Amenzi judiciare și despăgubiri | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
TITLUL VI
Amenzi judiciare și despăgubiri

Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni

Art. 187. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel: Jurisprudență

1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei: Jurisprudență

a) introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice; Jurisprudență

b) formularea, cu rea-credință, a unei cereri de recuzare sau de strămutare; Jurisprudență

c) obținerea, cu rea-credință, a citării prin publicitate a oricărei părți;

d) obținerea, cu rea-credință, de către reclamantul căruia i s-a respins cererea a unor măsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit;

e) contestarea, cu rea-credință, de către autorul ei a scrierii sau semnăturii unui înscris ori a autenticității unei înregistrări audio sau video; Jurisprudență

f) refuzul părții de a se prezenta la ședința de informare cu privire la avantajele medierii, în situațiile în care a acceptat, potrivit legii; Reviste (1)

2. cu amendă judiciară de la 50 lei la 700 lei: Jurisprudență

a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune mărturie când este prezent în instanță, în afară de cazul în care acesta este minor;

b) neaducerea, la termenul fixat de instanță, a martorului încuviințat, de către partea care, din motive imputabile, nu și-a îndeplinit această obligație;

c) neprezentarea avocatului, care nu și-a asigurat substituirea sa de către un alt avocat, a reprezentantului sau a celui care asistă partea ori nerespectarea de către aceștia a îndatoririlor stabilite de lege sau de către instanță, dacă în acest mod s-a cauzat amânarea judecării procesului; Jurisprudență

d) refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în mod nejustificat la termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute;

e) neluarea de către conducătorul unității în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum și împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condițiile legii;

f) neprezentarea unui înscris sau a unui bun de către cel care îl deține, la termenul fixat în acest scop de instanță; Jurisprudență

g) refuzul sau omisiunea unei autorități ori a altei persoane de a comunica, din motive imputabile ei, la cererea instanței și la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele și evidențele ei; Jurisprudență, Reviste (1)

h) cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură; Jurisprudență

i) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuțiilor ce revin judecătorilor, experților desemnați de instanță în condițiile legii, agenților procedurali, precum și altor salariați ai instanței. Jurisprudență

(2) Amenda nu se va aplica persoanelor la care se referă alin. (1) pct. 2, dacă motive temeinice le-au împiedicat să aducă la îndeplinire obligațiile ce le revin.

Alte cazuri de sancționare

Art. 188. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Nerespectarea de către oricare dintre părți sau de către alte persoane a măsurilor luate de către instanță pentru asigurarea ordinii și solemnității ședinței de judecată se sancționează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei.

(2) Nerespectarea de către orice persoană a dispozițiilor privind desfășurarea normală a executării silite se sancționează de către președintele instanței de executare, la cererea executorului, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. Jurisprudență

Despăgubiri pentru amânarea procesului

Art. 189. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Cel care, cu intenție sau din culpă, a pricinuit amânarea judecării sau a executării silite, prin una dintre faptele prevăzute la art. 187 sau 188, la cererea părții interesate, va putea fi obligat de către instanța de judecată ori, după caz, de către președintele instanței de executare la plata unei despăgubiri pentru prejudiciul material sau moral cauzat prin amânare.

Stabilirea amenzii și despăgubirii

Art. 190. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Abaterea săvârșită, amenda și despăgubirea se stabilesc de către instanța în fața căreia s-a săvârșit fapta sau, după caz, de către președintele instanței de executare, prin încheiere executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa acestuia. Atunci când fapta constă în formularea unei cereri cu rea-credință, amenda și despăgubirea pot fi stabilite fie de instanța în fața căreia cererea a fost formulată, fie de către instanța care a soluționat-o, atunci când acestea sunt diferite.

Cererea de reexaminare

Art. 191. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cererea se face în termen de 15 zile, după caz, de la data la care a fost luată măsura sau de la data comunicării încheierii. Jurisprudență

(3) În toate cazurile, cererea se soluționează, cu citarea părților, prin încheiere, dată în camera de consiliu, de către un alt complet decât cel care a stabilit amenda sau despăgubirea. Jurisprudență

(4) Încheierea prevăzută la alin. (3) este definitivă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Sancțiunea amenzii judiciare. Norma generală aplicabilă. Textul prevede posibilitatea aplicării sancțiunii amenzii judiciare în cazul săvârșirii faptelor expres și limitativ prevăzute de lege, constituind norma generală în materie de sancțiune, aplicabilă ori de câte ori nu există reglementări speciale derogatorii. 
    Sancționarea are la bază culpa procesuală, determinată de săvârșirea unor abateri în cursul judecății, prin încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Sancțiunea amenzii judiciare. Cazuri de aplicare. Textul sancționează: a) atitudinea părților ori a altor persoane de nerespectare a dispozițiilor instanței, date în scopul asigurării ordinii și solemnității dezbaterilor; b) atitudinea persoanelor de nerespectare a dispozițiilor privitoare la desfășurarea normală a executării silite. În această situație, aplicarea sancțiunii este condiționată de formularea unei cereri în acest sens de executorul judecătoresc, cerere care se soluționează cu citarea părților. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Dreptul la despăgubiri al părții care a suferit o pagubă prin amânarea judecății sau a executării silite. Norma analizată reglementează dreptul părții care a suferit o pagubă (fie morală, fie materială) de a solicita despăgubiri, respectiv obligația corelativă a celui care a produs-o de a plăti despăgubiri, în cazul în care cu intenție sau din culpă acesta din urmă a pricinuit amânarea judecării unei cauze sau a desfășurării executării silite. Am văzut că pricinuirea amânării judecății sau a executării silite fie de către cel însărcinat cu îndeplinirea actelor de procedură, fie de către părți sau de alți participanți la judecată sau executare silită se sancționează cu amendă, după caz, potrivit art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. h) ori art. 188 NCPC. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Actul de procedură prin care se stabilesc abaterea, amenda și despăgubire. Actul prin care se stabilesc abaterea săvârșită, amenda și despăgubirea poartă denumirea de încheiere. Aceasta are caracter executoriu și se comunică persoanei sancționate atunci când sancțiunea s-a dispus în lipsa sa. Per a contrario, înseamnă că, atunci când sancțiunea se aplică în prezența celui sancționat, comunicarea încheierii nu are loc. Rolul comunicării este acela de încunoștințare a persoanei sancționate, pentru a i se da astfel posibilitatea să conteste încheierea de sancționare. [ Mai mult... ] 
.....
   1. Calea de atac împotriva încheierii de stabilire a amenzii și a despăgubirii. Textul reglementează calea de atac împotriva încheierii de sancționare. Chiar dacă textul alin. (1) al art. 191 instituie calea de atac a reexaminării numai împotriva actului de procedură de aplicare a amenzii și de stabilire a despăgubirii, întrucât statuează că reexaminarea se formulează "de cel obligat la amendă sau despăgubire", aceasta nu înseamnă, în opinia noastră, că cel sancționat nu poate contesta și abaterea reținută în sarcina sa, calificarea faptei reținute care a determinat sancționarea cu amendă și obligarea sa la plata de despăgubiri. Aceasta întrucât cel sancționat cu amendă, criticând sancțiunea aplicată, implicit contestă și reținerea în sarcina sa a abaterii care a atras aplicarea amenzii. De asemenea, în cadrul cererii de reexaminare, instanța verifică dacă în sarcina celui sancționat poate fi reținută sau nu abaterea care a atras aplicarea amenzii [bunăoară, în cazul aplicării dispozițiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a)-e) NCPC, va analiza existența sau inexistența relei-credințe], verifică dacă neîndeplinirea obligațiilor de către cel sancționat în baza art. 187 alin. (1) pct. 2 NCPC a fost sau nu justificată de motive temeinice. Obiectul cererii de examinare îl reprezintă, așadar, "încheierea" prin care se stabilește abaterea, amenda și despăgubirea. Prin urmare, textul legii permite un control de legalitate și de temeinicie sub toate aspectele. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Acțiunea civilă
Participanții la procesul civil
Competența instanțelor judecătorești
Actele de procedură
Termenele procedurale
Amenzi judiciare și despăgubiri
Procedura în fața primei instanțe
Căile de atac
Dispoziții privind asigurarea unei practici judiciare unitare
Contestația privind tergiversarea procesului
Dispoziții generale
Dispoziții speciale
Dispoziții generale
Convenția arbitrală
Tribunalul arbitral
Procedura arbitrală
Reviste:
Uzul și abuzul de drept
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Excepții legate de formularea unei pretenții sau afirmarea unui drept
Contestația privind tergiversarea unui proces de muncă
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Aspecte privind răspunderea administratorului judiciar și a lichidatorului judiciar în lumina Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative incidente
Natura juridică a contestației la executare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...