Revista societăților și a dreptului comercial (Rosetti) nr. 1/2019

Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor printr-un act administrativ individual emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară/[The Completion of the Agenda of the Shareholders' Assembly by an Individual Administrative Act Issued by the Financial Supervisory Authority]
de Dragoș Călin

24 martie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Rezumat: Agenda unei ședințe a adunării generale a acționarilor poate fi completată la cererea acționarilor îndreptățiți sau la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor de către Autoritatea de Supraveghere Financiară se poate realiza cu respectarea termenelor și a procedurii statuate prin dispozițiile legale primare și secundare.

Ocrotirea dreptului Autorității de a solicita convocarea unei adunări generale sau de completare a ordinii de zi a unei ședințe convocate se realizează prin intermediul instituțiilor de drept procesual civil coroborate cu cele de drept societar prin solicitarea adresată tribunalului de a încuviința convocarea unei ședințe a adunării generale a acționarilor.

În acest context emiterea unui act administrativ individual prin care se dispune convocarea unei adunări generale sau completarea ordinii de zi a unei ședințe convocate îmbracă forma "excesului de putere" sancționat de dreptul administrativ.

Cuvinte cheie: acționar, Autoritatea de Supraveghere Financiară, adunarea generală a acționarilor, convocare, act administrativ individual

Abstract: The agenda of a meeting of the general shareholders meeting may be completed at the request of the entitled shareholders or at the request of the Financial Supervisory Authority.

The request for completing the agenda of a meeting of the general meeting of the shareholders by the Financial Supervisory Authority can be done in compliance with the terms and procedure stipulated by the primary and secondary legal provisions.

The protection of the right of the Authority to call for the convocation of a general meeting or the completion of the agenda of a convoked meeting shall be carried out through the bodies of civil procedural law corroborated with those of the company law by asking the court to approve the convening of a general meeting meeting shareholders.

In this context, the issuance of an individual administrative act ordering the convening of a general meeting or the completion of the agenda of a convoked meeting takes the form of "excess power" sanctioned by administrative law.

Key words: shareholder, Financial Supervisory Authority, general meeting of shareholders, convocation, individual administrative act

I. Preambul

0. Textul acestui articol este o versiune revizuită și completată a prelegerii susținute de autor în cadrul Conferinței Internaționale Bienale organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizată în 2-3 noiembrie 2018.

Prelegerea a fost susținută în cadrul Secțiunii Dreptul Afacerilor, secțiune a cărei temă a fost Reguli vs. standarde în dreptul afacerilor.

În vederea respectării rigorilor impuse de organizatori pentru fundamentarea încadrării titlului materialului în Tema conferinței, având în vedre faptul că instituțiile ce le vom studia în cadrul lucrării sunt instituții ce funcționează la interferența dreptului societar cu dreptul administrativ, am apreciat de cuviință ca expunerea în fața auditoriului să atingă atât:

• Regulile funcționării pieței de capital, reguli aplicabile deopotrivă emitenților și Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F. în continuare)

cât și

• Standardul respectării statutului funcțional al emitenților și al A.S.F. în legătură cu Regulile de funcționare a pieței de capital.

În acest context am dorit să înțelegem rolului instituției adunării generale a acționarilor, să observăm titularul dreptului de a convoca adunarea generală a acționarilor, precum și posibilitatea unor persoane de a solicita completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor. În concluzia acestui studiu am arătat că aceste drepturi și facultăți aparțin numai persoanelor care dețin o anumită calitate indicată în mod expres de lege.

Astfel, în condițiile observării "puterii" A.S.F. de a solicita întrunirea membrilor consiliului de administrație sau ai directoratului, după caz, în vederea convocării unei adunări generale a acționarilor cu ordinea de zi indicată de Autoritate, exclude posibilitatea A.S.F. de a impune printr-un act administrativ individual convocarea adunării generale a acționarilor sau completarea ordinii de zi a acesteia, pe de-o parte, iar pe de altă parte o solicitare de intrunire în vederea convocării adunării generale sau de completare a ordinii de zi trebuie să se realizeze cu respectarea întocmai a regulilor și termenelor stabilite imperativ pentru organizarea unui astfel de eveniment, aceasta pentru că beneficiarii dreptului de informare în vederea adoptării de hotărâri A.G.A. valabile sunt acționarii, aceasta în vederea protecției terților de bună credință ce vor contracta cu societatea în temeiul unei hotărâri A.G.A. legale.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...