Universul Juridic nr. 4/2019

Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
de Oliviu Puie

01 aprilie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

I. Considerații introductive. Reglementarea activității de cadastru și publicitate imobiliară în contextul legislativ actual

Sistemul de publicitate imobiliară reglementat de Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare și de noul Cod civil consacră siguranța și stabilitatea tranzacțiilor imobiliare, consolidarea creditului, precum și stabilirea sarcinilor fiscale ale imobilelor, documentația cadastrală care atestă situația reală din teren fiind cea care stă la baza stabilirii impozitelor și taxelor locale asupra imobilelor.

Având în vedere importanța majoră a sistemului de publicitate imobiliară, care constituie, totodată, o modalitate prin care statul, în baza art. 44 alin. (2) din Constituția republicată, garantează și ocrotește proprietatea privată, legiuitorul a înființat autorități învestite cu atribuții în realizarea acestei sarcini majore pe care statul și-a asumat-o în baza unor convenții internaționale.

Organizarea activității de cadastru funciar este reglementă prin Capitolul II din Titlul I al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare(1) , iar activitatea de publicitate imobiliară este reglementată prin Titlul II al Legii nr. 7/1996, intitulat "Publicitatea imobiliară", și Titlul VII al Cărții a III-a din noul Cod civil, care este consacrat cărții funciare, prin acesta fiind reglementate unele aspecte referitoare la înscrierile în cartea funciară și la efectele înscrierilor în cartea funciară, precum și unele aspecte privitoare la acțiunile în rectificare de carte funciară și la acțiunile în prestație tabulară, care se aplică în completarea legii speciale, respectiv Legea nr. 7/1996, dacă dispozițiile legii speciale nu conțin anumite dispoziții cuprinse în noul Cod civil. De asemenea, Capitolul IV al Titlului preliminar din Codul civil consacră câteva reguli generale privitoare la obiectul publicității, modalitățile de realizare, condițiile de publicitate, efectele publicității, lipsa publicității și sancțiunile aplicabile în cazul în care nu sunt îndeplinite formalitățile de publicitate imobiliară.

În anul 2014 a fost emis Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară(2) , act normativ care reglementează detaliat modalitatea de recepție a lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, precum și procedura de înscriere din oficiu a imobilelor în cartea funciară după finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru și publicitate imobiliară.

În același context, în aplicarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară(3) , iar în privința organizării și funcționării oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară a fost emis Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora. De asemenea, în privința birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, a fost emis Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competenței teritoriale, numărului și arondării birourilor de cadastru și publicitate imobiliară(4) .

Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 și art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin H.G. nr. 1288/2012, principala autoritate publică prin intermediul căreia se exercită activitatea de cadastru funciar și publicitate imobiliară este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

La nivelul fiecărui județ și în municipiul București, în subordinea Agenției se înființează și funcționează oficii de cadastru și publicitate imobiliară, denumite oficii teritoriale, ca unități cu personalitate juridică.

II. Procedura de soluționare a litigiilor derivate din actele de carte funciară (încheieri de carte funciară)

Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare consacră procedurii de înscriere în cartea funciară Capitolul II din Titlul II, prin care sunt reglementate procedura de înscriere în cartea funciară, actele administrative emise de către autoritățile competente în aplicarea Legii nr. 7/1996, precum și procedura de contestare a acestor acte(5) .

După înregistrarea cererilor și atestările asistentului-registrator privind inexistența sau existența unei piedici pentru efectuarea înscrierilor solicitate, precum și a înscrisului în temeiul căruia se cere înscrierea, registratorul dispune prin rezoluție întocmirea încheierii de carte funciară, făcându-se mențiunea în acest sens pe înscrisul original sau în copie legalizată, în condițiile legii.

Cu privire la natura juridică a încheierilor de carte funciară pronunțate de către registratorul de carte funciară, Curtea Constituțională, înainte de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă și înainte de republicarea Legii nr. 7/1996, ca efect al intrării în vigoare a noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă, soluționând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 din Legea nr. 7/1996, astfel cum acesta a fost modificat prin O.U.G. nr. 64/2010, a statuat, în considerentele Deciziei nr. 980 din 8 iulie 2010(6) , făcând trimitere la Decizia nr. 18 din 12 ianuarie 2010, că încheierile prin care sunt soluționate cererile de înscriere de către registratorul de carte funciară sunt acte administrative provizorii supuse contenciosului administrativ special, reglementat prin dispozițiile Legii nr. 7/1996.

Sub acest aspect, deși încheierile de carte funciară sunt calificate ca acte administrative, în considerarea faptului că acestea sunt emise în regim de putere publică de către o autoritate publică, soluționarea litigiilor derivând din aceste acte administrative nu este de competența instanțelor specializate de contencios administrativ prevăzute în Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, ci competența soluționării acestora revine judecătoriei, în baza art. 5 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, care consacră instituția recursului paralel și care statuează că nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru desființarea cărora este prevăzută prin lege specială o altă procedură.

Limitarea sferei persoanelor cărora li se comunică încheierea de înscriere sau de respingere a cererii de înscriere ori radiere a unui act sau fapt juridic în cartea funciară doar la cel care a cerut înscrierea ori radierea unui act sau fapt juridic, precum și la celelalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, al căror interes este prezumat legal, este justificată obiectiv și rațional de necesitatea evitării nesiguranței cu privire la mențiunile din cartea funciară și de apărarea principiului securității drepturilor subiective civile.

În cazul în care înscrisul îndeplinește condițiile limitative prevăzute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, registratorul admite cererea și dispune prin încheiere intabularea, înscrierea provizorie sau notarea în cartea funciară a actelor sau faptelor juridice.

Dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum și aceasta din urmă nu întrunesc condițiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată.

De asemenea, potrivit art. 30 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiții speciale prevăzute de reglementările în vigoare.

Încheierea pronunțată de către registrator se comunică, potrivit art. 31 din Legea nr. 7/1996, celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum și celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor de carte funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Prin dispozițiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 se conferă posibilitatea persoanelor interesate sau notarului public de a formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere a înscrierii drepturilor imobiliare în cartea funciară, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-șef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...