Art 155 Locul citării | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Citarea și comunicarea actelor de procedură - Locul citării -
Art. 155. -
Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Vor fi citați: Jurisprudență, Reviste (1)

1. statul, prin Ministerul Finanțelor Publice sau alte organe anume desemnate în acest scop de lege, la sediul acestora; Jurisprudență

2. unitățile administrativ-teritoriale și celelalte persoane juridice de drept public, prin cei însărcinați să le reprezinte în justiție, la sediul acestora;

3. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentanții lor, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului lor; Jurisprudență

4. asociațiile, societățile și alte entități fără personalitate juridică constituite potrivit legii, prin reprezentantul desemnat, la sediul sau domiciliul acestuia; Jurisprudență

5. cei supuși procedurii insolvenței, precum și creditorii acestora, la domiciliul sau, după caz, la sediul acestora; după deschiderea procedurii, citarea va fi efectuată potrivit legii speciale; Jurisprudență

6. persoanele fizice, la domiciliul lor; în cazul în care nu locuiesc la domiciliu, citarea se va face la reședința cunoscută ori la locul ales de ele; în lipsa acestora, citarea poate fi făcută la locul cunoscut unde își desfășoară permanent activitatea curentă;

7. incapabilii sau cei cu capacitate de exercițiu restrânsă, prin reprezentanții sau ocrotitorii lor legali, la domiciliul ori sediul acestora, după caz; în caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face prin acest curator, la sediul său profesional;

8. bolnavii internați în unități sanitare, la administrația acestora;

9. militarii încazarmați, la unitatea din care fac parte, prin comandamentul acesteia;

10. cei care fac parte din echipajul unei nave maritime sau fluviale, alta decât militară, dacă nu au domiciliul cunoscut, la căpitănia portului unde este înregistrată nava;

11. deținuții, la administrația locului de deținere;

12. personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și cetățenii români trimiși să lucreze în cadrul personalului organizațiilor internaționale, precum și membrii de familie care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate, prin Ministerul Afacerilor Externe; alți cetățeni români, aflați în străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii familiilor care îi însoțesc, prin organele centrale care i-au trimis sau în subordinea cărora se află unitatea care i-a trimis în străinătate; Jurisprudență

13. persoanele care se află în străinătate, altele decât cele prevăzute la pct. 12, dacă au domiciliul sau reședința cunoscută, printr-o citație scrisă trimisă cu scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire, recipisa de predare a scrisorii la poșta română, în cuprinsul căreia vor fi menționate actele ce se expediază, ținând loc de dovadă a îndeplinirii procedurii, dacă prin tratate sau convenții internaționale la care este parte România ori prin acte normative speciale nu se prevede altfel. Dacă domiciliul sau reședința celor aflați în străinătate nu este cunoscut/cunoscută, citarea se face potrivit art. 167. În toate cazurile, dacă cei aflați în străinătate au mandatar cunoscut în țară, va fi citat numai acesta din urmă;

14. cei cu domiciliul sau reședința necunoscută, potrivit art. 167; Jurisprudență

15. moștenitorii, până la intervenirea lor în proces, printr-un curator special numit de instanță, la domiciliul acestuia. Jurisprudență

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) pct. 1 și 2, statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, unitățile administrativ-teritoriale, precum și celelalte persoane juridice de drept public își pot alege un sediu procesual la care vor fi comunicate toate actele de procedură.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Reguli speciale de citare. Textul analizat reglementează locul și modalitatea citării diferitelor persoane care pot fi părți în cadrul unui litigiu civil. 
   2. Citarea persoanelor juridice de drept public. Citarea statului se realizează prin Ministerul Finanțelor Publice ori prin alte organe desemnate în acest scop prin lege, la sediul acestora. Norma de la alin. (1) pct. 1 concordă cu art. 223 alin. (1) NCC, potrivit căruia: "în raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi și obligații, statul participă prin Ministerul Finanțelor Publice, afară de cazul în care legea stabilește un alt organ în acest sens". Tot astfel, statul va fi citat prin Ministerul Finanțelor Publice în litigiile care au ca obiect plata de despăgubiri pentru erorile judiciare săvârșite în procesele penale. Totodată, conform art. 12 alin. (5) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică(635), în forma modificată prin Legea nr. 71/2011, în litigiile privitoare la dreptul de administrare, statul este reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 145 Efectele admiterii cererii
Art 146 Formularea unei noi cereri de strămutare
Art 147 Delegarea instanței
Art 148 Condițiile generale
Art 149 Numărul de exemplare
Art 150 Înscrisurile anexate
Art 151 Cererea formulată prin reprezentant
Art 152 Cererea greșit denumită
Art 153 Obligația de a cita părțile
Art 154 Organe competente și modalități de comunicare
Art 155 Locul citării
Art 156 Obligația alegerii locului citării
Art 157 Cuprinsul citației
Art 158 Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Art 159 Termenul pentru înmânarea citației
Art 160 Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea
Art 161 Înmânarea făcută personal celui citat
Art 162 Înmânarea făcută altor persoane
Art 163 Procedura de comunicare
Art 164 Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului-verbal
Art 165 Data îndeplinirii procedurii
Reviste:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...