Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene necesar administrării sectorului fitosanitar, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgență, în scopul:

- asigurării compatibilității legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene în domeniul fitosanitar, respectiv Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor;

- stabilirii cadrului instituțional pentru realizarea utilizării durabile a pesticidelor;

- reducerii dependenței de utilizarea pesticidelor;

- reducerii riscurilor și a efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și a mediului;

- promovării gestionării integrate a dăunătorilor și a unor abordări și tehnici alternative, cum ar fi metode nechimice alternative pentru pesticide.

Având în vedere Notificarea Comisiei Europene nr. 4.337 din data de 22 martie 2012, este necesară adoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență. În răspunsul procedural la scrisoarea de punere în întârziere s-a menționat că proiectul de act normativ va fi adoptat în luna iunie a.c. În caz contrar, Comisia Europeană va emite un aviz motivat cu privire la încălcarea de către România a obligațiilor care îi revin în temeiul tratatelor europene și, ulterior, poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în vederea aplicării de sancțiuni financiare în cazul în care România nu se conformează acestui aviz în termenul stabilit de Comisia Europeană.

Neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgență conduce la:

- afectarea sănătății umane și a mediului prin utilizarea produselor de protecție a plantelor;

- afectarea culturilor și a mediului prin utilizarea produselor de protecție a plantelor de către persoane neavizate;

- menținerea dependenței de utilizarea pesticidelor.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul național privind sănătatea umană și a mediului și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiectul

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul instituțional pentru realizarea utilizării durabile a pesticidelor, prin reducerea riscurilor și a efectelor acestora asupra sănătății umane și a mediului, inclusiv prin promovarea gestionării integrate a dăunătorilor și a unor abordări și tehnici alternative, cum ar fi metode nechimice alternative pentru pesticide.

ARTICOLUL 2 Domeniul de aplicare

(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică pesticidelor, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. j).

(2) Prezenta ordonanță de urgență se aplică fără a aduce atingere oricăror altor dispoziții ale legislației naționale, care transpun sau creează cadrul necesar aplicării directe a actelor Uniunii Europene incidente domeniului reglementat.

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență respectă principiul precauției în restricționarea sau interzicerea utilizării pesticidelor în circumstanțe sau zone specifice.

ARTICOLUL 3 Definiții

Pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

a) utilizator profesionist - orice persoană care utilizează pesticide în cadrul activității sale profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori și liber-profesioniști, atât din sectorul agricol, cât și din alte sectoare;

b) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică care introduce un pesticid pe piață, inclusiv angrosiști, vânzători cu amănuntul, vânzători și furnizori;

c) consilier - orice persoană care a dobândit cunoștințe corespunzătoare și oferă consultanță în ceea ce privește gestionarea dăunătorilor și utilizarea în siguranță a pesticidelor, în cadrul exercitării unei activități profesionale sau al prestării unui serviciu comercial, inclusiv serviciile private de consultanță independentă și serviciile publice de consultanță, agenții comerciali, producătorii de produse alimentare și vânzătorii cu amănuntul, dacă este cazul;

d) echipament de aplicare a pesticidelor - orice echipament special conceput pentru aplicarea pesticidelor, inclusiv accesoriile care sunt esențiale funcționării sale efective, cum ar fi duze, manometre, filtre, site și dispozitive de curățare a rezervorului;

e) pulverizare aeriană - aplicarea pesticidelor dintr-o aeronavă (avion sau elicopter);

f) gestionarea integrată a dăunătorilor - analizarea tuturor metodelor disponibile de protecție a plantelor și integrarea ulterioară a unui ansamblu de măsuri adecvate, destinate să inhibe dezvoltarea populațiilor de organisme nocive și să păstreze utilizarea produselor de protecție a plantelor și a altor forme de intervenție la niveluri care sunt justificate din punct de vedere economic și ecologic și care reduc sau minimizează riscurile pentru sănătatea umană sau mediu. Gestionarea integrată a dăunătorilor pune accentul pe creșterea unor culturi sănătoase prin metode care afectează cât mai puțin agroecosistemele și încurajează mecanismele naturale de control al dăunătorilor;

g) indicator de risc - rezultatul unei metode de calcul care este utilizată în evaluarea riscurilor pe care le prezintă pesticidele asupra sănătății umane și/sau asupra mediului;

h) metode nechimice - metode alternative utilizării produselor pentru protecția plantelor și pentru gestionarea organismelor dăunătoare, care se bazează pe tehnici agronomice, cum sunt cele prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3, sau pe metode fizice sau biologice de control a organismelor dăunătoare;

i) apă de suprafață și apă subterană, astfel cum sunt definite la pct. 7 și 8 din anexa nr. 1 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

j) pesticid reprezintă un produs de protecție a plantelor, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului și Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, precum și un produs biocid, astfel cum a fost definit în art. 10 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 4 Planul național de acțiune

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Sănătății și Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" sunt autoritățile competente pentru elaborarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor, denumit în continuare Plan național de acțiune, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În scopul elaborării Planului național de acțiune, autoritățile desemnate prevăzute la alin. (1) și reprezentanții industriei de pesticide, ai asociației producătorilor agricoli și ai Societății Naționale de Protecție a Plantelor desemnează specialiști din toate domeniile pentru grupul de lucru coordonat de un reprezentant al Agenției Naționale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(3) Planul național de acțiune conține obiective cantitative, măsuri și calendare în vederea reducerii riscurilor și a efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și mediului și în vederea încurajării introducerii și dezvoltării gestionării integrate a dăunătorilor și a unor abordări sau tehnici alternative, pentru a reduce dependența de utilizarea pesticidelor.

(4) Obiectivele Planului național de acțiune pot reglementa diferite domenii de interes cum ar fi: protecția lucrătorilor, protecția mediului, reziduurile de pesticide, utilizarea unor tehnici sau culturi specifice.

(5) Planul național de acțiune include indicatori de monitorizare a utilizării produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active ce prezintă interes deosebit, în special dacă sunt disponibile metode alternative.

(6) În Planul național de acțiune autoritățile competente trebuie să acorde o atenție deosebită produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active autorizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, care, atunci când sunt supuse reînnoirii autorizării, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009, nu îndeplinesc criteriile relevante pentru autorizare, prevăzute la pct. 3.6-3.8 din anexa II la respectivul regulament.

(7) Pe baza indicatorilor prevăzuți la alin. (5), autoritățile competente desemnate prin grupul de lucru prevăzut la alin. (2) stabilesc în Planul național de acțiune calendare și obiective de reducere a utilizării pesticidelor, în special dacă reducerea utilizării acestora reprezintă un mijloc potrivit de reducere a riscurilor legate de elementele prioritare prevăzute la art. 15 alin. (3) lit. c). Aceste obiective sunt intermediare sau finale. În Planul național de acțiune se utilizează toate mijloacele necesare pentru realizarea acestor obiective.

(8) La întocmirea și revizuirea Planului național de acțiune, grupul de lucru trebuie să țină seama de:

a) stabilirea măsurilor pentru protecția sănătății și a mediului, implicațiile sociale și economice;

b) situația națională, regională și locală specifică;

c) opinia tuturor grupurilor relevante ale părților interesate.

(9) Planul național de acțiune trebuie să cuprindă modalitățile de punere în aplicare a măsurilor prevăzute la art. 5-15 pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (3) și (4).

(10) La întocmirea Planului național de acțiune se iau în considerare prevederile actelor normative în vigoare care se referă la efectele utilizării pesticidelor, cum ar fi măsurile planificate potrivit prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

(11) Planul național de acțiune se comunică Comisiei Europene și statelor membre până la data de 26 noiembrie 2012.

(12) Planul național de acțiune trebuie să fie reexaminat cel puțin o dată la 5 ani și orice modificare semnificativă a acestuia este notificată Comisiei Europene în cel mai scurt termen.

(13) În cadrul procesului de elaborare și modificare a Planului național de acțiune autoritățile competente aplică dispozițiile privind participarea publicului, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul.

CAPITOLUL II Instruirea, comercializarea de pesticide, informarea și programele de sensibilizare

ARTICOLUL 5 Instruirea

(1) Prin ordin comun al autorităților desemnate la art. 4 alin. (1) se instituie sistemele de instruire și certificare și se stabilesc autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a acestora, până la data de 26 noiembrie 2013.

(2) Autoritățile responsabile stabilite la alin. (1) asigură pentru toți utilizatorii profesioniști, distribuitorii și consilierii accesul la o instruire corespunzătoare, incluzând instruirea inițială și instruirea suplimentară, în vederea dobândirii sau actualizării cunoștințelor, după caz.

(3) Instruirea este astfel concepută încât utilizatorii, distribuitorii și consilierii să dobândească cunoștințe suficiente cu privire la temele prevăzute în anexa nr. 1, luând în considerare rolurile diferite și responsabilitățile acestora.

(4) Certificatele emise trebuie să ateste dobândirea prin instruire sau prin alte forme de școlarizare de către utilizatorii profesioniști, distribuitorii și consilierii a unor cunoștințe necesare privind temele prevăzute în anexa nr. 1.

(5) Sistemele de certificare trebuie să includă cerințe și proceduri privind acordarea, reînnoirea și retragerea certificatelor.

(6) Anexa nr. 1 se modifică și se completează, în raport cu evoluțiile tehnice și științifice, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului sănătății.

ARTICOLUL 6 Cerințe pentru comercializarea pesticidelor

(1) Cerințele privind comercializarea pesticidelor sunt prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 28/2009, cu modificările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Distribuitorii de pesticide au obligația de a oferi clienților informații complete privind utilizarea pesticidelor, riscurile pentru sănătatea umană și mediu, precum și instrucțiuni și măsuri de siguranță referitoare la gestionarea acestor riscuri pentru produsele în cauză.

(3) Micii distribuitori care vând numai produse de uz neprofesional și nu pun în vânzare pesticide clasificate ca toxice, foarte toxice, carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere de categoriile I și II, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase, sunt scutiți de îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (2). Produsele de protecție a plantelor clasificate toxice, foarte toxice, nocive și iritante, utilizate de profesioniști, trebuie să fie însoțite de fișele tehnice cu date de securitate traduse în limba română.

(4) Distribuitorii care vând pesticide utilizatorilor neprofesioniști au obligația să furnizeze informații generale cu privire la riscurile pentru sănătatea umană și mediu asociate utilizării pesticidelor, în special în ceea ce privește: pericolele, expunerea, condițiile adecvate de depozitare, manipularea, aplicarea și eliminarea în siguranță a deșeurilor în conformitate cu legislația în vigoare privind deșeurile, precum și cu privire la soluțiile alternative cu risc minim.

(5) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene - unitățile fitosanitare județene și a municipiului București, ia măsurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (2) și (4), prin controale periodice și aplicarea de sancțiuni. Operațiunile de control se efectuează de către personalul specializat prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 38/2009 privind organizarea și funcționarea Poliției Fitosanitare.

(6) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale solicită producătorilor de pesticide să furnizeze tuturor părților interesate informațiile prevăzute la alin. (4).

(7) Măsurile prevăzute la alin. (2) și (3) trebuie îndeplinite până la data de 26 noiembrie 2015.

ARTICOLUL 7 Informarea și programele de sensibilizare

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM), ia măsuri în vederea informării publicului larg, a promovării și facilitării programelor de informare și sensibilizare și pune la dispoziția publicului informații precise și echilibrate privind produsele de protecție a plantelor, în special privind riscurile pe care acestea le prezintă, incluzând pericolele și efectele potențial acute și cronice asupra sănătății umane, organismelor-nețintă și mediului, determinate de utilizarea produselor de protecție a plantelor, precum și utilizarea metodelor nechimice alternative.

(2) Ministerul Sănătății instituie sisteme de colectare a informațiilor privind cazurile de intoxicații acute cu pesticide, precum și evoluția intoxicațiilor cronice, dacă există, în rândul grupurilor care ar putea fi expuse periodic la pesticide, cum ar fi: operatorii, lucrătorii din sectorul agricol sau populația din zonele de aplicare a pesticidelor.

(3) Autoritățile competente desemnate la art. 4 alin. (1) colaborează cu Comisia Europeană în vederea elaborării unui document strategic de îndrumare privind monitorizarea și controlul impactului utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și mediului, în scopul îmbunătățirii comparabilității informațiilor.

CAPITOLUL III Echipamentul de aplicare a pesticidelor

ARTICOLUL 8 Inspecția echipamentului aflat în folosință Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin ordin al ministrului, desemnează organismul care va efectua inspecția echipamentelor de aplicare a pesticidelor și responsabilitățile acestuia, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Inspectarea echipamentelor de aplicare a pesticidelor de uz profesional se efectuează la intervale regulate de timp.

(3) Perioada de timp dintre inspecții este de maximum 5 ani până în 2020 și nu depășește 3 ani după această dată.

(4) Până la data de 26 noiembrie 2016, echipamentele de aplicare a pesticidelor trebuie să fie inspectate cel puțin o dată. După această dată, doar echipamentele care îndeplinesc condițiile relevante prevăzute în anexa nr. 2 pot fi utilizate în scop profesional.

(5) Orice echipament nou este inspectat cel puțin o dată pe parcursul unei perioade de 5 ani după cumpărare.

(6) Prin excepție de la alin. (1)-(5) și ca urmare a evaluării riscurilor pentru sănătatea umană și mediu, inclusiv a evaluării privind scara la care se utilizează echipamentul, efectuată de către autoritățile competente desemnate la art. 4 alin. (1), organismul desemnat la alin. (1) poate stabili:

a) calendare și perioade diferite de inspecție pentru echipamentele de aplicare a pesticidelor care nu sunt utilizate pentru pulverizarea pesticidelor, pentru echipamentele de aplicare manuală a pesticidelor sau pentru pulverizatoarele de spate și pentru echipamentele suplimentare de aplicare a pesticidelor, utilizate la scară foarte redusă, care sunt enumerate în Planul național de acțiune prevăzut la art. 4. Nu pot fi considerate echipamente utilizate la scară foarte redusă, indiferent de condiții, tipurile de echipamente suplimentare de aplicare a pesticidelor, respectiv echipamentele de pulverizare amplasate în trenuri sau în aeronave și echipamentele de pulverizare montate pe rampe mai mari de 3 metri, inclusiv cele amplasate pe echipamentele de semănat;

b) scutirea de la inspecție a echipamentelor de aplicare manuală a pesticidelor sau pulverizatoarelor de spate. În acest caz, organismul desemnat se asigură că operatorii au fost informați cu privire la necesitatea de a schimba periodic accesoriile, riscurile specifice legate de echipamentul respectiv și cu privire la utilizarea corectă a echipamentului de aplicare, potrivit prevederilor art. 5.

(7) Prin inspecții se verifică dacă echipamentul de aplicare a pesticidelor îndeplinește cerințele relevante prevăzute în anexa nr. 2, în vederea obținerii unui grad ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.

(8) Echipamentul de aplicare a pesticidelor care respectă standardele armonizate, stabilite la nivel european, respectă implicit cerințele de siguranță, de protecție a sănătății și a mediului.

(9) Utilizatorii profesioniști trebuie să efectueze periodic controale tehnice și etalonări ale echipamentului de aplicare a pesticidelor, conform formării profesionale de care au beneficiat, potrivit art. 5.

(10) Organismul desemnat conform alin. (1) este responsabil cu punerea în aplicare a sistemelor de inspecție.

(11) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale stabilește sistemele de certificare astfel concepute încât să permită verificarea inspecțiilor și să recunoască certificatele acordate în alte state membre, potrivit cerințelor prevăzute la alin. (7) și (8), chiar dacă perioada care a trecut de la efectuarea ultimei inspecții în alt stat membru este egală sau mai mică decât perioada cuprinsă în intervalul dintre inspecții stabilit prin prezenta ordonanță de urgență.

(12) Certificatele emise în alte state membre sunt recunoscute dacă se respectă intervalele de inspecție menționate la alin. (3).

(13) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează Comisia Europeană cu privire la sistemul de inspecții și efectuarea inspecțiilor.

(14) Anexa nr. 2 se modifică și se completează în raport cu evoluțiile tehnice și științifice, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

CAPITOLUL IV Practici și utilizări specifice

ARTICOLUL 9 Pulverizarea aeriană

(1) Pulverizarea aeriană a pesticidelor este interzisă.

(2) Prin excepție de la alin. (1), pulverizarea aeriană poate fi permisă numai în cazuri speciale, cu condiția respectării următoarelor cerințe:

a) nu există metode alternative viabile sau pulverizarea aeriană prezintă avantaje clare din punctul de vedere al efectelor reduse asupra sănătății umane și a mediului, în raport cu aplicarea terestră a pesticidelor;

b) produsele de protecție a plantelor utilizate trebuie să fie aprobate nominal de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, în vederea pulverizării aeriene, în urma unei evaluări specifice a riscurilor care decurg din pulverizarea aeriană. Lista produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană se aprobă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului sănătății, și se publică pe paginile web ale celor 3 ministere; Referințe (1)

c) operatorul care efectuează pulverizarea aeriană trebuie să fie titularul unui certificat de tipul celui prevăzut la art. 5 alin. (4);

d) operatorii aeronavelor utilizate pentru efectuarea pulverizării, aeronavele, precum și echipamentele instalate pe acestea sunt certificați/certificate în conformitate cu reglementările specifice aviației civile, aplicabile în România;

e) zona unde se face pulverizarea aeriană nu trebuie să fie situată în imediata apropiere a zonelor rezidențiale și a ariilor naturale protejate și a zonelor de protecție situate în vecinătatea apelor, conform art. 40 din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care zona unde se face pulverizarea este situată în imediata apropiere a zonelor accesibile publicului, în autorizație sunt incluse măsuri specifice de gestionare a riscurilor pentru a se asigura că nu există efecte nocive asupra sănătății trecătorilor;

f) începând cu anul 2013, aeronavele trebuie să fie echipate cu accesorii care să constituie cele mai bune dispozitive tehnice existente, pentru reducerea devierii produselor pulverizate și asigurarea unor rate de stropire cu volum redus și ultra redus.

(3) Condițiile specifice în care poate fi efectuată pulverizarea aeriană sunt prevăzute în art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului și Pădurilor informează publicul cu privire la culturile, zonele, circumstanțele și cerințele specifice de aplicare, inclusiv condițiile meteorologice în care poate fi permisă pulverizarea aeriană.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...