Parlamentul României

Legea nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 aprilie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 8 iunie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

În scopul funcționării în condiții de siguranță, instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil și componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 2, instalațiile sub presiune, instalațiile de ridicat, unele instalații din cadrul obiectivelor nucleare, precum și componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 3, precum și instalațiile sub presiune și instalațiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil și componentele acestora la care verificările tehnice în utilizare sunt efectuate de către persoane fizice și juridice autorizate de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, prevăzute în anexa nr. 4, se supun regimului de autorizare și de verificare tehnică, potrivit prevederilor prezentei legi."

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administrației centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2, 3 și 4, denumite în continuare instalații/echipamente."

3. La articolul 4 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) de reprezentare a statului în relațiile interne și internaționale din domeniu."

4. La articolul 4, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) ISCIR funcționează în subordinea Ministerului Economiei și este finanțată integral din venituri proprii, potrivit legii.

(4) ISCIR este condusă de un inspector de stat șef, numit prin ordin al ministrului economiei, iar modul de organizare și funcționare a ISCIR se stabilește prin hotărâre a Guvernului."

5. La articolul 5, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) admitere a funcționării - acordul emis de către o persoană fizică sau juridică autorizată de către ISCIR, pentru o/un instalație/echipament, în cazurile prevăzute de prescripția tehnică aplicabilă, în scopul atestării faptului că acea/acel instalație/echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi utilizată/utilizat în condiții de siguranță;".

6. La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. - societate înființată în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare CNCIR;".

7. La articolul 5, după litera h) se introduc două noi litere, literele h1) și h2), cu următorul cuprins:

"

h1) exploatare - totalitatea activităților care cuprind supravegherea tehnică, verificările tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării și verificările tehnice în utilizare, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, reviziile, reparațiile, lucrările de întreținere, precum și controlul nedistructiv, operațiunile de sudare și deservire a instalațiilor/echipamentelor;

h2) expert tehnic extrajudiciar ISCIR - persoană fizică atestată conform cerințelor stabilite prin ordin al inspectorului de stat șef al ISCIR;".

8. La articolul 5, litera u) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

u) verificare tehnică - ansamblul examinărilor și încercărilor efectuate instalațiilor/echipamentelor realizate în timpul activităților de montare, instalare, reparare sau revizie a instalațiilor/echipamentelor, în conformitate cu cerințele din documentațiile tehnice și/sau prevederile prescripțiilor tehnice;".

9. La articolul 5, după litera u) se introduce o nouă literă, litera u1), cu următorul cuprins:

"

u1) verificare tehnică în vederea autorizării funcționării - ansamblul examinărilor și încercărilor efectuate în vederea autorizării funcționării instalațiilor/echipamentelor;".

10. La articolul 6, partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit punerea/repunerea în funcțiune a instalațiilor/echipamentelor care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:

. . . . . . . . . .

b) sunt omologate/certificate/recertificate;".

11. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Activitățile de construire, montare, instalare, punere în funcțiune și control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică și, după caz, verificările tehnice în vederea admiterii funcționării și verificările tehnice în utilizare pentru echipamentele/instalațiile prevăzute în anexa nr. 4, verificările tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, precum și reviziile, reparațiile, lucrările de întreținere, operațiunile de sudare și deservire a instalațiilor/echipamentelor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile stabilite de prescripțiile tehnice și prezenta lege."

12. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Verificările tehnice în vederea autorizării funcționării și verificările tehnice în utilizare pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 se efectuează de către CNCIR.

(2) Verificările tehnice în vederea admiterii funcționării și verificările tehnice în utilizare pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 4 se realizează de către persoane fizice și juridice autorizate în acest scop.

(3) Responsabilitățile privind realizarea verificărilor tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării și a verificărilor tehnice în utilizare, precum și corectitudinea rezultatelor aferente obținute revin CNCIR sau persoanelor autorizate prevăzute la alin. (2), după caz."

13. La articolul 14, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) să solicite și să obțină autorizarea/admiterea funcționării;".

14. La articolul 19 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să solicite informații și documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcțiune, repară, întrețin, asigură realizarea reviziilor, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, dețin, utilizează și/sau comercializează instalații/echipamente;

b) de acces, cu scopul efectuării controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), la sediul și/sau în locul în care își desfășoară activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcțiune, repară, asigură realizarea reviziilor, întrețin, comercializează, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, dețin și/sau utilizează instalații/echipamente, precum și în locurile în care sunt utilizate instalații/echipamente, indiferent de forma de deținere a acestora."

15. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Efectuarea fără autorizație a activităților privitoare la punerea în funcțiune, autorizarea de funcționare, admiterea funcționării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreținerea, exploatarea sau modificarea instalațiilor ori echipamentelor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi."

16. La articolul 23, alineatul (3) se abrogă.

17. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, desemnați și delegați pentru activitatea de control."

18. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege."

19. La anexa nr. 2, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

"

21. Instalații pentru gaze petroliere lichefiate - GPL, instalații pentru gaze naturale comprimate - GNC și instalații pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV"

20. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, cu următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 4

Instalații sub presiune și instalații de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil și componente ale acestora la care verificările tehnice în utilizare sunt efectuate de către persoane fizice și juridice autorizate ISCIR

1. Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune x volum ≤ 60 (bar x litru)

2. Recipiente de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare

3. Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW

4. Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos

5. Butelii cu volum ≤ 150 litri și butoaie cu volum ≤ 1.000 litri pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

6. Macarale cu sarcina nominală ≤ 1 t și cele cu acționare manuală

7. Stivuitoare și translatoare stivuitoare, cu acționare manuală

8. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile exclusiv pentru materiale, cu sarcina nominală ≤ 1 t și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități

9. Elevatoare pentru vehicule, cu acționare manuală

10. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală ≤ 1 t și cele cu acționare manuală

11. Ascensoare destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg

12. Mecanisme și instalații de ridicat pentru teatre, acționate manual

13. Echipamente pentru spații de joacă

14. Dispozitive de siguranță aferente instalațiilor și echipamentelor prevăzute la pct. 1-3 din prezenta anexă și dispozitive de siguranță aferente instalațiilor și echipamentelor prevăzute la pct. 1-3 și 5 din anexa nr. 2"

Art. II. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. II alin. (1) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, și poziția nr. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. -

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prescripțiile tehnice elaborate și aprobate în temeiul Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, se modifică și se completează prin ordin al ministrului economiei, conform modificărilor și completărilor dispuse prin prezenta lege.

Art. V. -

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. nu își poate schimba structura acționariatului.

Art. VI. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. se modifică și se completează conform modificărilor și completărilor dispuse prin prezenta lege.

Art. VII. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica și completa conform modificărilor și completărilor dispuse prin prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
EUGEN NICOLICEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 14 martie 2019.

Nr. 49.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...