Suspendarea executării

Art. 700. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Executarea silită se suspendă în cazurile în care aceasta este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanță. Jurisprudență

(2) Executarea se suspendă și la cererea creditorului urmăritor de către executorul judecătoresc. Reviste (1)

(3) Pe perioada suspendării executării, actele de executare efectuate anterior, măsurile de executare dispuse de instanța de executare sau de executor, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor și conturilor bancare, rămân în ființă, în afară de cazul în care prin lege sau prin hotărâre judecătorească se dispune altfel. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Actele de executare efectuate în ziua soluționării cererii având ca obiect suspendarea, fie și provizorie, a executării silite sunt desființate de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare și a contestației la executare.

(5) După încetarea suspendării, executorul, la cererea părții interesate, va dispune continuarea executării, în măsura în care actele de executare sau executarea silită însăși nu au fost desființate de instanța de judecată ori acestea nu au încetat prin efectul legii.

Restrângerea executării

Art. 701. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Când creditorul urmărește în același timp mai multe bunuri mobile sau imobile a căror valoare este vădit excesivă în raport cu creanța ce urmează a fi satisfăcută, instanța de executare, la cererea debitorului și după citarea creditorului, poate să restrângă executarea la anumite bunuri. Reviste (1)

(2) Dacă cererea este admisă, instanța va suspenda executarea celorlalte bunuri.

(3) Executarea suspendată nu va putea fi reluată decât după rămânerea definitivă a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuată. Reviste (1)

SECȚIUNEA a 7-a Încetarea executării silite

Cazuri de încetare a executării

Art. 702. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Executarea silită încetează dacă:

1. s-a realizat integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum și alte sume datorate potrivit legii; Jurisprudență, Reviste (2)

2. nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilității de valorificare a unor astfel de bunuri; Jurisprudență

3. creditorul a renunțat la executare; Jurisprudență, Reviste (2)

4. a fost desființat titlul executoriu; Jurisprudență, Reviste (1)

5. a fost anulată executarea. Reviste (1)

(2) În toate cazurile, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt și în drept, cu menționarea cauzei de încetare a executării. Încheierea de încetare a executării va fi comunicată de îndată creditorului și debitorului.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) pct. 2, 3 și 5 executorul judecătoresc îi va remite personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu. Jurisprudență, Reviste (1)

Nulitatea executării silite

Art. 703. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Nerespectarea dispozițiilor privitoare la executarea silită însăși sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum și a actelor de executare subsecvente, dispozițiile art. 174 și următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător.

Reluarea executării

Art. 704. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazurile prevăzute la art. 702 alin. (1) pct. 2 se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită. Jurisprudență

(2) Reluarea executării silite poate fi cerută și asupra aceluiași bun. Dacă acesta este un imobil, atât timp cât, potrivit legii, poate avea loc reluarea executării silite, nu se va putea solicita de către executorul judecătoresc radierea urmăririi înscrise potrivit dispozițiilor art. 821.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Condițiile creanței. Norma stipulează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ o creanță pentru a putea justifica efectuarea urmăririi silite asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului. Astfel, creanța trebuie să fie certă, lichidă și exigibilă. 
   2. Creanța este certă când existența ei este incontestabilă și rezultă ca atare din titlul de creanță sau chiar dintr-un înscris sub semnătură privată care emană de la debitor sau este recunoscut de acesta. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Începutul executării silite. În cuprinsul alin. (1) al normei analizate este consacrată regula conform căreia executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, iar nu din oficiu. Excepțiile de la această regulă sunt expres și limitativ reglementate prin dispoziții speciale ale legii, cum ar fi procurorul în condițiile art. 92 alin. (5) NCPC. 
   2. Transmiterea cererii de executare silită. Cererea de executare silită, însoțită de titlul executoriu, se depune la executorul judecătoresc, determinat prin aplicarea art. 651 NCPC, respectiv: la executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel în care urmează să se efectueze executarea; la executorul din circumscripția curții de apel unde sunt situate bunurile imobile supuse urmăririi; la executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul sau sediul debitorului, în cazul urmăririi bunurilor mobile și al executării directe mobiliare, iar dacă bunurile se află în circumscripțiile mai multor curți de apel, la oricare dintre executorii care funcționează pe lângă aceste curți de apel. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Încheierea de înregistrare. Primind cererea de executare silită, executorul judecătoresc va dispune printr-o încheiere: a) înregistrarea cererii și deschiderea dosarului de executare; sau b) respingerea solicitării de deschidere a procedurii de executare, pentru motivele expres arătate în cuprinsul încheierii. În opinia noastră, aceste motive pot fi legate de îndeplinirea condițiilor formale ale cererii de executare silită, astfel cum sunt acestea menționate în cuprinsul art. 663 NCPC. Toate celelalte condiții, inclusiv aspectele legate de competența organului de executare, urmează a fi analizate de către instanța de executare în procedura de încuviințare a executării silite (art. 665 NCPC). [ Mai mult... ] 
.....
   1. Încuviințarea executării silite. Procedură. Prin Legea nr. 202/2010 a fost reintrodusă procedura încuviințării prealabile a cererii de executare de către instanța de executare, iar noul Cod de procedură civilă o păstrează, realizându-se astfel controlul judiciar sub acest aspect. Totodată, este clarificată procedura încuviințării executării silite și sunt reglementate, prin dispoziții imperative, termenele în care executorul este obligat să solicite încuviințarea executării silite, iar instanța de executare să se pronunțe asupra cererii, toate menite să dinamizeze această etapă a procesului civil. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Obligațiile executorului ulterioare încuviințării executării. În sarcina executorului judecătoresc este stabilită obligația legală de a comunica debitorului următoarele acte, consecutiv încuviințării cererii de executare: a) o copie de pe încheierea de încuviințare a executării silite, dată de instanța de executare în condițiile art. 665 NCPC; b) o copie a titlului executoriu, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, exceptând situațiile în care legea prevede începerea executării silite fără comunicarea titlului executoriu. Necomunicarea titlului nu se acoperă prin deducția că acesta ar cunoaște din cuprinsul somației despre ce titlu e vorba, atât timp cât obligația de comunicare este prevăzută sub sancțiunea nulității, care poate fi invocată pe calea contestației la executare; c) o somație, exceptând situațiile în care legea prevede începerea executării silite fără somație. Spre exemplu, poprirea se înființează fără somație, în baza încheierii de încuviințare a executării, prin adresa de înființare a popririi, potrivit art. 782 alin. (1) NCPC; executarea silită directă se poate face fără somație, în condițiile art. 888 NCPC. Debitorul va fi somat să își îndeplinească obligația, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite (art. 667 NCPC). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Căile extraordinare de atac
Recursul în interesul legii
Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Sesizarea tribunalului arbitral
Judecata
Cheltuielile arbitrale
Hotărârea arbitrală
Scopul și obiectul executării silite
Titlul executoriu
Participanții la executarea silită
Efectuarea executării silite
Prescripția dreptului de a obține executarea silită
Contestația la executare
Depunerea cu afectațiune specială
Întoarcerea executării
Urmărirea mobiliară
Urmărirea imobiliară
Eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită
Dispoziții generale
Predarea silită a bunurilor mobile
Predarea silită a bunurilor imobile
Reviste:
Aspecte procesuale cu privire la intervenția creditorilor în cursul executării silite pornite de un alt creditor
Actele emise de către executorul judecătoresc. Considerații generale
4. Executarea silită a obligațiilor cu caracter succesiv. Cuantumul cheltuielilor de executare. Onorariul executorului judecătoresc și al avocatului. Calitatea procesuală a executorului judecătoresc
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Nulitatea actelor de procedură și de executare silită
Propuneri de lege ferenda privind actele întocmite de către executorul judecătoresc
15. Onorariul executorului judecătoresc. Criterii de apreciere a proporționalității acestuia cu actele îndeplinite
3. Excepția prematurității executării silite. Anularea încheierii de încuviințare a executării silite. Onorariul executorului judecătoresc în cazul unor obligații diferite dispuse prin titlu executoriu
Încetarea executării silite prin renunțarea creditorului. Formularea, ulterior, a unei noi cereri de executare silită. Încuviințarea executării silite
Atribuțiile executorului judecătoresc în diferitele proceduri speciale
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 12/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 9/2013
;
se încarcă...