Art 102 Autorități și competențe | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale - Autorități și competențe -
Art. 102. -

Ministerul de resort elaborează politica în domeniul gazelor naturale și asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, în condițiile prevederilor prezentului titlu, având următoarele atribuții principale:

a) implementează politica energetică a Guvernului;

b) elaborează programe și planuri de măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul gazelor naturale;

c) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează a fi stabilite prioritățile privind investițiile din sectorul gazelor naturale;

d) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul gazelor naturale, cu consultarea părților interesate;

e) exercită calitatea de concedent pentru serviciul public de distribuție a gazelor naturale și pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului aferente sectorului gazelor naturale; Modificări (1)

f) supraveghează aplicarea și respectarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului de către participanții la activitățile din sectorul gazelor naturale;

g) asigură armonizarea cu standardele și reglementările Uniunii Europene în domeniul gazelor naturale și creează mecanismele necesare aplicării acestora;

h) asigură monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană pentru sectorul gazelor naturale și coordonează transpunerea și implementarea acestor angajamente de către instituțiile implicate;

i) elaborează și fundamentează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și cu organizațiile patronale și sindicale, propunerile de politică socială specifice sectorului gazelor naturale, programele de asistență socială și medicală, de asigurări de risc și accidente, în vederea evitării riscurilor profesionale și a reabilitării celor care au suferit accidente de muncă și boli profesionale;

j) monitorizează aspectele privind siguranța alimentării, în special privind echilibrul cerere/ofertă de pe piața națională, la nivelul cererii viitoare prognozate și al rezervelor disponibile, la capacitatea suplimentară avută în vedere, planificată sau în construcție, la calitatea și nivelul de întreținere a rețelelor, precum și la măsurile necesare pentru a se face față vârfurilor de cerere și deficitului de alimentare a unuia sau mai multor furnizori. În acest sens, publică la fiecare 2 ani, până la 31 iulie, un raport care să evidențieze constatările făcute în monitorizarea acestor aspecte, precum și orice măsuri luate sau preconizate în vederea abordării lor și înaintează imediat acest raport Comisiei Europene;

k) promovează și facilitează, împreună cu ANRE, cooperarea dintre operatorii de transport și de sistem la nivel regional, inclusiv în ceea ce privește aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piață internă competitivă a gazelor naturale; această cooperare acoperă zonele geografice definite în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, precum și alte zone geografice; Modificări (1)

l) asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului; Modificări (1)

m) avizează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, normativele de protecție a muncii în sectorul gazelor naturale;

n) realizează planul național de acțiune în cazuri de sărăcie energetică, definește situațiile critice și clienții care nu pot fi deconectați în astfel de situații. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 92 Infracțiuni și contravenții
Art 93 Infracțiuni și contravenții
Art 94 Infracțiuni și contravenții
Art 95 Infracțiuni și contravenții
Art 96 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 97 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 98 Dispoziții generale
Art 99 Dispoziții generale
Art 100 Dispoziții generale
Art 101 Autorități și competențe
Art 102 Autorități și competențe
Art 103 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 104 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 105 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 106 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 107 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 108 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 109 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 110 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 111 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 112 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
;
se încarcă...