Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 76/2012 privind instituirea legitimației pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 26 și 100 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se instituie legitimația pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere pensionari militari, provenite din Ministerul Apărării Naționale, denumită în continuare legitimație.

(2) Legitimația se emite și pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere, foști pensionari militari de invaliditate din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat.

Art. 2. -

Legitimația se emite în scopul facilitării accesului în spațiile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, destinate serviciilor medicale, refacerii capacității de muncă sau cazării, precum și activităților recreative, sportive și culturale, în condițiile stabilite prin actele normative specifice în domeniu.

Art. 3. -

Legitimația certifică proveniența cadrului militar din Ministerul Apărării Naționale, gradul militar și funcția avute la data trecerii în rezervă sau direct în retragere.

Art. 4. -

Legitimația este compusă din două file confecționate din carton plastifiat în exterior, cu dimensiunile standard și culoarea legitimației militare pentru cadrele militare în activitate, cuprinzând datele din modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

CAPITOLUL II Emiterea și evidența legitimațiilor la trecerea în rezervă sau direct în retragere

Art. 5. -

Emiterea legitimației se face, la solicitarea cadrelor militare, de către structura care inițiază trecerea în rezervă sau direct în retragere, concomitent cu celelalte demersuri pe linie de personal efectuate la încheierea raporturilor de serviciu cu Ministerul Apărării Naționale.

Art. 6. -

Legitimația se înmânează titularului, în cadru solemn, odată cu comunicarea ordinului/decretului de trecere în rezervă sau direct în retragere.

Art. 7. -

Evidența legitimațiilor se ține nominal, pe serii și numere, în registre ale căror modele sunt similare celor pentru evidența legitimațiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2002*, cu modificările și completările ulterioare, de către:

___________

* Ordinul nr. M.105/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.

a) unitatea emitentă, pentru cadrele militare care se trec în rezervă sau direct în retragere din unitatea respectivă;

b) centrele militare pe raza cărora domiciliază respectivele cadre militare trecute în rezervă sau direct în retragere.

Art. 8. -

În termen de 30 de zile de la data trecerii în rezervă sau direct în retragere, unitățile militare comunică, în scris, situația legitimațiilor eliberate următoarelor structuri:

a) centrelor militare pe raza cărora domiciliază posesorii acestora;

b) Direcției calitatea vieții personalului, numai pentru cadrele militare trecute direct în retragere.

CAPITOLUL III Emiterea și evidența legitimațiilor pentru cadrele militare aflate în rezervă sau în retragere

Art. 9. -

(1) Pentru cadrele militare prevăzute la art. 1, aflate deja în rezervă sau în retragere la data intrării în vigoare a prezentului ordin, emiterea legitimației se face, la solicitarea scrisă a acestora, de către centrele militare pe raza cărora domiciliază respectivele cadre militare.

(2) În termen de 30 de zile de la data emiterii legitimației pentru cadrele militare în retragere, precum și la scoaterea din evidență ca rezerviști și trecerea în retragere, centrele militare au obligația de a comunica, în scris, Direcției calitatea vieții personalului situația legitimațiilor emise.

Art. 10. -

Evidența legitimațiilor prevăzute la art. 9 se ține de către centrele militare emitente, în registre ale căror modele sunt similare celor pentru evidența legitimațiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 11. -

(1) Legitimația i se retrage titularului în următoarele situații:

a) în situația degradării militare, renunțării la cetățenia română sau retragerii cetățeniei române;

b) la preschimbarea legitimației.

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), legitimația poate fi retrasă de către centrul militar pe raza căruia domiciliază cadrul militar în rezervă sau în retragere, cu avizul organului de specialitate care asigură asistența juridică a respectivului centru militar.

Art. 12. -

Legitimațiile pierdute sau furate vor fi declarate nule și publicate în Buletinul administrativ al Ministerului Apărării Naționale, cheltuielile fiind suportate de către titularul legitimației.

Art. 13. -

(1) Regulile de completare a legitimației sunt similare celor pentru completarea legitimațiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2002, cu modificările și completările ulterioare, adaptate la specificul modelului legitimației.

(2) Pentru funcțiile care nu sunt libere la publicare se vor înscrie echivalentele acestora, stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 14. -

Cererile privind necesarul de legitimații se transmit, ierarhic, de către structurile emitente Direcției calitatea vieții personalului, până la sfârșitul lunii august, pentru anul următor.

Art. 15. -

Fondurile destinate confecționării legitimațiilor se prevăd în proiectul de buget de către directorii programelor majore/ordonatorii de credite și se repartizează Centrului tehniceditorial al armatei, în calitate de utilizator de credite.

Art. 16. -

Tipărirea și numerotarea legitimațiilor se realizează de către Centrul tehnic-editorial al armatei, pe baza solicitărilor transmise de Direcția calitatea vieții personalului.

Art. 17. -

Aplicarea timbrului sec și difuzarea imprimatelor legitimațiilor către emitenți se asigură prin grija Direcției calitatea vieții personalului.

Art. 18. -

Șeful Direcției personal și mobilizare și șeful Direcției calitatea vieții personalului pot emite, în comun, precizări pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 19. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Corneliu Dobrițoiu

București, 13 iulie 2012.

Nr. M.76.

ANEXĂ*)

___________

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Legitimația pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naționale
- model -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...