Proceduri pentru noi capacități energetice de producție | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Energia electrică - Autorizații, licențe și concesiuni -
SECȚIUNEA a 2-a
Proceduri pentru noi capacități energetice de producție

Procedura de licitație și alte proceduri

Art. 18. -

(1) În cazul în care, în urma procedurii de autorizare, capacitățile de producție care se construiesc sau măsurile luate pe linia managementului orientat către eficiența energetică și satisfacerea cererii nu sunt suficiente pentru a garanta siguranța alimentării pentru consumul intern, ministerul de resort poate iniția o procedură de licitație sau orice altă procedură similară pentru atribuirea unui contract, în condiții de transparență și nediscriminare, pe baza unor criterii publicate, prin care să invite noi operatori economici sau titulari de licență de producere preexistenți să oferteze pentru realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice.

(2) În condițiile alin. (1) și în scopul asigurării protecției mediului și al promovării noilor tehnologii, ministerul de resort poate iniția o procedură de licitație privind realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice. Această procedură se poate referi la noi capacități sau la resursele de management orientat către eficiență energetică și satisfacerea cererii.

(3) Ofertantului declarat câștigător i se va acorda autorizație de înființare și licență, potrivit dispozițiilor secțiunii 1 din prezentul capitol.

(4) Procedura de desfășurare a licitației pentru capacități de producere noi, precum și lista de criterii care stau la baza selecției ofertelor și atribuirea contractului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

(5) Procedura prevăzută la alin. (4) se va elabora cu respectarea următoarelor principii:

a) informațiile privind procedura de ofertare pentru capacitățile de producere și măsurile de eficiență energetică și satisfacerea cererii se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu cel puțin 6 luni înainte de termenul final pentru depunerea ofertelor;

b) caietul de sarcini se pune la dispoziția oricărui operator economic interesat, la solicitarea acestuia;

c) caietul de sarcini conține descrierea detaliată a specificațiilor contractului și a procedurii care trebuie urmată de către toți ofertanții, precum și lista completă a criteriilor care determină selecția ofertanților și atribuirea contractului, inclusiv stimulentele, cum ar fi subvențiile, care sunt acoperite de ofertă;

d) pentru invitațiile de participare la procedura de ofertare care se referă la capacitatea de producere previzionată a fi necesară, trebuie luate în considerare și ofertele de furnizare de energie electrică cu garanții pe termen lung, propuse de unitățile de producție existente, cu condiția ca acestea să permită acoperirea nevoilor suplimentare.

(6) Organizarea, monitorizarea și controlul procedurii de ofertare se realizează de operatorul de transport și de sistem.

Concesionarea. Obiectul concesiunii și autoritatea contractantă

Art. 19. - Doctrină (1)

(1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publică sau privată a statului, activitățile și serviciile publice de interes național din domeniul energiei electrice. Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(2) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activitățile sau serviciile publice de interes național. Derogări (1)

(3) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Contractul de concesiune intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Condițiile de acordare, menținere, suspendare și retragere a concesiunii se stabilesc prin contractul de concesiune încheiat de autoritatea contractantă și aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Deoarece majoritatea acestor bunuri sunt afectate unor servicii publice, ele vor fi concesionate odată cu respectivele servicii. Practic, pot fi concesionate independent numai terenurile proprietate publică, plajele, cheiurile și zonele libere338. De asemenea, pot fi concesionate unele bunuri proprietate publică, cu destinație agricolă, aflate în exploatarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii art. 4 lit. e) din Legea nr. 268/2001]. La acestea se adaugă bunurile proprietate publică astatului care pot face obiectul unei concesiuni energetice, în condițiile art. 19 din Legea nr. 123/2012 și unele imobile construite. 
    338 A se vedea, în acest sens, A. Sebeni, Noțiunea contractului de concesiune și încheierea acestuia, în Dreptul nr. 9/1999, p. 15.
[ Mai mult... ]
 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Și reglementări adoptate ulterior O.U.G. nr. 54/2006 precum Legea energiei electrice și agazelor naturale nr. 123/2012 conțin asemenea prevederi. Astfel, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, „Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publică sau privată astatului, activitățile și serviciile publice de interes național din domeniul energiei electrice”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Autorizații și licențe
Proceduri pentru noi capacități energetice de producție
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...