Cererea de chemare în judecată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura în fața primei instanțe - Sesizarea instanței de judecată -
SECȚIUNEA a 2-a
Cererea de chemare în judecată

Cuprinsul cererii de chemare în judecată Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 194. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (2)

Cererea de chemare în judecată va cuprinde: Jurisprudență

a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, pentru persoane juridice, denumirea și sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar ale reclamantului, precum și ale pârâtului, dacă părțile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; Jurisprudență, Reviste (1)

b) numele, prenumele și calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia și sediul profesional. Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calității de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii; Jurisprudență, Reviste (1)

c) obiectul cererii și valoarea lui, după prețuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum și modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea și județul, strada și numărul, iar în lipsă, vecinătățile, etajul și apartamentul, precum și, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară și numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru și publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de același birou, care atestă acest fapt; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

d) arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea; Jurisprudență

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispozițiile art. 150. Când reclamantul dorește să își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfățișarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi atașat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele și adresa martorilor, dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (4)

f) semnătura. Jurisprudență

Numărul de exemplare

Art. 195. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Cererea de chemare în judecată se va face în numărul de exemplare stabilit la art. 149 alin. (1). Jurisprudență

Nulitatea cererii

Art. 196. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele și prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părți, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părții sau a reprezentantului acesteia este nulă. Dispozițiile art. 200 sunt aplicabile. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Cu toate acestea, lipsa semnăturii se poate acoperi în tot cursul judecății în fața primei instanțe. Dacă se invocă lipsa de semnătură, reclamantul care lipsește la acel termen va trebui să semneze cererea cel mai târziu la primul termen următor, fiind înștiințat în acest sens prin citație. În cazul în care reclamantul este prezent în instanță, acesta va semna chiar în ședința în care a fost invocată nulitatea. Jurisprudență

(3) Orice altă neregularitate în legătură cu semnarea cererii de chemare în judecată va fi îndreptată de reclamant în condițiile prevăzute la alin. (2).

Timbrarea cererii Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 197. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se atașează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condițiile legii. Jurisprudență

Cumulul de cereri

Art. 198. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Prin aceeași cerere de chemare în judecată, reclamantul poate formula mai multe capete principale de cerere împotriva aceleiași persoane, în condițiile art. 99 alin. (2).

Înregistrarea cererii

Art. 199. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poștă, curier, fax sau scanată și transmisă prin poștă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează și primește dată certă prin aplicarea ștampilei de intrare. Reviste (1)

(2) După înregistrare, cererea și înscrisurile care o însoțesc, la care sunt atașate, când este cazul, dovezile privind modul în care acestea au fost transmise către instanță, se predau președintelui instanței sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii.

Verificarea cererii și regularizarea acesteia Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 200. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplinește cerințele prevăzute la art. 194-197. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Când cererea nu îndeplinește aceste cerințe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu mențiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancțiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancțiune obligația de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispozițiile art. 202 alin. (3). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Dacă obligațiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (2), prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii. Respingeri de neconstituționalitate (17), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(6) Cererea se soluționează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanței respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularitățile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2). Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(7) În caz de admitere, cauza se retrimite completului inițial învestit. Jurisprudență

Fixarea primului termen de judecată

Art. 201. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune, prin rezoluție, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condițiile art. 165. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. Jurisprudență

(3) În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților. Jurisprudență

(4) În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, reclamantul nu a comunicat răspuns la întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (2), la data expirării termenului corespunzător, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) În procesele urgente, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi reduse de judecător în funcție de circumstanțele cauzei. Jurisprudență

(6) În cazul în care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai îndelungat, rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei. Citarea se va face cu respectarea dispozițiilor art. 156. Jurisprudență

Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală

Art. 202. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În procesele în care, în condițiile art. 59, sunt mai mulți reclamanți sau pârâți, judecătorul, ținând cont de numărul foarte mare al acestora, de necesitatea de a se asigura desfășurarea normală a activității de judecată, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților, va putea dispune, prin rezoluție, reprezentarea lor prin mandatar și îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedură numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia. Jurisprudență

(2) Reprezentarea se va face, după caz, prin unul sau mai mulți mandatari, persoane fizice ori persoane juridice, cu respectarea dispozițiilor privind reprezentarea judiciară. Jurisprudență

(3) Dovada mandatului va fi depusă de către reclamanți în termenul prevăzut la art. 200 alin. (2), iar de către pârâți, odată cu întâmpinarea. Dacă părțile nu își aleg un mandatar sau nu se înțeleg asupra persoanei mandatarului, judecătorul va numi, prin încheiere, un curator special, în condițiile art. 58 alin. (3), care va asigura reprezentarea reclamanților sau, după caz, a pârâților și căruia i se vor comunica actele de procedură. Măsura numirii curatorului se comunică părților, care vor suporta cheltuielile privind remunerarea acestuia. Jurisprudență, Reviste (2)

Măsuri pentru pregătirea judecății

Art. 203. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Judecătorul, sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecată, dacă s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată, va putea dispune citarea pârâtului la interogatoriu, alte măsuri pentru administrarea probelor, precum și orice alte măsuri necesare pentru desfășurarea procesului potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În condițiile legii, se vor putea încuviința, prin încheiere executorie, măsuri asigurătorii, precum și măsuri pentru asigurarea probelor. Jurisprudență

Modificarea cererii de chemare în judecată

Art. 204. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Reclamantul poate să-și modifice cererea și să propună noi dovezi, sub sancțiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanța dispune amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, nu se va da termen, ci se vor trece în încheierea de ședință declarațiile verbale făcute în instanță când: Jurisprudență

1. se îndreaptă greșelile materiale din cuprinsul cererii; Jurisprudență

2. reclamantul mărește sau micșorează cuantumul obiectului cererii; Jurisprudență, Reviste (1)

3. se solicită contravaloarea obiectului cererii, pierdut sau pierit în cursul procesului; Jurisprudență

4. se înlocuiește o cerere în constatare printr-o cerere în realizarea dreptului sau invers, atunci când cererea în constatare este admisibilă. Jurisprudență

(3) Modificarea cererii de chemare în judecată peste termenul prevăzut la alin. (1) poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părților. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    [1] S-a susținut, neîntemeiat în opinia noastră, că "art. 148 NCPC nu se aplică cererilor principale prin intermediul cărora se declanșează procedura judiciară, ci la cererile făcute pe parcursul procesului", concluzie care ar rezulta din formularea alin. (1) teza a II-a, care vorbește de "adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți", în sensul că acestea există deja la dosar - M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol. II, 2013, p. 7. Apreciem că, deși art. 194, art. 470 și art. 486 NCPC stabilesc conținutul cererilor principale, totuși aceste dis­ poziții se completează, în măsura în care nu se derogă, cu regulile generale ale art. 148 NCPC, care vizează "orice cereri". Mai mult, art. 194 lit. a) teza a II-a și lit. e) teza a II-a NCPC prevede expres că "dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile". [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Condiții formale. Textul comentat indică elementele pe care trebuie să le cuprindă orice cerere de chemare în judecată adresată instanței de judecată. Astfel, cererea prin care se învestește instanța de judecată trebuie să cuprindă următoarele: 
   a) numele, prenumele sau denumirea, element care servește la identificarea persoanei care promovează acțiunea și a celei împotriva căreia se îndreaptă pretențiile formulate prin cererea de chemare în judecată. În scopul corectei identificări, se impune indicarea numelui de familie și a prenumelui persoanelor între care urmează să se stabilească raportul juridic dedus judecății. Numele de familie și prenumele sunt reglementate prin O.G. nr. 41/2003, aprobată prin Legea nr. 323/2003. Persoana fizică se identifică prin nume, în timp ce persoana juridică se identifică prin denumire; [ Mai mult... ] 

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    [1] S-a susținut, neîntemeiat în opinia noastră, că "art. 148 NCPC nu se aplică cererilor principale prin intermediul cărora se declanșează procedura judiciară, ci la cererile făcute pe parcursul procesului", concluzie care ar rezulta din formularea alin. (1) teza a II-a, care vorbește de "adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți", în sensul că acestea există deja la dosar - M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol. II, 2013, p. 7. Apreciem că, deși art. 194, art. 470 și art. 486 NCPC stabilesc conținutul cererilor principale, totuși aceste dis­ poziții se completează, în măsura în care nu se derogă, cu regulile generale ale art. 148 NCPC, care vizează "orice cereri". Mai mult, art. 194 lit. a) teza a II-a și lit. e) teza a II-a NCPC prevede expres că "dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile". [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Condiții formale. Textul comentat indică elementele pe care trebuie să le cuprindă orice cerere de chemare în judecată adresată instanței de judecată. Astfel, cererea prin care se învestește instanța de judecată trebuie să cuprindă următoarele: 
   a) numele, prenumele sau denumirea, element care servește la identificarea persoanei care promovează acțiunea și a celei împotriva căreia se îndreaptă pretențiile formulate prin cererea de chemare în judecată. În scopul corectei identificări, se impune indicarea numelui de familie și a prenumelui persoanelor între care urmează să se stabilească raportul juridic dedus judecății. Numele de familie și prenumele sunt reglementate prin O.G. nr. 41/2003, aprobată prin Legea nr. 323/2003. Persoana fizică se identifică prin nume, în timp ce persoana juridică se identifică prin denumire; [ Mai mult... ] 

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    [1] S-a susținut, neîntemeiat în opinia noastră, că "art. 148 NCPC nu se aplică cererilor principale prin intermediul cărora se declanșează procedura judiciară, ci la cererile făcute pe parcursul procesului", concluzie care ar rezulta din formularea alin. (1) teza a II-a, care vorbește de "adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți", în sensul că acestea există deja la dosar - M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol. II, 2013, p. 7. Apreciem că, deși art. 194, art. 470 și art. 486 NCPC stabilesc conținutul cererilor principale, totuși aceste dis­ poziții se completează, în măsura în care nu se derogă, cu regulile generale ale art. 148 NCPC, care vizează "orice cereri". Mai mult, art. 194 lit. a) teza a II-a și lit. e) teza a II-a NCPC prevede expres că "dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte
Alte persoane care pot lua parte la judecată
Reprezentarea părților în judecată
Asistența judiciară
Competența după materie și valoare
Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță
Necompetența și conflictele de competență
Litispendența și conexitatea
Strămutarea proceselor Delegarea instanței
Dispoziții generale
Cererea de chemare în judecată
Întâmpinarea
Cererea reconvențională
Dispoziții generale
Cercetarea procesului
Dezbaterea în fond a procesului
Deliberarea și pronunțarea hotărârii
Renunțarea la judecată
Renunțarea la dreptul pretins
Suspendarea procesului
Perimarea cererii
Reviste:
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Admisibilitatea și efectele cererii de recuzare a instanței în etapa scrisă a procesului civil
1. Întreruperea cursului prescripției extinctive prin formularea unei cereri de chemare în judecată. Anularea cererii inițiale. Formularea unei noi cereri în termen de 6 luni. Necesitatea analizării fondului cauzei pentru verificarea împlinirii cursului prescripției
Efectul suspendării executării silite în cazul introducerii unei cereri de reexaminare a acțiunii de contestație la executare
Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă
Concursul dintre excepția de netimbrare a cererii de chemare în judecată și excepția de necompetență a instanței
Revizuirea în noul Cod de procedură civilă
Cererea de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (II). Cerințele legale intrinseci cererii de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
;
se încarcă...