Curtea Constituțională

Decizia nr. 603/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 386 lit. a) și art. 389 alin. 1 din Codul de procedură penală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Tudorel Toader
Oana Cristina Puică
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 386 lit. a) și art. 389 alin. 1 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Eva Henț în Dosarul nr. 6.142/325/2011 al Judecătoriei Timișoara - Secția penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.288D/2011.

La apelul nominal se prezintă personal partea Ioan Roșca, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Președintele acordă cuvântul părții prezente, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, întrucât autorul acesteia solicită, în realitate, modificarea dispozițiilor de lege criticate.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 22 iunie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 6.142/325/2011, Judecătoria Timișoara - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 386 lit. a) și art. 389 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Excepția a fost ridicată de Eva Henț cu ocazia soluționării unei contestații în anulare.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile art. 386 lit. a) și art. 389 alin. 1 din Codul de procedură penală încalcă accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, întrucât hotărârea pronunțată de judecător în cadrul procedurii reglementate de art. 2781 din Codul de procedură penală, chiar dacă este dată cu nesocotirea regulilor referitoare la citare, nu poate fi atacată pe calea contestației în anulare, în condițiile în care legiuitorul a suprimat recursul în această materie, hotărârea dată în primă instanță fiind definitivă.

Judecătoria Timișoara - Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată, deoarece dispozițiile art. 386 lit. a) și art. 389 alin. 1 din Codul de procedură penală aduc atingere prevederilor art. 21 din Constituție și ale art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Astfel, potrivit art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, sunt definitive hotărârile judecătorului pronunțate potrivit alin. 8 al aceluiași articol, fiind suprimată calea de atac împotriva acestor sentințe. Prin urmare, partea nelegal citată nu poate promova contestație în anulare, având în vedere că sunt supuse acestei căi de atac doar hotărârile instanței de recurs.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile art. 386 lit. a) și art. 389 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt constituționale, deoarece nu aduc nicio atingere prevederilor din Constituție și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale invocate de autorul excepției.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 386 lit. a) și art. 389 alin. 1 din Codul de procedură penală, acestea din urmă fiind modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 386 lit. a):

"

Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestație în anulare în următoarele cazuri:

a) când procedura de citare a părții pentru termenul la care s-a judecat cauza de către instanța de recurs nu a fost îndeplinită conform legii;";

- Art. 389 alin. 1:

"

Contestația în anulare pentru cazurile prevăzute în art. 386 lit. a)-c) și e) se introduce la instanța de recurs care a pronunțat hotărârea a cărei anulare se cere."

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții de lege, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 21 alin. (1), (2) și (3) privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, precum și ale art. 11 privind raportul dintre dreptul internațional și dreptul intern și ale art. 20 referitoare la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul acesteia solicită, în realitate, completarea dispozițiilor de lege criticate, în sensul de a prevedea că hotărârea pronunțată de judecător în cadrul procedurii reglementate de art. 2781 din Codul de procedură penală, dacă este dată cu nesocotirea regulilor referitoare la citare, poate fi atacată pe calea contestației în anulare. O asemenea solicitare nu intră însă în competența de soluționare a Curții Constituționale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Prin urmare, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 386 lit. a) și art. 389 alin. 1 din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 386 lit. a) și art. 389 alin. 1 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Eva Henț în Dosarul nr. 6.142/325/2011 al Judecătoriei Timișoara - Secția penală.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 iunie 2012.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puică
;
se încarcă...