Curtea Constituțională

Decizia nr. 634/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Petre Lăzăroiu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Mircea Ștefan Minea
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Fabian Niculae
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Augustin Călin Gherendi în Dosarul nr. 17.852/320/2010 al Judecătoriei Târgu Mureș și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 304D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 19 ianuarie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 17.852/320/2010, Judecătoria Târgu Mureș a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Excepția a fost invocată de Călin Augustin Gherendi într-un dosar având ca obiect soluționarea unei contestații la executare în cadrul căreia a fost dispusă măsura suspendării executării silite.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că, în condițiile în care un subiect de drept având calitatea de debitor într-un proces având ca obiect executarea silită reușește să obțină suspendarea acesteia prin pronunțarea unei hotărâri judecătorești, prin conferirea în favoarea părții adverse a dreptului de exercitare a unei căi de atac împotriva acestei hotărâri, se încalcă dreptul la un proces echitabil, precum și dreptul de proprietate privată. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, trebuie să existe un just echilibru între părți, în ceea ce privește egalitatea armelor. Se mai arată că prin măsura popririi conturilor unei societăți comerciale se poate afecta iremediabil întreaga activitate comercială a acesteia.

Judecătoria Târgu Mureș apreciază excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului a comunicat că își păstrează punctul de vedere consemnat în deciziile Curții Constituționale nr. 946 din 6 iulie 2010, nr. 322 din 23 martie 2010, nr. 394 din 19 martie 2009 și nr. 451 din 31 martie 2009.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora, "Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 și 2, instanța, în toate cazurile, se pronunță prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat".

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 21 referitor la dreptul la un proces echitabil, precum și în art. 44 privind dreptul de proprietate privată. De asemenea, se apreciază a fi încălcate și prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, art. 1 privind dreptul de proprietate din Protocolul adițional la aceeași Convenție, precum și art. 14 privind dreptul la un proces echitabil din Pactul internațional privind drepturile civile și politice.

Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea observă că s-a mai pronunțat asupra dispozițiilor legale criticate, prin raportare la critici similare, constatând constituționalitatea acestora.

Astfel, prin Decizia nr. 271 din 16 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 aprilie 2006, Curtea a constatat că art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă nu încalcă principiul liberului acces la justiție și dreptul la un proces echitabil, ci, dimpotrivă, reprezintă o garanție a părților interesate de a ataca încheierea dată asupra suspendării executării silite.

De asemenea, Curtea a reținut că dispozițiile cuprinse în art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă reprezintă norme procedurale care țin de opțiunea legiuitorului, exercitate în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia "Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, cele statuate anterior de Curte își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Augustin Călin Gherendi în Dosarul nr. 17.852/320/2010 al Judecătoriei Târgu Mureș.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 14 iunie 2012.

PREȘEDINTE,
PETRE LĂZĂROIU
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

;
se încarcă...