Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului

Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 martie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență

În vederea sprijinirii familiilor cu venituri reduse, ale căror locuințe de domiciliu se află pe raza teritorială, delimitată ca zonă defavorizată, a municipiului Petroșani, a orașelor Aninoasa, Lupeni, Petrila, Vulcan și Uricani și sunt racordate la sistemele centralizate de alimentare cu apă și canalizare, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale respective acordă lunar familiilor cu venituri reduse diferențe de tarif la serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare, furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, până la rambursarea de către aceasta a creditului extern, în anul 2011.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Diferențele de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate populației prin rețeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, se acordă familiilor cu venituri reduse, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, astfel: Modificări (1)

a) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 1.000.000 lei sunt scutite de la plata tarifelor;

b) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.000.000 și 1.200.000 lei beneficiază de tarife reduse cu 75%;

c) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.200.000 și 1.400.000 lei beneficiază de tarife reduse cu 50%.

(2) Prin familie în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege soțul, soția și copiii, alte persoane care au același domiciliu, precum și persoanele singure.

(3) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu lunar pe membru de familie sunt cele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social.

(4) Limitele de venituri prevăzute la alin. (1) se indexează periodic, avându-se în vedere rata inflației, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență

Diferențele de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile cu venituri reduse se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale menționate la art. 1 pe a căror rază își au domiciliul familiile respective și din bugetul propriu al Consiliului Județean Hunedoara.

Art. 4. -

Titularul facilității prevăzute la art. 2 este proprietarul locuinței sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major și legal împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere.

Art. 5. - Jurisprudență

Sumele reprezentând diferențele de tarif acordate potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență nu constituie venit impozabil și nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații prevăzute de normele legale în vigoare.

Art. 6. -

(1) Acordarea diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare se face la cererea titularului, pe baza declarației de venit net mediu lunar pe membru de familie, dată pe propria răspundere, în fiecare lună și se acordă în lunile în care sunt îndeplinite condițiile de încadrare în limitele de venit stabilite la art. 2.

(2) Cererile de acordare a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare se depun și se înregistrează la primăria localității în a cărei rază teritorială se află locuința de domiciliu.

(3) Depunerea cererilor se face individual sau prin asociațiile de proprietari/chiriași până la data de 25 a fiecărei luni și vor fi însoțite de declarațiile de venit din luna precedentă celei pentru care se acordă diferențele de tarif.

Art. 7. -

(1) Primăriile verifică veridicitatea documentelor depuse și transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare, fiecărei asociații de proprietari/chiriași sau titularilor individuali de factură un formular al borderoului de plată, în care sunt înscrise numele titularilor și procentul de tarif redus acordat. Modificări (1)

(2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare sau la primirea facturii individuale asociațiile de proprietari/chiriași ori titularii individuali de factură vor completa pe propria răspundere, sub semnătură, coloana corespunzătoare din borderoul de plată cu sumele efective datorate de fiecare titular de locuință, beneficiar al diferențelor de tarif.

Art. 8. -

(1) Furnizorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare va primi de la primăriile în a căror rază teritorială își au domiciliul beneficiarii de tarife reduse sumele consemnate, care se acoperă de la bugetele locale și din bugetul propriu al Consiliului Județean Hunedoara, și o copie de pe borderoul de plată.

(2) La primirea sumelor și a copiilor de pe borderourile de plată de la primării furnizorul de servicii de alimentare cu apă și canalizare va opera încasările, corespunzător facturilor emise către clienții săi. Jurisprudență

(3) Titularii facturilor emise de furnizorul de servicii de alimentare cu apă și canalizare vor achita diferența până la concurența sumei datorate, depunând în același timp și o copie de pe borderoul de plată aprobat de primărie.

Art. 9. -

Formularele cererii-tip, declarației de venit și borderoului de plată pentru acordarea diferențelor de tarif sunt documente speciale. Tipărirea și circulația formularelor se supun prevederilor legale în vigoare pentru documente speciale și vor fi eliberate de primăriile localităților respective.

Art. 10. -

Completarea formularului-tip cu date nereale privind numărul membrilor de familie sau unele venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiunea de fals, uz de fals și înșelăciune și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 15 martie 2001.

Nr. 41.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...