Infracțiuni și contravenții | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Energia electrică -
CAPITOLUL VIII
Infracțiuni și contravenții

Răspunderi

Art. 91. -

Încălcarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Infracțiuni

Art. 92. - Jurisprudență

(1) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul în care infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite de un salariat al unui titular de licență, limitele speciale se majorează cu jumătate.

(4) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește. Jurisprudență

Contravenții

Art. 93. - Jurisprudență

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

1. desfășurarea de către persoane fizice ori juridice de activități și/sau prestări de servicii în sectorul energiei electrice fără a deține licență ori autorizație de înființare conform prevederilor prezentei legi și ale regulamentului prevăzut la art. 9 alin. (4);

2. proiectarea, executarea și verificarea instalațiilor electrice fără atestat și/sau autorizație;

3. nerespectarea normelor tehnice emise de către ANRE;

4. nerespectarea condițiilor de valabilitate asociate licențelor/atestatelor/autorizațiilor emise de ANRE; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

5. încălcarea de către participanții la piața de energie electrică a reglementărilor tehnice și/sau comerciale emise de ANRE;

6. refuzul de a permite efectuarea de acțiuni de control dispuse de ANRE, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;

7. nefurnizarea/neprezentarea datelor, documentelor și/sau a informațiilor solicitate în termenele stabilite de ANRE sau furnizarea/prezentarea incompletă ori eronată a acestora, precum și/sau nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta; Modificări (1)

8. refuzul nejustificat de a acorda acces oricărui solicitant la rețele de interes public;

9. furnizarea de către operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem a unor informații incomplete ori eronate necesare pentru accesul la rețea;

10. neasigurarea de către operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem a unui tratament nediscriminatoriu între utilizatorii rețelei electrice;

11. întârzierea nejustificată în racordarea/alimentarea cu energie electrică a clienților sau în realimentarea acestora după întrerupere, precum și propunerea unor soluții de racordare, altele decât cele optime din punct de vedere tehnic și cu costuri minime, conform actelor normative în vigoare și reglementărilor emise de ANRE; Jurisprudență

12. punerea sub tensiune a instalațiilor electrice fără a exista încheiat contract de furnizare a energiei electrice, precum și/sau fără a exista montat un grup de măsurare a energiei electrice, după caz;

13. necomunicarea unei oferte privind condițiile de furnizare a energiei electrice solicitanților, conform prevederilor art. 58 alin. (1);

14. sistarea nejustificată a alimentării cu energie electrică a clienților;

15. nerespectarea prevederilor standardelor de performanță referitoare la serviciile publice de transport și distribuție, precum și la serviciul universal din sectorul energiei electrice; Modificări (1)

16. nerespectarea prevederilor clauzelor obligatorii din contractele-cadru emise de ANRE;

17. nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de energie electrică;

18. divulgarea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial privind operațiunile comerciale de către operatorul de transport și de sistem, de operatorii de distribuție sau de operatorul pieței de energie electrică, inclusiv a celor privind toate tranzacțiile din cadrul contractelor de furnizare de energie electrică și/sau al instrumentelor financiare derivate din sectorul energiei electrice, cu excepția cazului în care acestea sunt solicitate de autoritățile competente;

19. nerespectarea cerințelor de independență a operatorului de distribuție ori a operatorului de transport și de sistem și/sau a reglementărilor privind controlul direct ori indirect asupra unor întreprinderi din sectorul producerii, furnizării, distribuției sau transportului de energie electrică;

20. nerespectarea de către furnizorul de ultimă instanță a obligației de a asigura serviciul universal clienților, conform dispozițiilor prezentului titlu;

21. nerespectarea de către producători a obligațiilor care le revin potrivit art. 6 lit. p) și art. 28;

22. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a reglementărilor privind ordinea de merit în piața de echilibrare, privind dispecerizarea instalațiilor de producere și/sau utilizarea interconexiunilor cu celelalte sisteme;

23. neprezentarea de către operatorul de transport și de sistem, în vederea aprobării de către ANRE, a planului de dezvoltare a rețelei de transport, la termenele stabilite prin reglementările în vigoare;

24. practicarea de prețuri sau tarife neaprobate de către ANRE, pentru activitățile reglementate;

25. nerespectarea reglementărilor emise de ANRE privind stabilirea prețurilor și tarifelor;

26. nerespectarea reglementărilor privind separarea contabilă a activităților desfășurate de către operatorii economici titulari de licență în sectorul energiei electrice;

27. nepublicarea și neactualizarea, pe pagina proprie de web, a datelor tehnice și comerciale prevăzute de reglementări de către participanții la piața de energie electrică;

28. refuzul clienților finali de a permite accesul la grupurile de măsurare, precum și la instalațiile aflate în patrimoniu și/sau în gestiunea operatorului de distribuție ori a operatorului de transport și de sistem;

29. executarea de săpături sau de lucrări de orice fel în zonele de protecție a instalațiilor fără consimțământul prealabil al titularului acestora;

30. interzicerea/împiedicarea de către persoane fizice sau juridice a exercitării drepturilor prevăzute de prezenta lege, de acces, uz și servitute ori de restrângere a unor activități, cu ocazia efectuării lucrărilor de retehnologizare, reparații, revizii, intervenții la avarii, investiții, mentenanță și/sau racordare de noi utilizatori și pentru defrișare sau a tăierilor de modelare, pentru crearea și menținerea distanței regulamentare față de rețelele electrice;

31. utilizarea de către un terț a componentelor rețelelor electrice de distribuție/transport în alte scopuri decât cele prevăzute de legislația din sectorul energiei electrice fără încheierea unui contract în acest sens cu deținătorul de drept al acestora; Jurisprudență

32. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (2), (3) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;

33. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem și de către ceilalți participanți la piață a obligațiilor prevăzute la art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;

34. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem și de către ceilalți participanți la piață a obligațiilor prevăzute la art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009;

35. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem și de către ceilalți participanți la piață a obligațiilor prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009;

36. nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (2) lit. c) și d) și ale art. 48 alin. (2) lit. d) și e) privind stabilirea programului de conformitate și a agentului de conformitate;

37. nerespectarea de către proprietarul rețelei de transport a obligațiilor ce îi revin în temeiul prezentului titlu;

38. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a obligațiilor prevăzute la art. 31 alin. (3). Modificări (1)

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:

1. în cazul persoanelor fizice, după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 2, 11, 13, pct. 26-31;

b) cu amendă de la 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 3-7, 9, 12, pct. 14-17, 21, 24 și 25;

c) cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 8, 18 și 36; Modificări (1)

2. în cazul persoanelor juridice, după cum urmează:

a) cu amendă de la 8.000 lei până la 40.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 2, 6, 7, 9, pct. 11-14, 16, 17, 23, 25, 27-31; Modificări (2)

b) cu amendă de la 40.000 lei până la 200.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 1, 3-5, 8, 10, 15, 18, pct. 20-22, 26 și 36; Modificări (2)

c) cu amendă de la 200.000 lei până la 400.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 24, pct. 32-35, 37 și 38; Modificări (2)

d) cu amendă cuprinsă între 1%-10% din cifra de afaceri anuală, pentru cea prevăzută la pct. 19. Modificări (2)

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:

a) reprezentanții împuterniciți ai autorității competente, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 1-27 și pct. 32-38; Modificări (2)

b) reprezentanții împuterniciți ai consiliilor locale, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 29 și 31; Modificări (1)

c) polițiști, jandarmi sau polițiști locali, împreună cu reprezentanții împuterniciți ai operatorilor de rețea, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 28-31. Modificări (1)

(4) Pentru contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite în mod repetat, participanții la piața de energie electrică, persoane juridice, pot fi sancționați cu amendă cuprinsă între 1%-5% din cifra de afaceri. Prin contravenție săvârșită în mod repetat se înțelege săvârșirea de cel puțin 3 ori a aceleiași fapte contravenționale în decursul unui an. Modificări (1)

(5) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri rezultată din activitatea reglementată pentru care s-a aplicat contravenția persoanei contraveniente, realizată în anul financiar anterior sancționării faptei.

(6) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2) și (4), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(7) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârșirii faptei.

Regimul juridic al contravențiilor

Art. 94. -

Contravențiilor prevăzute la art. 93 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Constatarea contravențiilor

Art. 95. -

În vederea constatării contravențiilor prevăzute la art. 93 alin. (1), agenții constatatori menționați la art. 93 alin. (3) au acces, în condițiile legii, în clădiri, încăperi, la instalații și în orice alt loc, până la receptoarele de energie, și au dreptul să verifice instalația, precum și să execute măsurători și determinări. Proprietarii și cei care exploatează aceste clădiri, locuri sau instalații sunt obligați să pună la dispoziția agenților constatatori documentele și actele specifice activității lor.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Dispoziții generale
Strategia și politica energetică, autorități și competențe
Autorizații, licențe și concesiuni
Energia electrică
Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență
Prețuri și tarife
Procedura de desfășurare a investigațiilor
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
Dispoziții generale
Autorități și competențe
Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Autorizații și licențe
Prevederi generale privind producția, transportul, distribuția, înmagazinarea subterană, furnizarea și administrarea piețelor centralizate de gaze naturale
Accesul și racordarea la rețea
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Asigurarea calității echipamentelor, instalațiilor, aparatelor, produselor și procedeelor utilizate în sectorul gazelor naturale
Noua infrastructură
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2018
Admiterea cererii de judecată în procedura simplificată/Admission of the request for trial in the simplified procedure
;
se încarcă...