Consiliul Național al Audiovizualului - CNA

Decizia nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,

ținând seama de Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale),

în scopul stabilirii procedurii de notificare a serviciilor media audiovizuale la cerere și a condițiilor de difuzare a acestor servicii,

ținând cont de specificul serviciilor media audiovizuale la cerere, care determină o aplicare mutatis mutandis a reglementării stabilite prin Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu completările ulterioare privind conținutul audiovizual,

având în vedere dispozițiile art. 12 din Directiva 2010/13/UE, potrivit căruia "serviciile mass-media audiovizuale la cerere prestate de furnizorii de servicii mass-media aflați sub jurisdicția lor, care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, sunt puse la dispoziție numai de asemenea manieră încât să se asigure că minorii nu pot vedea sau auzi, în mod normal, serviciile mass-media audiovizuale la cerere respective",

ținând seama de faptul că dreptul la replică nu poate fi aplicat și în mediul online, aceasta fiind o cale de atac adecvată serviciilor de televiziune,

în temeiul art. 17, art. 74 alin. (5) și art. 751 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) În sensul prezentei decizii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) serviciu "video la cerere" - tip de serviciu media audiovizual la cerere, neliniar, denumit și video on demand, care oferă utilizatorului acces, la cerere individuală și la momentul ales de către acesta, la vizionarea de filme, videoclipuri, spectacole, live sau înregistrate, precum și alte tipuri de conținut video reunite în cadrul unui catalog de programe, indiferent de forma sub care acestea sunt selecționate și organizate în cadrul catalogului;

b) serviciu "video în reluare" - tip de serviciu media audiovizual neliniar, denumit și catch up TV, care oferă utilizatorului acces, pentru o perioadă limitată de timp, la revizionarea, la cerere individuală și la momentul ales de către acesta, a programelor difuzate în prealabil în cadrul unui serviciu de televiziune;

c) difuzare - punerea la dispoziția publicului de programe audiovizuale în cadrul unui serviciu media la cerere; prin difuzare se înțelege, de asemenea, și comunicarea, în cadrul unui serviciu media audiovizual la cerere, de semne, semnale, texte, sunete, informații, mesaje de orice natură, cum ar fi serviciile de subtitrare și ghidurile electronice ale programelor;

d) utilizator - orice persoană fizică ce utilizează ori solicită un serviciu media audiovizual destinat publicului;

e) aviz de furnizare - actul administrativ eliberat de Consiliul Național al Audiovizualului unui furnizor de servicii media audiovizuale la cerere, denumit în continuare furnizor, în baza căruia acestuia i se conferă dreptul de a pune la dispoziția publicului servicii media audiovizuale la cerere;

f) site web - grup de pagini web multimedia, conținând texte, sunete, imagini în mișcare, cu sau fără sunet, informații sau mesaje de orice natură, accesibile pe internet, și care sunt conectate între ele prin așa-numite hiperlinkuri;

g) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită prin procură specială să angajeze furnizorul de servicii media audiovizuale la cerere în relația sa cu Consiliul Național al Audiovizualului;

h) CNA - Consiliul Național al Audiovizualului;

i) ANCOM - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

j) Directiva serviciilor media audiovizuale - Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale).

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea audiovizualului, definițiile prevăzute la art. 1 din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu completările ulterioare, denumită în continuare Codul audiovizualului, precum și definiția rețelei de comunicații electronice prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice.

CAPITOLUL II Cerințe de notificare a serviciului media audiovizual la cerere

Art. 2. -

(1) Prezenta decizie stabilește condițiile de furnizare a serviciilor media audiovizuale la cerere prin rețele de comunicații electronice și se aplică furnizorilor care se află sub jurisdicția României, stabiliți în baza criteriilor definite la art. 2 din Legea audiovizualului.

(2) Serviciile media audiovizuale la cerere, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (1) pct. 3 din Legea audiovizualului, pot fi constituite din servicii "video la cerere" și/sau servicii "video în reluare".

(3) Prezenta decizie nu se aplică:

a) serviciilor web care nu intră în concurență cu serviciile media audiovizuale, conținutul audiovizual prezent pe site fiind doar ocazional și accesoriu scopului principal al serviciului, cum ar fi site-urile web care conțin doar într-o manieră auxiliară elemente grafice animate, videoclipuri, fragmente din programele audiovizuale, dacă acestea sunt prezente doar ocazional și exclusiv pentru ilustrare, scurte spoturi publicitare sau informații legate de un produs ori serviciu care nu este audiovizual;

b) site-urilor web care furnizează conținut audiovizual generat de către utilizatori privați, în scopul punerii în comun și al schimbului în cadrul unei comunități de interese, spre exemplu You Tube, Google, Vimeo;

c) oricărei forme de corespondență privată;

d) jocurilor de noroc online, inclusiv loteriile, pariurile și alte forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc, cu excepția jocurilor și concursurilor difuzate, în condițiile legii, în cadrul unui serviciu media audiovizual;

e) versiunilor electronice ale ziarelor și revistelor;

f) motoarelor de căutare pe internet.

(4) Furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere prin rețele de comunicații electronice care utilizează frecvențe în sistem digital terestru de televiziune este posibilă numai în baza unei licențe audiovizuale digitale terestre, acordată de CNA în condițiile legii.

Art. 3. -

(1) Orice persoană care intenționează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere, denumită în continuare solicitant, are obligația să notifice CNA această intenție cu cel puțin 7 zile înainte de începerea activității.

(2) În scopul notificării, solicitantul va completa și va depune la CNA documentul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie. Modelul cererii de notificare poate fi descărcat de pe pagina de internet a CNA, la adresa www.cna.ro

(3) Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la notificarea prevăzută la alin. (2) și următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului al persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociației familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;

b) actul constitutiv, cu toate modificările și completările ulterioare, însoțit de certificate de înscriere de mențiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de către oficiul registrului comerțului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării;

c) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie.

(4) Solicitanții persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European vor anexa la dosarul de solicitare și următoarele documente:

a) documente echivalente celor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b);

b) adresa de contact de pe teritoriul României a persoanei desemnate să reprezinte solicitantul.

(5) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) și (4) vor fi certificate prin semnătura reprezentantului legal; documentele transmise la CNA într-o limbă străină trebuie însoțite și de o traducere autorizată în limba română.

(6) Notificarea și documentele însoțitoare se depun la CNA, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, la sediul central ori la sediile teritoriale ale CNA, sau se transmit ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

Art. 4. -

În scopul asigurării respectării obligației ce revine CNA, de cooperare dintre autoritățile de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene, stabilită prin Directiva serviciilor media audiovizuale, CNA poate solicita informații necesare identificării furnizorului, după cum urmează:

a) persoanei care furnizează serviciul media audiovizual la cerere, dacă informațiile de pe pagina web a serviciului respectiv nu precizează autoritatea de reglementare sau de supraveghere sub jurisdicția căreia acesta se află;

b) autorităților de reglementare sau de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit dispozițiilor art. 30 din Directiva serviciilor media audiovizuale;

c) autorităților române care pot concura la identificarea furnizorului.

CAPITOLUL III Condițiile de eliberare, modificare și retragere a avizului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere

Art. 5. -

(1) Notificarea este considerată legal realizată numai în condițiile în care au fost îndeplinite toate cerințele prevăzute în cap. II, caz în care Biroul licențe autorizări eliberează solicitantului avizul de furnizare, denumit în continuare aviz, care conferă acestuia calitatea de furnizor de servicii media audiovizuale la cerere.

(2) Avizul poate fi transmis solicitantului ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă.

(3) Solicitantul poate începe furnizarea serviciului/serviciilor media audiovizual/audiovizuale la cerere numai după obținerea avizului de la CNA.

(4) Avizul transmis solicitantului atestă că acesta a realizat notificarea prevăzută de prezenta decizie și că beneficiază de dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere precizate în aviz.

Art. 6. -

Avizul cuprinde, după caz:

a) numărul și data eliberării documentului;

b) date de identificare a titularului;

c) denumirea și tipul serviciului media audiovizual la cerere;

d) date de identificare a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice utilizate, precum și denumirea furnizorului/furnizorilor care asigură accesul la serviciul media audiovizual la cerere;

e) adresa paginii de internet și/sau denumirea portalului de internet proprii serviciului;

f) aria geografică de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere.

Art. 7. -

(1) Furnizorii au obligația să aducă la cunoștința CNA orice modificare în documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) și (4), depuse la momentul notificării, precum și în datele prevăzute la art. 6 lit. b)-f), declarate în cererea de notificare.

(2) Obligația de a comunica CNA modificările intervenite în documentele și datele precizate la alin. (1) trebuie realizată în termen de 30 de zile de la data apariției modificării.

Art. 8. -

(1) Avizul se retrage în următoarele situații:

a) ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 951 din Legea audiovizualului;

b) ca urmare a încetării dreptului titularului care furnizează rețele sau servicii de comunicații electronice, prin intermediul căruia se furnizează serviciul media audiovizual la cerere, încetare dispusă prin decizie a președintelui ANCOM, în condițiile legii;

c) la cererea titularului; renunțarea la dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere pentru care s-a eliberat avizul se realizează prin transmiterea la CNA a unei cereri de renunțare.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. c) își produce efectele de la data transmiterii către CNA sau de la o dată ulterioară, prevăzută în cuprinsul acesteia, iar CNA îi va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere.

(3) Retragerea avizului se dispune prin decizie a CNA, care stabilește și data de la care încetează dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere prevăzute în aviz. Decizia se publică pe pagina de internet a CNA.

Art. 9. -

Drepturile prevăzute în aviz nu pot fi transmise către terți.

Art. 10. -

În scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, CNA întocmește și actualizează Registrul public al furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere, disponibil pe pagina de internet a CNA.

CAPITOLUL IV Reguli aplicabile programelor audiovizuale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 11. -

Prevederile Legii audiovizualului și ale Codului audiovizualului se aplică în mod corespunzător programelor audiovizuale difuzate în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ținând cont de specificul acestora de a putea fi vizionate la cererea și la momentul ales de către utilizator.

SECȚIUNEA a 2-a Protecția minorilor

Art. 12. -

Regulile privind protecția drepturilor minorului în programele audiovizuale, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 2-8, art. 9 alin. (1), art. 10 și 11 din Codul audiovizualului.

Art. 13. -

(1) Regulile privind clasificarea programelor audiovizuale în vederea protecției minorilor, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 13, art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) și (2), art. 19-21 și art. 27 alin. (1) din Codul audiovizualului.

(2) În funcție de clasificarea programelor audiovizuale, prevăzută la art. 21 din Codul audiovizualului, acestea se difuzează însoțite de unul dintre următoarele semne de avertizare:

a) programele AP, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. b) din Codul audiovizualului, se difuzează însoțite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albă;

b) programele 12, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. c) din Codul audiovizualului, se difuzează însoțite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă;

c) programele 15, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. d) din Codul audiovizualului, se difuzează însoțite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă;

d) programele 18, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. e) din Codul audiovizualului, se difuzează însoțite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.

Art. 14. -

Programele clasificate 18 se difuzează numai dacă se asigură măsurile de restricționare a accesului prevăzute la art. 13 din Codul audiovizualului.

Art. 15. -

Programele 18+, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. f) din Codul audiovizualului, precum și conținutul audiovizual care, potrivit legii, este ilegal, cum ar fi materiale pornografice cu minori, nu pot fi difuzate de către furnizorii de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția României.

Art. 16. -

Semnul de avertizare corespunzător, conform clasificării precizate la art. 21 din Codul audiovizualului, trebuie expus lizibil atât pe toată durata programului, cât și în cadrul anunțurilor promoționale la aceste programe.

Art. 17. -

(1) Distribuitorii de servicii pot include în oferta lor servicii video la cerere tematice ce conțin programe 18+, editate de furnizori aflați sub jurisdicția unui alt stat membru al Uniunii Europene, numai dacă asigură măsurile de restricționare a accesului prevăzute la art. 13 din Codul audiovizualului, adaptate platformei tehnice utilizate.

(2) Distribuitorii pot comercializa serviciile prevăzute la alin. (1) numai contra cost, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă.

(3) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate în condiții mai avantajoase decât cele în care sunt comercializate pachetele de servicii care nu conțin astfel de programe.

SECȚIUNEA a 3-a Protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine

Art. 18. -

Furnizorii au obligația să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, viața privată, onoarea și reputația, precum și dreptul la propria imagine.

Art. 19. -

Regulile privind protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 31-48 din Codul audiovizualului.

SECȚIUNEA a 4-a Dreptul la rectificare

Art. 20. -

(1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime, în special reputația și imaginea publică, au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui serviciu media audiovizual la cerere beneficiază de dreptul la rectificare.

(2) Rectificarea nu poate fi solicitată în cazul în care eroarea nu este evidentă și semnificativă.

(3) În termen de cel mult 15 zile de la data accesării/vizionării programului în care s-a produs lezarea, solicitantul unui drept la rectificare va transmite în scris, la sediul furnizorului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va conține, după caz, următoarele:

a) numele și adresa acestuia, numărul de telefon sau coordonatele oricărui alt mijloc care să facă posibilă contactarea sa rapidă și eficientă;

b) denumirea programului audiovizual și data accesării/vizionării acestuia;

c) informațiile eronate pentru care se solicită rectificarea;

d) motivarea cererii.

(4) În cazul minorului în vârstă de până la 14 ani, cererea prevăzută la alin. (3) va fi semnată de părinți sau de reprezentantul legal; pentru minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cererea va fi semnată de acesta și de părinți sau de reprezentantul legal.

(5) Cererea privind dreptul la rectificare va fi înregistrată de furnizor, cu precizarea datei și orei primirii, iar solicitantului i se va transmite o dovadă scrisă în acest sens.

(6) În cazul în care furnizorul refuză să înregistreze cererea prevăzută la alin. (3), solicitantul se poate adresa direct CNA, în termen de cel mult 30 de zile de la data accesării/vizionării programului care a produs lezarea.

(7) Furnizorul poate refuza exercitarea dreptului la rectificare în următoarele situații:

a) cererea nu a fost trimisă în termenul și în condițiile prevăzute la alin. (3) și (4);

b) furnizorul deține dovezi care probează adevărul faptelor prezentate sau, după caz, este îndeplinită condiția prevăzute la alin. (2).

(8) În termen de două zile de la primirea cererii, furnizorul este obligat să comunice, în scris, solicitantului fie acceptarea cererii, fie motivul refuzului. Refuzul motivat va preciza în mod obligatoriu posibilitatea solicitantului de a se adresa CNA în termen de cel mult 30 de zile de la data accesării/vizionării programului care a produs lezarea.

(9) Dreptul la rectificare se exercită prin postarea pe pagina web de start a serviciului, la loc vizibil, a textului rectificării, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii.

(10) Sesizarea CNA, prevăzută la alin. (6) și (8), se poate adresa în termenele și condițiile precizate la art. 59-62 din Codul audiovizualului.

Art. 21. -

(1) Furnizorii au obligația să publice, pe pagina web de start a serviciului, la loc vizibil:

a) informațiile, detaliate, clare și actualizate, precizate la art. 48 din Legea audiovizualului;

b) adresa poștală și site-ul CNA.

(2) Furnizorii au obligația să asigure, pe pagina web de start a serviciului, un link către formularul pentru sesizări și reclamații.

SECȚIUNEA a 5-a Asigurarea informării corecte și a pluralismului

Art. 22. -

Furnizorii au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 23. -

Regulile privind asigurarea informării corecte și a pluralismului, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 64-75, art. 77 alin. (1) și art. 80 din Codul audiovizualului.

Art. 24. -

Furnizorii vor asigura accesibilizarea paginilor web proprii, în vederea îmbunătățirii accesării conținutului audiovizual de către persoanele cu handicap, vizual sau auditiv, potrivit standardelor internaționale pentru accesibilitatea web.

SECȚIUNEA a 6-a Responsabilități culturale

Art. 25. -

Regulile privind responsabilitățile culturale ale furnizorilor, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 83 și 84 din Codul audiovizualului.

Art. 26. -

(1) Furnizorii de servicii video on demand vor asigura în cadrul catalogului de programe un procent de minimum 20% rezervat operelor audiovizuale europene, cu excepția programelor informative, a transmisiunilor sportive și a programelor de teleshopping.

(2) Furnizorii au obligația de a promova pe pagina de start a site-ului web, în egală măsură, și operele europene audiovizuale de ficțiune disponibile în catalog.

(3) În scopul aplicării dispozițiilor alin. (1) și (2), furnizorii au obligația de a preciza țara de origine a fiecărui program audiovizual disponibil în catalog.

(4) Furnizorii de servicii video on demand prezintă anual CNA un raport privind operele europene difuzate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

SECȚIUNEA a 7-a Emisiuni interactive, jocuri și concursuri

Art. 27. -

Regulile privind emisiunile interactive, jocuri și concursuri, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 89-91 și art. 92 alin. (1) din Codul audiovizualului.

CAPITOLUL V Reguli aplicabile comunicărilor comerciale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 28. -

Prevederile Codului audiovizualului privind comunicările comerciale se aplică în mod corespunzător în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ținând cont de specificul acestora, momentul vizionării programelor audiovizuale fiind ales de către utilizator.

Art. 29. -

În scopul unei informări corecte, orice informație sau avertizare conținută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri:

a) să fie prezentată static, lizibil și pe o durată suficientă, în cazul informației difuzate sub formă de videotext;

b) să fie redată la viteză normală de citire.

SECȚIUNEA a 2-a Sponsorizare

Art. 30. -

Regulile privind sponsorizarea, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 97 alin. (1) și (2), art. 98 alin. (1), (2) și (4) și art. 99 din Codul audiovizualului.

SECȚIUNEA a 3-a Plasarea de produse

Art. 31. -

Regulile privind plasarea de produse, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 100 din Codul audiovizualului.

SECȚIUNEA a 4-a Publicitate și teleshopping

Art. 32. -

Regulile privind publicitatea, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 101-105, art. 108, 109, 114, 115, art. 117-119, art. 120 alin. (1)-(3), art. 121-123, art. 124 alin. (1)-(3), art. 125, 126, art. 127 alin. (1) și (2), art. 128-134 din Codul audiovizualului.

Art. 33. -

Regulile privind teleshoppingul, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 135-137 din Codul audiovizualului.

Art. 34. -

Regulile privind publicitatea politică, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevăzute la art. 139 și art. 140 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Art. 35. -

(1) Emisiunile teledon trebuie să precizeze la începutul și sfârșitul acestora persoana/persoanele sub responsabilitatea căreia/cărora se colectează și se utilizează bunurile și fondurile bănești donate, precum și datele de contact ale acesteia/acestora.

(2) În cazul campaniilor care presupun colectarea de fonduri de la public pentru un obiectiv anume, furnizorii au obligația de a informa publicul cu privire la rezultatele concrete ale acestor campanii.

Art. 36. -

Publicitatea și teleshoppingul la produse și tratamente pentru probleme de natură sexuală nu pot fi difuzate decât în programele 18, clasificate astfel potrivit dispozițiilor art. 21 lit. e) din Codul audiovizualului.

CAPITOLUL VI Înregistrarea programelor difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

Art. 37. -

(1) Furnizorul trebuie să păstreze o copie a fiecărui program inclus în serviciul media audiovizual la cerere cel puțin 30 de zile de la data la care programul încetează să fie disponibil pentru vizualizare.

(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) programul ce face obiectul unei solicitări privind acordarea dreptului la rectificare, situație în care copia va fi păstrată timp de 45 de zile după data la care programul încetează să fie disponibil pentru vizualizare.

Art. 38. -

(1) Furnizorii sunt obligați să pună la dispoziția CNA, la cerere, în maximum 3 zile de la solicitare, copia programului într-un format standard care să permită vizualizarea programului așa cum acesta a fost pus la dispoziție publică pentru vizualizare.

(2) Copia programului, solicitat potrivit dispozițiilor alin. (1), se depune la CNA, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, ori se transmite prin e-mail ca înscris în formă electronică căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

CAPITOLUL VII Obligații de informare a publicului

Art. 39. -

(1) Furnizorul are obligația de a pune la dispoziția publicului informații detaliate, clare și actualizate privind prețurile și tarifele aplicabile, precum și condițiile tehnice și comerciale de utilizare a serviciilor media audiovizuale la cerere, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor de a alege în cunoștință de cauză, în conformitate cu prevederile legislației privind protecția consumatorilor.

(2) Furnizorul are obligația de a redacta și prezenta informațiile prevăzute la alin. (1) într-o manieră care să le permită utilizatorilor parcurgerea cu ușurință a acestora. Condițiile sau termenele care afectează anumite oferte vor fi prezentate în același format și cu aceleași caractere grafice folosite pentru redactarea ofertelor.

CAPITOLUL VIII Sancțiuni, dispoziții tranzitorii și finale

Art. 40. -

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage sancționarea conform dispozițiilor Legii audiovizualului.

Art. 41. -

(1) Până la data de 3 septembrie 2012, toți furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere au obligația de a completa și de a transmite cererea de notificare, conform procedurii prevăzute la cap. II.

(2) Nerealizarea notificării în termenul și în condițiile prevăzute la alin. (1) determină încetarea dreptului de a furniza servicii media audiovizuale la cerere.

Art. 42. -

În termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, CNA va analiza evoluția pieței serviciilor media audiovizuale la cerere și va reevalua dispozițiile cuprinse în secțiunea a VI-a "Responsabilități culturale" din cap. IV "Reguli aplicabile programelor audiovizuale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere".

Art. 43. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.
Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
Ioan Onisei

București, 29 mai 2012.

Nr. 320.

ANEXA Nr. 1

NOTIFICARE
privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere

I. Date necesare identificării solicitantului*)

*) Formularul cu datele necesare identificării solicitantului este reprodus în facsimil.

Denumirea/Numele solicitantului:
Sediul/Domiciliul solicitantului - adresă si date de contact:
Județul/Sectorul Orașul/Comuna
Satul (dacă este cazul)
Adresa completă
Telefon Fax E-mail
Pagină de internet
Solicitantul este înregistrat în registrul comerțului:
Judetul/Sectorul Codul unic de înregistrare
Contul bancar
Reprezentantul solicitantului - date de identificare și date de contact:
Nume Prenume
Codul numeric personal
Județul/Sectorul Orașul/Comuna
Satul
Adresa completă
Telefon Fax E-mail
Adresa de corespondență a solicitantului:
Județul/Sectorul Orașul/Comuna
Satul
Adresa completă
Telefon Fax

II. Date privind serviciul/serviciile media audiovizual/audiovizuale la cerere pe care solicitantul intenționează să le furnizeze și data estimativă a începerii activității

Denumirea serviciului NOTĂ:
Denumirea așa cum aceasta apare pe pagina inițială a serviciului și/sau în ghidul electronic de programe (EPG)
Tipul serviciului: [ ] Serviciu "video la cerere"
[ ] Serviciu "video în reluare"
[ ] Serviciu mixt (serviciul cuprinde și secțiuni care nu sunt dedicate serviciilor media audiovizuale la cerere)
Data estimativă a începerii activității: Iz.z.Il.l.Ia.a.a.a.I
Date privind rețelele și serviciile de comunicații electronice utilizate Tip rețea/serviciu: Denumire furnizor: Certificat-tip eliberat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații:
[ ] CATV
[ ] Fibră optică
[ ] DSL
[ ] Serviciu de telefonie mobilă
[ ] DTH
[ ] Serviciu de acces la internet
[ ] Altele:
.............................................
Denumirea portalului și/sau adresa paginii/
subpaginii de internet:
Aria geografică de furnizare: [ ] România
[ ] State din Uniunea Europeană
[ ] State din afara Uniunii Europene
Surse de finanțare: [ ] Publicitate
[ ] Sponsorizare
[ ] Abonament
[ ] Pay-per-view
[ ] Altele (cu precizarea surselor) ....................................................................
Tip de acces: [ ] Acces liber
[ ] Acces restricționat

III. Fișă de descriere a serviciului/serviciilor

A. Proiectul editorial

Solicitantul precizează într-un document anexat prezentului formular:

[ ] prezentarea generală a serviciului (tip de serviciu, prezentarea modului de organizare a site-ului web, cu precizarea dacă acesta este specializat integral în oferirea de servicii media audiovizuale la cerere sau conține și secțiuni care nu sunt dedicate serviciilor media audiovizuale la cerere);

[ ] categoriile de programe audiovizuale reunite în fiecare catalog și lista furnizorilor de conținut audiovizual;

[ ] măsurile editoriale asigurate în vederea protecției minorilor;

[ ] măsurile de punere în aplicare a dispozițiilor legale privind promovarea operelor europene;

[ ] codul de conduită profesională adoptat sau la care a aderat public furnizorul, anexat în copie.

B. Proiectul tehnic

Solicitantul descrie într-un document anexat prezentului formular:

[ ] condițiile tehnice de acces al utilizatorilor la serviciul media audiovizual la cerere (platforma tehnică utilizată, portalul, adresa de internet etc.)

[ ] condițiile de comercializare a serviciului (de exemplu: gratuit sau cu plată);

[ ] aria geografică de furnizare, cu precizarea statelor de recepție;

[ ] măsurile tehnice destinate restricționării accesului minorilor la programe neadecvate acestora;

[ ] condițiile de accesibilitate pentru persoanele cu deficiențe de văz sau de auz.

IV. Solicitantul își exprimă acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere:

[ ] Da [ ] Nu

..................................
(Semnătura reprezentantului solicitantului și ștampila)

ANEXA Nr. 2

RAPORT
privind operele europene difuzate în perioada ...................................

Denumirea furnizorului: ..........................................................................................

Aviz de furnizare a serviciului media audiovizual nr. .... din ...........

Date referitoare la serviciul media audiovizual la cerere Date referitoare la opere europene
Denumirea serviciului Tip de serviciu Condiții de acces Restricții geografice de accesare (DA/NU) Procent alocat
V (%)
Promovare pe pagina de start (%) Identificare țară de origine (DA/NU) Secțiuni specializate (DA/NU) Posibilitate de selecție (DA/NU)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) Denumirea serviciului, așa cum acesta a fost notificat la Consiliul Național al Audiovizualului.

(2) Tip de serviciu: se va completa, după caz, Catch-up Tv (serviciu video în reluare)/VoD (serviciu video la cerere)/Serviciu mixt.

(3) Condiții de acces: se va completa, după caz, acces liber și/sau condiționat.

(4) Se precizează dacă serviciul este restricționat (DA) sau nu este restricționat (NU) accesării din alte state membre ale UE.

(5) Procentul operelor europene cuprinse în catalog, cu excepția programelor informative, a transmisiunilor sportive și a programelor de teleshopping. Formula de calcul este (∑UE/∑) x-100, în care simbolurile au următoarea semnificație:

∑ UE - suma duratelor de prezență în cadrul catalogului a operelor audiovizuale europene (exprimate în ore), înregistrate în anul de raportare;

∑ - suma duratelor de prezență în cadrul catalogului a operelor audiovizuale, europene și noneuropene (exprimate în ore), înregistrate în anul de raportare.

(6) Proporția spoturilor de promovare a operelor europene postate pe pagina de start a site-ului web, calculată prin raportare la număr de spoturi.

(7) Se precizează dacă în catalog este menționată (DA) sau nu este menționată (NU) țara de origine a producției audiovizuale.

(8) Se precizează dacă catalogul de programe audiovizuale cuprinde (DA) sau nu cuprinde (NU) o secțiune specializată operelor europene.

(9) Se precizează dacă utilizatorul poate efectua (DA) sau nu poate efectua (NU) o căutare în catalogul de programe după criteriul țării de origine.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...