Dispoziții speciale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Competența instanțelor judecătorești -
CAPITOLUL III
Dispoziții speciale

Regimul regulilor de competență

Art. 122. - Reviste (1), Doctrină (1)

Reguli noi de competență pot fi stabilite numai prin modificarea normelor prezentului cod.

Cereri accesorii, adiționale și incidentale

Art. 123. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Cererile accesorii, adiționale, precum și cele incidentale se judecă de instanța competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competența materială sau teritorială a altei instanțe judecătorești, cu excepția cererilor prevăzute la art. 120. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și atunci când competența de soluționare a cererii principale este stabilită de lege în favoarea unei secții specializate sau a unui complet specializat.

(3) Când instanța este exclusiv competentă pentru una dintre părți, ea va fi exclusiv competentă pentru toate părțile. Jurisprudență

Apărări și incidente procedurale

Art. 124. - Doctrină (1)

(1) Instanța competentă să judece cererea principală se va pronunța și asupra apărărilor și excepțiilor, în afara celor care constituie chestiuni prejudiciale și care, potrivit legii, sunt de competența exclusivă a altei instanțe.

(2) Incidentele procedurale sunt soluționate de instanța în fața căreia se invocă, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. Jurisprudență

Cererea în constatare

Art. 125. - Jurisprudență, Doctrină (1)

În cererile pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept, competența instanței se determină după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect realizarea dreptului. Jurisprudență

Alegerea de competență

Art. 126. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Părțile pot conveni în scris sau, în cazul litigiilor născute, și prin declarație verbală în fața instanței ca procesele privitoare la bunuri și la alte drepturi de care acestea pot să dispună să fie judecate de alte instanțe decât acelea care, potrivit legii, ar fi competente teritorial să le judece, în afară de cazul când această competență este exclusivă. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În litigiile din materia protecției drepturilor consumatorilor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, părțile pot conveni alegerea instanței competente, în condițiile prevăzute la alin. (1), numai după nașterea dreptului la despăgubire. Orice convenție contrară este considerată ca nescrisă. Jurisprudență, Doctrină (1)

Competența facultativă

Art. 127. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competența instanței la care își desfășoară activitatea, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea. Jurisprudență

(2) În cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător care își desfășoară activitatea la instanța competentă să judece cauza, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii. Jurisprudență

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor. Jurisprudență

Incidente privind arbitrajul

Art. 128. - Reviste (1), Doctrină (1)

Competența ce revine instanțelor judecătorești în legătură cu incidentele privind arbitrajul reglementat de prezentul cod aparține în toate cazurile tribunalului în circumscripția căruia are loc arbitrajul.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Imposibilitatea abrogării tacite a regulilor de competență. Prin dispozițiile imperative ale acestei norme se stabilește, cu valoare de principiu, că regulile de desfășurare a procesului civil sunt cele cuprinse în Codul de procedură civilă, iar o abrogare tacită a acestora este inadmisibilă. Reguli noi de procedură pot fi astfel stabilite numai prin modificarea legislativă expresă a normelor cuprinse în Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Prorogarea legală de competență. Judecătorul cererii de chemare în judecată (introductivă de instanță) este și judecătorul tuturor cererilor aflate într-un raport de conexitate și interdependență cu aceasta, operând o prorogare legală de competență. Sunt asemenea cereri: cererile de intervenție a terților în proces, cererea reconvențională, cererea de asigurare a dovezilor, sechestru asigurător, poprirea, cererea de împărțire a bunurilor comune formulată în cadrul procesului de divorț, cererea de acordare a unei pensii de întreținere formulată într-un proces de stabilire a paternității, cea de acordare de despăgubiri pretinse în legătură cu cererea în revendicare a unui imobil, cererea de modificare a pretențiilor inițiale etc. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Competența în cazul apărărilor și incidentelor procedurale. Printr-o extindere legală de competență, se conferă instanței învestite cu soluționarea cererii principale competența de a se pronunța și asupra apărărilor și excepțiilor. În sensul alin. (2) al art. 124 NCPC, incidentele procedurale sunt și ele soluționate, de regulă, de instanța în fața căreia au fost invocate, excepțiile fiind de strictă și limitată aplicare. [ Mai mult... ] 
.....
    Competența de soluționare a acțiunii în constatare. Instanța competentă, sub aspect material și teritorial, să rezolve cererile în realizarea unui drept este cea care va putea soluționa și cererile în constatare pozitivă (a existenței unui drept) sau negativă (a inexistenței dreptului), condiționat de lipsa posibilității părții care acționează de a solicita realizarea dreptului, pentru că, ori de câte ori partea are deschisă calea realizării dreptului, va trebui să uzeze de această cale, acțiunea în constatare în această situație fiind inadmisibilă (art. 35 NCPC). Pe calea acțiunii în constatare se poate solicita numai constatarea existenței sau inexistenței unui drept, nu și a unui fapt. Dacă se solicită constatarea unui fapt, cererea va fi respinsă, ca inadmisibilă. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Prorogarea voluntară (convențională) de competență. Modalități de exprimare a acordului de voință. Instanța competentă sub aspect teritorial să rezolve cererile privitoare la bunuri mobile, precum și la alte drepturi de care părțile pot dispune poate fi și aceea stabilită de părți prin acordul lor de voință. Acest acord poate fi exprimat: a) în scris (sub forma unei clauze atributive de competență, inserată în contractul încheiat între părți sau într-o convenție separată, ulterioară încheierii contractului, prin care părțile convin ca litigiul ce se va ivi sau care s-a ivit între ele să fie judecat de o anumită instanță, alta decât cea competentă în mod obișnuit); b) prin declarație verbală în fața instanței alese, consemnată în încheierea de ședință, în ipoteza unui proces început. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Judecătorul Incompatibilitatea
Părțile
Participarea Ministerului Public în procesul civil
Competența materială
Competența teritorială
Dispoziții speciale
Incidente procedurale privitoare la competența instanței
Forma cererilor
Citarea și comunicarea actelor de procedură
Nulitatea actelor de procedură
Sesizarea instanței de judecată
Judecata
Unele incidente procedurale
Hotărârile judecătorești
Dispoziții generale
Apelul
Reviste:
Competența în Noul Cod de procedură civilă (partea I)
Conflict negativ de competență. Acțiune întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 10/2001. Competența tribunalului
Donația - liberalitate între vii
Excepții legate de formularea unei pretenții sau afirmarea unui drept
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
Studiu de caz: Litigiu de muncă. Prorogare legală de competență într-o cerere de intervenție în interes propriu
Calea de atac a revizuirii în NCPC
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
;
se încarcă...