Art 194 Cuprinsul cererii de chemare în judecată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cererea de chemare în judecată - Cuprinsul cererii de chemare în judecată -
Art. 194. -
Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (2)

Cererea de chemare în judecată va cuprinde: Jurisprudență

a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, pentru persoane juridice, denumirea și sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar ale reclamantului, precum și ale pârâtului, dacă părțile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; Jurisprudență, Reviste (1)

b) numele, prenumele și calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia și sediul profesional. Dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calității de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii; Jurisprudență, Reviste (1)

c) obiectul cererii și valoarea lui, după prețuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum și modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea și județul, strada și numărul, iar în lipsă, vecinătățile, etajul și apartamentul, precum și, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară și numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru și publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de același birou, care atestă acest fapt; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

d) arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea; Jurisprudență

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispozițiile art. 150. Când reclamantul dorește să își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfățișarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi atașat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele și adresa martorilor, dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (4)

f) semnătura. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    [1] S-a susținut, neîntemeiat în opinia noastră, că "art. 148 NCPC nu se aplică cererilor principale prin intermediul cărora se declanșează procedura judiciară, ci la cererile făcute pe parcursul procesului", concluzie care ar rezulta din formularea alin. (1) teza a II-a, care vorbește de "adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părți", în sensul că acestea există deja la dosar - M. Tăbârcă, Drept procesual civil. Vol. II, 2013, p. 7. Apreciem că, deși art. 194, art. 470 și art. 486 NCPC stabilesc conținutul cererilor principale, totuși aceste dis­ poziții se completează, în măsura în care nu se derogă, cu regulile generale ale art. 148 NCPC, care vizează "orice cereri". Mai mult, art. 194 lit. a) teza a II-a și lit. e) teza a II-a NCPC prevede expres că "dispozițiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile". [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Condiții formale. Textul comentat indică elementele pe care trebuie să le cuprindă orice cerere de chemare în judecată adresată instanței de judecată. Astfel, cererea prin care se învestește instanța de judecată trebuie să cuprindă următoarele: 
   a) numele, prenumele sau denumirea, element care servește la identificarea persoanei care promovează acțiunea și a celei împotriva căreia se îndreaptă pretențiile formulate prin cererea de chemare în judecată. În scopul corectei identificări, se impune indicarea numelui de familie și a prenumelui persoanelor între care urmează să se stabilească raportul juridic dedus judecății. Numele de familie și prenumele sunt reglementate prin O.G. nr. 41/2003, aprobată prin Legea nr. 323/2003. Persoana fizică se identifică prin nume, în timp ce persoana juridică se identifică prin denumire; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 184 Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art 185 Nerespectarea termenului. Sancțiuni
Art 186 Repunerea în termen
Art 187 Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni
Art 188 Alte cazuri de sancționare
Art 189 Despăgubiri pentru amânarea procesului
Art 190 Stabilirea amenzii și despăgubirii
Art 191 Cererea de reexaminare
Art 192 Dreptul de a sesiza instanța
Art 193 Procedura prealabilă
Art 194 Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Art 195 Numărul de exemplare
Art 196 Nulitatea cererii
Art 197 Timbrarea cererii
Art 198 Cumulul de cereri
Art 199 Înregistrarea cererii
Art 200 Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Art 201 Fixarea primului termen de judecată
Art 202 Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Art 203 Măsuri pentru pregătirea judecății
Art 204 Modificarea cererii de chemare în judecată
Reviste:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Admisibilitatea și efectele cererii de recuzare a instanței în etapa scrisă a procesului civil
Somația europeană de plată. Analiza unor probleme practice prin prisma dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Răspunderea patrimonială a salariaților. încasarea unor drepturi salariale necuvenite raportat la criteriile stabilite în contractul colectiv de muncă pentru acordarea lor
Unele clarificări privind obligația părților din procesul civil de a participa la ședința de informare asupra avantajelor medierii și regimul sancționator aplicabil în caz de neconformare
Revizuirea în noul Cod de procedură civilă
Efectul suspendării executării silite în cazul introducerii unei cereri de reexaminare a acțiunii de contestație la executare
Obiectul revizuirii în noul Cod de procedură civilă
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...