Prețuri și tarife | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale -
CAPITOLUL XII
Prețuri și tarife Referințe (1)

Sistemul de prețuri și tarife. Principii

Art. 178. - Jurisprudență

(1) Sistemul de prețuri și tarife pentru gazele naturale este conceput astfel încât să asigure: Jurisprudență

a) apropierea de valoarea de piață a combustibililor alternativi, promovarea competiției pe piața gazelor naturale, diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale și mărirea siguranței furnizării;

b) recuperarea costurilor efectuate într-o manieră prudentă, aferente activităților reglementate, asigurarea unei rate rezonabile a rentabilității pentru capitalul investit în activitățile reglementate, stimularea dezvoltării capacităților de producție, transport, înmagazinare și distribuție a gazelor naturale, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung; Modificări (1), Jurisprudență

c) economisirea de energie la clienții finali;

d) îmbunătățirea calității gazelor naturale și a serviciilor prestate clienților.

(2) Principiile care stau la baza elaborării reglementărilor privind sistemele de prețuri și tarife pentru activitățile reglementate sunt următoarele: Doctrină (1)

a) prețurile/tarifele trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective și determinate într-o manieră transparentă, pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă; Modificări (1)

b) stimularea utilizării eficiente a gazelor naturale, asigurarea calității serviciilor, asigurarea puterii calorice a gazelor naturale, promovarea concurenței pe piața gazelor naturale și protecția intereselor clienților;

c) prevenirea speculațiilor și a comportamentelor speculative pe piața gazelor naturale;

d) încurajarea trecerii cererii din perioada de vârf de consum în perioadele de consum redus.

(3) Este interzisă recuperarea costurilor corespunzătoare serviciului asigurat pentru o anumită categorie de clienți finali prin tarifele practicate altor categorii de clienți finali.

(4) Este interzisă subvenția încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate ale unui operator economic.

Activitățile aferente pieței reglementate

Art. 179. -

(1) Pe piața reglementată care cuprinde activitățile cu caracter de monopol natural, activitățile conexe acestora și furnizarea la preț reglementat și în baza contractelorcadru, sistemele de prețuri și tarife se stabilesc de ANRE. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Activitățile aferente pieței reglementate cuprind:

a) furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru până la 31 decembrie 2014 pentru clienții noncasnici, cu excepția cazului în care la această dată se constată existența unei diferențe semnificative între prețul de comercializare a producției interne și prețul european de import, care ar putea periclita stabilitatea pieței, situație în care termenul se prelungește până la 31 decembrie 2015; Referințe (1)

b) furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru până la 31 decembrie 2018 pentru clienții casnici; Modificări (4), Referințe (1)

c) furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru pentru clienții finali; Modificări (1)

d) administrarea piețelor centralizate;

e) transportul gazelor naturale;

f) transportul gazelor prin conductele de alimentare din amonte, conform prevederilor condițiilor de valabilitate a licenței;

g) înmagazinarea subterană a gazelor naturale;

h) stocarea gazelor naturale în conductă;

i) distribuția gazelor naturale și a biogazului/biometanului;

j) activitățile conexe desfășurate de către operatorii licențiați.

(3) Calendarul de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali cu începere de la 1 decembrie 2012 pentru clienții noncasnici, respectiv din 1 iulie 2013 pentru clienții casnici este stabilit de către Guvern, în conformitate cu graficul de eșalonare a prețurilor producătorilor, propus de ANRE și ANRM, ținând seama de posibilele efecte negative ale eliminării prețurilor reglementate, astfel încât acestea să fie cât mai puțin resimțite de clienți.

(4) Pentru activitățile aferente pieței reglementate, prețurile și tarifele se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate și publicate de către ANRE. Puneri în aplicare (1), Referințe (3)

(5) Metodologiile de reglementare a prețurilor și tarifelor se aprobă de ANRE, după informarea și consultarea tuturor părților interesate. Modificări (1), Puneri în aplicare (5), Referințe (1)

(6) Ordinul de aprobare a prețurilor și tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, precum și ordinul de aprobare a metodologiilor de reglementare a acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul de aprobare a prețurilor și tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale va conține inclusiv data intrării în vigoare a acestora. Puneri în aplicare (3), Referințe (3)

(7) ANRE monitorizează anual rezultatele calendarului de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali și propune Guvernului, după caz, valorificarea producției interne a gazelor naturale pe piața internă până la finalizarea calendarului aprobat, respectiv 31 decembrie 2018. Modificări (1)

Limitarea prețurilor/tarifelor

Art. 180. -

(1) În situația unui dezechilibru major între cerere și ofertă și/sau a unei disfuncționalități evidente a pieței de gaze naturale, Guvernul, la propunerea ANRE și cu avizul Consiliului Concurenței, poate limita creșterea excesivă a prețurilor/tarifelor sau blocarea acestora pentru o perioadă determinată de maximum 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă circumstanțele care au determinat adoptarea respectivei decizii, prin:

a) fixarea unei limite superioare a prețului;

b) limitarea venitului din activitatea reglementată.

(2) Costurile recunoscute și amânate, potrivit alin. (1), se recuperează integral, în conformitate cu procedura aprobată de autoritatea competentă.

Stabilirea structurilor de amestec

Art. 181. - Referințe (1)

(1) Pentru acoperirea necesarului de consum, clienții finali au dreptul să fie alimentați cu gaze naturale în amestec intern/import, conform structurilor avizate/stabilite de către ANRE. Derogări (1)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la convergența prețului gazelor naturale din producția internă cu cel al gazelor naturale din import. Derogări (1)

(3) ANRE poate stabili: Derogări (1)

a) până la 31 decembrie 2014, respectiv până la 31 decembrie 2015, în condițiile art. 179 alin. (2) lit. a), o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților casnici și producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, și o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;

b) începând cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 ianuarie 2016, în condițiile art. 179 alin. (2) lit. a), și până la 31 decembrie 2018 o structură de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților casnici. Modificări (2)

(4) În vederea asigurării suportabilității costurilor legate de factura energetică, în special a celor legate de încălzirea populației, stabilirea structurii de amestec import/intern și aprobarea prețului final reglementat pentru clienții casnici vor avea în vedere și premisele considerate la stabilirea datelor pentru eliminarea prețurilor reglementate către această categorie de clienți. Derogări (1)

(5) Prețul de achiziție a gazelor din producția internă pentru piața reglementată se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort și se actualizează de ANRE și ANRM, în concordanță cu prevederile Calendarului de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali. Modificări (2), Referințe (3), Derogări (1)

(6) Sunt exceptate de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE: Derogări (1), Jurisprudență

a) cantitățile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii;

b) cantitățile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere desfășurate de titularii de acorduri petroliere;

c) cantitățile de gaze naturale destinate echilibrării SNT.

(7) Excepțiile de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de ANRE se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență

(8) În baza datelor prevăzute la art. 179 alin. (2) și (3), ANRE va elimina treptat prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale pentru clienții finali. Derogări (1)

Obligația de separare contabilă

Art. 182. -

Persoanele juridice din sectorul gazelor naturale care practică activități reglementate conform art. 179 alin. (2) sunt obligate să asigure separarea contabilă, conform normelor legale și reglementărilor ANRE.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
    Potrivit art. 178 alin. (2) din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și agazelor naturale, principiile care stau la baza elaborării reglementărilor privind sistemele de prețuri și tarife pentru activitățile reglementate sunt următoarele: [ Mai mult... ] 

.....
    [7] Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor. Propunerile de prețuri și tarife reglementate se elaborează de operatorii economici din sectorul gazelor naturale, cu respectarea metodologiilor emise de autoritatea competentă, și se comunică autorității, împreună cu fundamentarea în formatul stabilit de aceasta. Operatorii economici din sectorul energiei electrice transmit autorității competente toate datele necesare folosite în procesul de fundamentare asolicitării și vor asigura accesul la aceste date al reprezentanților desemnați de autoritatea competentă. Conform art. 179 alin. (1) din Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și agazelor naturale, pe piața reglementată care cuprinde activitățile cu caracter de monopol natural, activitățile conexe acestora și furnizarea la preț reglementat și în baza contractelor-cadru, sistemele de prețuri și tarife se stabilesc de ANRE. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Autorități și competențe
Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Autorizații și licențe
Prevederi generale privind producția, transportul, distribuția, înmagazinarea subterană, furnizarea și administrarea piețelor centralizate de gaze naturale
Accesul și racordarea la rețea
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Asigurarea calității echipamentelor, instalațiilor, aparatelor, produselor și procedeelor utilizate în sectorul gazelor naturale
Noua infrastructură
Obligația de serviciu public
Piața gazelor naturale
Prețuri și tarife
Procedura de desfășurare a investigațiilor
Interdicții
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
se încarcă...