Parlamentul României

Legea nr. 47/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

Modificări (2), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 12 martie 2019.

În vigoare de la 15 martie 2019 până la 08 ianuarie 2020, fiind înlocuit prin Lege 6/2020;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019

Art. 1. -

Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2019.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

Art. 2. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.

Art. 3. -

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 71.662.090 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 68.761.379 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 2.900.711 mii lei. Modificări (2)

(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 181.435 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 130.919 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 50.516 mii lei. Modificări (2)

(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.

(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea fișei programului este prevăzută în anexa nr. 5/03.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019

Art. 4. -

(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

Art. 5. -

(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.350.709 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.583.604 mii lei credite de angajament și în sumă de 1.030.374 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 320.335 mii lei. Modificări (2)

(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 905.299 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 18.263 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 887.036 mii lei. Modificări (2)

(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.

(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.

(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.

CAPITOLUL II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

SECȚIUNEA 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 6. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 7. -

Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 8. -

Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 9. -

Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" și al capitolului 80.04 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

Art. 10. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.

(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2020-2022 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

Art. 11. -

(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.

(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.

(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/ facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

Art. 13. -

(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

(3) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(4) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate.

(5) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 14. -

(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2019 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 15. -

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este 5.163 lei.

Art. 16. - Reviste (1)

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.

Art. 17. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 861 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 2203 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.

(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.

(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.

Art. 20. -

Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 21. -

(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite ca în cursul anului 2019 să restituie Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată sumele compensate de către Comisia Europeană între Programul Operațional "Ajutorarea persoanelor defavorizate" și Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG).

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorul principal de credite virează suma de 305.058,75 euro în contul RO 84NBOR3216800815EURXXX "Disponibil din contribuția financiară a UE reprezentând fonduri europene structurale și de investiții (FESI) și fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) aferente politicii de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020", deschis la Banca Națională a României și gestionat de Autoritatea de Certificare și Plată.

(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, de la capitolul 80.04 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 55 "Alte transferuri".

Art. 22. -

Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2019, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 23. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019 se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 24. -

(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2019 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 25. -

Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ȘERBAN-CONSTANTIN VALECA

București, 11 martie 2019.

Nr. 47.

ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2019-2022

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Grupa/ Titlu Ar-ti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022
A B 1 2 3 4
0001 03 VENITURI - TOTAL 71.843.525 84.262.125 91.734.765 107.436.085
0002 03 I. VENITURI CURENTE 71.843.525 79.642.226 88.107.797 97.441.852
2000 03 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 71.689.581 79.438.146 87.847.508 97.118.932
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 557.818 448.101 486.727 528.171
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 389.842 298.478 320.883 344.987
09 Venituri din contribuția asigurătorie pentru muncă pentru accidente de munca și boli profesionale 167.976 149.623 165.844 183.184
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 71.131.763 78.990.045 87.360.781 96.590.761
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 78.538.034 87.620.169 96.928.669 107.154.988
04 Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare 360.962 404.012 451.655 503.993
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -8.635.882 -9.659.374 -10.703.190 -11.815.747
13 Contribuția individuala de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală 20.243 21.797 23.333 24.974
28 Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportiva 11.306 12.174 13.032 13.949
48 Contribuții de asigurări aferente declarației unice 837.100 591.267 647.282 708.604
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 153.944 204.080 260.289 322.920
3000 03 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 13.459 14.226 14.937 15.684
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 13.459 14.226 14.937 15.684
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 13.459 14.226 14.937 15.684
3300 03 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 140.485 189.854 245.352 307.236
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 88.610 90.748 92.898 94.967
08 Venituri din prestări de servicii 155 167 179 192
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă 88.455 90.581 92.719 94.775
3603 DIVERSE VENITURI 51.875 99.106 152.454 212.269
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 9.951 10.140 10.343 10.549
03 Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite 4.004 4.080 4.162 4.245
50 Alte venituri 37.920 84.886 137.949 197.475
4100 03 IV. SUBVENȚII 4.619.899 3.626.968 9.994.233
4200 03 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.619.899 3.626.968 9.994.233
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 4.619.899 3.626.968 9.994.233
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 4.619.899 3.626.968 9.994.233
4903 01 Venituri sistem public de pensii 71.662.090 84.098.276 91.553.984 107.237.217
4903 02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 181.435 163.849 180.781 198.868
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 1.021
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.021
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 1.021
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446
II. Credite bugetare 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 68.877.219 84.241.361 91.718.110 107.421.846
II. Credite bugetare 68.877.219 84.241.361 91.718.110 107.421.846
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 323.505 325.490 339.747 354.118
II. Credite bugetare 323.505 325.490 339.747 354.118
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 456.866 504.963 575.170 655.864
II. Credite bugetare 456.866 504.963 575.170 655.864
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 120 120
II. Credite bugetare 120 120
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 68.086.253 83.403.496 90.795.901 106.404.572
II. Credite bugetare 68.086.253 83.403.496 90.795.901 106.404.572
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 3.183
II. Credite bugetare 3.183
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.100 2.100 2.100 2.100
II. Credite bugetare 2.100 2.100 2.100 2.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 16.100 12.600 10.600 10.600
II. Credite bugetare 16.100 12.600 10.600 10.600
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 16.100 12.600 10.600 10.600
II. Credite bugetare 16.100 12.600 10.600 10.600
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446
II. Credite bugetare 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 68.876.198 84.241.361 91.718.110 107.421.846
II. Credite bugetare 68.876.198 84.241.361 91.718.110 107.421.846
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 323.505 325.490 339.747 354.118
II. Credite bugetare 323.505 325.490 339.747 354.118
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 456.866 504.963 575.170 655.864
II. Credite bugetare 456.866 504.963 575.170 655.864
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 120 120
II. Credite bugetare 120 120
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 68.086.253 83.403.496 90.795.901 106.404.572
II. Credite bugetare 68.086.253 83.403.496 90.795.901 106.404.572
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.100 2.100 2.100 2.100
II. Credite bugetare 2.100 2.100 2.100 2.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 16.100 12.600 10.600 10.600
II. Credite bugetare 16.100 12.600 10.600 10.600
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 16.100 12.600 10.600 10.600
II. Credite bugetare 16.100 12.600 10.600 10.600
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE
I. Credite de angajament 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446
II. Credite bugetare 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 68.876.198 84.241.361 91.718.110 107.421.846
II. Credite bugetare 68.876.198 84.241.361 91.718.110 107.421.846
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 323.505 325.490 339.747 354.118
II. Credite bugetare 323.505 325.490 339.747 354.118
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 456.866 504.963 575.170 655.864
II. Credite bugetare 456.866 504.963 575.170 655.864
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 120 120
II. Credite bugetare 120 120
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 68.086.253 83.403.496 90.795.901 106.404.572
II. Credite bugetare 68.086.253 83.403.496 90.795.901 106.404.572
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.100 2.100 2.100 2.100
II. Credite bugetare 2.100 2.100 2.100 2.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 16.100 12.600 10.600 10.600
II. Credite bugetare 16.100 12.600 10.600 10.600
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 16.100 12.600 10.600 10.600
II. Credite bugetare 16.100 12.600 10.600 10.600
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 68.761.379 84.098.276 91.553.984 107.237.217
II. Credite bugetare 68.761.379 84.098.276 91.553.984 107.237.217
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 68.745.379 84.085.776 91.543.484 107.226.717
II. Credite bugetare 68.745.379 84.085.776 91.543.484 107.226.717
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 312.204 314.098 327.856 341.724
II. Credite bugetare 312.204 314.098 327.856 341.724
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 454.607 502.378 572.403 653.097
II. Credite bugetare 454.607 502.378 572.403 653.097
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 67.969.319 83.262.213 90.636.138 106.224.809
II. Credite bugetare 67.969.319 83.262.213 90.636.138 106.224.809
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.900 1.900 1.900 1.900
II. Credite bugetare 1.900 1.900 1.900 1.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 16.000 12.500 10.500 10.500
II. Credite bugetare 16.000 12.500 10.500 10.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 16.000 12.500 10.500 10.500
II. Credite bugetare 16.000 12.500 10.500 10.500
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 130.919 155.685 174.726 195.229
II. Credite bugetare 130.919 155.685 174.726 195.229
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 130.819 155.585 174.626 195.129
II. Credite bugetare 130.819 155.585 174.626 195.129
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 11.301 11.392 11.891 12.394
II. Credite bugetare 11.301 11.392 11.891 12.394
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.259 2.585 2.767 2.767
II. Credite bugetare 2.259 2.585 2.767 2.767
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5 5 5 5
II. Credite bugetare 5 5 5 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 120 120
II. Credite bugetare 120 120
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 116.934 141.283 159.763 179.763
II. Credite bugetare 116.934 141.283 159.763 179.763
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 200 200 200 200
II. Credite bugetare 200 200 200 200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
9903 EXCEDENT/DEFICIT 2.951.227 8.164 6.055 3.639
9903 10 Excedent/Deficit sistem public de pensii 2.900.711
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale 50.516 8.164 6.055 3.639
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2/03

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022
(sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Grupa/ Titlu Ar-ti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446
II. Credite bugetare 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 68.876.198 84.241.361 91.718.110 107.421.846
II. Credite bugetare 68.876.198 84.241.361 91.718.110 107.421.846
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 323.505 325.490 339.747 354.118
II. Credite bugetare 323.505 325.490 339.747 354.118
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 312.985
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 278.173
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 8.400
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 830
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 215
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 265
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 14.155
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 10.947
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 5.060
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 5.060
03 Contribuții
II. Credite bugetare 5.460
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 120
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 51
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 73
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 16
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 105
07 Contribuția asigurătorie pentru munca
II. Credite bugetare 5.070
08 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
II. Credite bugetare 25
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 456.866 504.963 575.170 655.864
II. Credite bugetare 456.866 504.963 575.170 655.864
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 40.486
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 4.375
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 143
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 7.180
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 775
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 770
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 377
07 Transport
II. Credite bugetare 14
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 7.782
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 350
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 18.720
02 Reparatii curente
II. Credite bugetare 510
03 Hrana
II. Credite bugetare 190
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 190
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 620
01 Medicamente
II. Credite bugetare 100
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 140
03 Reactivi
II. Credite bugetare 320
04 Dezinfectanți
II. Credite bugetare 60
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 745
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 130
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 615
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 1.280
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 820
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 460
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 86
12 Consultanță și expertiză
II. Credite bugetare 10
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 320
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 79
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 7.405
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 405.135
01 Reclamă și publicitate
II. Credite bugetare 35
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 30
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 285
04 Chirii
II. Credite bugetare 2.255
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 401.811
09 Executarea silită a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 19
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 700
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5.005
02 Dobânda datorată trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 120 120
II. Credite bugetare 120 120
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 120
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 107
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 13
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizatii internaționale)
II. Credite bugetare 187
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 68.086.253 83.403.496 90.795.901 106.404.572
II. Credite bugetare 68.086.253 83.403.496 90.795.901 106.404.572
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 66.694.846
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.391.407
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 1.035.908
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 355.499
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 2.162
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 681
02 Finanțare externa nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.021
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 460
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.100 2.100 2.100 2.100
II. Credite bugetare 2.100 2.100 2.100 2.100
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 500
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
II. Credite bugetare 1.600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 16.100 12.600 10.600 10.600
II. Credite bugetare 16.100 12.600 10.600 10.600
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 16.100 12.600 10.600 10.600
II. Credite bugetare 16.100 12.600 10.600 10.600
01 Active fixe
II. Credite bugetare 12.600
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 11.025
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 1.075
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 500
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 3.500
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE
I. Credite de angajament 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446
II. Credite bugetare 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 68.876.198 84.241.361 91.718.110 107.421.846
II. Credite bugetare 68.876.198 84.241.361 91.718.110 107.421.846
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 323.505 325.490 339.747 354.118
II. Credite bugetare 323.505 325.490 339.747 354.118
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 456.866 504.963 575.170 655.864
II. Credite bugetare 456.866 504.963 575.170 655.864
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 120 120
II. Credite bugetare 120 120
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 68.086.253 83.403.496 90.795.901 106.404.572
II. Credite bugetare 68.086.253 83.403.496 90.795.901 106.404.572
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.100 2.100 2.100 2.100
II. Credite bugetare 2.100 2.100 2.100 2.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 16.100 12.600 10.600 10.600
II. Credite bugetare 16.100 12.600 10.600 10.600
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 16.100 12.600 10.600 10.600
II. Credite bugetare 16.100 12.600 10.600 10.600
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 68.761.379 84.098.276 91.553.984 107.237.217
II. Credite bugetare 68.761.379 84.098.276 91.553.984 107.237.217
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 68.745.379 84.085.776 91.543.484 107.226.717
II. Credite bugetare 68.745.379 84.085.776 91.543.484 107.226.717
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 312.204 314.098 327.856 341.724
II. Credite bugetare 312.204 314.098 327.856 341.724
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 302.064
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 268.686
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 8.000
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 800
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 200
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 250
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 13.681
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 10.447
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 4.880
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 4.880
03 Contribuții
II. Credite bugetare 5.260
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 100
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 50
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 70
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 15
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 100
07 Contribuția asigurătorie pentru muncă
II. Credite bugetare 4.900
08 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
II. Credite bugetare 25
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 454.607 502.378 572.403 653.097
II. Credite bugetare 454.607 502.378 572.403 653.097
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 39.188
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 4.300
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 138
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 7.000
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 750
05 Carburanți și lubrifianți II. Credite bugetare 570
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 370
07 Transport
II. Credite bugetare 10
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 7.700
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 350
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 18.000
02 Reparatii curente
II. Credite bugetare 500
03 Hrana
II. Credite bugetare 190
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 190
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 620
01 Medicamente
II. Credite bugetare 100
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 140
03 Reactivi
II. Credite bugetare 320
04 Dezinfectanți
II. Credite bugetare 60
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 730
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 130
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 600
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 1.200
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 800
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 400
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 80
12 Consultanță și expertiză
II. Credite bugetare 10
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 300
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 75
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 7.400
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 404.314
01 Reclamă și publicitate
II. Credite bugetare 30
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 25
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 225
04 Chirii
II. Credite bugetare 2.200
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 401.185
09 Executarea silită a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 19
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 630
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5.000
02 Dobânda datorată trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 187
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 67.969.319 83.262.213 90.636.138 106.224.809
II. Credite bugetare 67.969.319 83.262.213 90.636.138 106.224.809
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 66.624.206
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.345.113
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 1.010.000
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 335.113
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 2.162
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 681
02 Finanțare externa nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.021
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 460
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.900 1.900 1.900 1.900
II. Credite bugetare 1.900 1.900 1.900 1.900
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 400
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
II. Credite bugetare 1.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 16.000 12.500 10.500 10.500
II. Credite bugetare 16.000 12.500 10.500 10.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 16.000 12.500 10.500 10.500
II. Credite bugetare 16.000 12.500 10.500 10.500
01 Active fixe
II. Credite bugetare 12.500
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 11.000
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 1.000
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 500
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 3.500
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
II. Credite bugetare 66.624.206
04 Asistenta acordata persoanelor în vârstă
II. Credite bugetare 335.113
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 1.010.000
15 Prevenirea excluderii sociale
II. Credite bugetare 187
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
II. Credite bugetare 187
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale
II. Credite bugetare 791.873
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 401.185
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 390.688
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 130.919 155.685 174.726 195.229
II. Credite bugetare 130.919 155.685 174.726 195.229
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 130.819 155.585 174.626 195.129
II. Credite bugetare 130.819 155.585 174.626 195.129
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 11.301 11.392 11.891 12.394
II. Credite bugetare 11.301 11.392 11.891 12.394
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 10.921
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 9.487
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 400
06 Alte sporuri II. Credite bugetare 30
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 15
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 15
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 474
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 500
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 180
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 180
03 Contribuții
II. Credite bugetare 200
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 20
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 1
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 3
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 5
07 Contribuția asigurătorie pentru muncă
II. Credite bugetare 170
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.259 2.585 2.767 2.767
II. Credite bugetare 2.259 2.585 2.767 2.767
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 1.298
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 75
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 5
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 180
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 25
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 200
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 7
07 Transport II. Credite bugetare 4
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 82
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 720
02 Reparatii curente
II. Credite bugetare 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 15
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 15
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 80
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 20
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 60
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 6
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 20
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 4
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 5
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 821
01 Reclamă și publicitate
II. Credite bugetare 5
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 5
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 60
04 Chirii
II. Credite bugetare 55
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 626
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 70
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5 5 5 5
II. Credite bugetare 5 5 5 5
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5
02 Dobânda datorată trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 120 120
II. Credite bugetare 120 120
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 120
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 107
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 13
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 116.934 141.283 159.763 179.763
II. Credite bugetare 116.934 141.283 159.763 179.763
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 70.640
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 46.294
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 25.908
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 20.386
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 200 200 200 200
II. Credite bugetare 200 200 200 200
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 100
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
II. Credite bugetare 100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
01 Active fixe
II. Credite bugetare 100
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 25
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 75
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
II. Credite bugetare 70.640
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități
II. Credite bugetare 41.735
01 Asistență socială în caz de boli
II. Credite bugetare 15.438
02 Asistență socială în caz de invaliditate
II. Credite bugetare 26.297
07 Asigurări pentru șomaj
II. Credite bugetare 90
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 4.589
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
II. Credite bugetare 13.865
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 626
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 13.239
Modificări (2)

ANEXA Nr. 3/03

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Grupa/ Titlu Ar-ti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022
A B 1 2 3 4
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 1.021
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.021
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 1.021
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.021
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
II. Credite bugetare 1.021
50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale
II. Credite bugetare 1.021

ANEXA Nr. 4/03

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / instrument / facilitate Valoarea totala Realizări pana în anul 2016 Realizări 2017 Execuție preliminată 2018 Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
68035815
6803581501 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0
II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0
68035815
6803581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
68035815
6803581503 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0
II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0
68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
68085815
6808581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0

ANEXA Nr. 4/03/01

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Program/facilitate/instrument: 86 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

I. Credite de angajament

II. Credit bugetar

FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Denumirea și codul proiectului/ surse de finanțare Valoarea totală Realizări pana în anul 2016 Realizări 2017 Execuție preliminată 2018 Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Anii următori
Proiectul: 12040 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
Fond de finanțare: 44 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
II. Credite bugetare 3.183 0 0 0 3.183 0 0 0 0
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
68035815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.162 0 0 0 2.162 0 0 0 0
6803581501 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 681 0 0 0 681 0 0 0 0
II. Credite bugetare 681 0 0 0 681 0 0 0 0
6803581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
6803581503 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 460 0 0 0 460 0 0 0 0
II. Credite bugetare 460 0 0 0 460 0 0 0 0
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
68085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
6808581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.021 0 0 0 1.021 0 0 0 0

ANEXA Nr. 5/03

SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

- mii lei -
Cod ordonator Prog. Denumire Realizări până 2017 Execuție preliminată 2018 Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 TOTAL
01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 63.583.695 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.892.131
II. Credite bugetare 63.557.309 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.865.745
Buget asigurări sociale de stat
I. Credite de angajament 63.583.695 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.891.110
II. Credite bugetare 63.557.309 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.864.724
Fonduri externe nerambursabile
I. Credite de angajament 1.021 1.021
II. Credite bugetare 1.021 1.021
1851 PROGRAM
1851 Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale
1851 TOTAL PROGRAM
1851 I. Credite de angajament 63.583.695 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.892.131
1851 II. Credite bugetare 63.557.309 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.865.745
01 13574005 1851 Buget asigurări sociale de stat
1851 I. Credite de angajament 63.583.695 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.891.110
1851 II. Credite bugetare 63.557.309 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.864.724
1851 Fonduri externe nerambursabile
1851 I. Credite de angajament 1.021 1.021
1851 II. Credite bugetare 1.021 1.021

ANEXA Nr. 5/03/01

Fișa Programului

- mii lei -
Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizări până 2017 Execuție preliminată 2018 Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Total
01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale
1851 PROGRAM:
Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
DESCRIERE:
Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin extinderea sferei de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relaționarea directă a drepturilor de pensie cu nivelul cotribuțiilor plătite, mărirea progresivă a vârstelor de pensionare și a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de guvernare; Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privata ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public
Data începerii:
Data închiderii:
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament 63.583.695 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.892.131
01 13574005 1851 II. Credite bugetare 63.557.309 68.893.319 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.865.745
Indicatori de finanțare
Buget asigurări sociale de stat
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5003 I. Credite de angajament 63.583.695 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.891.110
5003 II. Credite bugetare 63.557.309 68.892.298 84.253.961 91.728.710 107.432.446 415.864.724
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6803 I. Credite de angajament 63.477.126 68.761.379 84.098.276 91.553.984 107.237.217 415.127.982
6803 II. Credite bugetare 63.452.021 68.761.379 84.098.276 91.553.984 107.237.217 415.102.877
680310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
680310 I. Credite de angajament 254.903 312.204 314.098 327.856 341.724 1.550.785
680310 II. Credite bugetare 254.903 312.204 314.098 327.856 341.724 1.550.785
680320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
680320 I. Credite de angajament 430.852 454.607 502.378 572.403 653.097 2.613.337
680320 II. Credite bugetare 430.852 454.607 502.378 572.403 653.097 2.613.337
01 13574005 1851 680330 TITLUL III DOBÂNZI
680330 I. Credite de angajament 2.763 5.000 5.000 5.000 5.000 22.763
680330 II. Credite bugetare 2.763 5.000 5.000 5.000 5.000 22.763
680355 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
680355 I. Credite de angajament 152 187 187 187 187 900
680355 II. Credite bugetare 152 187 187 187 187 900
680357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
680357 I. Credite de angajament 62.785.828 67.969.319 83.262.213 90.636.138 106.224.809 410.878.307
680357 II. Credite bugetare 62.785.828 67.969.319 83.262.213 90.636.138 106.224.809 410.878.307
680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
680358 I. Credite de angajament 2.162 2.162
680358 II. Credite bugetare 2.162 2.162
680359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
680359 I. Credite de angajament 1.552 1.900 1.900 1.900 1.900 9.152
01 13574005 1851 680359 II. Credite bugetare 1.552 1.900 1.900 1.900 1.900 9.152
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
680371 I. Credite de angajament 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500 50.576
680371 II. Credite bugetare 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500 50.576
680385 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
680385 II. Credite bugetare -25.105 -25.105
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6903 I. Credite de angajament 106.569 130.919 155.685 174.726 195.229 763.128
6903 II. Credite bugetare 105.288 130.919 155.685 174.726 195.229 761.847
690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
690310 I. Credite de angajament 9.081 11.301 11.392 11.891 12.394 56.059
690310 II. Credite bugetare 9.081 11.301 11.392 11.891 12.394 56.059
690320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
690320 I. Credite de angajament 1.162 2.259 2.585 2.767 2.767 11.540
690320 II. Credite bugetare 1.162 2.259 2.585 2.767 2.767 11.540
01 13574005 1851 690330 TITLUL III DOBÂNZI
690330 I. Credite de angajament 5 5 5 5 20
690330 II. Credite bugetare 5 5 5 5 20
690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
690351 I. Credite de angajament 49 120 120 289
690351 II. Credite bugetare 49 120 120 289
690357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
690357 I. Credite de angajament 96.221 116.934 141.283 159.763 179.763 693.964
690357 II. Credite bugetare 96.221 116.934 141.283 159.763 179.763 693.964
690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
690359 I. Credite de angajament 52 200 200 200 200 852
690359 II. Credite bugetare 52 200 200 200 200 852
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
690371 I. Credite de angajament 4 100 100 100 100 404
690371 II. Credite bugetare 4 100 100 100 100 404
01 13574005 1851 690385 TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
690385 II. Credite bugetare -1.281 -1.281
Fonduri externe nerambursabile
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
5008 I. Credite de angajament 1.021 1.021
5008 II. Credite bugetare 1.021 1.021
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6808 I. Credite de angajament 1.021 1.021
6808 II. Credite bugetare 1.021 1.021
680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
680858 I. Credite de angajament 1.021 1.021
680858 II. Credite bugetare 1.021 1.021
Rata de finanțare din:
Fonduri eligibile:
01 13574005 1851 I. Credite de angajament 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
Reducerea marginalizării sociale a categoriilor de populație cărora li se adresează programul; Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament balnear pentru recuperarea capacității fizice și intelectuale;
Indicatori de fundamentare
EFICIENȚA
5840 Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare
1.100 1.265 1.775 1.875 1.969
5841 Indicele anual de modificare a contribuțiilor la fondurile administrate privat
3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
REZULTAT
5842 raport intre valoarea punctului de pensie și câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS
24,4 24,5 32 32 31
5843 indicele anual de creștere a numărului de participanti la fondurile de pensii administrate privat
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
COMENTARII:

ANEXA Nr. 6/03

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

- mii lei -
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 Cheltuieli preliminate 2018 Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări anii ulteriori
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
50037101 Active fixe I 20.520 1.020 12.600 6.700 100 100
II 20.520 1.020 12.600 6.700 100 100
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 18.098 618 11.025 6.255 100 100
II 18.098 618 11.025 6.255 100 100
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 1.601 131 1.075 395
II 1.601 131 1.075 395
5003710130 Alte active fixe I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
II 50.980 1.080 16.100 12.600 10.600 10.600
50037101 Active fixe I 20.520 1.020 12.600 6.700 100 100
II 20.520 1.020 12.600 6.700 100 100
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 18.098 618 11.025 6.255 100 100
II 18.098 618 11.025 6.255 100 100
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 1.601 131 1.075 395
II 1.601 131 1.075 395
5003710130 Alte active fixe I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
b. Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 19.699 749 12.100 6.650 100 100
II 19.699 749 12.100 6.650 100 100
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 19.699 749 12.100 6.650 100 100
II 19.699 749 12.100 6.650 100 100
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 19.699 749 12.100 6.650 100 100
II 19.699 749 12.100 6.650 100 100
50037101 Active fixe I 19.699 749 12.100 6.650 100 100
II 19.699 749 12.100 6.650 100 100
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 18.098 618 11.025 6.255 100 100
II 18.098 618 11.025 6.255 100 100
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 1.601 131 1.075 395
II 1.601 131 1.075 395
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
50037101 Active fixe I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
5003710130 Alte active fixe I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
68037101 Active fixe I 20.116 1.016 12.500 6.600
II 20.116 1.016 12.500 6.600
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 17.773 618 11.000 6.155
II 17.773 618 11.000 6.155
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 1.522 127 1.000 395
II 1.522 127 1.000 395
6803710130 Alte active fixe I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 325 25 100 100 100
II 325 25 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 79 4 75
II 79 4 75
C - Alte cheltuieli de investiții
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
II 50.576 1.076 16.000 12.500 10.500 10.500
68037101 Active fixe I 20.116 1.016 12.500 6.600
II 20.116 1.016 12.500 6.600
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 17.773 618 11.000 6.155
II 17.773 618 11.000 6.155
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 1.522 127 1.000 395
II 1.522 127 1.000 395
6803710130 Alte active fixe I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 325 25 100 100 100
II 325 25 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 79 4 75
II 79 4 75

ANEXA Nr. 6/03/01

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 2

FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

b. Dotări independente

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 Cheltuieli preliminate 2018 Program
2019
Estimări
2020
Estimări
2021
Estimări
2022
Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 19.699 749 12.100 6.650 100 100
II 19.699 749 12.100 6.650 100 100
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 19.295 745 12.000 6.550
II 19.295 745 12.000 6.550
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 19.295 745 12.000 6.550
II 19.295 745 12.000 6.550
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 19.295 745 12.000 6.550
II 19.295 745 12.000 6.550
68037101 Active fixe I 19.295 745 12.000 6.550
II 19.295 745 12.000 6.550
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 17.773 618 11.000 6.155
II 17.773 618 11.000 6.155
6803710103 Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale I 1.522 127 1.000 395
II 1.522 127 1.000 395
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 404 4 100 100 100 100
II 404 4 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 325 25 100 100 100
II 325 25 100 100 100
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 79 4 75
II 79 4 75

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 5

FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 Cheltuieli preliminate 2018 Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
68037101 Active fixe I 821 271 500 50
II 821 271 500 50
6803710130 Alte active fixe I 821 271 500 50
II 821 271 500 50

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

COD OBIECTIV 1078

FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII

f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte lege categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții

D. EȘALONAREA VALORII RAMASE DE FINANȚAT ȘI SURSELE DE FINANȚARE

I - Credite de angajament

II - Credite bugetare

- mii lei -
Surse de finanțare și costuri de finanțare I/II Total Cheltuieli efectuate până la 31.12.2017 Cheltuieli preliminate 2018 Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500
II 30.460 60 3.500 5.900 10.500 10.500

ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2019-2022

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Grupa/ Titlu Ar-ti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022
A B 1 2 3 4
0001 04 VENITURI - TOTAL 2.256.008 2.245.910 2.488.766 2.748.431
0002 04 I. VENITURI CURENTE 2.086.385 2.245.910 2.488.766 2.748.431
2000 04 B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 2.081.130 2.240.518 2.483.239 2.742.772
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 2.081.130 2.240.518 2.483.239 2.742.772
10 Venituri din contribuția asigurătorie pentru muncă pentru șomaj 1.175.831 1.271.793 1.409.670 1.557.067
11 Venituri din contribuția asigurătorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 905.299 968.725 1.073.569 1.185.705
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 5.255 5.392 5.527 5.659
3000 04 C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI 4.257 4.368 4.477 4.584
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 4.257 4.368 4.477 4.584
03 Alte venituri din dobânzi 4.257 4.368 4.477 4.584
3600 04 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 998 1.024 1.050 1.075
3604 DIVERSE VENITURI 998 1.024 1.050 1.075
24 Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri 2 2 2 2
50 Alte venituri 996 1.022 1.048 1.073
4804 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 169.623
02 Fondul Social European (FSE) 169.623
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru șomaj 1.350.709 1.277.185 1.415.197 1.562.726
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale 905.299 968.725 1.073.569 1.185.705
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 282
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 282
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 282
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.602.149 1.591.880 1.329.687 1.116.059
II. Credite bugetare 1.048.919 1.175.246 1.135.465 1.084.234
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.595.611 1.586.805 1.324.969 1.111.604
II. Credite bugetare 1.042.381 1.169.946 1.130.165 1.078.934
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 140.000 157.724 164.633 171.596
II. Credite bugetare 140.000 157.724 164.633 171.596
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 35.269 41.443 41.151 42.293
II. Credite bugetare 35.269 41.443 41.151 42.293
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 20.500 22.688 22.704 24.050
II. Credite bugetare 20.500 22.688 22.704 24.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 122.559 123.421 123.421 123.421
II. Credite bugetare 122.559 123.421 123.421 123.421
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.600 50 50 50
II. Credite bugetare 1.600 50 50 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 506.071 635.116 657.387 676.705
II. Credite bugetare 506.071 635.116 657.387 676.705
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 753.512 586.859 294.804 52.670
II. Credite bugetare 200.282 170.000 100.000 20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 16.000 19.404 20.719 20.719
II. Credite bugetare 16.000 19.404 20.719 20.719
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 6.538 5.075 4.718 4.455
II. Credite bugetare 6.538 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 6.538 5.075 4.718 4.455
II. Credite bugetare 6.538 5.300 5.300 5.300
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 1.601.867 1.591.880 1.329.687 1.116.059
II. Credite bugetare 1.048.637 1.175.246 1.135.465 1.084.234
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.595.329 1.586.805 1.324.969 1.111.604
II. Credite bugetare 1.042.099 1.169.946 1.130.165 1.078.934
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 140.000 157.724 164.633 171.596
II. Credite bugetare 140.000 157.724 164.633 171.596
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 35.269 41.443 41.151 42.293
II. Credite bugetare 35.269 41.443 41.151 42.293
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 20.500 22.688 22.704 24.050
II. Credite bugetare 20.500 22.688 22.704 24.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 122.559 123.421 123.421 123.421
II. Credite bugetare 122.559 123.421 123.421 123.421
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.600 50 50 50
II. Credite bugetare 1.600 50 50 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 506.071 635.116 657.387 676.705
II. Credite bugetare 506.071 635.116 657.387 676.705
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 753.230 586.859 294.804 52.670
II. Credite bugetare 200.000 170.000 100.000 20.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 16.000 19.404 20.719 20.719
II. Credite bugetare 16.000 19.404 20.719 20.719
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 6.538 5.075 4.718 4.455
II. Credite bugetare 6.538 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 6.538 5.075 4.718 4.455
II. Credite bugetare 6.538 5.300 5.300 5.300
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE
I. Credite de angajament 641.240 773.367 780.913 790.056
II. Credite bugetare 641.240 773.592 781.495 790.901
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 634.702 768.292 776.195 785.601
II. Credite bugetare 634.702 768.292 776.195 785.601
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 140.000 157.724 164.633 171.596
II. Credite bugetare 140.000 157.724 164.633 171.596
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 34.269 40.415 40.094 41.206
II. Credite bugetare 34.269 40.415 40.094 41.206
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 20.000 22.140 22.140 23.471
II. Credite bugetare 20.000 22.140 22.140 23.471
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 112.559 110.976 110.976 110.976
II. Credite bugetare 112.559 110.976 110.976 110.976
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 311.764 417.433 417.433 417.433
II. Credite bugetare 311.764 417.433 417.433 417.433
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 10 100 100 100
II. Credite bugetare 10 100 100 100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 16.000 19.404 20.719 20.719
II. Credite bugetare 16.000 19.404 20.719 20.719
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 6.538 5.075 4.718 4.455
II. Credite bugetare 6.538 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 6.538 5.075 4.718 4.455
II. Credite bugetare 6.538 5.300 5.300 5.300
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
I. Credite de angajament 18.263 21.963 23.435 23.579
II. Credite bugetare 18.263 21.963 23.435 23.579
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 18.263 21.963 23.435 23.579
II. Credite bugetare 18.263 21.963 23.435 23.579
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 3.013 3.275 3.419 3.563
II. Credite bugetare 3.013 3.275 3.419 3.563
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 250 284 297 297
II. Credite bugetare 250 284 297 297
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 15.000 18.404 19.719 19.719
II. Credite bugetare 15.000 18.404 19.719 19.719
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 56.138 58.183 58.032 59.535
II. Credite bugetare 56.138 58.183 58.032 59.535
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 54.056 57.483 57.332 58.835
II. Credite bugetare 54.056 57.483 57.332 58.835
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.246 1.578 1.427 1.487
II. Credite bugetare 1.246 1.578 1.427 1.487
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 7.000 7.865 7.865 7.977
II. Credite bugetare 7.000 7.865 7.865 7.977
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 20.000 22.140 22.140 23.471
II. Credite bugetare 20.000 22.140 22.140 23.471
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 24.000 24.000 24.000 24.000
II. Credite bugetare 24.000 24.000 24.000 24.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.800 1.800 1.800 1.800
II. Credite bugetare 1.800 1.800 1.800 1.800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 10 100 100 100
II. Credite bugetare 10 100 100 100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.082 700 700 700
II. Credite bugetare 2.082 700 700 700
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.082 700 700 700
II. Credite bugetare 2.082 700 700 700
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 566.839 693.221 699.446 706.942
II. Credite bugetare 566.839 693.446 700.028 707.787
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 562.383 688.846 695.428 703.187
II. Credite bugetare 562.383 688.846 695.428 703.187
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 135.741 152.871 159.787 166.546
II. Credite bugetare 135.741 152.871 159.787 166.546
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 27.019 32.266 31.932 32.932
II. Credite bugetare 27.019 32.266 31.932 32.932
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 88.559 86.976 86.976 86.976
II. Credite bugetare 88.559 86.976 86.976 86.976
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 309.964 415.633 415.633 415.633
II. Credite bugetare 309.964 415.633 415.633 415.633
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.456 4.375 4.018 3.755
II. Credite bugetare 4.456 4.600 4.600 4.600
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.456 4.375 4.018 3.755
II. Credite bugetare 4.456 4.600 4.600 4.600
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament 960.627 818.513 548.774 326.003
II. Credite bugetare 407.397 401.654 353.970 293.333
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 960.627 818.513 548.774 326.003
II. Credite bugetare 407.397 401.654 353.970 293.333
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 960.627 818.513 548.774 326.003
II. Credite bugetare 407.397 401.654 353.970 293.333
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.000 1.028 1.057 1.087
II. Credite bugetare 1.000 1.028 1.057 1.087
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 500 548 564 579
II. Credite bugetare 500 548 564 579
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 10.000 12.445 12.445 12.445
II. Credite bugetare 10.000 12.445 12.445 12.445
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.600 50 50 50
II. Credite bugetare 1.600 50 50 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 194.307 217.683 239.954 259.272
II. Credite bugetare 194.307 217.683 239.954 259.272
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 753.220 586.759 294.704 52.570
II. Credite bugetare 199.990 169.900 99.900 19.900
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
I. Credite de angajament 1.583.604 1.569.917 1.306.252 1.092.480
II. Credite bugetare 1.030.374 1.153.283 1.112.030 1.060.655
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
I. Credite de angajament 18.263 21.963 23.435 23.579
II. Credite bugetare 18.263 21.963 23.435 23.579
9904 EXCEDENT/DEFICIT 1.207.371 1.070.664 1.353.301 1.664.197
9904 10 Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj 320.335 123.902 303.167 502.071
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale 887.036 946.762 1.050.134 1.162.126
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022
(sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Ca-pi-tol Sub-capi-tol Pa-ra-graf Grupa/ Titlu Ar-ti-col Ali-neat Denumire indicator Program 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări 2022
A B 1 2 3 4
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 1.601.867 1.591.880 1.329.687 1.116.059
II. Credite bugetare 1.048.637 1.175.246 1.135.465 1.084.234
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.595.329 1.586.805 1.324.969 1.111.604
II. Credite bugetare 1.042.099 1.169.946 1.130.165 1.078.934
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 140.000 157.724 164.633 171.596
II. Credite bugetare 140.000 157.724 164.633 171.596
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 133.838
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 114.697
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 5.185
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 5.300
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 260
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 7.896
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 500
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 3.025
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 50
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 2.975
03 Contribuții
II. Credite bugetare 3.137
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 79
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 2
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 26
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 4
07 Contribuția asigurătorie pentru muncă
II. Credite bugetare 3.025
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 35.269 41.443 41.151 42.293
II. Credite bugetare 35.269 41.443 41.151 42.293
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 23.292
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 475
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 110
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 4.650
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 410
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 425
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 190
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 1.690
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 12.642
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 2.700
02 Reparatii curente
II. Credite bugetare 350
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 150
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 150
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 760
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 610
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 150
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 23
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 32
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 18
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 15
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 10.629
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 10
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 60
04 Chirii
II. Credite bugetare 5.400
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 2.929
09 Executarea silită a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 40
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 2.190
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 100
02 Dobânda datorată trezoreriei statului
II. Credite bugetare 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 20.500 22.688 22.704 24.050
II. Credite bugetare 20.500 22.688 22.704 24.050
09 Plati către angajatori pentru formarea profesională a angajatilor
II. Credite bugetare 20.000
19 Plati pentru stimularea creării de locuri de muncă
II. Credite bugetare 500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 122.559 123.421 123.421 123.421
II. Credite bugetare 122.559 123.421 123.421 123.421
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 122.559
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 24.000
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 88.559
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă
II. Credite bugetare 10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 1.600 50 50 50
II. Credite bugetare 1.600 50 50 50
01 A. Transferuri interne
II. Credite bugetare 1.550
18 Alte transferuri curente interne
II. Credite bugetare 1.550
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizatii internaționale)
II. Credite bugetare 50
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 506.071 635.116 657.387 676.705
II. Credite bugetare 506.071 635.116 657.387 676.705
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 306.422
02 Ajutoare sociale II. Credite bugetare 199.649
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 197.849
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 1.800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 753.230 586.859 294.804 52.670
II. Credite bugetare 200.000 170.000 100.000 20.000
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 199.420
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 29.797
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 169.623
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 580
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 188
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 281
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 111
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 16.000 19.404 20.719 20.719
II. Credite bugetare 16.000 19.404 20.719 20.719
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 1.000
25 Sume aferente platii creanțelor salariale
II. Credite bugetare 15.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 6.538 5.075 4.718 4.455
II. Credite bugetare 6.538 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 6.538 5.075 4.718 4.455
II. Credite bugetare 6.538 5.300 5.300 5.300
01 Active fixe
II. Credite bugetare 790
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 200
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 590
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 5.748
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE
I. Credite de angajament 641.240 773.367 780.913 790.056
II. Credite bugetare 641.240 773.592 781.495 790.901
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 634.702 768.292 776.195 785.601
II. Credite bugetare 634.702 768.292 776.195 785.601
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 140.000 157.724 164.633 171.596
II. Credite bugetare 140.000 157.724 164.633 171.596
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 34.269 40.415 40.094 41.206
II. Credite bugetare 34.269 40.415 40.094 41.206
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 20.000 22.140 22.140 23.471
II. Credite bugetare 20.000 22.140 22.140 23.471
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 112.559 110.976 110.976 110.976
II. Credite bugetare 112.559 110.976 110.976 110.976
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 311.764 417.433 417.433 417.433
II. Credite bugetare 311.764 417.433 417.433 417.433
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 10 100 100 100
II. Credite bugetare 10 100 100 100
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 16.000 19.404 20.719 20.719
II. Credite bugetare 16.000 19.404 20.719 20.719
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 6.538 5.075 4.718 4.455
II. Credite bugetare 6.538 5.300 5.300 5.300
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 6.538 5.075 4.718 4.455
II. Credite bugetare 6.538 5.300 5.300 5.300
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
I. Credite de angajament 18.263 21.963 23.435 23.579
II. Credite bugetare 18.263 21.963 23.435 23.579
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 18.263 21.963 23.435 23.579
II. Credite bugetare 18.263 21.963 23.435 23.579
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 3.013 3.275 3.419 3.563
II. Credite bugetare 3.013 3.275 3.419 3.563
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 2.887
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 2.745
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 71
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 71
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 61
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 61
03 Contribuții
II. Credite bugetare 65
07 Contribuția asigurătorie pentru muncă
II. Credite bugetare 65
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 250 284 297 297
II. Credite bugetare 250 284 297 297
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 100
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 100
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 150
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 150
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 15.000 18.404 19.719 19.719
II. Credite bugetare 15.000 18.404 19.719 19.719
25 Sume aferente platii creanțelor salariale
II. Credite bugetare 15.000
01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale
II. Credite bugetare 15.000
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale
II. Credite bugetare 3.263
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 150
02 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 3.113
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 56.138 58.183 58.032 59.535
II. Credite bugetare 56.138 58.183 58.032 59.535
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 54.056 57.483 57.332 58.835
II. Credite bugetare 54.056 57.483 57.332 58.835
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.246 1.578 1.427 1.487
II. Credite bugetare 1.246 1.578 1.427 1.487
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 1.194
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 1.081
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 57
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 10
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 46
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 25
06 Vouchere de vacanta
II. Credite bugetare 25
03 Contribuții
II. Credite bugetare 27
07 Contribuția asigurătorie pentru muncă
II. Credite bugetare 27
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 7.000 7.865 7.865 7.977
II. Credite bugetare 7.000 7.865 7.865 7.977
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 6.390
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 15
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 10
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 900
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 60
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 25
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 10
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 90
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 4.380
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 900
02 Reparatii curente
II. Credite bugetare 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 50
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 50
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 10
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 5
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 5
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 490
04 Chirii
II. Credite bugetare 400
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 90
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 20.000 22.140 22.140 23.471
II. Credite bugetare 20.000 22.140 22.140 23.471
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților
II. Credite bugetare 20.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 24.000 24.000 24.000 24.000
II. Credite bugetare 24.000 24.000 24.000 24.000
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 24.000
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 24.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.800 1.800 1.800 1.800
II. Credite bugetare 1.800 1.800 1.800 1.800
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.800
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 1.800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 10 100 100 100
II. Credite bugetare 10 100 100 100
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 10
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 2
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 8
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 2.082 700 700 700
II. Credite bugetare 2.082 700 700 700
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 2.082 700 700 700
II. Credite bugetare 2.082 700 700 700
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 2.082
07 Învățământ nedefinibil prin nivel
II. Credite bugetare 24.000
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare
II. Credite bugetare 24.000
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului
II. Credite bugetare 32.138
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 566.839 693.221 699.446 706.942
II. Credite bugetare 566.839 693.446 700.028 707.787
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 562.383 688.846 695.428 703.187
II. Credite bugetare 562.383 688.846 695.428 703.187
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 135.741 152.871 159.787 166.546
II. Credite bugetare 135.741 152.871 159.787 166.546
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 129.757
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 110.871
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 5.057
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 5.300
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 250
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 7.779
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 500
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 2.939
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 50
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 2.889
03 Contribuții
II. Credite bugetare 3.045
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 79
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 2
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 26
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 4
07 Contribuția asigurătorie pentru muncă
II. Credite bugetare 2.933
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 27.019 32.266 31.932 32.932
II. Credite bugetare 27.019 32.266 31.932 32.932
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 16.802
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 460
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 100
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 3.750
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 350
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 400
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 180
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 1.600
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 8.162
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 1.800
02 Reparatii curente
II. Credite bugetare 300
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
<