Condițiile generale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Actele de procedură - Forma cererilor -
Condițiile generale

Art. 148. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(1) Orice cerere adresată instanțelor judecătorești trebuie să fie formulată în scris și să cuprindă indicarea instanței căreia îi este adresată, numele, prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, după caz, denumirea și sediul lor, numele și prenumele, domiciliul sau reședința reprezentanților lor, dacă este cazul, obiectul, valoarea pretenției, dacă este cazul, motivele cererii, precum și semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, și adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi formulate și prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Reviste (1)

(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul în care prezentul cod prevede condiția formei scrise a susținerilor, apărărilor sau a concluziilor părților ori a altor acte de procedură adresate instanțelor judecătorești.

(4) În cazurile anume prevăzute de lege, cererile făcute în ședință, la orice instanță, se pot formula și oral, făcându-se mențiune despre aceasta în încheiere.

(5) Dacă, din orice motive, cererea nu poate fi semnată la termenul când a fost depusă sau, după caz, la primul termen ce urmează, judecătorul va stabili identitatea părții prin unul dintre mijloacele prevăzute de lege, îi va citi conținutul cererii și îi va lua consimțământul cu privire la aceasta. Despre toate acestea se va face mențiune în încheiere. Jurisprudență

(6) Cererile adresate instanțelor judecătorești se timbrează, dacă legea nu prevede altfel. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    [1] S-a susținut, neîntemeiat în opinia noastră, că "art. 148 NCPC nu se aplică cererilor principale prin intermediul cărora se declanșează procedura judiciară, ci la cererile făcute pe parcursul procesului", concluzie care ar rezulta din formularea alin. (1) teza a II-a, care vorbește de "adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți", în sensul că acestea există deja la dosar - M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol. II, 2013, p. 7. Apreciem că, deși art. 194, art. 470 și art. 486 NCPC stabilesc conținutul cererilor principale, totuși aceste dis­ poziții se completează, în măsura în care nu se derogă, cu regulile generale ale art. 148 NCPC, care vizează "orice cereri". Mai mult, art. 194 lit. a) teza a II-a și lit. e) teza a II-a NCPC prevede expres că "dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile". [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Forma și elementele cererii în justiție. Cererea constituie acel mijloc procedural prin care o persoană fizică sau juridică se adresează instanței judecătorești pentru ocrotirea drepturilor și intereselor sale legitime(529). 
    În principiu, cererile adresate instanțelor judecătorești trebuie să respecte condiția formei scrise și să cuprindă următoarele elemente: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cereri privitoare la societăți
Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Cererile împotriva unui consumator
Regimul regulilor de competență
Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Apărări și incidente procedurale
Cererea în constatare
Alegerea de competență
Competența facultativă
Incidente privind arbitrajul
Condițiile generale
Numărul de exemplare
Înscrisurile anexate
Cererea formulată prin reprezentant
Cererea greșit denumită
Obligația de a cita părțile
Organe competente și modalități de comunicare
Locul citării
Obligația alegerii locului citării
Cuprinsul citației
Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Reviste:
Aspecte procesuale cu privire la intervenția creditorilor în cursul executării silite pornite de un alt creditor
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Procedura necontencioasă în Noul Cod de procedură civilă
Rețineri din salariu prin emiterea unor chitanțe ce atestă pretinsa vânzare de carburanți către angajat. Nelegalitate
Excepția lipsei calității de reprezentant (a "puterii de a reprezenta") și excepția lipsei dovezii calității de reprezentant
Contestația în anulare
Urmărirea veniturilor imobilelor: Ce informații trebuie să știm?
Contestația (cale de atac împotriva sancționării disciplinare)
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Revizuire. Pronunțare extra petita
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...