Parlamentul României

Legea nr. 142/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 20 iulie 2012.

În vigoare de la 23 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) nereguli cu caracter sistemic/de sistem - nereguli generate de modul în care sunt îndeplinite cerințele-cheie ale sistemelor de management și control care se produc ca urmare a unor deficiențe de proiectare a procedurilor de management și control, a unor erori sistematice de aplicare a procedurilor de management și control sau din necorelarea prevederilor legislației naționale cu reglementările comunitare;".

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Entitățile publice care au calitatea de autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finanțate integral sau parțial din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora au obligația organizării și exercitării activității de control intern, de control preventiv și de identificare și gestionare a riscurilor, precum și a exercitării activității de audit intern, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare, precum și cu Standardele internaționale de audit."

3. La articolul 5, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) analiza rezonabilității valorilor cuprinse în bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/acordurilor/ ordinelor/deciziilor de finanțare se aplică numai în cazul în care proiectul respectiv nu a făcut anterior obiectul unei aprobări financiare explicite din partea Comisiei Europene."

4. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația aplicării de reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situația în care constată abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziție, fie în raport cu reglementările naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, fie cu procedurile specifice de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, în conformitate cu prevederile anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, cu excepția cazurilor în care:

a) sancțiunile prevăzute în legislația națională în domeniul achizițiilor publice impun aplicarea unor corecții mai mari decât cele prevăzute în anexă;

b) autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene care asigură finanțarea proiectelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aplică măsurile cuprinse în reglementările proprii acestui program."

5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) În situația în care, în urma verificărilor administrative și la fața locului, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene consideră necesare investigații suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, aceasta are dreptul, înainte de rambursarea/plata sumelor către beneficiar, să se adreseze, pentru realizarea acestor investigații, structurilor de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4).

(2) Verificările efectuate de structurile de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) în vederea constatării caracterului eligibil al unor cheltuieli solicitate de un beneficiar înainte de rambursarea/plata lor de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene se organizează și se desfășoară după proceduri proprii și reprezintă o activitate distinctă de activitatea organizată și desfășurată în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1)-(16)."

6. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Dispozițiile art. 10, 11 și 12 nu se aplică personalului Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în acest caz fiind aplicabile prevederile în materia conflictului de interese din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările și completările ulterioare."

7. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să înregistreze și să transmită, în scopul investigării, în termen de 10 zile lucrătoare, structurilor de control prevăzute la art. 20 toate constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, ale celor din actele de control emise de DLAF, ale celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit/structurile de audit intern/structurile de audit extern, ale celor din rapoartele de verificare la fața locului emise de autoritatea de certificare, precum și ale celor din rapoartele de control ale Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizarea Achizițiilor Publice."

8. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a nu include temporar în declarațiile de cheltuieli sume plătite de acestea care fac obiectul constatărilor prevăzute la art. 18 alin. (1), până la finalizarea procedurii prevăzute la art. 21, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internațional prevăd altfel."

9. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se abrogă.

10. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare poate fi efectuată de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și prin echipe de control organizate în acest scop în cadrul acestora;".

11. La articolul 20 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare se realizează de către o structură de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în următoarele situații:

1. la solicitarea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, a autorității de certificare, în situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3);

2. atunci când autoritatea de certificare constată că nu au fost valorificate integral constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare din rapoartele sale de verificare."

12. La articolul 20, alineatul (7) se abrogă.

13. La articolul 20, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) Personalul cu atribuții de control, care activează în cadrul structurilor de control prevăzute la alin. (1), (2) și (5), trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) studii universitare în domeniul economic, juridic sau tehnic, finalizate cu diplomă de licență în unul dintre aceste domenii;

b) vechime în domeniul gestiunii sau controlului/auditului fondurilor publice de cel puțin 3 ani."

14. La articolul 21, alineatele (5), (28) și (29) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) În vederea constatării neregulilor și stabilirii creanțelor bugetare, conducerea instituției publice în cadrul căreia funcționează structura de control în situațiile de excepție/derogare prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. b) și d) și, după caz, la art. 20 alin. (4), respectiv conducerea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în celelalte situații, aprobă:

a) componența nominală a echipei care va efectua verificarea și constatarea;

b) durata activității de verificare;

c) mandatul privind obiectul verificărilor, stabilirea creanței bugetare rezultate din nereguli și a debitorilor;

d) structura sau structurile verificate.

.................................................................................................

(28) Titlul de creanță poate fi anulat de către autoritatea emitentă, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(29) Anularea titlului de creanță atrage anularea actelor subsecvente, în mod corespunzător."

15. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

În cazul în care se constată nereguli în aplicarea, de către beneficiari, a prevederilor privind procedurile de achiziție, fie în raport cu reglementările naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, fie în raport cu procedurile specifice de achiziții aplicabile beneficiarilor privați, se emit note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 și 21."

16. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Valoarea creanței bugetare stabilită în baza prevederilor art. 27 se calculează prin stabilirea de corecții financiare în conformitate cu prevederile anexei, cu excepția cazurilor în care:

a) sancțiunile prevăzute în legislația națională în domeniul achizițiilor publice impun aplicarea unor corecții mai mari decât cele prevăzute în anexă;

b) autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene care asigură finanțarea proiectelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aplică măsurile cuprinse în reglementările proprii acestui program."

17. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) În cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plăți/rambursări următoare și/sau executarea garanțiilor bancare, prevăzute la art. 38 lit. a)-c), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene transmit titlurile executorii prevăzute la art. 43, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente, care:

a) duc la îndeplinire măsurile asigurătorii prevăzute la cap. VI din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene dispun aceste măsuri; și

b) efectuează procedura de executare silită, precum și procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

18. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli prin deducere din plățile/rambursările ulterioare pe care debitorul este îndreptățit să le primească, data stingerii creanței se consideră data la care beneficiarul a depus cererea de plată/rambursare de fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din nereguli constatate în implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, care se sting la data emiterii certificatului de plată aferent plății pe care beneficiarul este îndreptățit să o primească."

19. La articolul 42, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanței bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), până la data stingerii acesteia, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public internațional prevăd altfel.

.................................................................................................

(6) Creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate li se aplică toate prevederile aplicabile creanțelor bugetare rezultate din nereguli, cu excepția celor prevăzute la alin. (2), precum și a celor prevăzute la art. 21 alin. (14) și (15)."

20. La articolul 59, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În vederea îndeplinirii unor cerințe specifice de raportare, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene pot elabora - cu respectarea prevederilor manualului prevăzut la alin. (2) - instrucțiuni/proceduri proprii, care se aprobă prin ordin al ministrului coordonator."

21. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu următorul cuprins:

"

Art. 601. -

Pe perioada cât își desfășoară activitatea, persoanele care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică, înalții funcționari publici care coordonează departamente, care au atribuții în domeniul managementului, controlului și/sau auditului fondurilor europene și/sau al fondurilor publice naționale aferente acestora, funcționari publici cu regim special, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, organismelor intermediare, structurilor de control, în situația în care acestea sunt organizate în afara autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene și, respectiv, în cadrul autorităților de certificare, Autorității de audit și DLAF, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, răspund civil sau penal, după caz, numai dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către acestea, cu vinovăție, constând în culpă gravă sau gravă neglijență, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin."

22. Titlul anexei se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Corecțiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora în caz de nerespectare a reglementărilor privind achizițiile, cu excepția achizițiilor derulate de beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 18 iulie 2012.

Nr. 142.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...