Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ordinul nr. 350/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București din coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 2012 până la 09 mai 2013, fiind înlocuit prin Ordin 269/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București din coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București din coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Dan Nica

București, 22 mai 2012.

Nr. 350.

ANEXĂ1)

___________

1) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012

- MII LEI -
INDICATORI Nr
rd.
Program
2012
A 0 1
VENITURI TOTALE, din care: 01 17.310
I. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 16.800
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 6.100
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 10.700
c) Alte venituri din exploatare 05 -
2. VENITURI FINANCIARE 06 510
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -
II. CHELTUIELI TOTALE din care: 08 16.056
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 15.556
a) Bunuri și servicii 10 1.327
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 12.594
- cheltuieli cu salariile din care: 12 9.000
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 152
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 80
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.872
- contribuțiile de asigurări de șomaj 16 44
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 468
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 24
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 77
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 23
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 -
- alte cheltuieli de personal din care: 22 1.086
- tichete de masă 23 327
- deplasări, detașări 24 350
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 1.250
d) Cheltuieli de protocol 26 25
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 -
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 90
h) Alte cheltuieli 30 270
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 500
- cheltuieli privind dobânzile 32 -
- alte cheltuieli financiare 33 500
3. Cheltuieli extraordinare 34 -
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.254
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 201
V. REZULTATUL NET 37 1.053
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 -
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 1.053
a) pentru cointeresarea personalului 40 211
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 631
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 211
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 12.500
1. Surse proprii 44 12.380
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 -
3. Credite bancare pentru investiții 46 -
- interne 47 -
- externe 48 -
4. Alte surse 49 120
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 12.500
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 12.500
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 -
- interne 53 -
- externe 54 -
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 17.310
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 16.056
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 1.254
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 156
- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare 59 82
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună 60 4.714
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare -dezvoltare lei/persoana/lună 61 5.380
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 7,81
8 Rata rentabilității financiare (rd. 37 x 100/capital propriu) 63 4,11
10. Plăți restante 64 -
11. Creanțe de încasat 65 1.000

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din finanțarea instituțională de bază și din finanțarea instituțională complementară, după caz, sunt în sumă de 1.710 mii lei, încheiate până la data de 29.02.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 564 mii lei.

;
se încarcă...