Revista Romana de Jurisprudenta nr. 2/2018

Partajul de folosință al locului de înmormântare. Includerea locului de veci în noțiunea de amintiri de familie/The division of usage of the burial plot. Inclusion of the burial plot in the notion of family memories
de Silviu-Dorin Șchiopu

15 septembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Abstract

The court considered that the plaintiff's request for the division of the usage of the burial plot should be rejected on the grounds that the burial plot which contains the human remains of the concessioners' authors can be included in the category of family memories and, according to article 1142 of the Romanian Civil code, the division of usage of a burial plot can be done only voluntarily. Thus, the court considered that the disagreement between concessionaires concerning the plaintiff's request for the division of the usage of the burial plot constitutes a ground for rejecting, under article 1142 of the Romanian Civil code, the claim made by the plaintiff.

Rezumat

Instanța a apreciat că cererea reclamantului privind partajul de folosință al locului de înmormântare trebuie respinsă, pe considerentul că locul de veci în care sunt depuse osemintele autorilor concesionarilor poate fi inclus în categoria amintirilor de familie, iar potrivit art. 1142 C. civ., partajul de folosință asupra locului de veci se poate realiza numai în mod voluntar. Astfel, instanța a considerat că existența dezacordului între concesionari cu privire la solicitarea reclamantului de partajare a folosinței locului de veci constituie temei pentru respingerea cererii formulate de apelantul reclamant conform art. 1142 C. civ.

- Codul civil: art. 78, art. 1141-1142

(Tribunalul București, Secția a III-a civilă, decizia nr. 4283/A din 4 noiembrie 2016, nepublicată, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de asist. univ. drd. Silviu-Dorin Șchiopu*)

* Facultatea de Drept, Universitatea "Transilvania" din Brașov.

Prin sentința civilă nr. 2590 din 9 martie 2016, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București, s-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată privind pe reclamatul P.A. și pe pârâții S.D.M. și Consiliul General al Municipiului București - Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, având ca obiect obligație de a face.

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 4 București la data de 21 august 2015 sub nr. 31362/4/2015, reclamantul P.A. a chemat în judecată pe pârâții S.D.M., Consiliul General al Municipiului București și Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, solicitând, în principal, modificarea actului de concesiune nr. 5270 din 21 mai 2009 în sensul partajării folosinței locurilor de veci din Cimitirul Bellu, figura 75, locul . . ., cu o suprafață de 9 mp, prin atribuirea locului din stânga cum se privește de la Aleea Artiștilor spre morminte, unde sunt înmormântați părinții, către reclamant, iar a locului din dreapta, unde este înmormântată o mătușă, către pârâta S.D.M., cu obligarea acestora de a menține osemintele decedaților în locurile unde au fost înmormântate.

În motivare s-a învederat că dreptul de concesiune asupra locului de veci a fost dobândit de acesta și de pârâta S.D.M. prin moștenire de la părinții lor, P.V. și P.V., și este deținut în indiviziune, astfel cum rezultă din sentința nr. 7997 din 24 septembrie 2008 pronunțată de Judecătoria Sector 4 București, iar după pronunțarea acelei sentințe au existat neînțelegeri între părți cu privire la folosirea celor două morminte.

S-a mai învederat că reclamantul a solicitat pârâtei acordul pentru efectuarea unor lucrări la mormântul în care se află osemintele părinților acestora, dar pârâta nu a fost de acord cu acele lucrări, considerând că va trebui să suporte o parte din cheltuieli. De asemenea, s-a învederat că efectuarea lucrărilor nu se poate realiza decât cu acordul pârâtei S.D.M., dată fiind starea de indiviziune.

Reclamantul a mai susținut că a transmis pârâtei o notificare în 2 iunie 2015 cu solicitarea de a se prezenta la un notar pentru ieșirea din indiviziune, iar pârâta a transmis prin fax un răspuns în sensul că nu se va prezenta la acea întâlnire deoarece partajul este inadmisibil.

Totodată, a precizat că pârâtul CGMB - ACCU, prin răspunsul la o solicitare de modificare a actului de concesiune nr. 5270/2009 cu privire la partajul de folosință al locului de veci, i-a învederat că trebuie să prezinte un act de partaj autentificat de notar sau instanță.

În drept, au fost invocate dispozițiile Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane, anexă la H.C.G.M.B. nr. 303/2003, Legea nr. 102/2014.

La data de 17 noiembrie 2015 s-a depus o întâmpinare formulată de pârâta S.D.M. prin care s-a invocat excepția inadmisibilității, învederând că locurile de veci au un regim special și nu pot fi ținute decât în indiviziune. În motivare pârâta a precizat că dreptul de concesiune asupra unui loc de veci are natura juridică a unui drept real corespunzător dreptului de proprietate publică, drept ce este inalienabil. De asemenea, a susținut că partajul de folosință nu poate fi dispus de instanță, ci numai de titularii dreptului asupra bunului la care se referă acel partaj. În plus, a subliniat că partajarea de folosință a locului de veci implică modificarea actului de concesiune, operațiune ce nu se poate realiza fără acordul ACCU.

La data de 23 noiembrie 2015 s-a depus o altă întâmpinare, formulată de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, prin care s-a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, învederându-se că este imposibilă partajarea locului de veci contrar voinței concesionarilor. A mai precizat că nu se poate atribui un alt număr de identificare pentru locul de veci întrucât fiecare loc de veci este identificat și evidențiat în planul fiecărui cimitir, iar o eventuală împărțire a locului de veci ar afecta întreaga evidență și ar îngreuna activitatea de identificare și administrare a locurilor de veci.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...