Infracțiuni și contravenții | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL XIV Interdicții CAPITOLUL XVI Dispoziții tranzitorii și finale

TITLUL II Gazele naturale -
CAPITOLUL XV
Infracțiuni și contravenții

Răspunderi

Art. 192. -

Încălcarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenționala sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Infracțiuni

Art. 193. -

(1) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale furnizate constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Caută hotărâri judecătorești

(2) Executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Practică judiciară (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul în care infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite de un salariat al unui titular de licență, limitele speciale se majorează cu jumătate. Caută hotărâri judecătorești

(4) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Contravenții

Art. 194. -

Constituie contravenții la normele privind desfășurarea activităților în sectorul gazelor naturale următoarele fapte: Caută hotărâri judecătorești

1. proiectarea, avizarea, execuția, recepția, punerea în funcțiune și/sau exploatarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale de către persoane fizice sau juridice neautorizate; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

2. proiectarea și/sau execuția de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale fără obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare și/sau fără respectarea restricțiilor/condițiilor stabilite prin acestea; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

3. proiectarea și/sau execuția de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

4. avizarea documentațiilor tehnice pentru execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, care nu corespund cerințelor reglementărilor tehnice în vigoare; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

5. execuția de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea prevederilor art. 104, 105 și 151; Caută hotărâri judecătorești

6. execuția de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale fără documentație tehnică de execuție verificată, conform prevederilor legale; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

7. execuția de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, excluzând instalațiile de utilizare de orice fel, fără urmărirea acestora de către un operator licențiat;

8. utilizarea de echipamente, instalații, aparate, produse și procedee neconforme cu reglementările tehnice în vigoare; Caută hotărâri judecătorești

9. utilizarea/exploatarea de instalații, echipamente și aparate care nu au verificările metrologice și/sau verificările/reviziile tehnice în termen de valabilitate, conform reglementărilor în vigoare;

10. efectuarea, fără acordul operatorului licențiat, a oricăror lucrări, operații, manevre sau intervenții, de orice natură, la conductele, aparatele, echipamentele, instalațiile de măsurare și accesoriile, aferente obiectivelor/sistemelor de producție, înmagazinare/stocare, transport sau distribuție a gazelor naturale;

11. recepția, punerea în funcțiune și/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor/instalațiilor/echipamentelor din sectorul gazelor naturale pentru care nu au fost întocmite documentele prevăzute de reglementările în vigoare și/sau pentru care nu au fost obținute autorizațiile necesare; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

12. neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor de valabilitate ale autorizațiilor prevăzute la art. 119 pct. 1, altele decât cele menționate în cuprinsul prezentului articol; Caută hotărâri judecătorești

13. neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor de valabilitate ale autorizațiilor/licențelor precizate la art. 119 pct. 2 și 3, altele decât cele menționate în cuprinsul prezentului articol;

14. nerespectarea prevederilor regulamentelor privind accesul și/sau racordarea la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, sistemele de transport/distribuție și/sau la conductele de alimentare din amonte; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

15. nerespectarea contractelor-cadru aprobate de către ANRE; Caută hotărâri judecătorești

16. nerespectarea prevederilor standardelor de performanță din sectorul gazelor naturale; Caută hotărâri judecătorești

17. întreruperea sau întârzierea nejustificată a alimentării cu gaze naturale;

18. refuzul nejustificat al accesului/racordării solicitanților la conductele de alimentare din amonte, la sistemul de transport, la sistemul de distribuție sau la depozitele de înmagazinare a gazelor naturale; Caută hotărâri judecătorești

19. revânzarea gazelor naturale de către clienții finali; Caută hotărâri judecătorești

20. refuzul sau obstrucționarea agenților constatatori împuterniciți de către ANRE de a efectua verificări și/sau inspecții, conform prevederilor legale; Caută hotărâri judecătorești

21. nefurnizarea sau furnizarea incompletă/eronată a datelor și informațiilor solicitate de ANRE, neîndeplinirea măsurilor dispuse și/sau refuzul de a da curs convocării adresate de către ANRE; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

22. nerespectarea obligațiilor/cerințelor prevăzute în regulamentele pentru autorizarea și verificarea persoanelor fizice și operatorilor economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale;

23. nerespectarea obligațiilor/cerințelor prevăzute în regulamentele privind acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale;

24. nerespectarea programului de înmagazinare, stabilit conform reglementărilor în vigoare;

25. neconstituirea stocului minim de gaze naturale, pe care titularii licențelor de furnizare/transport au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană, stabilit conform reglementărilor în vigoare; Caută hotărâri judecătorești

26. nerespectarea normelor privind zonele de protecție și siguranță, stabilite conform legii;

27. nerespectarea reglementărilor comerciale aprobate de ANRE, inclusiv a metodologiilor privind prețurile și tarifele; Caută hotărâri judecătorești

28. nerespectarea reglementărilor privind separarea legală și/sau contabilă a activităților reglementate în sectorul gazelor naturale;

29. desfășurarea oricăror activități comerciale și/sau prestări de servicii fără a deține licența/autorizația necesară, emisă conform prevederilor prezentului titlu și reglementărilor elaborate în temeiul acestuia;

30. nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de gaze naturale;

31. nerespectarea prevederilor legale privind măsurarea gazelor naturale;

32. nerespectarea cerințelor de raportare a informațiilor prevăzute de reglementările în vigoare, inclusiv în regulamentele europene;

33. nerespectarea prevederilor privind informarea consumatorilor de gaze naturale;

34. nerespectarea prevederilor reglementărilor tehnice emise/aprobate de ANRE;

35. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a prevederilor privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale, prevăzute de regulamentele europene;

36. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a prevederilor referitoare la mecanismele de alocare a capacității și a procedurilor de gestionare a congestiilor, prevăzute de regulamentele europene;

37. nerespectarea cerințelor privind transparența, prevăzute de regulamentele europene; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

38. nefurnizarea sau furnizarea incompletă de către operatorul de transport și de sistem a informațiilor necesare utilizatorilor de rețea pentru luarea de măsuri corective oportune în vederea evitării dezechilibrelor;

39. nerespectarea ordinelor și deciziilor ANRE, altele decât cele prevăzute în cuprinsul prezentului articol;

40. nerespectarea prevederilor privind confidențialitatea.

Sancțiuni

Art. 195. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 194 se sancționează astfel:

1. în cazul în care au fost săvârșite de către persoane fizice:

a) cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, cele de la pct. 9, 20 și 21; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

b) cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei, cele de la pct. 2, 3, 8, 22 și 34; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

c) cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei, cele de la pct. 4, 10, 26 și 40; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

2. în cazul în care au fost săvârșite de către persoane juridice:

a) cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 9, 12, 20, 22 și 33; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

b) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei, cele de la pct. 3, 6, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 30 și 34; Modificări (2), Caută hotărâri judecătorești

c) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele de la pct. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 39 și 40; Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

d) cu amendă de 500.000 lei, cele de la pct. 25, 28, 36, 37 și 38; Modificări (2), Caută hotărâri judecătorești

e) cu amendă cuprinsă între 1%-10% din cifra de afaceri anuală, cea de la pct. 35. Modificări (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pentru contravențiile prevăzute la art. 194, săvârșite în mod repetat de către persoanele juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amendă de până la 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Prin contravenție săvârșită în mod repetat se înțelege săvârșirea de cel puțin 3 ori pe parcursul unui an calendaristic a uneia și aceleiași fapte contravenționale, în cadrul aceleiași structuri organizatorice, dintre cele prevăzute la art. 194 pct. 10, 11, 17, 21, 22, 28, 29, 36, 37, 38 și 39. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea reglementată pentru care s-a stabilit contravenția, în anul financiar anterior sancționării faptei.

(5) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare și sancționare ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) și (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(6) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârșirii faptei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor

Art. 196. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de către președintele ANRE. Caută hotărâri judecătorești

Actualizarea limitelor amenzilor

Art. 197. -

Actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 195 se va face prin hotărâre a Guvernului. Caută hotărâri judecătorești

Regimul juridic al contravențiilor

Art. 198. -

Contravențiilor prevăzute la art. 194 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Caută hotărâri judecătorești

Accesul în vederea constatării contravențiilor

Art. 199. -

(1) În vederea constatării contravențiilor, agenții constatatori au acces, în condițiile legii, la obiectivele de producție, la sistemele din sectorul gazelor naturale, inclusiv la instalațiile și echipamentele aferente acestora, precum și la instalațiile de utilizare a gazelor naturale. Caută hotărâri judecătorești

(2) Proprietarii instalațiilor de utilizare sau cei care le exploatează sunt obligați să pună la dispoziția agenților constatatori documente, date și/sau informații relevante. Caută hotărâri judecătorești

(3) Organele de poliție, precum și celelalte organe cu atribuții în domeniu sunt obligate să acorde sprijin, la cerere, agenților constatatori. Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...