Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 din 20 martie 2019.

În vigoare de la 20 martie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru extinderea ariei de aplicabilitate a Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, în caz contrar existând riscul necorelării cu perioada de implementare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, denumit în continuare RABLA CLASIC, respectiv a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, denumit în continuare RABLA PLUS, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o scăderea gradului de interes din partea finanțatorilor și potențialilor beneficiari pentru Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi;

- perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum și faptul că se propune introducerea unei serii de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu facilitățile oferite în cadrul programelor RABLA CLASIC și RABLA PLUS, a căror perioadă de derulare este 2017-2019;

- importanța deosebită a politicilor publice menite să combată poluarea și să restabilească calitatea aerului la nivelul aglomerărilor urbane importante, în special în ceea ce privește reducerea emisiilor poluante generate de autovehicule;

- faptul că îmbunătățirea cadrului de derulare a programelor guvernamentale și furnizarea de programe și soluții integrate, care să susțină accesul beneficiarilor la finanțare în contextul continuării Programelor RABLA CLASIC și RABLA PLUS, care au beneficiat în ultimii ani de alocări consistente, reprezintă un interes public prioritar,

ținând cont de faptul că în situația în care nu s-ar adopta urgent reglementările propuse ar fi pusă în pericol atingerea obiectivului de reducere a impactului traficului rutier asupra calității aerului, fiind necesară asigurarea surselor de finanțare-garantare necesare pentru continuarea Programelor RABLA CLASIC și RABLA PLUS, pentru care s-au alocat sume consistente, în special pentru RABLA PLUS, și creându-se premise favorabile pentru implementarea altor programe privind autovehicule electrice pentru transport în comun și de facilitare a transferului unui segment al transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată,

întrucât în data de 17 mai 2018 Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva statului român, dosarul fiind înaintat de Comisia Europeană la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pe motiv că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, nu a luat măsurile necesare în privința îmbunătățirii calității aerului și combaterii poluării,

având în vedere faptul că reprezentanții Comisiei Europene au subliniat în repetate rânduri importanța sectorului automobilelor în demersurile de combatere a poluării aerului urban și necesitatea respectării pragurilor maxime de emisii poluante prevăzute la nivelul legislației,

ținând cont de faptul că România este dată în judecată la Curtea de Justiție a UE, începând cu data de 29 octombrie 2018, pentru aerul poluat din București și că, în virtutea principiului subsidiarității, legislația Uniunii Europene lasă la latitudinea statelor membre alegerea mijloacelor pe care le folosesc pentru a se conforma valorilor-limită,

întrucât Primăria Capitalei a adoptat un plan care cuprinde 11 măsuri, printre care achiziționarea unor autobuze mai puțin poluante, acordarea unui număr de 5.000 de eco-vouchere pentru casarea de automobile și înnoirea parcului auto al Societății de Transport București prin achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 și acordarea a 30.000 de vouchere pentru biciclete și trotinete, tradiționale sau electrice, precum și inițierea unui proiect finanțat din fonduri europene pentru construcția de piste de bicicletă în București,

deoarece în lipsa adoptării unor măsuri în regim de urgență nu ar putea fi asigurată coordonarea cu demersurile anunțate la nivelul autorităților publice locale competente pe linia finalizării Planului integrat de calitate a aerului în aglomerarea urbană București,

dată fiind importanța obiectivului de a crea pârghiile necesare pentru a asigura respectarea obligațiilor care îi revin statului român pe linia reducerii impactului traficului rutier asupra calității aerului,

în considerarea faptului că aspectele sus-menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2014, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 88/2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) autoturism nou - se înțelege autovehiculul - bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, cu sistem de propulsie termic - cu motor cu ardere internă și hibrid, definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) și h) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv electric hibrid și pur electric, definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) și h) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și care îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 6, achiziționat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor. Pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic - cu motor cu ardere internă, prețul de achiziție nu poate depăși suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz. Pentru autoturismele cu sistem de propulsie hibrid prețul de achiziție nu poate depăși suma de 100.000 lei, la care se adaugă TVA, iar pentru autoturismele electric hibrid și pur electric, prețul de achiziție nu poate depăși suma de 150.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz;

b) beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1. achiziționează un autoturism nou, care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la lit. a);

2. nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

3. nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare;

4. are vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu la data solicitării creditului garantat."

2. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid și pur electric, în funcție de tipul de autoturism nou care se achiziționează în cadrul Programului. Garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea acordată."

3. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Facilitățile acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările și completările ulterioare, și prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prima de casare, ecobonusul și ecotichetul se pot utiliza pentru justificarea achitării avansului prevăzut la alin. (1) din prețul de achiziție a autoturismului nou."

Art. II. -

În termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba prin hotărâre modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. -

Solicitările de acordare a unei finanțări garantate în cadrul programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi transmise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează prin aplicarea dispozițiilor legale în vigoare la data depunerii lor.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Grațiela Leocadia Gavrilescu

București, 19 martie 2019.

Nr. 17.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...