Parlamentul României

Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 din 12 octombrie 2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 octombrie 2011, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, litera aj) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

aj) acces prioritar la rețele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli și condiții tehnice și comerciale în baza cărora unor categorii de producători de energie electrică din surse regenerabile de energie li se asigură posibilitatea preluării în orice moment și a vânzării întregii cantități de energie electrică produsă la un moment dat, în funcție de capacitatea racordului la rețea și disponibilitatea unităților/resurselor eligibile, în măsura în care nu este afectată siguranța Sistemului Electroenergetic Național;".

2. La articolul I punctul 7, alineatul (8) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) În cazul producătorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicării sistemului de promovare prevăzut de prezenta lege, perioadele de aplicare prevăzute la alin. (2) se vor diminua astfel:

a) în cazul producătorilor care au pus în funcțiune centrale de producere a energiei electrice înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, corespunzător perioadelor pentru care aceștia au beneficiat deja de certificate verzi;

b) în cazul producătorilor care au pus în funcțiune centrale de producere a energiei electrice între intrarea în vigoare a prezentei legi și data de 1 noiembrie 2011, corespunzător numărului de certificate verzi deja primite."

3. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

"

81. La articolul 4, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

«(10) Furnizorii de energie sunt obligați să raporteze trimestrial îndeplinirea cotelor obligatorii de achiziție de certificate verzi, stabilite de către ANRE.»"

4. La articolul I punctul 9, alineatele (5) și (7) ale articolului 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează biomasa care provine din culturi energetice sau deșeuri forestiere se acordă suplimentar față de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat. Prin deșeuri forestiere se înțelege:

a) resturi și deșeuri lemnoase provenite din exploatarea masei lemnoase din parchetele forestiere (lemn subțire, crengi, scoarță de copac, așchii, coji), definite conform actelor normative în vigoare: crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios, cioate dezrădăcinate rezultate în urma exploatării lemnului provenit din doborâturile de vânt;

b) resturi de lemn provenite din igienizarea și toaletarea pădurilor;

c) deșeuri provenite din curățările pășunilor montane;

d) deșeuri lemnoase provenite din toaletarea arborilor de către serviciile municipale;

e) deșeuri din lemn abandonate pe terenuri, de-a lungul drumurilor, căilor de acces, precum și pe albii, maluri și cursuri de apă (lemn aluvionar).

................................................................................................

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4), indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de:

a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs și livrat din centrale electrice pe perioada de probă;

b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (2), diminuând valoarea de referință a investiției per MW cu valoarea ajutorului primit per MW și păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat;

c) reducerea numărului de certificate verzi prevăzută la lit. b) se aplică până la concurența valorii ajutorului investițional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui certificat verde, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime și valorii minime de tranzacționare a certificatelor verzi, prevăzute în prezenta lege."

5. La articolul I punctul 9, după alineatul (7) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"

(71) Prin excepție de la prevederile alin. (7) lit. b), pentru asigurarea unui tratament transparent și nediscriminatoriu, centralele electrice puse în funcțiune înainte de 1 ianuarie 2013, care până la momentul autorizării schemei de sprijin de către Comisia Europeană au beneficiat sau li s-a aprobat ajutor de stat, vor primi un număr de certificate verzi calculate conform alin. (2)."

6. La articolul I punctul 9, alineatul (10) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(10) Mecanismul de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la alin. (7) lit. b), precum și procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) lit. c) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la alin. (6) lit. a)."

7. La articolul I punctul 11, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Cantitatea de energie electrică pentru care se stabilește obligația de achiziție de certificate verzi include:

a) energia electrică achiziționată de furnizorii de energie electrică, destinată atât consumului final al acestora, cât și vânzării către consumatorii finali;

b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;

c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordați prin linii directe de centrala electrică.

(2) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să achiziționeze trimestrial un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condițiile art. 4 alin. (9), și cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, furnizată trimestrial consumatorilor finali.

(3) Furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să transmită trimestrial la ANRE, în formatul și la termenele precizate de aceasta, cantitățile de energie electrică pentru care au obligația achiziției de certificate verzi, conform prezentei legi. În termen de 15 zile de la primirea datelor, ANRE publică pe site-ul propriu și transmite operatorului comercial al pieței de energie electrică lista furnizorilor/ producătorilor care nu și-au îndeplinit cota trimestrială și numărul de certificate verzi neachiziționate.

(4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat față de tarifele/prețurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacționate pe piața centralizată a certificatelor verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacționare încheiate. În cazul în care, în cele 3 luni precedente, cantitatea cumulată de certificate verzi tranzacționată pe piața centralizată a certificatelor verzi este mai mică de 100.000 de certificate verzi, durata de calcul al prețului mediu ponderat se extinde la cele mai recente 6 luni de tranzacționare încheiate.

(5) Prețul mediu ponderat conform prevederilor alin. (4) se calculează și se publică trimestrial de către operatorul comercial al pieței de energie electrică pe site-ul propriu, până cel târziu la data de 15 a ultimei luni din trimestru, și este utilizat la facturile către consumatorii finali, emise în trimestrul următor.

(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică și producătorii prevăzuți la alin. (1) vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, respectiv cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică facturată și prețul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior."

8. La articolul I punctul 15, după alineatul (2) al articolului 12 se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) Furnizorii, precum și producătorii prevăzuți la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie trimestrial sunt obligați să plătească, în maximum 45 de zile după încheierea trimestrului, pentru fiecare certificat verde neachiziționat, prețul maxim al certificatelor verzi aprobat și publicat de către ANRE pentru anul respectiv, conform art. 11 alin. (4), într-un fond de garantare a funcționării pieței de certificate verzi, constituit și administrat de către operatorul comercial al pieței de energie electrică, destinat cumpărării de la producători a certificatelor verzi nevândute datorită neîndeplinirii cotei. Certificatele verzi pentru care s-a plătit în fondul de garantare se consideră în cota anuală a furnizorilor/producătorilor respectivi.

(22) Fondul de garantare, prin operatorul comercial al pieței de energie electrică, cumpără pro-rata, în raport cu producția de energie electrică, de la toți producătorii de energie din surse regenerabile care solicită, certificatele verzi nevândute, la un preț cel puțin egal cu prețul minim legal al certificatelor verzi, determinat conform art. 11 alin. (1). Certificatele verzi vândute fondului de garantare se anulează."

9. La articolul I punctul 16, alineatele (2), (6), (7) și (9) ale articolului 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe centrală sau 2 MW pe centrală în cazul cogenerării de înaltă eficiență din biomasă poate fi vândută furnizorilor în ale căror zone de licență sunt situate centralele respective, la prețuri reglementate unice pe tip de tehnologie. Energia electrică vândută la preț reglementat nu mai beneficiază de certificate verzi.

................................................................................................

(6) Persoanele fizice și juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum, precum și autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară și/sau cantitativă, între energia livrată și energia consumată din rețea, conform unei metodologii aprobate de ANRE.

(7) Operatorul de transport și de sistem și/sau operatorii de distribuție asigură transportul, respectiv distribuția, precum și dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toți producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente și nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei aprobate de ANRE, astfel încât limitarea sau întreruperea producției de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri excepționale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea și securitatea Sistemului Electroenergetic Național.

................................................................................................

(9) ANRE stabilește regulile care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la rețele în condițiile alin. (7) și (8), inclusiv posibilitatea tranzacționării energiei electrice în cursul zilei de operare, la propunerea operatorului de transport și de sistem și cu consultarea tuturor părților interesate."

10. La articolul I, după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 161 și 162, cu următorul cuprins:

"

161. După articolul 14 se introduce un nou capitol, capitolul VI1, cuprinzând articolele 15-19, cu următorul titlu:

«CAPITOLUL VI1
Mecanisme de cooperare în scopul realizării obiectivului național privind energia din surse regenerabile»

162. La articolul 15 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«a) România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:

(i) prevedea și conveni asupra unor transferuri statistice de cantități de energie din surse regenerabile cu un alt stat membru, din sau către acel stat membru;

(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie din surse regenerabile de energie;

(iii) să își armonizeze, în întregime sau parțial, scheme naționale de promovare;

b) România poate, prin acorduri comune cu terțe țări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie din surse regenerabile de energie.»"

11. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

"

181. Titlul capitolului VII se abrogă."

12. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

"

191. La articolul 241, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

«(3) Pentru instalațiile cu putere instalată sub 10 MW și pentru instalațiile de producere distribuită a energiei din surse regenerabile se stabilesc proceduri simplificate prin reglementările prevăzute la alin. (1).»"

13. La articolul I, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

"

201. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie are acces cu prioritate la rețeaua electrică de transport/distribuție a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranța Sistemului Electroenergetic Național, în conformitate cu reglementările ANRE.»"

14. La articolul I punctul 23, alineatele (2) și (3) ale articolului 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care, din datele rezultate din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investiții noi din România și din rezultatele monitorizării costurilor investiționale și de operare/veniturilor producătorilor pe baza situațiilor financiare anuale se constată că parametrii specifici fiecărei tehnologii diferă semnificativ de cei avuți în vedere în calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevăzut în prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea în ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile prevăzute la art. 3 alin. (1), ANRE propune măsuri pentru ajustarea numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2), pentru noii beneficiari, care să ajusteze ratele interne de rentabilitate, agregate pe tehnologii, unde este cazul, până la valorile considerate la autorizarea schemei suport.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului și se aplică pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care încep să producă energie electrică după data intrării în vigoare a acesteia, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2015, cu excepția producătorilor de energie solară pentru care ajustarea poate avea loc începând cu 1 ianuarie 2014."

15. La articolul II, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mare de 125 MW, care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt beneficiarii unui contract de racordare cu operatorul de rețea relevant, vor fi acreditați de către ANRE potrivit art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după ce încep să producă și să livreze energie electrică în Sistemul Electroenergetic Național și vor beneficia de numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 din aceeași lege corespunzător sursei regenerabile utilizate, pentru o perioadă de 24 de luni de la data acreditării."

16. La articolul II, alineatele (4)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Producătorii de energie electrică prevăzuți la alin. (3) și operatorii economici prevăzuți la alin. (31) trebuie să întocmească și să transmită autorităților competente documentația necesară evaluării detaliate a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atrăgând suspendarea acordării sistemului de promovare stabilit prin prezenta ordonanță de urgență.

(5) Punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) și (31) se realizează de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare, potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În cazul producătorilor de energie electrică prevăzuți la alin. (3) și al operatorilor economici prevăzuți la alin. (31), eventualele diferențe pozitive dintre numărul de certificate verzi primite și numărul de certificate verzi cuvenite conform deciziei individuale a Comisiei Europene se vor recupera în maximum 24 de luni de la data emiterii acesteia, în baza unei decizii emise de ANRE, prin care se stipulează regularizarea numărului de certificate verzi prin reducerea numărului de certificate verzi primite și/sau prin obligația de achiziție de certificate verzi din piață de către aceștia."

Art. II. -

(1) Pentru producătorii prevăzuți la art. 3 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va recalcula perioadele de aplicare a sistemului de promovare și va modifica deciziile conform prevederilor art. 3 alin. (8) din aceeași lege, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Modul de utilizare a fondului prevăzut la art. 12 alin. (22) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește pe baza unui regulament aprobat de ANRE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Prima perioadă de monitorizare prevăzută la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. -

Accesul la instalațiile de utilizare de energie electrică și gaze naturale prevăzut de actele normative în vigoare se realizează cu acordul clientului final în vederea menținerii în siguranță a acestora, precum și a sistemului energetic național, în baza reglementărilor aprobate de ANRE în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 18 iulie 2012.

Nr. 134.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...