Curtea Constituțională

Decizia nr. 590/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. 2 din Codul de procedură penală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Afrodita Laura Tutunaru
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. 2 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Asociația pentru Cinstirea Memoriei Eroilor, prin președinte fondator Ioan Antonescu, în Dosarul nr. 1.781/2/2011 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.602D/2011.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, deoarece textul legal criticat nu are legătură cu soluționarea cauzei.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 decembrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 1.781/2/2011, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. 2 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Asociația pentru Cinstirea Memoriei Eroilor, prin președinte fondator Ioan Antonescu, în dosarul de mai sus având ca obiect soluționarea recursului formulat împotriva unei sentințe penale a Curții de Apel București, prin care s-a respins ca inadmisibilă o cerere de revizuire a unei sentințe care a avut ca obiect plângerea întemeiată pe dispozițiile art. 2781 din Codul de procedură penală.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile legale menționate sunt constituționale, deoarece "Ministerul Justiției se amestecă - contrar legii - în treburile autorității judecătorești pentru acoperirea, pe față, a actelor și faptelor de corupție".

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția penală opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, dispozițiile legale criticate fiind conforme cu prevederile art. 16 alin. (1) și (2) și art. 20 din Legea fundamentală. Celelalte dispoziții din Constituție invocate de autorul excepției nu au, în opinia Avocatului Poporului, incidență în cauză.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele depuse de autor după încheierea dezbaterilor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 57 alin. 2 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Procedura de informare, care au următorul conținut:

"

Când Înalta Curte de Casație și Justiție este instanța ierarhic superioară, informațiile se cer Ministerului Justiției."

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile legale menționate încalcă dispozițiile constituționale ale art. 1 alin. (4) și (5) - Statul român, art. 11 alin. (1) și (2) - Dreptul internațional și dreptul intern, art. 16 alin. (1) și (2) - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 52 alin. (1) și (2) - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 54 - Fidelitatea față de țară, art. 57 - Exercitarea drepturilor și libertăților, art. 124 alin. (1) și (2) - Înfăptuirea justiției, art. 131 alin. (1) - Rolul Ministerului Public, art. 132 alin. (1) - Statutul procurorilor, art. 148 alin. (1), (2) și (4) - Integrarea în Uniunea Europeană, precum și ale art. 41 - Dreptul la bună administrare și art. 44 - Dreptul de petiționare din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aceasta a fost invocată în Dosarul nr. 1.781/2/2011 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția penală, care are ca obiect soluționarea unui recurs formulat împotriva unei sentințe penale pronunțate de curtea de apel prin care s-a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire a unei sentințe penale pronunțate în cadrul procedurii prevăzute de art. 2781 din Codul de procedură penală referitoare la plângerea în fața judecătorului împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror.

Așa fiind, Curtea constată că dispozițiile legale criticate referitoare la procedura de informare în cazul în care se solicită strămutarea unei cauze penale nu are legătură cu soluționarea dosarului în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate.

Pe cale de consecință, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, aceasta "decide asupra excepțiilor [...] care au legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia", sens în care prezenta excepție urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. 2 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Asociația pentru Cinstirea Memoriei Eroilor, prin președinte fondator Ioan Antonescu, în Dosarul nr. 1.781/2/2011 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția penală.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 5 iunie 2012.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

;
se încarcă...