Parlamentul României

Legea nr. 128/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Pregătirea cetățenilor români pentru apărare reprezintă totalitatea măsurilor și acțiunilor întreprinse în scopul asigurării resurselor umane necesare forțelor armate și celorlalte forțe puse la dispoziție de instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, potrivit legii, denumite în continuare instituții cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, și cuprinde recrutarea, selecția, pregătirea și încadrarea acestora în unitățile instituțiilor respective."

2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se abrogă.

3. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) La declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen devine obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar."

4. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) La declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu, rezerviștii sunt mobilizați/concentrați potrivit nevoilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale."

5. La articolul 3, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Perioada de timp în care o persoană îndeplinește serviciul militar activ sau alternativ ori este concentrată sau mobilizată constituie vechime în serviciu ori vechime în muncă, după caz, precum și stagiu de cotizare la sistemul public de asigurări sociale. Sunt exceptați de la prevederile prezentului alineat elevii liceelor și colegiilor militare."

6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Reglementarea îndeplinirii serviciului alternativ se adoptă prin lege."

7. La articolul 6, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) cei clasați inapți pentru serviciul militar, cu scoatere din evidență, conform baremului medical;

..................................................................................................

c) persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, pe timpul executării pedepsei, precum și cele arestate preventiv sau trimise în judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a soluționat cauza penală."

8. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

Baremul medical pentru determinarea aptitudinii cetățenilor de a îndeplini serviciul militar se stabilește prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale."

9. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Femeile pot îndeplini, la cerere, oricare dintre formele serviciului militar. Femeile în stare de graviditate întrerup, la cerere sau la recomandarea medicului, îndeplinirea serviciului militar."

10. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Cetățenii care au cetățenie dublă/multiplă îndeplinesc serviciul militar la instituirea stării de asediu, a stării de mobilizare și a stării de război conform acordurilor încheiate între România și țara/țările a cărei/căror cetățenie o mai deține persoana respectivă.

(3) În situația în care nu există acorduri încheiate între România și țara/țările a cărei/căror cetățenie o mai dețin persoanele prevăzute la alin. (2), acestea îndeplinesc serviciul militar în condițiile prevăzute la alin. (1)."

11. La articolul 12, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Recrutarea, selecționarea și admiterea candidaților în structura de învățământ aparținând instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale se stabilesc prin metodologii proprii, aprobate prin ordin al miniștrilor/conducătorilor acestor instituții, cu respectarea legislației naționale în domeniu.

..................................................................................................

(3) Tinerii care optează pentru a urma cursurile într-o structură de învățământ prevăzută la alin. (1) efectuează examinarea psihologică și medicală gratuit, la unitățile specializate, stabilite de conducătorii instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale."

12. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Rezerva de mobilizare cuprinde resursele umane care pot fi folosite pentru instruire și îndeplinirea unor misiuni pe timpul stării de asediu, al stării de mobilizare sau al stării de război și este formată din:

a) rezerva operațională;

b) rezerva generală.

(2) Rezerva operațională cuprinde:

a) rezerviștii voluntari încadrați în funcții din statele de organizare ale unităților;

b) rezerviștii cuprinși în planurile de mobilizare ale unităților.

(3) Rezerva generală cuprinde cetățenii cu obligații militare care nu fac parte din rezerva operațională."

13. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Rezerviștii, la solicitarea instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, pot participa pe o perioadă determinată la instruire sau misiuni, pe baza acordului acestora, ocupând funcții în structurile militare. Pe această perioadă, rezerviștii au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru categoria de personal corespunzătoare funcției temporar ocupate."

14. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Rezerviștii pot fi concentrați sau mobilizați, după caz, pentru instruire, îndeplinirea unor misiuni și completarea instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale ori mobilizați la locul de muncă, potrivit legii."

15. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Prin concentrare, în sensul prezentei legi, se înțelege:

a) chemarea rezerviștilor voluntari pentru instruire și îndeplinirea unor misiuni;

b) chemarea rezerviștilor din rezerva de mobilizare pentru instruire, îndeplinirea unor misiuni și completarea instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale pe timpul stării de asediu.

(2) La declararea mobilizării sau a stării de război, rezerviștii din rezerva operațională și cetățenii prevăzuți la art. 3 alin. (5) încorporați se consideră mobilizați, iar serviciul militar se prelungește până la data demobilizării.

(3) Serviciul militar în calitate de militar concentrat începe la data concentrării și se termină la data deconcentrării, iar în calitate de militar mobilizat începe la data mobilizării și se termină la data demobilizării."

16. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) În situațiile prevăzute la art. 18 alin. (3), rezerviștii voluntari se prezintă la unitățile la care sunt încadrați, la data și ora prevăzute în ordinul de chemare."

17. La articolul 23, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Limita maximă de vârstă până la care cetățenii români, bărbați, pot îndeplini serviciul militar în calitate de militar în termen este de 35 de ani."

18. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

19. La articolul 27, alineatele (2)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Recrutarea-încorporarea reprezintă activitatea executată de centrele militare în vederea luării în evidența militară, selecției și stabilirii aptitudinilor privind îndeplinirea îndatoririlor militare, repartizarea și trimiterea cetățenilor români, bărbați, la unitățile militare, la datele și în funcție de criteriile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen.

(3) La recrutare-încorporare sau selecție în structurile de învățământ din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, fiecare tânăr prezintă documentul medical care atestă antecedentele patologice personale și heredocolaterale, eliberat sub semnătura și parafa medicului de familie. Tinerii care urmează a fi recrutați-încorporați, în situațiile prevăzute de lege, inclusiv cei care nu posedă documentul menționat, sunt examinați medical, gratuit, în unități de asistență medicală ambulatorie de specialitate stabilite de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de comun acord cu centrele militare. Rezultatele examinării sunt înscrise în fișa medicală; fondurile necesare acestor activități sunt alocate Ministerului Sănătății de către Guvernul României din bugetul de stat pentru război.

(4) Medicul de familie al tânărului are obligația ca, la prezentarea acestuia cu ordinul de chemare sau pentru selecție în structurile de învățământ din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, să îi elibereze documentul prevăzut la alin. (3).

(5) Forma și conținutul documentului eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tânăr la centrul militar, în situațiile prevăzute la alin. (3), se stabilesc prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale și al ministrului sănătății."

20. La articolul 27 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) membri: un delegat al consiliului local, un delegat al structurilor teritoriale de ordine și siguranță publică ale Ministerului Administrației și Internelor, un delegat al autorității publice care încorporează, dacă aceasta este alta decât Ministerul Apărării Naționale, un psiholog și 2 medici desemnați de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;".

21. La articolul 28 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) examinează medical și testează psihologic tinerii la recrutare și recruții la încorporare, stabilind dacă sunt apți sau nu pentru serviciul militar, în conformitate cu prevederile baremului medical;".

22. La articolul 29 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) membri: un delegat al consiliului județean, un delegat cu funcție de conducere cel puțin de «adjunct al inspectorului șef» din structurile teritoriale de ordine și siguranță publică ale Ministerului Administrației și Internelor, un psiholog și un medic din centrul militar, un medic desemnat de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București;".

23. La articolul 34, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) recruților găsiți la încorporare bolnavi de una dintre bolile prevăzute în baremul medical;".

24. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Cetățenii încorporabili și rezerviștii care își schimbă domiciliul au obligația să se prezinte, în termen de o lună, pentru luarea în evidență, la centrele militare pe raza cărora și-au stabilit noul domiciliu."

25. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Soldații și gradații în rezervă se țin în evidență până la împlinirea vârstei de 55 de ani, astfel:

a) clasa I: până la 45 de ani inclusiv;

b) clasa a II-a: de la 46 de ani până la 50 de ani inclusiv;

c) clasa a III-a: de la 51 de ani până la 55 de ani inclusiv."

26. La articolul 43 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) inspectoratele școlare județene și al municipiului București."

27. La articolul 45 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) să întocmească anual tabele nominale cu datele de evidență ale cetățenilor români, bărbați, care urmează să împlinească 18 ani în anul următor și să le trimită centrului militar până la data de 1 noiembrie;".

28. La articolul 46, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să țină evidența cetățenilor încorporabili și a rezerviștilor prevăzuți la art. 15 și să comunice lunar centrelor militare încadrările, transferurile, încetarea relațiilor de muncă, precum și orice alte schimbări în datele de evidență militară ale acestora;

..................................................................................................

d) să suspende, în condițiile legii, raporturile de muncă sau raporturile de serviciu care presupun absența de la locul de muncă, după caz, ale salariaților care participă la exercițiile și antrenamentele de mobilizare, sunt concentrați/mobilizați, conform legii, sau îndeplinesc serviciul militar în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (5) și (51). Angajatorii sunt obligați să păstreze locul de muncă pe toată durata cât salariații își îndeplinesc îndatoririle militare."

29. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

(1) Serviciile publice de asistență socială ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București asigură transmiterea la centrele militare, anual, până la data de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu cetățenii, persoane cu handicap, având vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, din evidență, cu rezultatele examinărilor efectuate de comisiile de expertiză medicală.

(2) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură centralizat, prin inspectoratele școlare județene și al municipiului București, transmiterea de către școlile speciale, școlile profesionale speciale și centrele de reeducare la centrele militare, anual, până la data de 1 noiembrie, a tabelelor nominale cu cetățenii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani care au urmat cursurile acestora, însoțite de rezultatele examinărilor efectuate de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți din cadrul serviciilor publice de asistență socială ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București."

30. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

(1) Documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor încorporabili sau recruților este adeverința de recrutare, pentru rezerviști este livretul militar, iar pentru persoanele fără obligații militare, certificatul militar.

(2) Rezerviștii voluntari predau livretul militar și ordinul de chemare la unitatea cu care au încheiat contract și primesc legitimație militară, eliberată potrivit reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

(3) Pierderea livretului militar se comunică în scris centrului militar pe raza căruia domiciliază, în termen de 5 zile, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termen de 10 zile de la constatare."

31. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL IV Alte forme de pregătire a populației pentru apărare"

32. La articolul 60, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Participanții la pregătirea premilitară a tinerilor beneficiază gratuit de asistență medicală, medicamente, spitalizare și alte drepturi de asigurări sociale, în condițiile legii, pentru accidentele sau bolile ce au survenit pe timpul pregătirii și în legătură cu activitatea de pregătire militară."

33. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

Fondurile necesare pregătirii premilitare a tinerilor organizate și desfășurate în condițiile art. 60 se asigură din bugetele ministerelor organizatoare."

34. La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Rezerviștii voluntari și rezerviștii din planurile de mobilizare sunt obligați să participe la antrenamentele și exercițiile de mobilizare la solicitarea instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale."

35. La articolul 73, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 73. -

(1) Contractele de muncă ale salariaților chemați pentru îndeplinirea serviciului militar în termen, pentru concentrare/mobilizare sau pentru participarea la antrenamentele/exercițiile de mobilizare se suspendă în condițiile prevăzute de lege."

36. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 75. -

Tinerii chemați la recrutare, recruții și militarii rezerviști care au calitatea de salariați și sunt chemați la centrele militare pentru clarificarea situației militare sau la unitățile militare pentru a participa la antrenamente/exerciții de mobilizare au dreptul la concediu suplimentar plătit de maximum 5 zile și sunt plătiți de angajator pe baza unei adeverințe eliberate de centrul militar."

37. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 76. -

(1) Consiliile județene/locale și ale sectoarelor municipiului București sunt obligate să asigure centrelor militare din raza lor de activitate terenurile, localurile, instalațiile de telecomunicații, sistemele și serviciile informatice, autoturismele, alte dotări și materiale, precum și fondurile necesare desfășurării activității specifice, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) sunt obligate să încheie, pentru centrele militare, contracte de furnizare/prestare de servicii de energie electrică, termică, alimentare cu apă, canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poștă, fax, precum și să achite contravaloarea acestor servicii, potrivit tarifelor în vigoare.

(3) Obligația de a achita contravaloarea serviciilor menționate la alin. (2) este valabilă și pentru situația în care terenurile, localurile și mijloacele fixe ale centrelor militare se află în administrarea Ministerului Apărării Naționale."

38. La articolul 77, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 77. -

(1) Cheltuielile de reparații, întreținere și amenajare a localurilor centrelor militare zonale, județene și de sector se suportă de autoritățile administrației publice locale."

39. Articolul 78 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 78. -

Autoritățile administrației publice locale pot schimba total sau parțial destinația imobilelor asigurate centrelor militare numai cu acordul Ministerului Apărării Naționale și numai după ce au pus la dispoziția centrelor militare alte imobile amenajate și utilate conform prevederilor legale, în condiții care să nu afecteze desfășurarea activității specifice."

40. La articolul 80 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

"

j) neprezentarea, în termen de o lună, în vederea luării în evidență la centrele militare pe raza cărora și-au schimbat domiciliul."

41. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Constituie contravenție nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor art. 76, 77, 78 și 79 referitoare la asigurarea materială și financiară a centrelor militare."

42. Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 81. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 80 alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1 punct la 2 puncte, faptele prevăzute la lit. d), e), g) și j);

b) cu amendă de la 2 puncte la 6 puncte, faptele prevăzute la lit. c) și h);

c) cu amendă de la 4 puncte la 8 puncte, fapta prevăzută la lit. b);

d) cu amendă de la 8 puncte la 16 puncte, faptele prevăzute la lit. a), f) și i).

(2) Contravențiile prevăzute la art. 80 alin. (2) se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 16 puncte la 20 de puncte, faptele prevăzute la lit. a)-e);

b) cu amendă de la 160 de puncte la 200 de puncte, fapta prevăzută la lit. f).

(3) Contravențiile prevăzute la art. 80 alin. (3) se sancționează cu amendă de la 160 la 200 de puncte.

(4) Valoarea unui punct este de 20% din valoarea salariului minim brut pe economie."

43. Articolul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 82. -

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 80 alin. (1) și (2) și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 81 alin. (1) și (2) se fac de către persoanele împuternicite de Statul Major General, precum și de comandantul centrului militar și ofițerii special desemnați de către acesta, numai pe raza teritorială de competență a centrului militar.

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 80 alin. (3) și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 81 alin. (3) se fac de către prefecții județelor, respectiv de către prefectul municipiului București."

44. Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 87. -

Până la încadrarea cu rezerviști voluntari a funcțiilor din statele de organizare ale structurilor din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, acestea se completează cu rezerviști aflați în rezerva de mobilizare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 12 iulie 2012.

Nr. 128.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...