Prim-ministru

Metodologia de organizare și executare a controalelor la nivelul autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice și al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene, din 04.04.2019

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 aprilie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Controlul activității desfășurate de autoritățile publice responsabile desemnate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene, precum și de proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice naționale și europene, denumiți în continuare A.P.R. și P/O/A, se realizează în conformitate cu prezenta metodologie, precum și cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul protecției infrastructurilor critice.

Art. 2. -

Prezenta metodologie reglementează modalitatea de organizare și executare a controalelor la A.P.R. și P/O/A, stabilind conceptul și tipurile de control, scopul și principiile, obiectivele generale și specifice, organizarea și desfășurarea controlului, reguli generale privind competența, documentele ce se elaborează pe timpul și la finalul activității și măsurile pentru îmbunătățirea activității.

Art. 3. -

(1) Dispozițiile prezentei metodologii se aplică A.P.R. și P/O/A în condițiile stabilite de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezenta metodologie nu aduce atingere activităților care prin acte normative de nivel superior sunt date în competența de control a altor organisme.

Art. 4. -

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile utilizate au înțelesul stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Conceptul și tipurile de control, scopul, principiile și obiectivele acestuia

Art. 5. -

(1) În înțelesul prezentei metodologii, controlul este reprezentat de ansamblul activităților desfășurate de comisia de control constând în evaluarea, verificarea și cuantificarea performanțelor în raport cu obiectivele planificate și indicarea măsurilor ce se impun pentru eliminarea disfuncțiilor și îmbunătățirea performanțelor.

(2) Tipurile de control care se organizează și se execută potrivit prezentei metodologii sunt:

a) controlul tematic - reprezintă activitatea de verificare prin care sunt urmărite constatarea, analizarea, evaluarea, îndrumarea și/sau sprijinul unei/unor activități determinate;

b) controlul inopinat - reprezintă verificarea desfășurată cu operativitate în vederea identificării unor eventuale deficiențe privind legalitatea, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale/europene, denumite în continuare ICN/ICE, desemnate la nivelul entității controlate, conform legii.

Art. 6. -

Controlul entităților menționate la art. 1 se realizează în scopul îmbunătățirii și uniformizării activității acestora la nivel național, precum și pentru identificarea unor soluții legale și eficiente în eliminarea unor disfuncționalități apărute în activitatea de protecție a infrastructurilor critice naționale/europene.

Art. 7. -

Principiile care stau la baza activității de control sunt:

1. principiul legalității organizării și executării activității de control - se referă la activitățile specifice controlului, desfășurate în acord cu prevederile Constituției și ale legislației în materie;

2. principiul obiectivității controlului - presupune o evaluare corectă și reală a rezultatelor obținute, a cauzelor care au determinat neregulile și a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative și integrării celor pozitive;

3. principiul oportunității și necesității executării controlului - presupune verificarea, în teren, a modului de implementare a măsurilor stabilite prin planurile de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene;

4. principiul integralității și obiectivității - vizează creșterea nivelului de încredere cu privire la obiectivitatea activității de îndrumare, sprijin și control desfășurate, precum și a responsabilizării personalului angrenat în derularea acestui tip de activități;

5. principiul eficacității - se referă la relevanța controlului în raport cu atingerea obiectivelor propuse;

6. principiul eficienței - are în vedere maximizarea rezultatelor activității de control în raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp;

7. principiul prevenției - presupune prevederea și identificarea posibilelor erori și nereguli în scopul prevenirii acestora pe întreg parcursul desfășurării procesului de management;

8. principiul continuității - activitățile de control trebuie să aibă un caracter permanent.

Art. 8. -

(1) Pe timpul executării controalelor se urmărește îndeplinirea obiectivului general și a unor obiective specifice.

(2) Obiectivul general vizează modul de îndeplinire a responsabilităților care privesc activitatea A.P.R. sau P/O/A supuși controlului, ce decurg din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, și din actele normative subsecvente, precum și a obiectivelor stabilite în Strategia națională privind protecția infrastructurilor critice.

(3) Obiectivele specifice se stabilesc prin planul de control și vizează, de regulă:

a) evaluarea stadiului îndeplinirii responsabilităților/atribuțiilor în domeniul protecției infrastructurilor critice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) verificarea stadiului implementării măsurilor stabilite în planurile de securitate ale operatorilor pentru creșterea nivelului de securitate al infrastructurii critice naționale/europene;

c) evaluarea eficienței măsurilor implementate prin prisma raportului dintre resursele alocate și rezultatele obținute, din perspectiva creșterii nivelului de securitate al infrastructurii critice naționale/europene;

d) existența și eficacitatea unor planuri de măsuri pentru eliminarea/diminuarea cauzelor/vulnerabilităților ce determină un nivel ridicat de risc;

e) măsurile întreprinse pentru asigurarea pregătirii personalului în condițiile legii;

f) organizarea și executarea exercițiilor de testare a viabilității planurilor de securitate ale operatorilor de infrastructură critică;

g) evidența și raportarea incidentelor;

h) activitățile desfășurate pentru revizuirea planurilor de securitate ale operatorilor de infrastructură critică;

i) revizuirea procesului de identificare și desemnare.

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea controlului

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

(1) Controalele se execută de către comisii constituite din:

a) trei specialiști din cadrul Centrului național de coordonare a protecției infrastructurilor critice - atunci când controlul se execută la nivelul A.P.R.;

b) trei specialiști din cadrul Centrului național de coordonare a protecției infrastructurilor critice și ofițerul de legătură pentru securitatea ICN/ICE, denumit în continuare OLS, desemnat la nivelul A.P.R. - atunci când controlul se execută la nivelul P/O/A de ICN/ICE.

(2) Președintele comisiei de control este, de regulă, șeful Centrului național de coordonare a protecției infrastructurilor critice, denumit în continuare C.N.C.P.I.C.

(3) Președintele comisiei de control răspunde de pregătirea controlului, sens în care, cu 30 de zile înaintea executării controlului, supune aprobării prim-ministrului componența comisiei de control, precum și delegațiile de control pentru fiecare membru al comisiei de control și stabilește măsurile necesare documentării și instruirii membrilor comisiei în legătură cu specificul A.P.R. sau P/O/A, după caz, supuși controlului. La finalul activității, delegațiile de control se predau și se arhivează la secretariatul C.N.C.P.I.C. împreună cu documentele elaborate pe timpul controlului.

(4) Președintele comisiei de control îl înștiințează pe conducătorul A.P.R. sau P/O/A, după caz, cu privire la executarea activității.

(5) Înștiințarea prevăzută la alin. (4) se realizează cu cel puțin 15 zile înaintea declanșării controlului. Conducătorul A.P.R. sau P/O/A înștiințați ia măsuri de pregătire a personalului pentru control.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), controlul tematic neplanificat se poate executa fără înștiințarea conducătorului A.P.R. sau P/O/A supuși controlului.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (4), controlul inopinat se execută fără înștiințarea conducătorului A.P.R. sau P/O/A supuși controlului.

Art. 10. -

Controlul debutează prin prezentarea de către președintele comisiei conducătorului entității supuse controlului, la sediul acesteia, a scopului, obiectivelor controlului și a componenței comisiei de control.

Art. 11. -

(1) Personalul de control și personalul supus controlului trebuie să manifeste responsabilitate pe timpul controlului.

(2) Personalul supus controlului este obligat să pună la dispoziția comisiei de control toate materialele și documentele întocmite sau deținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu și să furnizeze toate datele și informațiile care au legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale/europene desemnate conform legii.

Art. 12. -

În cazul în care personalul supus controlului se află în concediu de odihnă, în concediu medical, este internat în spital, este în misiune, delegație, detașat ori în alte situații obiective, controlul se realizează în lipsa acestuia.

Art. 13. -

Pentru atingerea obiectivelor controlului se pot desfășura activități, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

a) verificarea documentelor specifice sau cu impact asupra domeniului;

b) constatarea la fața locului a modului de îndeplinire a responsabilităților;

c) controlul activității persoanelor care încadrează compartimentele specializate/ofițerului de legătură pentru securitate desemnat;

d) orice alte activități necesare desfășurării controlului, permise de lege.

Art. 14. -

(1) Comisia de control întocmește nota de constatare, care va conține principalele concluzii rezultate la sfârșitul activității.

(2) Nota de constatare se aduce la cunoștință, sub semnătură, conducătorilor entității supuse controlului, precum și personalului în sarcina căruia au fost constatate deficiențe.

(3) Conducătorul entității supuse controlului și persoanele în sarcina cărora au fost reținute deficiențe pot formula obiecții în scris, motivate, cu privire la conținutul notei de constatare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii ei la cunoștință, pe care le transmit secretariatului C.N.C.P.I.C.

(4) Atât nota de constatare întocmită potrivit alin. (1), cât și obiecțiile formulate în scris, potrivit alin. (3), se anexează la raportul de control și fac parte integrantă din acesta.

Art. 15. -

Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la producerea unui incident de securitate, membrii comisiei de control sunt obligați să informeze autoritățile în drept să efectueze cercetări.

Art. 16. -

(1) În situația în care obiectivele stabilite prin planul de control nu au fost realizate sau au apărut elemente de noutate pentru a căror lămurire sunt necesare alte verificări, perioada de executare a controlului se poate prelungi până la realizarea acestora, cu notificarea, în mod corespunzător, a structurii controlate.

(2) Atunci când președintele comisiei de control apreciază că obiectivele controlului au fost atinse, declară închis controlul, cu informarea în scris a conducătorului entității supuse controlului.

Art. 17. -

(1) Constatările efectuate pe timpul controlului, concluziile și măsurile propuse de comisia de control se materializează într-un raport de control.

(2) Raportul de control se elaborează de comisia de control și se supune aprobării prim-ministrului, în termen de 30 de zile de la finalizarea acestuia.

(3) Raportul de control cuprinde:

a) mențiuni legate de componența comisiei de control;

b) o scurtă prezentare a entității controlate;

c) obiectivele controlului și programul derulării acestuia;

d) rezultatul evaluării, punctele tari, deficiențele, disfuncțiile și neregulile constatate, ariile de îmbunătățire, recomandările comisiei de control, exemple de bună practică;

e) alte aspecte care pot contribui la creșterea eficacității și eficienței activităților evaluate;

f) concluzii.

(4) La raportul de control se anexează planul cu măsuri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților.

(5) Raportul de control, anexele acestuia și notele de constatare se clasifică conform prevederilor legale privind protecția informațiilor clasificate și se înaintează spre aprobare prim-ministrului.

Art. 18. -

Documentele întocmite cu ocazia activităților premergătoare controlului, cele întocmite pe timpul controlului sau cu ocazia soluționării contestațiilor se înregistrează la secretariatul C.N.C.P.I.C.

Art. 19. -

Raportul de control aprobat în condițiile art. 17 alin. (2) se comunică de către președintele comisiei de control, în termen de 5 zile de la data aprobării, după cum urmează:

a) conducătorului A.P.R. în responsabilitatea căreia se află P/O/A controlat, în vederea dispunerii măsurilor necesare pentru remedierea aspectelor negative constatate și diseminarea bunelor practici;

b) conducătorului P/O/A supus controlului, pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse.

CAPITOLUL IV Reguli generale privind competența

Art. 20. -

(1) C.N.C.P.I.C. este structura centrală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care are competență materială și teritorială generală în executarea controalelor la A.P.R. și P/O/A, în condițiile stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) OLS desemnați la nivelul fiecărei A.P.R. fac parte din comisiile de control constituite în vederea desfășurării controlului la P/O/A din responsabilitatea A.P.R. respective.

Art. 21. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează în condițiile stabilite la art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 22. -

Controalele se execută concomitent cu desfășurarea activităților curente de către entitățile supuse controlului, acordându-se sprijin pentru înlăturarea deficiențelor, disfuncțiilor sau neregulilor constatate și a cauzelor care le-au generat.

Art. 23. -

C.N.C.P.I.C. verifică și monitorizează modalitățile în care conducătorii A.P.R., prin compartimentele desemnate, organizează și execută activitățile de control stabilite în condițiile legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...