Curtea Constituțională

Decizia nr. 623/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean președinte
Aspazia Cojocaru judecător
Acsinte Gaspar judecător
Petre Lăzăroiu judecător
Mircea Ștefan Minea judecător
Ion Predescu judecător
Puskas Valentin Zoltan judecător
Tudorel Toader judecător
Ionița Cochințu magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, excepție ridicată de Societatea Comercială Sprint 2001 Import Export - S.R.L din București în Dosarul nr. 21.309/303/2011 al Judecătoriei Alexandria și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 573D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 februarie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 21.309/303/2011, Judecătoria Alexandria a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, excepție ridicată de Societatea Comercială Sprint 2001 Import Export - S.R.L. din București cu ocazia soluționării unei cauze având ca obiect o plângere formulată împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții prevăzute de dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține că prevederile criticate sunt neconstituționale, deoarece legiuitorul a instituit un tratament discriminatoriu între persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, respectiv utilizatorii români sau utilizatorii străini, și persoanele care au săvârșit efectiv fapta prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 - aceea de a circula pe rețeaua de drumuri naționale din România fără a deține rovinietă valabilă, care constituie contravenție, fiind sancționată cu amendă -, respectiv conducătorii auto.

Sancțiunea se aplică numai persoanei înscrise în certificatul de înmatriculare, nu și conducătorului auto, ceea ce duce la încălcarea principiului răspunderii juridice, neputându-se justifica o extindere a răspunderii contravenționale la o persoană a cărei vină constă în aceea de a fi înscrisă în certificatul de înmatriculare, dar care nu a circulat pe rețeaua de drumuri publice. În speță, fiind vorba de o societate de taxi, nu se justifică achiziționarea de roviniete pentru autovehiculele sale, atâta vreme cât transporturile de persoane sau de bunuri în regim de taxi fac parte, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 38/2003, din categoria serviciilor publice de transport local, nefiind autorizate să se deplaseze pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Judecătoria Alexandria opinează în sensul că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât textul criticat nu contravine normelor constituționale invocate în susținerea excepției.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, deoarece susținerile autoarei nu constituie veritabile critici de neconstituționalitate, aceasta fiind nemulțumită de soluția legislativă a aplicării sancțiunii contravenționale, expunând modul propriu de interpretare și aplicare a dispozițiilor criticate.

Avocatul Poporului consideră că dispozițiile criticate sunt constituționale, menționând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002.

Prevederile criticate au următorul cuprins:

"

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

[...]

b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini."

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale sunt invocate prevederile constituționale ale art. 16 alin. (1) și (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată și art. 135 alin. (2) lit. a) referitor la economia de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține următoarele:

Art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 se referă la termenii și expresiile utilizate de acest act normativ, sens în care le definește. Astfel, la art. 1 alin. (1) lit. b) definește termenul de "utilizator", în înțelesul acestei ordonanțe, ca fiind persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România - utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state - utilizatori străini.

Autorul excepției de neconstituționalitate este nemulțumit de faptul că sancțiunea, ca urmare a nerespectării obligativității deținerii unei roviniete pentru circulația pe rețeaua de drumuri naționale din România, se aplică persoanelor fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, care au în proprietate sau pot folosi în baza unui drept legal vehiculele, respectiv utilizatorii români sau utilizatorii străini, și nu conducătorului auto, ceea ce conduce la crearea unei discriminări între cele două categorii.

Această critică nu poate fi reținută, întrucât, pe de o parte, certificatul de înmatriculare al autovehiculului este acel act în baza căruia autovehiculul poate circula legal pe drumurile publice, astfel încât se poate prezuma, cum de altfel reiese și din textul criticat, că autovehiculul se află în proprietatea persoanei sau, după caz, în folosința persoanei înscrise în acest certificat.

Pe de altă parte, nicio normă legală nu interzice încredințarea spre folosință a autovehiculului unei alte persoane, cu singura condiție să posede permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de autovehicul. În acest din urmă caz, persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare își asumă întreaga responsabilitate, inclusiv riscul ca autovehiculul să fie folosit și pe rețeaua de drumuri naționale, unde deținerea unei roviniete este obligatorie, așa încât vina de a nu deține rovinietă îi aparține.

Totodată, deținătorul sau, după caz, cel care folosește în mod legal autovehiculul are acțiunea în regres împotriva persoanei căreia i-a fost încredințat autovehiculul, dacă aceasta a depășit termenii și condițiile în care i-a fost încredințat autovehiculul și a circulat pe rețeaua de drumuri naționale fără rovinietă.

În ce privește celelalte aspecte prezentate de autoarea excepției de neconstituționalitate, Curtea observă că acestea sunt chestiuni particulare, concrete speței, ce nu constituie probleme de constituționalitate, ci țin de modul în care o societate ce efectuează transport în regim de taxi și în regim de închiriere își gestionează activitatea, cu respectarea condițiilor legale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, excepție ridicată de Societatea Comercială Sprint 2001 Import Export - S.R.L din București în Dosarul nr. 21.309/303/2011 al Judecătoriei Alexandria.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 12 iunie 2012.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ionița Cochințu
;
se încarcă...