Accesul și racordarea la rețea | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale -
CAPITOLUL VI
Accesul și racordarea la rețea

Regimul accesului terților la rețea

Art. 147. -

Accesul terților la conductele de alimentare din amonte, la sistemele de transport, la depozitele de înmagazinare, la sistemele GNL și la sistemele de distribuție a gazelor naturale se realizează în regim reglementat. Puneri în aplicare (1)

Regimul racordării la obiective din sectorul gazelor naturale

Art. 148. -

(1) Racordarea terților la conductele de alimentare din amonte, la sistemele de transport, la depozitele de înmagazinare, la sistemele GNL și la sistemele de distribuție a gazelor naturale se realizează în regim reglementat prin emiterea unui acord de acces, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE. Modificări (2), Puneri în aplicare (3)

(2) Racordarea la conductele de alimentare din amonte și la sistemul de transport este permisă următoarelor categorii de solicitanți:

a) titularilor contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ce le revin în această calitate;

b) operatorilor terminalului GNL;

c) operatorilor depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

d) clienților industriali noi; Modificări (1), Jurisprudență

e) operatorilor economici titulari ai licenței de distribuție;

f) producătorilor de gaze naturale;

g) altor categorii de clienți dacă aceștia nu au soluție de alimentare, din punctul de vedere al debitului orar solicitat, din sistemul de distribuție a gazelor naturale din zona delimitată concesionată unde urmează să fie realizată racordarea; lipsa soluției de alimentare din sistemul de distribuție este comunicată obligatoriu, în scris, de operatorul de distribuție și avizată de ANRE. Jurisprudență

Refuzul de acces

Art. 149. -

(1) Refuzul accesului terților la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale se poate face în următoarele situații:

a) capacitatea obiectivului/sistemului este insuficientă;

b) accesul la sistem împiedică îndeplinirea obligațiilor de serviciu public și siguranță în exploatare;

c) accesul la sistem poate conduce la serioase dificultăți economice și/sau financiare legate de contractele de tip "take-or-pay" pentru titularul de licență/autorizație căruia i se solicită accesul;

d) calitatea gazelor naturale care urmează să fie introduse în sisteme și/sau în depozite nu corespunde cerințelor impuse de reglementările în vigoare.

(2) Refuzul de acces la sistem se materializează printr-un document denumit "Refuz de acces", care cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului.

Refuzul de racordare

Art. 150. -

Refuzul de racordare la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale se poate face în următoarele situații:

a) operatorul de sistem a emis un refuz de acces la sistem; Modificări (1)

b) nu există obiective/conducte părți componente ale sistemelor la care urmează să fie realizată conectarea;

c) în cazul neîndeplinirii obligației de plată a tarifului de racordare.

Finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării

Art. 151. - Puneri în aplicare (1)

(1) Operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem nu poate refuza accesul la sistem și este obligat să finanțeze lucrările dacă realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării este economic justificată și confirmată în acest sens de către ANRE. Modificări (2)

(2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu este economic justificată pentru operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem, solicitantul poate participa în cotă-parte la finanțarea obiectivelor/conductelor. Modificări (1)

(3) Activele care rezultă în condițiile alin. (2) se preiau în folosință de către operatorul de distribuție sau de către operatorul de transport și de sistem, pe baza unui contract în care se stipulează în mod explicit condițiile financiare, în baza procedurii aprobate de ANRE.

(4) Solicitantul are dreptul să recupereze contravaloarea sumei investite conform alin. (2), din momentul punerii în funcțiune a obiectivului/conductei, de la următorii utilizatori racordați la obiectivele/sistemele realizate în conformitate cu prevederile alin. (2); modalitatea de recuperare a cotei-părți din investiție se face în conformitate cu reglementările ANRE. Modificări (1)

(5) Evaluarea condițiilor privind asigurarea accesului solicitanților la sistem, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), se determină în baza unui studiu tehnico-economic realizat conform unor criterii aprobate de către ANRE, care au la bază principiul recuperării costurilor investiției, pe care operatorul are obligația de a-l realiza în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5), studiul se transmite solicitanților, cu titlu gratuit.

(7) Operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem are obligația de a realiza și de a pune în funcțiune obiectivul/conducta realizată în termen de 9 luni de la data emiterii acordului de acces ori de la data semnării contractului, după caz, sau de cel mult 6 luni de la data obținerii autorizației de construire. Modificări (1)

Magistrale directe

Art. 152. -

(1) În vederea asigurării necesarului de gaze naturale, solicitanții care se află în alte zone decât cele prevăzute la art. 104 alin. (1) pot solicita ANRE aprobarea pentru construirea unei magistrale directe.

(2) ANRE emite autorizații pentru construirea unei magistrale directe numai în absența unei perspective de acces la sistem în următorii 2 ani. Modificări (1)

(3) Magistrala directă este finanțată integral de solicitanții prevăzuți la alin. (1) și se află în proprietatea acestora. Modificări (1)

(4) Criteriile transparente și nediscriminatorii pentru acordarea autorizațiilor de înființare, precum și condițiile de operare a magistralei directe se aprobă de ANRE.

Soluționarea divergențelor de acces la sistem

Art. 153. - Jurisprudență

(1) Pentru soluționarea pe cale administrativ-jurisdicțională a divergențelor de acces la sistem se constituie în cadrul ANRE o comisie de specialitate.

(2) Organizarea și funcționarea comisiei prevăzute la alin. (1) se realizează în baza unui regulament aprobat de ANRE.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) adoptă o hotărâre în termen de 60 de zile de la primirea reclamației.

(4) Hotărârea comisiei prevăzută la alin. (3) are caracter definitiv, este obligatorie pentru părți și poate fi atacată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie și în cogenerare de înaltă eficiență
Prețuri și tarife
Procedura de desfășurare a investigațiilor
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
Dispoziții generale
Autorități și competențe
Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Autorizații și licențe
Prevederi generale privind producția, transportul, distribuția, înmagazinarea subterană, furnizarea și administrarea piețelor centralizate de gaze naturale
Accesul și racordarea la rețea
Prevederi generale privind gazul petrolier lichefiat (GPL), gazul natural comprimat pentru vehicule (GNCV) și gazul natural lichefiat (GNL)
Asigurarea calității echipamentelor, instalațiilor, aparatelor, produselor și procedeelor utilizate în sectorul gazelor naturale
Noua infrastructură
Obligația de serviciu public
Piața gazelor naturale
Prețuri și tarife
Procedura de desfășurare a investigațiilor
Interdicții
Infracțiuni și contravenții
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...