Art 163 Procedura de comunicare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Citarea și comunicarea actelor de procedură - Procedura de comunicare -
Art. 163. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Comunicarea citației se va face persoanei în drept să o primească, care va semna dovada de înmânare certificată de agentul însărcinat cu înmânarea. Jurisprudență

(2) Dacă destinatarul primește citația, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna, agentul va întocmi un proces-verbal în care va arăta aceste împrejurări. Jurisprudență

(3) Dacă destinatarul refuză să primească citația, agentul o va depune în cutia poștală. În lipsa cutiei poștale, va afișa pe ușa locuinței destinatarului o înștiințare care trebuie să cuprindă: Jurisprudență

a) anul, luna, ziua și ora când depunerea sau, după caz, afișarea a fost făcută; Jurisprudență

b) numele și prenumele celui care a făcut depunerea sau, după caz, afișarea și funcția acestuia; Jurisprudență

c) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința, respectiv sediul celui înștiințat; Jurisprudență

d) numărul dosarului în legătură cu care se face înștiințarea și denumirea instanței pe rolul căreia se află dosarul, cu indicarea sediului acesteia; Jurisprudență

e) arătarea actelor de procedură despre a căror comunicare este vorba; Jurisprudență

f) mențiunea că după o zi, dar nu mai târziu de 7 zile de la afișarea înștiințării ori, când există urgență, nu mai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se prezinte la sediul instanței de judecată pentru a i se comunica citația. Când domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul acestuia nu se află în localitatea unde instanța de judecată își are sediul, înștiințarea va cuprinde mențiunea că pentru a i se comunica citația destinatarul este în drept să se prezinte la sediul primăriei în a cărei rază teritorială locuiește sau își are sediul;

g) mențiunea că, în cazul în care, fără motive temeinice, destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citației în interiorul termenului de 7 zile sau, după caz, al termenului de 3 zile prevăzut la lit. f), citația se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;

h) semnătura celui care a depus sau a afișat înștiințarea. Jurisprudență

(4) Mențiunile de la alin. (3) lit. c)-g) se completează de către grefa instanței. Termenele prevăzute la alin. (3) lit. f) și g) se calculează zi cu zi.

(5) Despre împrejurările arătate la alin. (3) agentul va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde mențiunile arătate la art. 164, acesta făcând dovada până la înscrierea în fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a încheiat. Jurisprudență

(6) Dacă destinatarul nu este găsit la domiciliu ori reședință sau, după caz, sediu, agentul îi va înmâna citația unei persoane majore din familie sau, în lipsă, oricărei alte persoane majore care locuiește cu destinatarul ori care, în mod obișnuit, îi primește corespondența.

(7) Când destinatarul locuiește într-un hotel sau într-o clădire compusă din mai multe apartamente și nu este găsit la această locuință a sa, agentul îi va comunica citația administratorului, portarului sau celui care, în mod obișnuit, îl înlocuiește. În aceste cazuri, persoana care primește citația va semna dovada de primire, agentul certificându-i identitatea și semnătura și încheind un proces-verbal cu privire la aceste împrejurări. Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

(8) În cazul în care lipsesc persoanele prevăzute la alin. (6) și (7), precum și atunci când acestea, deși prezente, refuză să primească actul, sunt aplicabile dispozițiile alin. (3)-(5). Jurisprudență

(9) În cazurile prevăzute la alin. (3) și (8), agentul are obligația ca, în termen de cel mult 24 de ore de la depunerea sau afișarea înștiințării, să depună citația, precum și procesul-verbal prevăzut la alin. (5), la sediul instanței de judecată care a emis citația ori, după caz, la cel al primăriei în raza căreia destinatarul locuiește sau își are sediul, urmând ca acestea să comunice citația.

(10) Când părții sau reprezentantului ei i s-a înmânat citația de către funcționarul anume desemnat în cadrul primăriei, acesta are obligația ca, în termen de cel mult 24 ore de la înmânare, să înainteze instanței de judecată dovada de înmânare prevăzută la alin. (1), precum și procesul-verbal prevăzut la alin. (5).

(11) Când termenul prevăzut la alin. (3) lit. f) s-a împlinit fără ca partea sau un reprezentant al ei să se prezinte la primărie pentru a i se înmâna citația, funcționarul anume însărcinat din cadrul primăriei va înainta instanței de judecată, de îndată, citația ce trebuia comunicată, precum și procesul-verbal prevăzut la alin. (5).

(12) Dispozițiile prezentului articol se aplică și la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Modalitatea de înmânare a citației persoanei căreia îi este destinată. Regula. Situații speciale. Textul cuprinde reglementări privitoare la modalitatea de înmânare a citației persoanei căreia îi este destinată. Astfel, în principiu, înmânarea se face personal destinatarului, care va semna de primire. Agentul însărcinat cu înmânarea actului trebuie să certifice identitatea persoanei și semnătura acesteia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 153 Obligația de a cita părțile
Art 154 Organe competente și modalități de comunicare
Art 155 Locul citării
Art 156 Obligația alegerii locului citării
Art 157 Cuprinsul citației
Art 158 Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Art 159 Termenul pentru înmânarea citației
Art 160 Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea
Art 161 Înmânarea făcută personal celui citat
Art 162 Înmânarea făcută altor persoane
Art 163 Procedura de comunicare
Art 164 Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului-verbal
Art 165 Data îndeplinirii procedurii
Art 166 Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Art 167 Citarea prin publicitate
Art 168 Afișarea
Art 169 Comunicarea între avocați sau consilieri juridici
Art 170 Comunicarea în instanță
Art 171 Zilele de comunicare
Art 172 Schimbarea locului citării
Art 173 Comunicarea către alți participanți
Reviste:
Actele emise de către executorul judecătoresc. Considerații generale
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...