Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Regulament 7/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și prevederile Convenției Ministerului Finanțelor Publice - Băncii Naționale a României nr. 184.575/13 din 23 septembrie 2005,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 și al Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.509/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament stabilește:

a) termenii și procedurile privind plasarea prin Banca Națională a României a titlurilor de stat emise de către Ministerul Finanțelor Publice în formă dematerializată, în monedă națională sau în valută, pe piața internă;

b) condițiile privind accesul participanților pe piața primară în calitate de dealeri primari;

c) drepturile și obligațiile ce revin dealerilor primari, precum și orice alte condiții, modalități, proceduri cu privire la organizarea și derularea activității pe această piață.

CAPITOLUL II Piața primară a titlurilor de stat

Art. 2. -

Banca Națională a României organizează și conduce activitatea de plasare/vânzare a emisiunilor de titluri de stat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și cu respectarea principiilor referitoare la:

a) transparența pieței și a condițiilor de acces;

b) metodele și procedurile folosite în derularea operațiunilor de vânzare a emisiunilor de titluri de stat;

c) protecția investitorilor;

d) tratamentul nediscriminatoriu al participanților.

Art. 3. -

(1) Plasarea titlurilor de stat pe piața primară, în condițiile prezentului regulament, se realizează de către Banca Națională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanțelor Publice, prin una dintre următoarele proceduri:

a) licitație de titluri de stat;

b) subscripție publică de titluri de stat.

(2) În cazul plasării prin licitație, Ministerul Finanțelor Publice poate oferi suplimentar titluri de stat cu aceleași caracteristici, în prima zi lucrătoare care urmează licitației, printr-o sesiune de oferte necompetitive destinată exclusiv dealerilor primari, în condițiile prezentului regulament.

(3) Data și locul desfășurării licitației și a sesiunii de oferte necompetitive, dacă este cazul, sau a subscripției publice, precum și elementele de identificare ale emisiunii ce urmează a fi plasată sunt stabilite de Ministerul Finanțelor Publice prin prospectul de emisiune și sunt comunicate participanților de către Banca Națională a României.

(4) În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 4. -

(1) Participanți pe piața primară a titlurilor de stat în calitate de dealeri primari pot fi:

a) instituții de credit, așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) societăți de servicii de investiții financiare, așa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, precum și instituții echivalente autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European.

(2) Persoanele fizice și persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, altele decât cele menționate la alin. (1), pot să desfășoare operațiuni pe piața primară a titlurilor de stat numai prin intermediul unui dealer primar.

(3) Numărul maxim de dealeri primari este de 12.

Art. 5. -

Condiții de acces pe piața primară a titlurilor de stat pentru dealerii primari:

1. existența unei autorizații în baza căreia pot presta următoarele servicii:

a) tranzacționarea titlurilor de stat în cont propriu și/sau în contul clienților;

b) intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea și plasamentul acestora;

c) păstrarea în custodie și administrarea titlurilor de stat;

2. îndeplinirea criteriilor de acces stabilite prin regulile Sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat, SaFIR;

3. existența unei structuri organizatorice distincte, a unor spații specifice necesare derulării operațiunilor cu titluri de stat, a unei dotări tehnice pentru activități de tranzacționare și custodie;

4. reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienții, a mijloacelor de evidență a deținerilor clienților, precum și a procedurilor privind controlul intern al activității cu titluri de stat.

Art. 6. -

(1) Pentru obținerea calității de dealer primar, instituțiile solicitante trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) performanța lor stabilită cu ocazia evaluării anuale, efectuată conform art. 8, să fie superioară celei a dealerilor primari clasați pe ultimele două locuri;

b) să depună la Banca Națională a României, în cursul trimestrului al IV-lea, o cerere în vederea dobândirii calității de dealer primar pentru anul următor, împreună cu documentația din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acces. În intervalul 15-31 ianuarie al anului următor, Banca Națională a României/Comitetul de evaluare va aproba cererea sau o va respinge motivat, cu notificarea instituției solicitante.

(2) Banca Națională a României aprobă cererile de acces cu consultarea autorității de supraveghere competente.

Art. 7. -

(1) Dealerii primari au următoarele obligații:

a) să adjudece în nume propriu și/sau în numele clienților minimum 3% din totalul valorii adjudecate de către Ministerul Finanțelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau în valută;

b) valoarea ponderată a titlurilor de stat adjudecate în nume propriu să fie minimum 2% din totalul valorii ponderate adjudecate de către Ministerul Finanțelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat plasate în perioada evaluată pe piața internă, denominate în monedă națională și/sau în valută;

c) valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat românești emise pe piața locală, derulate în nume propriu pe piața secundară a titlurilor de stat, în ultimele 12 luni, să reprezinte minimum 3% din totalul ponderat al tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața secundară;

d) să mențină în evidențele proprii conturi de custodie pentru clienți.

(2) În scopul efectuării calculelor pentru obținerea valorilor ponderate prezentate anterior, coeficienții de multiplicare se stabilesc după cum urmează:

Maturitate* (ani) 0-1 > 1-3 > 3-5 > 5-7 > 7-10 > 10-15 > 15
Coeficient 1 2 3 4 5 6 7

* Pentru piața primară, maturitatea aferentă titlurilor nou-emise o reprezintă maturitatea inițială a seriei de titluri de stat, iar pentru emisiunile redeschise se ia în calcul maturitatea reziduală a acestora; pentru piața secundară se ia în calcul maturitatea reziduală a seriei de titluri de stat.

(3) Banca Națională a României, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, poate opera modificări asupra factorilor de ponderare în funcție de evoluția condițiilor de piață sau pe măsura introducerii unor noi categorii de instrumente de finanțare, aceste modificări urmând a fi făcute publice prin circulară a Băncii Naționale a României.

(4) Modificările factorilor de ponderare vor fi anunțate cu cel puțin 6 luni înainte de implementarea acestora.

(5) Pentru emisiunile în valută, calculele se vor efectua la cursul Băncii Naționale a României valabil în ziua decontării emisiunii respective.

Art. 8. -

(1) Dealerii primari vor fi evaluați anual, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent, urmărindu-se îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 7, evaluare pe baza căreia se va decide prelungirea valabilității statutului pentru următorul an calendaristic sau retragerea calității de dealer primar.

(2) Rezultatele evaluării anuale vor fi publicate pe website-ul Băncii Naționale a României.

(3) Statutul de dealer primar se acordă pentru o perioadă de 12 luni.

(4) Banca Națională a României va efectua și evaluări trimestriale de natură statistică, rezultatele urmând a fi comunicate fiecărui dealer primar.

Art. 9. -

Dealerul primar poate cere retragerea dreptului de acces pe piață, caz în care retragerea dreptului de acces produce efecte începând cu ziua bancară următoare datei la care decizia Băncii Naționale a României a fost comunicată dealerului primar. Banca Națională a României va aduce de îndată la cunoștința participanților, precum și a Ministerului Finanțelor Publice și autorității de supraveghere competente decizia sa, prin orice mijloace.

Art. 10. -

În caz de fuziune în care este implicat cel puțin un dealer primar, Banca Națională a României va analiza îndeplinirea condițiilor de acces pe piața primară de către noua instituție.

CAPITOLUL III Plasarea titlurilor de stat pe piața primară

Art. 11. -

Organizarea licitațiilor, inclusiv a sesiunilor de oferte necompetitive, precum și a subscripțiilor publice se face de către o comisie alcătuită din reprezentanți ai Băncii Naționale a României și ai Ministerului Finanțelor Publice, astfel: președinte și secretar numiți de Banca Națională a României și cel puțin 2 membri specialiști, dintre care unul este numit de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 12. -

Președintele și reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice verifică modul de adjudecare, semnează procesul-verbal și comunicatul oficial de închidere a licitației sau a subscripției publice.

Art. 13. -

Secretarul comisiei, împreună cu membrii acesteia, derulează toate operațiunile specifice legate de deschiderea, desfășurarea și stabilirea rezultatului licitației sau al subscripției publice, întocmește procesul-verbal și comunicatul oficial, pe care le semnează împreună cu membrii.

SECȚIUNEA 1 Licitația

Art. 14. -

Dealerii primari trebuie să transmită oferte de cumpărare în cont propriu și în contul clienților lor în ziua desfășurării licitației, până la ora 12,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.

Art. 15. -

(1) Oferta de cumpărare prin licitație cuprinde obligatoriu următoarele:

- emisiunea pentru care este prezentată oferta;

- data completării;

- data licitației;

- valoarea totală și rata dobânzii/rata discontului/prețul licitat;

- defalcarea sumei totale licitate în suma solicitată în cont propriu și suma solicitată în contul clienților;

- elementele de identificare a dealerului primar, denumirea și sediul social, semnăturile autorizate și ștampila oficială etc.;

- numărul contului curent și numărul contului de evidență a titlurilor de stat.

(2) Ofertele pot fi transmise prin modalitățile considerate acceptabile de către administratorul de piață (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura de licitație urmând a fi prezentată în reglementări specifice.

Art. 16. -

(1) Ofertele de cumpărare depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanților.

(2) Numărul de tranșe de preț/rata dobânzii/rata discontului se stabilește de către Ministerul Finanțelor Publice și se anunță prin prospectul de emisiune al seriei respective.

Art. 17. -

(1) Ședința de licitație începe la ora 13,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii, în prezența comisiei de licitație.

(2) Membrii comisiei verifică existența elementelor prevăzute la art. 15.

(3) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse.

(4) Președintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă și validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu condiția confirmării în scris în cursul ședinței de licitație.

Art. 18. -

(1) Secretarul comisiei, împreună cu membrii specialiști, întocmește centralizatorul ofertelor de cumpărare și în baza grilei de cotare determină nivelul la care cererea cumulată crescător din punctul de vedere al ratei dobânzii/ratei discontului sau cumulată descrescător din punctul de vedere al prețului satisface oferta anunțată de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Totodată se vor stabili valoarea emisiunii oferite ce și-a găsit contrapartida în cerere și prețul sau rata dobânzii/rata discontului maxime, minime și medii la care au fost adjudecate ofertele de cumpărare.

(3) În situația în care întreaga emisiune a fost vândută, iar la nivelul marginal (nivelul prețului minim, respectiv al ratei dobânzii/ratei discontului maxime acceptate) sunt mai multe oferte de cumpărare ce nu pot fi satisfăcute integral, iar Ministerul Finanțelor Publice nu majorează valoarea emisiunii până la concurența executării integrale a nivelului marginal, se aplică principiul proporționalității, fiecare primind valoarea rezultată. Toate valorile sunt rotunjite până la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a unui titlu de stat.

Art. 19. -

(1) Determinarea prețului se va realiza prin metoda prețului multiplu sau metoda prețului uniform.

(2) Metoda prețului multiplu presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la prețul sau rata dobânzii/rata discontului pe care fiecare dintre ofertanții câștigători l-a oferit/a oferit-o, până la adjudecarea emisiunii. În baza ofertelor de cumpărare adjudecate la prețuri sau rate ale dobânzii/discontului diferite se calculează un preț sau o rată a dobânzii/discontului medii de adjudecare.

(3) Metoda prețului uniform presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la cel mai scăzut preț sau rata dobânzii/discontului cea mai ridicată care a fost acceptat/a fost acceptată pentru adjudecarea emisiunii.

Art. 20. -

(1) Ofertele de cumpărare prin licitație pot fi oferte de cumpărare competitive (concurențiale) și oferte de cumpărare necompetitive (neconcurențiale).

(2) Ofertele de cumpărare, indiferent de tipul acestora, trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu.

Art. 21. -

Oferta de cumpărare competitivă este oferta prin care participantul indică, pe lângă valoarea pe care dorește să o adjudece, și prețul maxim sau rata minimă a dobânzii/discontului.

Art. 22. -

(1) Oferta de cumpărare necompetitivă este oferta prin care participantul indică numai valoarea pe care dorește să o adjudece.

(2) Ofertele de cumpărare necompetitive sunt executate cu prioritate, astfel:

a) la prețul mediu ponderat sau rata medie ponderată a dobânzii/discontului ofertelor de cumpărare competitive acceptate, pentru licitațiile adjudecate pe baza metodei prețului multiplu;

b) la prețul final sau rata dobânzii/discontului finale, pentru licitațiile adjudecate pe baza metodei prețului uniform.

(3) Ministerul Finanțelor Publice stabilește prin prospectul de emisiune:

a) categoriile de investitori care pot depune oferte de cumpărare necompetitive;

b) limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive în valoarea totală a emisiunii; și/sau

c) limite minime și/sau maxime pentru valoarea unei oferte de cumpărare necompetitive.

(4) În cazul în care ofertele necompetitive depășesc valoarea maximă admisă din totalul emisiunii, alocarea va fi efectuată aplicându-se principiul proporționalității.

SECȚIUNEA a 2-a Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari

Art. 23. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice poate oferi suplimentar, numai pentru emisiuni de tip benchmark, în ziua lucrătoare imediat următoare derulării licitației de referință, titluri de stat cu aceleași caracteristici, prin intermediul unei sesiuni de oferte necompetitive, destinată cu prioritate dealerilor primari care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) clasarea pe primele 5 locuri, conform ultimei evaluări efectuate;

b) adjudecarea în nume propriu a minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință.

(2) Sesiunile de oferte necompetitive vor fi anunțate de către Ministerul Finanțelor Publice prin prospectele lunare de emisiune.

(3) Ofertele de cumpărare sunt plasate în nume și în cont propriu și vor fi de tip necompetitiv, iar prețul de subscriere este reprezentat de prețul mediu de adjudecare stabilit în cadrul licitației de referință.

Art. 24. -

(1) Cantitatea care va fi oferită spre subscriere reprezintă maximum 15% din valoarea anunțată a licitației de referință și va fi prevăzută în prospectele lunare de emisiune.

(2) În funcție de poziționarea dealerilor primari în topul clasamentului, alocarea sumei oferite se va face conform următorului algoritm:

Poziție Procent din suma oferită
1 35%
2 25%
3 18%
4 12%
5 10%

(3) Banca Națională a României va comunica fiecăruia dintre cei 5 dealeri primari, imediat după încheierea licitației de referință, cantitatea care poate fi subscrisă de către fiecare în parte.

(4) Cei 5 dealeri primari au obligația să comunice în termen de o oră de la data înștiințării intenția de a participa sau nu, precum și cantitatea pe care doresc să o subscrie, în limita prevăzută la alin. (2).

(5) În cazul în care intențiile de subscriere ale celor 5 dealeri primari nu cumulează suma oferită, Ministerul Finanțelor Publice poate oferi posibilitatea celorlalți dealeri primari să subscrie cantitatea rămasă, cu condiția să fi adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință.

Art. 25. -

Dealerii primari vor transmite ofertele de cumpărare necompetitive în ziua desfășurării sesiunii de oferte necompetitive, până la ora 11,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.

Art. 26. -

(1) Oferta de cumpărare necompetitivă cuprinde obligatoriu următoarele:

- emisiunea pentru care este prezentată oferta;

- data completării;

- data sesiunii de oferte necompetitive;

- valoarea totală calculată conform prevederilor art. 24 și prețul mediu rezultat la licitația de referință pentru seria respectivă;

- elementele de identificare a dealerului primar, denumirea și sediul social, semnăturile autorizate și ștampila oficială etc.;

- numărul contului curent și numărul contului de evidență a titlurilor de stat.

(2) Ofertele pot fi transmise prin modalitățile considerate acceptabile de către administratorul de piață (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura aferentă acestei sesiuni urmând a fi prezentată în reglementări specifice.

Art. 27. -

Ofertele de cumpărare transmise nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme ale dealerilor primari.

Art. 28. -

(1) Sesiunea de oferte necompetitive începe la ora 12,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.

(2) Membrii comisiei verifică existența elementelor prevăzute la art. 26.

(3) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse.

(4) Președintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă și validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu condiția confirmării în scris în cursul sesiunii de oferte necompetitive.

Art. 29. -

(1) Secretarul comisiei, împreună cu membrii specialiști, întocmește centralizatorul ofertelor de cumpărare.

(2) În situația în care ofertele individuale depășesc plafonul stabilit la art. 24, alocarea se va face pro-rata, cu excepția celor 5 dealeri primari prevăzuți la art. 23, pentru care alocarea se va face integral.

(3) Titlurile de stat care nu și-au găsit contrapartida în ofertele dealerilor primari transmise până la ora 11,00 a zilei în care se desfășoară sesiunea de oferte necompetitive se anulează, acceptându-se numai valoarea ofertată.

SECȚIUNEA a 3-a Subscripția publică

Art. 30. -

(1) Dealerii primari trebuie să depună oferte de cumpărare în contul lor și în cel al clienților lor până la subscrierea integrală a emisiunii sau până la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.

(2) Data la care se închide oferta de subscriere este considerată a fi data vânzării.

Art. 31. -

(1) Oferta de cumpărare prin subscripție publică cuprinde obligatoriu următoarele:

- emisiunea pentru care este prezentată oferta;

- data completării;

- valoarea totală subscrisă;

- defalcarea sumei totale subscrise în suma solicitată în cont propriu și suma solicitată în contul clienților;

- elemente de identificare a dealerului primar, denumirea și sediul social, semnăturile autorizate și ștampila oficială etc.;

- numărul contului curent și numărul contului de evidență a titlurilor de stat.

(2) Ofertele pot fi transmise prin modalitățile considerate acceptabile de către administratorul de piață (sistem electronic, SWIFT, plic sigilat etc.), procedura de subscripție urmând a fi prezentată în reglementări specifice.

Art. 32. -

(1) Ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participanților.

(2) Ofertele de cumpărare trebuie să indice o valoare care să fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.

Art. 33. -

(1) Ședința de subscripție începe la ora 13,00 în ultima zi a perioadei de subscriere, în prezența membrilor comisiei, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.

(2) Membrii comisiei verifică existența elementelor prevăzute la art. 31.

(3) Ofertele de cumpărare care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin prezentul regulament sunt respinse.

(4) Președintele comisiei poate decide, de comun acord cu dealerul primar, rectificarea pe loc a erorilor de formă și validarea ofertei. Acordul dealerului primar poate fi comunicat telefonic, cu condiția confirmării în scris în cursul ședinței de subscriere.

Art. 34. -

(1) Secretarul comisiei, împreună cu membrii specialiști, întocmește centralizatorul ofertelor de cumpărare.

(2) În situația în care cererile depășesc valoarea emisiunii, toate cererile vor fi acceptate proporțional sau, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, emisiunea poate fi majorată.

(3) Titlurile de stat rămase nesubscrise până la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere se anulează și emisiunea se închide la valoarea subscrisă.

SECȚIUNEA a 4-a Decontarea operațiunilor de piață primară

Art. 35. -

(1) Rezultatele licitației, inclusiv cele aferente sesiunii de oferte necompetitive, precum și cele ale subscripției publice, după caz, sunt transmise Sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat, SaFIR.

(2) Decontarea operațiunilor cu titluri de stat derulate pe piața primară a titlurilor de stat și plata obligațiilor financiare ale emitentului se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat - SaFIR, ale Sistemului cu decontare brută în timp real - ReGIS, precum și cu celelalte reglementări în domeniu ale Băncii Naționale a României.

(3) În situația nerespectării termenului de decontare a rezultatelor licitației/sesiunii de oferte necompetitive/subscripției, pentru fiecare zi de întârziere, dealerul primar și/sau participanții cu cont de decontare în ReGIS, care accesează piața primară printr-un dealer primar, sunt obligați la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată zilnic, la nivelul ratei dobânzii de adjudecare/subscriere plus nivelul ratei de referință pentru depozitele interbancare atrase pe termen overnight în moneda în care titlurile sunt denominate, respectiv: ROBOR-ON pentru titlurile în lei, EURIBOR-ON pentru titlurile denominate în EUR și LIBOR-ON pentru titlurile denominate în USD, aferente fiecărei zile din perioada de întârziere.

(4) Sumele încasate în lei se vor vira în contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis în ReGIS; sumele încasate în valută se vor vira în contul de valută corespunzător deschis de Ministerul Finanțelor Publice la Banca Națională a României.

CAPITOLUL IV Monitorizarea și evaluarea performanței dealerilor primari

Art. 36. -

În vederea monitorizării și evaluării activității dealerilor primari, se înființează un comitet de evaluare format din 2 reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și 2 reprezentanți ai Băncii Naționale a României.

Art. 37. -

(1) Comitetul de evaluare urmărește respectarea prevederilor prezentului regulament, prin evaluarea performanței dealerilor primari, având la bază următoarele criterii:

- activitatea pe piața primară - 40 de puncte;

- activitatea pe piața secundară - 50 de puncte;

- criterii calitative - 10 puncte.

(2) Rezultatul final obținut de fiecare dealer primar se determină prin însumarea punctajelor obținute la fiecare dintre cele 3 criterii, iar clasamentul se stabilește prin ierarhizare în ordine descrescătoare după punctajul obținut. Numărul maxim de puncte ce poate fi realizat de un dealer primar este 100.

SECȚIUNEA 1 Activitatea pe piața primară

Art. 38. -

Evaluarea activității desfășurate de dealerii primari pe piața primară are la bază următorii indicatori:

a) ponderea în valoarea totală adjudecată a titlurilor de stat emise pe termen mediu și lung - 20 de puncte:

(i) se calculează ca raport între valoarea ponderată a titlurilor de stat pe termen mediu și lung adjudecate în nume propriu de dealerul primar și totalul valorii ponderate adjudecate de către Ministerul Finanțelor Publice, aferentă emisiunilor de titluri de stat pe termen mediu și lung, emise pe piața internă și denominate în monedă națională și/sau străină;

(ii) în cazul în care niciun dealer primar nu obține un procentaj mai mare sau egal cu 10%, primul clasat primește 20 de puncte, iar toți ceilalți dealeri primesc între 0 și 20 de puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar;

(iii) în cazul în care unul sau mai mulți dealeri primari obțin un procentaj mai mare sau egal cu 10%, toți cei care depășesc nivelul de 10% vor primi 20 de puncte; ceilalți dealeri primari vor primi între 0 și 20 de puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate;

(iv) dealerii primari care obțin un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, conform art. 7 alin. (1) lit. b), nu vor primi niciun punct;

b) ponderea în valoarea totală adjudecată a certificatelor de trezorerie cu discont - 10 puncte:

(i) se calculează ca raport între valoarea ponderată a certificatelor de trezorerie cu discont adjudecate în nume propriu de dealerul primar și totalul valorii ponderate adjudecate de Ministerul Finanțelor Publice, aferentă certificatelor de trezorerie cu discont emise pe piața internă și denominate în monedă națională și/sau străină;

(ii) în cazul în care niciun dealer primar nu obține un procentaj mai mare sau egal cu 10%, primul clasat primește 10 puncte, iar toți ceilalți dealeri primesc între 0 și 10 puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar;

(iii) în cazul în care unul sau mai mulți dealeri primari obțin un procentaj mai mare sau egal cu 10%, toți cei care depășesc nivelul de 10% vor primi 10 puncte; ceilalți dealeri primari vor primi între 0 și 10 puncte raportat la valoarea ce corespunde cu 10% din totalul valorii adjudecate;

(iv) dealerii primari care obțin un procentaj mai mic decât valoarea minimă impusă, conform art. 7 alin. (1) lit. b), nu vor primi niciun punct;

c) rata de acceptare a ofertelor competitive - 5 puncte:

(i) se calculează ca medie aritmetică, la nivelul perioadei analizate, a ratelor de acceptare înregistrate la fiecare dintre licitațiile de titluri de stat organizate în perioada respectivă;

(ii) ratele de acceptare înregistrate la fiecare dintre licitațiile de titluri de stat reprezintă raportul dintre valoarea nominală adjudecată în nume propriu aferentă ofertelor de cumpărare competitive și totalul ofertelor de cumpărare competitive subscrise în nume propriu în cadrul emisiunii;

(iii) dealerul primar care înregistrează cea mai mare rată de acceptare a ofertelor competitive plasate va primi 5 puncte; ceilalți dealeri primari vor primi între 0 și 5 puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar;

d) regularitatea adjudecării într-un procent de minimum 2% la emisiunile de titluri de stat - 5 puncte:

(i) sunt luate în considerare toate emisiunile de titluri de stat plasate de Ministerul Finanțelor Publice pe piața internă în perioada analizată, denominate în monedă națională și/sau străină, în care dealerul primar a adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea totală adjudecată de către Ministerul Finanțelor Publice aferentă respectivei emisiuni de titluri de stat;

(ii) punctajul maxim este obținut de dealerul primar care a adjudecat în nume propriu minimum 2% din valoarea totală adjudecată de către Ministerul Finanțelor Publice la toate emisiunile de titluri de stat organizate în perioada analizată; în caz contrar, dealerii primari sunt evaluați în mod relativ, raportând numărul de emisiuni în care au întrunit criteriul de mai sus la numărul total de emisiuni de titluri de stat organizate în perioada analizată.

SECȚIUNEA a 2-a Activitatea pe piața secundară

Art. 39. -

Evaluarea activității desfășurate de dealerii primari pe piața secundară are la bază următorii indicatori:

a) ponderea totală a tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața locală - 35 de puncte:

(i) se calculează ca raport între valoarea de decontare ponderată a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața locală, denominate în monedă națională și/sau străină, efectuate în nume propriu pe piața secundară a titlurilor de stat, și totalul valorii de decontare ponderate a tranzacțiilor de vânzare și cumpărare cu titluri de stat emise pe piața locală, denominate în monedă națională și/sau străină, derulate pe piața secundară în perioada analizată;

(ii) calculul se efectuează separat pentru fiecare categorie de titluri de stat, prin raportare la volumul total de tranzacționare aferent categoriei respective, după cum urmează:

Categorie Punctaj
Titluri emise pe termen mediu și lung 20
Certificate de trezorerie cu discont 15

(iii) tranzacțiile de tip repo, reverse repo, sell/buy-back, respectiv buy/sell-back sunt excluse din calcul, precum și toate tranzacțiile de sens contrar derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază în preț;

(iv) în scopul determinării indicatorului pentru o anumită perioadă, data de referință luată în calcul va fi cea a decontării tranzacției;

(v) pentru tranzacțiile cu titluri de stat în valută, calculele se vor efectua la cursul Băncii Naționale a României valabil în ziua decontării tranzacției respective;

(vi) coeficienții de ponderare sunt cei prevăzuți la art. 7;

(vii) tranzacțiile realizate cu contrapartide, altele decât dealerii primari, vor avea atașat un coeficient de multiplicare de două ori mai mare decât cel aferent tranzacțiilor derulate cu dealerii primari;

(viii) dealerul primar cu cel mai mare procentaj în cadrul unei categorii de titluri de stat primește punctajul maxim aferent categoriei respective; toți ceilalți dealeri primari sunt punctați raportat la procentajul celui mai performant dealer, pentru fiecare categorie în parte;

(ix) dealerii primari care au un procentaj mai mic de 2% în cadrul unei categorii nu vor primi niciun punct la categoria respectivă;

b) numărul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat tranzacționate - 10 puncte:

(i) reprezintă numărul mediu zilnic al seriilor de titluri de stat emise pe termen mediu și lung pe piața locală, denominate în monedă națională și/sau străină, tranzacționate în nume propriu de dealerul primar;

(ii) sunt luate în considerare doar acele serii de titluri unde valoarea tranzacționată în nume propriu reprezintă minimum 2% din volumul total tranzacționat pe seria respectivă în cadrul zilei;

(iii) sunt excluse tranzacțiile de tip repo/reverse repo, buy/sell-back, respectiv sell/buy-back, precum și toate tranzacțiile de sens contrar derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază în preț.;

(iv) dealerul primar cu cea mai bună performanță primește 10 puncte; toți ceilalți dealeri primari primesc între 0 și 10 puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar;

c) ponderea tranzacțiilor reversibile realizate - 5 puncte:

(i) se calculează ca raport între valoarea ponderată a tranzacțiilor de tip repo, reverse repo, sell-buy back, buy-sell back realizate de dealerul primar în nume propriu și valoarea ponderată totală a tranzacțiilor de acest tip derulate în perioada de calcul;

(ii) sunt excluse din calcul tranzacțiile realizate în relația cu Banca Națională a României, precum și operațiunile reversibile efectuate în cadrul aceleiași zile;

(iii) în scopul determinării acestui indicator pentru o anumită perioadă, data de referință luată în calcul va fi cea a decontării primului pas al tranzacției;

(iv) dealerul primar cu cea mai bună performanță primește 5 puncte; toți ceilalți dealeri primari primesc între 0 și 5 puncte raportat la performanța celui mai bine clasat dealer primar.

SECȚIUNEA a 3-a Criterii calitative

Art. 40. -

Evaluarea aspectelor calitative ale activității derulate de dealerii primari se realizează individual pentru fiecare dealer și are la bază următoarele criterii:

a) activitatea derulată pe piața primară și secundară - 5 puncte:

(i) contribuția la derularea în siguranță a operațiunilor pe piața primară și secundară, precum și corelarea opiniilor exprimate cu modalitatea de a acționa în cadrul operațiunilor derulate;

(ii) conformarea cu reglementările legale privind piața primară și secundară a titlurilor de stat;

(iii) conformarea cu standardele de integritate și etica profesională promovate de Asociația "A.C.I. România - Asociația Piețelor Financiare" prin Codul de conduită (ACI Model Code);

(iv) performanța operațională a activității desfășurate pe piața primară și secundară a titlurilor de stat;

b) activitatea de marketing și distribuție a titlurilor de stat - 5 puncte:

(i) emiterea de rapoarte de analiză și cercetare pentru clienți privind piața titlurilor de stat, finanțele publice și situația macroeconomică;

(ii) eforturile depuse pentru lărgirea și diversificarea bazei de clienți ce investesc în titluri de stat românești;

(iii) participarea la acțiuni comune cu Ministerul Finanțelor Publice privind promovarea titlurilor de stat (seminare, conferințe, roadshow-uri etc.).

Art. 41. -

(1) Poziționarea în clasamentul anual al dealerilor primari, realizat în funcție de performanța acestora, este criteriul după care se stabilește prelungirea valabilității statutului pentru următorul an calendaristic.

(2) Comitetul de evaluare poate decide încetarea valabilității statutului de dealer primar pentru dealerii care se situează pe ultimele două locuri ale clasamentului și/sau înlocuirea acestora cu alte entități, conform prevederilor art. 6.

Art. 42. -

(1) Criteriile de evaluare pentru potențialii noi dealeri primari se bazează numai pe activitatea derulată în nume propriu pe piața primară și secundară a titlurilor de stat, respectând aceeași modalitate de calcul ca și în cazul dealerilor primari existenți, fiind excluse criteriile calitative.

(2) În urma evaluării se va întocmi un clasament al potențialilor noi dealeri primari.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 43. -

În cazul nerespectării de către dealerii primari a prevederilor prezentului regulament, Banca Națională a României va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Art. 44. -

În situația deschiderii procedurii de insolvență și/sau a nerespectării prevederilor art. 5 și 6, Banca Națională a României poate retrage calitatea de dealer primar și/sau poate suspenda pe o perioadă de maximum 90 de zile calendaristice dreptul de acces în nume propriu pe piața primară.

Art. 45. -

(1) În cazul retragerii calității de dealer primar, Banca Națională a României va lua următoarele măsuri:

a) va interzice accesul pe piața primară a titlurilor de stat de la data notificării privind deschiderea procedurii de insolvență sau în orice alt caz de retragere a calității de dealer primar, cu excepția ofertelor de cumpărare la licitație/subscripție depuse anterior momentului primirii notificării respective;

b) va notifica ceilalți participanți, precum și autoritatea de reglementare și supraveghere competentă.

(2) Retragerea dreptului de acces pentru societățile de servicii de investiții financiare se va face după consultarea cu Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

CAPITOLUL VI Comisioane pentru operațiuni cu titluri de stat derulate pe piața primară

Art. 46. -

(1) Nivelul fix al comisioanelor încasate de Banca Națională a României pentru operațiunile cu titluri de stat pe piața primară este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Nivelul comisioanelor încasate de Banca Națională a României pentru operațiunile cu titluri de stat pe piața primară face obiectul reevaluării anuale în conformitate cu reglementările în vigoare. Comisioanele aplicate acestor operațiuni pot fi modificate de Banca Națională a României prin regulament, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 47. -

Instituțiile care dețin calitatea de dealer primar la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament își mențin această calitate, urmând a fi evaluate pe baza noilor criterii începând cu anul 2013.

Art. 48. -

Dealerii primari colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice după cum urmează:

a) oferă consultanță Ministerului Finanțelor Publice, respectiv furnizează date și analize privind condițiile de piață, incluzând opiniile primite din partea clienților;

b) asigură accesul la rapoartele de analiză emise de propriile departamente de cercetare cu relevanță în privința pieței titlurilor de stat și a activității de administrare a datoriei publice: rapoarte privind politica monetară, situația macroeconomică și financiară, piața instrumentelor cu venit fix, strategii de alocare pe plase de active etc., atât la nivel local, cât și internațional;

c) încurajează schimbul de informații, resurse tehnice și umane pe teme precum administrarea portofoliului, tehnici de administrare a riscului etc.;

d) oferă recomandări privind amendamente legislative;

e) colaborează în alte operațiuni de administrare a datoriei publice derulate de Ministerul Finanțelor Publice;

f) oferă cotații pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, ce pot fi ferme sau indicative, în funcție de existența cadrului contractual necesar și a liniilor de tranzacționare bilaterale.

Art. 49. -

Dealerii primari au obligația de a prezenta Băncii Naționale a României orice informații și/sau documente solicitate în legătură cu activitatea derulată pe această piață.

Art. 50. -

Dealerii primari care se situează în mod constant în topul clasamentului:

a) vor primi punctaj maxim pentru criteriul referitor la activitatea pe piața primară pentru selecția administratorului sau a intermediarului pentru emisiunile realizate pe piețele externe;

b) vor fi invitați să participe la promovarea emisiunilor destinate piețelor externe, alături de reprezentanți ai Băncii Naționale a României și/sau ai Ministerului Finanțelor Publice;

c) vor fi invitați să participe la consultări pe teme privind strategia de administrare a datoriei publice sau politica de emisiune;

d) vor putea primi premii anuale decernate de ACI pentru recunoașterea performanțelor;

e) vor beneficia de alte activități de promovare (Bloomberg, conferințe etc.).

Art. 51. -

(1) Banca Națională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanțelor Publice, va încuraja înființarea de asociații profesionale, în scopul ridicării standardelor profesionale, stabilirea și impunerea unor reguli de conduită și etică profesională în desfășurarea operațiunilor pe piața primară a titlurilor de stat.

(2) Codurile de conduită avizate de Banca Națională a României sunt obligatorii pentru participanții pe piața primară.

Art. 52. -

În situația în care se produc modificări în structura dealerilor primari în perioada evaluată, cu implicații asupra capacității de finanțare a Ministerului Finanțelor Publice, comitetul de evaluare poate decide acceptarea unor noi dealeri primari înaintea perioadei standard prevăzute la art. 8, în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 53. -

Banca Națională a României, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va emite norme în aplicarea acestuia.

Art. 54. -

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, dată de la care se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 septembrie 2005, precum și Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 5 iulie 2012.

Nr. 11.

ANEXĂ

COMISIOANELE
încasate de Banca Națională a României pentru operațiunile cu titluri de stat pe piața primară

Denumirea Nivelul comisionului - lei -
Comision de analiză a documentației depuse de instituțiile solicitante în vederea obținerii calității de dealer primar, inclusiv în cazul fuziunii sau divizării în care este implicat cel puțin un dealer primar 100
Fișa specimenelor de semnături 22
Comision privind înregistrarea clienților dealerilor primari pentru accesul acestora pe piața primară 10

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...