Curtea Constituțională

Decizia nr. 596/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 46 și art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale art. 659 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Mihaela Ionescu
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 46 și art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale art. 659 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, excepție ridicată de Andrei Marinela în Dosarul nr. 43.915/212/2010 al Judecătoriei Constanța - Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 720D/2012.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că autorul excepției a transmis concluzii scrise prin care solicită admiterea excepției de neconstituționalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând, în acest sens, jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 8 februarie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 43.915/212/2010, Judecătoria Constanța - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 46 și art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale art. 659 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. Excepția a fost ridicată de Andrei Marinela într-o cauză civilă având ca obiect obligarea pârâtei la plata cotelor de contribuție privind cheltuielile de întreținere aferente apartamentului proprietatea acesteia.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia arată, în esență, că, deși nu a solicitat să facă parte din asociația de proprietari constituită în imobilul în care locuiește, în mod forțat și fără a i se respecta dreptul constituțional la libera asociere este considerat ca făcând parte dintre membrii acesteia, având, în consecință, aceleași obligații ca și ceilalți locatari care au consimțit să facă parte din această asociație. Totodată, invocă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (hotărârile pronunțate în cauzele Butan și Dragomir împotriva României, 2008, Young, James și Webster împotriva Marii Britanii, 1981, Chassagnou și alții împotriva Franței, 1999, și Sigurour A., Sigurjonsson împotriva Islandei, 1993), care a statuat că libertatea de asociere include și dreptul de a refuza aderarea la o asociație.

Judecătoria Constanța - Secția civilă apreciază că textele de lege criticate nu încalcă dispozițiile constituționale și convenționale invocate, întrucât impun un tratament juridic diferit pentru situații de fapt diferite, având o justificare obiectivă și rezonabilă, și anume necesitatea recuperării de către asociațiile de proprietari a cotelor de întreținere, ținând cont de consecința neachitării debitelor de către datornici. Sub aspectul participării la cheltuielile comune, nu are relevanță dacă persoana este sau nu membru al unei asociații de proprietari, întrucât această obligație rezultă din starea de indiviziune forțată cu privire la părțile comune în care se află toți proprietarii. De asemenea, existența unor spații în proprietate comună și perpetuă, imposibilitatea încheierii unor contracte individuale cu marii furnizori de utilități de către toți proprietarii, indiferent că sunt sau nu membri ai asociației de proprietari, sunt elemente care impun constituirea unei structuri organizate, care să acționeze în numele și pentru interesul comun.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile criticate sunt constituționale. În acest sens, face referire la jurisprudența Curții Constituționale, respectiv deciziile nr. 1.155/2007 și nr. 1.117/2011.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 4, art. 46 și art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, având următorul conținut:

- Art. 4:

"

(1) Asociația de proprietari are drept scop administrarea și gestionarea proprietății comune care, pe lângă drepturi, impune obligații pentru toți proprietarii.

(2) Consecințele neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și gestiunea proprietății comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanților acestora, după caz.";

- Art. 46:

"

Toți proprietarii au obligația să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociației de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociația de proprietari.";

- Art. 50 alin. (1):

"

Asociația de proprietari are dreptul de a acționa în justiție pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit."

Totodată, obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie și prevederile art. 659 "Constituirea asociațiilor de proprietari" din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, potrivit cărora: "În cazul clădirilor cu mai multe etaje ori apartamente sau în cazul ansamblurilor rezidențiale formate din locuințe individuale, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat, în care există proprietăți comune și proprietăți individuale, se constituie asociația de proprietari, care se organizează și funcționează în condițiile legii."

În susținerea neconstituționalității acestor prevederi de lege, autorul excepției invocă încălcarea atât a dispozițiilor constituționale ale art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere, cât și a dispozițiilor art. 11 referitoare la libertatea de întrunire și de asociere din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile art. 4, art. 46 și art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari au mai fost supuse controlului de constituționalitate, prin raportare la motive similare de neconcordanță cu dispozițiile constituționale și convenționale invocate de autor în prezenta speță.

Astfel, prin Decizia nr. 393 din 19 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009, Decizia nr. 1.647 din 16 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 24 martie 2011, și Decizia nr. 697 din 31 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 2 august 2011, Curtea a reținut, în esență, că, în anumite situații, legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc apărarea unor interese de ordin general și care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalități înscrise în conceptul de liberă asociere, iar asociația de proprietari se află tocmai într-o asemenea situație juridică. Această categorie de asociații a fost reglementată prin lege în vederea realizării unui scop de interes general, și anume administrarea în bune condiții a clădirilor cu mai multe apartamente, luându-se în seamă totodată și interesele locatarilor legate de realizarea unei bune conviețuiri, inclusiv pentru stabilirea costurilor și a cheltuielilor comune, a repartizării lor pe fiecare locatar, a reparațiilor și amenajărilor necesare etc.

Rezolvarea problemelor pe care le implică locuirea și administrarea unui imobil cu mai mulți locatari impune, în consecință, o asociere fără de care drepturile și interesele legitime ale celor ce locuiesc în imobilul respectiv ar putea fi afectate prin apariția unor neînțelegeri sau litigii.

În plus, existența unor spații în proprietate comună și perpetuă, imposibilitatea încheierii unor contracte individuale cu marii furnizori de utilități de către toți proprietarii, indiferent că sunt sau nu membri ai asociației de proprietari, sunt elemente care impun constituirea unei structuri organizate, care să acționeze în numele și pentru interesul comun.

Cu privire la dreptul la liberă asociere, Curtea Europeană a Drepturilor Omului și-a format o jurisprudența (Hotărârea din 13 august 1981, pronunțată în Cauza Young, James, Webster împotriva Regatului Unit, paragraful 55 și Hotărârea din 30 iunie 1993, pronunțată în Cauza Sigurour A. Sigurjonsson c. Islanda, paragraful 35) prin care a constatat încălcarea art. 11 din Convenție atunci când asocierea era obligatorie potrivit legislației naționale, stabilind că dreptul de asociere implică și aspectul negativ al acestuia - dreptul de a nu fi silit la afilierea la o asociație - având în vedere faptul că prin Convenție nu se consacră, în mod expres, acest lucru.

Constituirea asociațiilor de proprietari, astfel cum este reglementată de Legea nr. 230/2007, nu contravine însă dispozițiilor constituționale sau convenționale care garantează implicit și aspectul negativ al dreptului de asociere. Elocventă, sub acest aspect, este teza a doua a art. 2 din Legea nr. 230/2007, care oferă proprietarului posibilitatea de a se asocia în această formă asociativă, fără să îi impună însă vreo obligație în acest sens. Conținutul normativ al acestui articol are caracter dispozitiv ("...proprietarii se pot asocia în asociații de proprietari cu personalitate juridică..."), lăsând proprietarului libertatea de a deveni sau nu membru al asociației, neexistând niciun fel de constrângeri legale sau de altă natură care să îl forțeze să adere la asociație.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în deciziile precizate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

Pentru aceleași considerente Curtea constată că și prevederile art. 659 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil respectă dreptul constituțional la liberă asociere, acestea stabilind că în cazul clădirilor cu mai multe etaje ori apartamente sau în cazul ansamblurilor rezidențiale formate din locuințe individuale, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat, în care există proprietăți comune și proprietăți individuale, se constituie asociația de proprietari, care se organizează și funcționează în condițiile legii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 46 și art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și ale art. 659 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, excepție ridicată de Andrei Marinela în Dosarul nr. 43.915/212/2010 al Judecătoriei Constanța - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 5 iunie 2012.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu
;
se încarcă...