Guvernul României

Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia

Modificări (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 martie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2018-2020, capitolul "Politici agricole și de dezvoltare rurală" - Programul de susținere pentru produse deficitare,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Art. 2. -

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - entitatea definită la pct. 4 din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol;

c) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

CAPITOLUL II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea produsului usturoi

Art. 4. -

(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de usturoi.

(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) și c), care exploatează culturi de usturoi, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Art. 5. -

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program susținere usturoi, anul . . . . . . . . . ., beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București";

b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a);

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere;

d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative.

Art. 6. - Reviste (1)

(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maximă de 15.000 euro/trei exerciții financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol. Modificări (1)

(3) Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, verifică modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

(6) Programul de susținere a producției de usturoi se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021.

(7) Resursele financiare necesare aplicării schemei prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita bugetului anual aprobat.

(8) Anual, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului se aprobă sumele necesare schemei de ajutor de minimis.

Art. 7. -

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă/an, pe durata Programului de susținere a producției de usturoi, după îndeplinirea condiției prevăzute la art. 10 alin. (2).

Art. 8. -

(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre, pentru anul 2019, sunt în sumă de maximum 9.300.000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 2.000.000 euro, și se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40 "Subvenții", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dispune măsurile necesare în vederea implementării ajutorului de minimis cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2019 în bugetul ministerului.

(3) Până la publicarea legii bugetului de stat pe anul 2019, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor aferente implementării ajutorului de minimis se realizează în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea produsului usturoi

Art. 9. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și înainte de depunerea cererii de înscriere în program, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) verifică împreună cu direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București sumele potențial disponibile rămase, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 15.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare sunt cele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum și a modalităților de verificare și control, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre și cele declarate de solicitant în cerere.

(3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai inclusiv, prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

d) adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

e) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

(5) În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București unde se găsește suprafața deținută.

(6) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(7) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (6) se asigură de către un funcționar din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, numit prin decizie a directorului executiv.

(8) În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

Art. 10. -

(1) Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (3) lit. e) și în baza comunicării solicitanților, verifică existența culturii, potrivit fișei prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi și verificați potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste valorificarea producției de usturoi obținute pe terenul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), până la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

(3) Valorificarea producției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) se face în perioada 1 iulie-29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

(4) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) și la art. 5 alin. (1) lit. d) sunt bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Art. 11. -

(1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București verifică documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (4) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (2).

Art. 12. -

Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere.

Art. 13. -

După primirea situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 14. -

(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare, și încarcă informațiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 15. -

(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (6), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, aferente perioadei prevăzute la art. 6 alin. (6), se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data plății ajutorului de minimis.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

Art. 16. -

(1) Producătorii agricoli înscriși în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, prevăzut la art. 9 alin. (6), care valorifică produsul usturoi în spații de vânzare, poartă elemente de identificare.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, asigură și pun la dispoziția producătorilor agricoli prevăzuți la alin. (1) elementele de identificare.

(3) Cheltuielile aferente emiterii și distribuirii elementelor de identificare se asigură din resursele financiare cuprinse în bugetele aprobate direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 17. -

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 18. -

Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanților a căror suprafață de culturi de usturoi este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare.

Art. 19. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleșcanu
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Alexandru-Victor Micula,
secretar de stat

București, 27 februarie 2019.

Nr. 108.

ANEXA Nr. 1

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
(model)

Către

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București

Subscrisa:

PF/PFA/II/IF/PJ.........., cu sediul în localitatea.........., județul.........., înscrisă la registrul comerțului sub nr..........., CUI.........., cod CAEN.........., cont bancar deschis la.........., reprezentată de.........., CNP.........., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, potrivit art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr..../2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia și depun următoarele documente:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul . . . . . . . . . . la Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București pentru înscrierea în program cu suprafața de . . . . . . . . . . mp.

Declar că în perioada anilor 2017-2019 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul:

. . . . . . . . . ., suma . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a altor instituții abilitate suma care a fost virată de aceasta cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Mă oblig să mențin suprafața de.........., care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

Solicitant,
. . . . . . . . . .
Verificat reprezentant DAJ,
. . . . . . . . . .
Aprobat director executiv DAJ,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE
(model)

Subscrisa:

PF/PFA/II/IF/PJ . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., înscrisă la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., cod CAEN . . . . . . . . . ., cont bancar deschis la . . . . . . . . . ., reprezentată de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a producției de usturoi și mă oblig să informez/comunic/anunț DAJ existența culturii în vederea efectuării verificărilor.

Declar că suprafața cultivată cu usturoi, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. . . . . . . . . . ., indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare.

Declar că am înființat cultura de usturoi în suprafață de . . . . . . . . . . mp, pe raza localității . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., și marchez suprafața la loc vizibil cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Program de susținere a producției de usturoi, beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București".

Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței și existența culturii.

Mă oblig să anunț DAJ în perioada de vegetație până la recoltare, în vederea efectuării verificării.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Data
. . . . . . . . . .
Semnătura solicitantului,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

REGISTRUL UNIC
pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi
(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt. Producător agricol (denumirea, localitatea) Cererea de înscriere în program (nr. /data) Suprafața pentru care se solicită sprijinul Cantitatea valorificată
(kg)
Suma totală aprobată
(lei)
Total
(m2)
0 1 2 3 4 5
1. 1/data
2. 2/data
3.
4.
. . .

NOTĂ:

Coloanele 4 și 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 4

FIȘA DE IDENTIFICARE A CULTURII
(model)

Numele și prenumele . . . . . . . . . ., funcția . . . . . . . . . . legitimația nr. . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant DAJ . . . . . . . . . .,

am constatat următoarele:

Date solicitant: . . . . . . . . . .

Suprafața existentă cu cultura de usturoi . . . . . . . . . .

În cazul în care se depun cereri de înscriere în program în mai multe județe:

suprafața . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .

Cultura se află în faza de:

- 2-3 frunze Da □ Nu □

- tulpină Da □ Nu □

- formarea bulbului Da □ Nu □

- maturarea bulbului Da □ Nu □

Vecinătăți . . . . . . . . . .

Schița culturii cu căile de acces [__________]

Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția "Programul de susținere a producției de usturoi, beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București".

Da □ Nu □

Alte mențiuni: . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Această fișă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata existența culturii de usturoi.

Am constatat,
Reprezentant DAJ,
. . . . . . . . . .
Sunt de acord cu constatarea,
Solicitant,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar
(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt. Numărul beneficiarilor Suprafața pentru care se acordă sprijin Cantitatea valorificată
(kg)
Cuantum pe beneficiar (lei) Suma aprobată
Total (m2) Total
(lei)
0 1 2 3 4 5
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

ANEXA Nr. 6

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Se aprobă.
Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .
Nr. crt. Județul Suma totală aprobată (lei)
0 1 2
1.
2.
3.
. . .
T O T A L:
Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ajutor de minimis pentru fermierii care cultivă usturoi. Care sunt condițiile de eligibilitate
;
se încarcă...