Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

În anul 2002 se asigură o creștere salarială, corelată cu evoluția estimată a indicelui prețurilor de consum, ce va fi acordată în două etape, astfel:

a) 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002;

b) 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 față de nivelul din luna septembrie.

Art. 2. -

(1) Salariile de bază prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2001, atât la limita minimă, cât și la limita maximă, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2002 cu 8% și începând cu data de 1 octombrie 2002 cu 12%.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul personalului la care în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 este prevăzut un singur nivel de salarizare.

(3) În mod corespunzător prevederilor alin. (1) și (2) se majorează salariile de bază ale personalului încadrat conform anexelor la Ordonanța Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a fost modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2000 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2001.

Art. 3. -

(1) Valorile de referință sectoriale în vigoare în luna decembrie 2001 se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002 și cu 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 față de nivelul din luna septembrie.

(2) Valorile coeficienților de multiplicare (ierarhizare), 1,000, prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2001, se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2002 și cu 12% începând cu data de 1 octombrie 2002 față de luna septembrie.

Art. 4. -

Pentru funcțiile la care după aplicarea diferențiată a creșterilor de salarii conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2001 salariul de bază prevăzut pentru limita minimă a devansat salariul de bază prevăzut la limita maximă, începând cu data de 1 ianuarie 2002 se stabilește un nivel de salarizare unic, corespunzător salariului de bază cel mai mare din luna decembrie 2001, majorat cu 8%, respectiv cu 12%, în condițiile prevăzute la art. 1.

Art. 5. -

Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la actele normative în vigoare, avute la data aplicării prezentei ordonanțe de urgență, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2002 cu 8% și începând cu data de 1 octombrie 2002 cu 12% față de nivelul din luna septembrie.

Art. 6. -

La instituțiile și unitățile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură și din venituri proprii, constituite potrivit legii, creșterile salariale stabilite în condițiile art. 1 se pot acorda în limita procentelor stabilite și la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creșterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 7. -

Salariile de bază calculate potrivit prevederilor art. 1-5 vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Persoanele care la data de 31 decembrie 2001 beneficiau de majorarea salariilor de bază conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 beneficiază în continuare de majorarea procentuală a salariilor de bază, acordată la data de 1 aprilie 2001, și în anul 2002, în cazul în care acestea vor fi promovate într-o clasă, grad, treaptă profesională sau funcție superioară.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul persoanelor care în cursul anului 2002 vor trece sau vor fi trecute de la o unitate bugetară la altă unitate bugetară.

Art. 9. -

Promovarea personalului în anul 2002, în condițiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana și cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 10. -

Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere de până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 11. - Modificări (1)

Persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum și persoanele angajate în instituțiile publice, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate, și persoanele care revin în funcția publică din care au fost suspendate, în condițiile legii, pot fi evaluate în vederea stabilirii salariului de bază în termen de 15 zile de la reluarea activității, în cazul în care promovează examenul de testare a cunoștințelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs.

Art. 12. -

În cadrul numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 ordonatorii principali de credite pot aproba utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea în mod corespunzător a unui număr de posturi de nivel superior.

Art. 13. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător și în cazul personalului regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit care își desfășoară activitatea sub autoritatea consiliilor județene, precum și personalului Regiei Autonome "Zirom" Giurgiu, cu specific deosebit.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 20 decembrie 2001.

Nr. 187.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...