Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 decembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Operațiuni financiar-bancare interzise

Art. 1. -

(1) Sunt interzise toate operațiunile financiar-bancare între rezidenți și nerezidenți, precum și între nerezidenți, constând în operațiuni de cont curent și de cont de capital, inclusiv operațiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementările valutare emise de Banca Națională a României, efectuate pentru sau în contul persoanelor fizice ori juridice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Activele persoanelor prevăzute în anexă sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancară.

Art. 2. -

(1) Anexa la prezenta ordonanță de urgență se completează și se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în baza informațiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2) Completarea și actualizarea anexei se fac, în măsura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice și juridice, precum cetățenia, data și locul nașterii, în cazul persoanelor fizice, și sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare, în cazul persoanelor juridice.

(3) Datele de identificare se solicită Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 3. -

Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de refuza efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și de a sesiza organele competente.

CAPITOLUL II Operațiuni financiar-bancare supuse autorizării

Art. 4. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor întocmesc și actualizează liste cuprinzând persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism, altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență. Listele se transmit Ministerului Finanțelor Publice.

(2) Listele cuprind și datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (2).

(3) În cazul în care listele nu cuprind datele de identificare, Ministerul Finanțelor Publice solicită Ministerului Administrației Publice, Ministerului de Interne, Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe obținerea informațiilor necesare.

Art. 5. -

Ministerul Finanțelor Publice întocmește o listă unică pe baza listelor prevăzute la art. 4 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului prin hotărâre.

Art. 6. -

Operațiunile financiar-bancare prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă sunt efectuate pentru sau în contul persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 5, sunt supuse autorizării prealabile a Băncii Naționale a României, a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, după caz.

Art. 7. -

(1) Personalul instituțiilor financiar-bancare are obligația de a sesiza conducerea instituției din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operațiunea financiar-bancară supusă autorizării.

(2) Instituțiile financiar-bancare din România prezintă de îndată Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentația privind operațiunea financiar-bancară supusă autorizării.

Art. 8. -

(1) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 5 zile de la prezentarea documentației, emite autorizarea operațiunii prevăzute la art. 6 sau, după caz, refuză emiterea autorizării și sesizează organele judiciare competente.

(2) Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emit, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, reglementări privind documentația necesară operațiunilor financiar-bancare supuse autorizării.

CAPITOLUL III Atribuții specifice ale autorităților competente

Art. 9. -

Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor controlează modul de aducere la îndeplinire de către instituțiile supravegheate a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și aplică sancțiunile prevăzute de lege în competența acestora.

Art. 10. -

(1) În vederea confirmării identității persoanelor prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență și în lista prevăzută la art. 5 Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum și organele judiciare cooperează cu Ministerul Administrației Publice, Ministerul de Interne, Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe.

(2) Termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) se poate prelungi cu 10 zile dacă este necesară confirmarea identității persoanelor.

Art. 11. -

Ministerele și instituțiile cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență au obligația de a sesiza Serviciul Român de Informații cu privire la persoanele fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau de finanțarea actelor de terorism.

CAPITOLUL IV Răspunderi și sancțiuni

Art. 12. -

(1) Efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și efectuarea fără autorizație a operațiunilor prevăzute la art. 6 de către personalul instituțiilor financiar-bancare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne.

Art. 13. -

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei realizarea de fonduri de către o persoană juridică în scopul finanțării actelor de terorism sau furnizarea de fonduri de către o persoană juridică pentru săvârșirea actelor de terorism.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului de Interne.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se confiscă.

Art. 14. -

Contravențiilor prevăzute la art. 11 și 12 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu excepția art. 28 și 29.

Art. 15. -

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi fapta persoanei de a pune la dispoziție sau de a colecta fonduri, direct sau indirect, știind că aceste fonduri sunt folosite, în total sau în parte, pentru săvârșirea actelor de terorism.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta persoanei de a realiza fonduri în scopul finanțării actelor de terorism.

(3) Tentativa se pedepsește.

(4) Fondurile puse la dispoziție sau colectate pentru săvârșirea actelor de terorism ori realizate în scopul finanțării actelor de terorism se confiscă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministru de interne,
Ioan Rus

București, 27 noiembrie 2001.

Nr. 159.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând persoanele și/sau entitățile identificate de comitet*)

*) Comitetul înființat pentru urmărirea aplicării Rezoluției nr. 1.267 (1999) a Consiliului de Securitate.

A. Persoane

Mullah Mohammad Rabbani, președinte al Consiliului director, șeful Consiliului de Miniștri;
Mullah Hadji Mohammad Hassan, prim viceprim-ministru al Consiliului Miniștrilor, Guvernator al Kandaharului;
Maulavi Abdul Kabir, viceprim-ministru al Consiliului Miniștrilor, Guvernator al Provinciei Nangahar, șef al Zonei de Est;
Mullah Mahommed Omar, liderul spiritual (Leader of the Faithful, "Amir al-Mumineen"), Afghanistan;

Mullah Mohammed Tahre Anwari, Administrația Publică;
Maulavi Sayyed Haggan, ministrul administrației publice;
Maulavi Abdul Latif Mansur, ministrul agriculturii;
Maulavi Shams-ur-Rahman, ministrul adjunct al agriculturii;
Maulavi Attiqullah Akhund, ministrul adjunct al agriculturii;
Maulavi Abdul Ghafoor, ministrul adjunct al agriculturii;
Akhtar Mohammad Mansour, ministrul aviației civile și transporturilor;
Hadji Tahis, ministrul adjunct al aviației civile și transporturilor;
Mullah Mahommad Naim, ministrul adjunct al aviației civile și transporturilor;
Hidayatullah Abu Turab, ministrul adjunct al aviației civile și transporturilor;
Mullah Yar Mahommad Rahimi, ministrul comunicațiilor;
Mullah Haji Alla Dad Tayeb, ministrul adjunct al comunicațiilor;
Maulavi Abdul Razaq, ministrul comerțului;
Maulavi Faiz Mohammad Faizan, ministrul adjunct al comerțului;
Maulavi Nik Mohammad, ministrul adjunct al comerțului;
Mullah Matiullah, Custom House, Kabul;
Maulavi Dadullah Akhund, ministrul construcțiilor;
Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, ministrul apărării;
Mullah Fazel M. Mazloom, director adjunct pe probleme de apărare;
Mullah Baradar, ministrul adjunct al apărării;

Mullah Abdul Rauf, comandant al Corpului Central;
Mullah Amir Khan Motagi, ministrul educației;
Mullah Mahommad Nasim Hanafi, ministrul adjunct al educației;
Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, ministrul adjunct al educației;
Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, ministrul finanțelor;
Mullah Arefullah Aref, ministrul adjunct al Ministerului Finanțelor;
Mullah Haji M. Ahmadi, președintele Băncii Da Afghanistan;
Abdul Wakil Mutawakil, ministrul afacerilor externe;
Abdul Rahman Zahed, ministrul adjunct al afacerilor externe;
Mullah Abdul Jalil, ministrul adjunct al afacerilor externe;
Dr. Abdul Satar Paktis, Departamentul Protocol, Ministerul Afacerilor Externe;
Maulavi Faiz, Departamentul Informatică, Ministerul Afacerilor Externe;
Shams-us-Safa Aminzai, Centrul de Presă, Ministerul Afacerilor Externe;
Maulavi Abdul Baqi, Direcția Consulară, Ministerul Afacerilor Externe;
M. Jawaz Waziri, Departamentul O.N.U., Ministerul Afacerilor Externe;
Maulavi Djallalouddine Haqani, ministrul frontierelor;
Maulavi Abdul Hakim Monib, ministrul adjunct al frontierelor;
Alhaj M. Ibrahim Omari, ministrul adjunct al frontierelor;
Qari Din Mohammad, ministrul pentru învățământul superior;
Maulavi Hamidullah Nomani, oficial de rang superior în Ministerul pentru Învățământul Superior;

Zabihullah Hamidi, ministrul adjunct pentru învățământul superior;
Maulavi Arsalan Rahmani, ministrul adjunct pentru învățământul superior;
Maulavi Qudratullah Jamal, ministrul informațiilor;
Mullah Abdul Baqi, viceministrul informațiilor și culturii;
Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, ministrul adjunct al informațiilor și culturii (cultură);
Maulavi Rahimullah Zurmati, ministrul adjunct al informațiilor și culturii (publicații);
Abdulhai Motmaen, Departamentul Informațiilor și Culturii, Kandahar;
Maulavi Mohammad Yaqoub, șeful BIA;
Mullah Abdul Razaq, ministrul afacerilor interne;
Mullah Abdul Samad Khaksar, ministrul adjunct al afacerilor interne (securitate);
Mohammad Sharif, ministrul adjunct al afacerilor interne;
Maulavi Noor Jalal, ministrul adjunct al afacerilor interne (administrativ);
Maulavi Saed M. Azim Agha, Departamentul pentru pașapoarte și vize;
Mullah Nooruddin Turabi, ministrul justiției;
Maulavi Jalaluddine Shinwari, ministrul adjunct al justiției;
Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, ministrul minelor și industriilor;
Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, ministrul adjunct al minelor și industriilor;
Mullah Abdul Salam Zaief; ministrul adjunct al minelor și industriilor;
Maulavi Mohammad Azam Elmi, ministrul adjunct al minelor și industriilor;
Qari Din Mohammad Hanif, ministrul planificării;

Maulavi Ezatullah, ministrul adjunct al planificării;
Maulavi M. Musa Hottak, ministrul adjunct al planificării;
Mullah Mohammad Abbas Akhund, ministrul sănătății publice;
Sher Abbas Stanekzai, ministrul adjunct al sănătății;
Maulavi Mohammadullah Mati, ministrul lucrărilor publice;
Maulavi Rostam Nuristani, ministrul adjunct al lucrărilor;
Hadji Molla Atiqullah, ministrul adjunct al lucrărilor;
Maulavi Najibullah Haqqani, ministrul adjunct al lucrărilor publice;
Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, ministrul cultelor și pelerinajului;
Maulavi Moslim Haqqani, ministrul adjunct al cultelor și pelerinajului;
Maulavi Qalamudin Momand, ministrul adjunct al pelerinajului;
Maulavi Abdul Raqib Takhari, ministrul repatrierii;
Ramatullah Wahidyar, ministrul adjunct pentru martiri și repatriere;
Mohammad Sediq Akhundzada, ministrul adjunct pentru martiri și repatriere;
Maulavi Mohammad Wali, ministrul Departamentului pentru Prevenirea Viciilor și Propagarea Virtuții;
Maulavi Mohammad Salim Haqqani, ministrul adjunct al Departamentului pentru Prevenirea Viciilor și Propagarea Virtuții;
Maulavi Sayed Esmatullah Ase, ministrul adjunct al Departamentului pentru Prevenirea Viciilor și Propagarea Virtuții;
Qari Ahmadulla, ministrul securității (servicii secrete);
Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, ministrul adjunct al securității (servicii secrete);
Maulavi Ehsanullah, ministrul adjunct al securității (servicii secrete);

Mullah Habibullah Reshad, șeful Departamentului Investigații;
Mullah Ahmed Jan Akhund, ministrul apelor și electricității;
Ing. Mohammad Homayoon, ministrul adjunct al apelor și electricității;
Maulavi Saiduddine Sayyed, viceministrul muncii și problemelor sociale;
Maulavi Abdul Jabbar, guvernator al provinciei Baghlan;
Maulavi Nurullah Nuri, guvernator al provinciei Balkh, șef al Zonei de Nord;
Muhammad Islam, guvernator al provinciei Bamiyan;
Mullah Janan, guvernator al Fariab;
Mullah Dost Mohammad, guvernator al provinciei Ghazni;
Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, guvernator al provinciei Herat;
Maulavi Abdul Bari, guvernator al Provinciei Helmand;
Maulavi Walijan, guvernator al Provinciei Jawzjan;
Mullah M. Hasan Rahmani, guvernator al Provinciei Kandahar;
Mullah Manan Nyazi, guvernator al Provinciei Kabul;
Maulavi A. Wahed Shafiq, guvernator adjunct al Provinciei Kabul;
Alhaj Mullah Sadudin Sayed, primar al orașului Kabul;
Maulavi Shafiqullah Mohammadi, guvernator al Provinciei Khost;
Maulavi Nazar Mohammad, guvernator al Provinciei Kunduz;
M. Eshaq, guvernator al Provinciei Laghman;
Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, guvernator al Provinciei Logar;

Maulavi Hamsudin, guvernator al Provinciei Wardak (Maidan);
Maulavi A. Kabir, guvernator al Provinciei Nangarhar;
Mullah M. Rasul, guvernator al Provinciei Nimroz;
Maulavi Tawana, guvernator al Provinciei Paktia;
Mullah M. Shafiq, guvernator al Provinciei Samangan;
Maulavi Aminullah Amin, guvernator al Provinciei Saripul;
Maulavi Abdulhai Salek, guvernator al Provinciei Urouzgan;
Maulavi Ahmad Jan, guvernator al provinciei Zabol;
Noor Mohammad Saqib, președintele Curții Supreme de Justiție;
Maulavi Sanani, șef al Dar-ul-Efta;
Maulavi Samiullah Muazen, vicepreședinte al Înaltei Curți;
Maulavi Shahabuddin Delawar, vicepreședinte al Înaltei Curți;
Abdul Rahman Agha, președintele Curții Militare de Justiție;
Mullah Mustasaed, președintele Academiei de Științe;
Maulavi Esmatullah Asem, secretar general al Societății Afghane a Semilunei Roșii - Afghan Red Crescent Society (ARCS);
Maulavi Qalamuddin, președintele Comitetului Olimpic Afghan;
Abdul Salam Zaeef, ambasadorul taliban în Pakistan;
Abdul Hakim Mujahid, reprezentantul taliban la ONU;
Gen. Rahmatullah Safi, reprezentantul taliban în Europa;
Mullah Hamidullah, directorul Companiei Ariana Afghan Airlines;

Alhaj Mullah Sadruddin, primarul orașului Kabul;
Amir Khan Muttaqi, reprezentantul taliban la discuțiile din cadrul O.N.U.;
Mr Jan Mohmmad Madani, însărcinat cu afacerile externe în cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;
Mr Shamsalah Kmalzada, secretar II în cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;
Mr Azizirahman, secretar III în cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;
Mr Mawlawi Abdul Manan, atașat comercial în cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;
Malawi Abdul Wahab, însărcinat cu afacerile externe la Riyadh. Ambasada Talibană la Islamabad
Mullah Abdul Salam Zaeef, ambasador extraordinar și plenipotențiar;
Habibullah Fauzi, secretar I, adjunct al șefului misiunii;
Mohammad Sohail Shaheen, secretar II;
Mohammad Sarwar Siddiqmal, secretar III;
Mullah Mohammad Zahid, secretar III;
General Abdul Qadeer, atașat militar;
Maulavi Nazirullah Anafi, atașat comercial;
Maulavi Abdul Ghafar Qurishi, atașat pentru problemele de repatriere;
Mohammad Daud, atașat cu probleme administrative. Consulatul General Taliban de la Peshawar
Maulavi Najibullah, consul general;
Qari Abdul Wali, secretar I;
Syed Allamuddin, secretar II;
Maulavi Akhtar Mohammad, atașat cu probleme de educație;

Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq, reprezentant comercial. Consulatul General Taliban de la Karachi
Maulavi Rahamatullah Kakazada, consul general;
Mufti Mohammad Aleem Noorani, secretar I;
Haji Abdul Ghafar Shenwary, secretar III;
Maulavi Gul Ahmad Hakimi, atașat comercial. Consulatul General Taliban de la Quetta
Maulavi Abdullah Murad, consul general;
Maulavi Abdul Haiy Aazem, secretar I;
Maulavi Hamdullah, atașat cu probleme privind repatrierea;
Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (cunoscut și sub numele de Abu Abdallah Abd Al-Hakim, Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden). Data nașterii: 28/07/57 sau 30/07/1957, locul nașterii: Jeddah, Arabia Saudită sau în Yemen; cetățenia saudită retrasă, acum cetățean afghan;
Muhammad 'Atif (cunoscut și sub numele de Abu Hafs, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir). Data nașterii (probabilă) 1944, 1951 sau 1956, locul nașterii: Alexandria, Egipt. Se presupune că este cetățean egiptean; locotenent al lui Usama Bin Laden;
Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri (cunoscut și sub numele de Ayman Al-Zawahari Ahmed Fuad Salim). Data nașterii: 19/06/51, locul nașterii: Giza, Egipt. Se presupune că este cetățean egiptean. Fost lider al Grupării Jihadului Islamic din Egipt, pașaport nr. 1084010 (Egipt) sau nr. 19820215; acum colaborator apropiat al lui Usama Bin Laden;
Sa'd Al-Sharif. Data nașterii: 1969, Arabia Saudită. Cumnat și colaborator apropiat al lui Usama Bin Laden. Se presupune că este șeful organizației financiare a lui Usama Bin Laden;
Saif Al-'Adil (cunoscut și sub numele de Sayf-Al Adl). Data nașterii: 1963; locul nașterii: Egipt. Se presupune că este cetățean egiptean. Responsabil cu securitatea lui Usama Bin Laden;
Amin Al-Haq (cunoscut și sub numele de Muhammad Amin; Al-Haq, Amin; Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin). Data nașterii: 1960, Provincia Nangahar, Afghanistan. Cetățean afghan; coordonatorul securității lui Usama Bin Laden;
Ahmad Sa'id Al-Kadr (cunoscut și sub numele de Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi, Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data nașterii: 01/03/48; locul nașterii: Cairo, Egipt. Se presupune că este cetățean egiptean și canadian;
Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (cunoscut și sub numele de Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Abu Zubaydah, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq). Data nașterii: 12/03/71; locul nașterii: Riyadh, Arabia Saudită. Se presupune că este cetățean saudit, palestinian și iordanian; colaborator apropiat al lui Usama Bin Laden și organizator al călătoriilor cu scop terorist;
Saqar Al-Jadawi. Data nașterii: 1965. Se presupune că este cetățean yemenit și saudit. Ajutorul lui Usama Bin Laden;
Bilal Bin Marwan. Data nașterii: 1947; locotenent senior al lui Usama Bin Laden;
Shaykh Sai'id (cunoscut și sub numele de Mustafa Muhammad Ahmad). Locul nașterii: Egipt;
Abu Hafs the Mauritanian (cunoscut și sub numele de Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Data nașterii: 1 ianuarie 1975;

Ibn Al-Shaykh Al-Libi;
Abd Al-Hadi Al-Iraqi (cunoscut și sub numele de Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi);
Thirwat Salah Shihata (cunoscut și sub numele de Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Data nașterii: 29 iunie 1960; locul nașterii: Egipt;
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (cunoscut și sub numele de Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi). Data nașterii: 15 martie 1963; locul nașterii: Alexandria, Egipt;
Muhammad Salah (cunoscut și sub numele Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);
Agha, Haji Abdul Manan (cunoscut și sub numele de Saiyid, Abd Al-Man, Am) Pakistan;
Al-Hamati, Muhammad (cunoscut și sub numele de Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq sau Al-Makki, Abu Asim), Yemen;
Al-Qadi, Yasin (cunoscut și sub numele de Kadi, Shaykh Yassin Abdullah sau Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia Saudită;
Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (cunoscut și sub numele de Ayadi Shafiq, Ben Muhammad sau Ayadi Chafik, Ben Muhammad sau Aiadi, Ben Muhammad sau Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, NW8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia. Data nașterii: 21 ianuarie 1963; locul nașterii: Safais (Sfax), Tunisia;
Darkazanli, Mamoun; Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany; Data nașterii: 4 august 1958; locul nașterii: Aleppo, Syria; Pașaport nr. 1310636262 (Germania);
Hijazi, Riad [cunoscut și sub numele de Hijazi, Raed M. sau Al-Hawen, Abu-Ahmad sau Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) sau Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) sau Al-Shahid, Abu-Ahmad], Iordania; Data nașterii: 1968; locul nașterii: California, U.S.A.; SSN: 548-91-5411;
Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (cunoscut și sub numele de Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad sau Armad, Mufti Rasheed sau Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan;
Uthman, Omar Mahmoud (cunoscut și sub numele de Al-Filistini, Abu Qatada sau Takfiri, Abu Umr sau Abu Umar, Abu Omar sau Uthman, Al-Samman sau Umar, Abu Umar sau Uthman, Umar sau Abu Ismail), Londra, Marea Britanie. Data nașterii: 30 decembrie 1960 sau 13 decembrie 1960;
Yuldashev, Tohir (cunoscut și sub numele de Yuldashev, Takhir), Uzbekistan;
Zia, Mohammad (cunoscut și sub numele de Zia, Ahmad); C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; C/O Zahir Shah S/;
Abdullah Ahmed Abdullah (cunoscut și sub numele de Abu Mariam sau Al-Masri, Abu Mohamed sau Saleh), Afghanistan. Data nașterii: 1963; locul nașterii: Egipt; cetățean egiptean;
Muhsin Musa Matwalli Atwah (cunoscut și sub numele de Abdel Rahman sau Abdul Rahman sau Al-Muhajir, Abdul Rahman sau Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghanistan. Data nașterii: 19 iunie 1964; locul nașterii: Egipt; cetățean egiptean;
Anas Al-Liby (cunoscut și sub numele de Al-Libi, Anas sau Al-Raghie, Nazih; sau Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed sau Al-Sabai, Anas), Afghanistan. Data nașterii: 30 martie 1964 sau 14 mai 1964; locul nașterii: Tripoli, Libia; cetățean libian;
Ahmed Khalfan Ghailani (cunoscut și sub numele de "Ahmed The Tanzanian" sau "Foopie" sau "Fupi" sau Ahmad, Abu Bakr sau Ahmed, A. sau Ahmed, Abubakar sau Ahmed, Abubakar K. sau Ahmed, Abubakar Khalfan sau Ahmed, Abubakary K. sau Ahmed, Ahmed Khalfan sau Al Tanzani, Ahmad sau Ali, Ahmed Khalfan sau Bakr, Abu sau Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed sau Ghailani, Ahmed sau Ghilani, Ahmad Khalafan sau Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah sau Khabar, Abu sau Khalfan, Ahmed sau Mohammed, Shariff Omar). Data nașterii: 14 martie 1974 sau 13 aprilie 1974 sau 14 aprilie 1974 sau 1 august 1970; locul nașterii: Zanzibar, Tanzania; cetățean tanzanian.
Ahmed Mohammed Hamed Ali (cunoscut și sub numele de Abdurehman, Ahmed Mohammed sau Abu Fatima sau Abu Islam sau Abu Khadiijah sau Ahmed Hamed sau Ahmed The Egyptian sau Ahmed, Ahmed sau Al-Masri, Ahmad sau Al-Surir, Abu Islam sau Ali, Ahmed Mohammed sau Ali, Hamed sau Hemed, Ahmed sau Shieb, Ahmed sau Shuaib); Afghanistan. Data nașterii: 1965; locul nașterii: Egipt; cetățean egiptean;

Fazul Abdullah Mohammed (cunoscut și sub numele de Abdalla, Fazul sau Abdallah, Fazul sau Aisha, Abu sau Al Sudani, Abu Seif sau Ali, Fadel Abdallah Mohammed sau Fazul, Abdalla sau Fazul, Abdallah sau Fazul, Abdallah Mohammed sau Fazul, Haroon sau Fazul, Harun sau Haroon sau Haroun, Fadhil sau Harun sau Luqman, Abu sau Mohammed, Fazul sau Mohammed, Fazul Abdilahi sau Mohammed, Fouad sau Muhamad, Fadil Abdallah.) Data nașterii: 25 august 1972 sau 25 decembrie 1974 sau 25 februarie 1974; locul nașterii: Moroni, Insulele Comore; cetățean comorean sau kenyan;
Mustafa Mohamed Fadhil (cunoscut și sub numele de Al Masri, Abd Al Wakil sau Al-Nubi, Abu sau Ali, Hassan sau Anis, Abu sau Elbishy, Moustafa Ali sau Fadil, Mustafa Muhamad sau Fazul, Mustafa sau Hussein sau Jihad, Abu; sau Khalid sau Man, Nu sau Mohammed, Mustafa sau Yussrr, Abu). Data nașterii: 23 iunie 1976; locul nașterii: Cairo, Egipt; cetățean egiptean sau kenyan; document de identitate kenyan nr. 12773667; nr. seria 1201735161;
Sheikh Ahmed Salim Swedan (cunoscut și sub numele de Ahmed The Tall sau Ally, Ahmed sau Bahamad, Sheik sau Bahamadi, Sheikh sau Suweidan, Sheikh Ahmad Salem sau Swedan, Sheikh sau Swedan, Sheikh Ahmed Salem). Data nașterii: 9 aprilie 1969 sau 9 aprilie 1960; locul nașterii: Mombasa, Kenya; cetățean kenyan;
Fahid Mohammed Ally Msalam (cunoscut și sub numele de Al-Kini, Usama sau Ally, Fahid Mohammed sau Msalam, Fahad Ally sau Msalam, Fahid Mohammed Ali sau Msalam, Mohammed Ally sau Musalaam, Fahid Mohammed Ali sau Salem, Fahid Muhamad Ali). Data nașterii: 19 februarie 1976; locul nașterii: Mombasa, Kenya; cetățean kenyan;
Abdul Rahman Yasin (cunoscut și sub numele de Taha, Abdul Rahman S. sau Taher, Abdul Rahman S. sau Yasin, Abdul Rahman Said sau Yasin, Aboud). Data nașterii: 10 aprilie 1960; locul nașterii: Bloomington, Indiana S.U.A.; SSN 156-92-9858 (S.U.A.); Pașaport nr. 27082171 (S.U.A., emis la 21 iunie 1992 în Amman, Iordania); Pașaport nr. MO887925 (Irak); cetățean american;
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florența, Italia;
Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suedia. Data nașterii: 1 iunie 1968;
Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia;
Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suedia. Data nașterii: 1 ianuarie 1955;
Ali, Yusaf Ahhmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia. Data nașterii: 20 noiembrie 1974;
Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia;
Aweys, Hassan Dahir (cunoscut și sub numele de Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys sau Awes, Shaykh Hassan Dahir). Data nașterii: 1935; cetățean somalez;
Himmat, Ali Ghaleb, via Posero 2, ch-6911 Campione D'Italia, Switzerland. Data nașterii: 16 iunie 1938; locul nașterii: Damasc, Siria; cetățenie elvețiană și tunisiană;
Huber, Albert Friedrich Armand (cunoscut și sub numele de Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elveția. Data nașterii: 1927;
Hussein, Liban, 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, S.U.A.; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada;
Jama, Garad (cunoscut și sub numele de Nor, Garad K. sau Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.; 1806 Riverside Avenue, 2nd floor, Minneapolis, Minnesota, S.U.A. Data nașterii: 26 iunie 1974;
Jim'ale, Ahmed Nur Ali (cunoscut și sub numele de Jimale, Ahmed Ali sau Jim'ale, Ahmad Nur Ali sau Jumale, Ahmed Nur sau Jumali, Ahmed Ali), C.P. 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia;
Mansour, Mohamed (cunoscut și sub numele de Al-Mansour, Dr. Mohamed), ob. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Elveția; Zurich, Elveția. Data nașterii: 1928; locul nașterii: Egipt sau Emiratele Arabe Unite;
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Elveția;

Nada, Youssef (cunoscut și sub numele de Nada, Youssef M. sau Nada, Youssef Mustafa), via Arogno 32, 6911 Campione D'Italia, Italia; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Elveția; via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Elveția. Data nașterii: 17 mai 1931 sau 17 mai 1937. Locul nașterii: Alexandria, Egipt; cetățenia tunisiană.

B. Entități

Compania Ariana Afghan Airlines (cunoscută anterior ca Bakhtar Afghan Airlines), Clădirea Administrației de Stat, CP 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale companiei;
Banke Millie Afghan (cunoscută și sub denumirea de Banca Națională Afghană sau Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale Banke Millie Afghan;
Da Afghanistan Bank (cunoscută și sub denumirea de Banca Afghanistanului sau Banca Centrală a Afghanistanului sau Banca Afghană de Stat), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, precum și celelalte birouri ale băncii Da Afghanistan Bank;
Contul Companiei Ariana Afghan Airlines deschis la Citibank, New Delhi, India;
Contul Companiei Ariana Afghan Airlines, deschis la Banca Națională a Punjabului, New Delhi, India;
Banca De Afghanistan Momtaz;
Banca pentru Dezvoltare Agricolă a Afghanistanului (ADB), Regatul Unit al Marii Britanii;
Banca Afghană pentru Export (Afghan Export Bank);
Armata Islamică "Al Qa'ida" (cunoscută și sub numele de "Baza", Al Qaeda, Fundația Islamică pentru Salvare - Islamic Salvation Foundation, Grupul pentru păstrarea Locurilor Sfinte - The Group for the Preservation of the Holy Sites, Armata Islamică pentru Eliberarea Locurilor Sfinte - The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, Frontul Islamic Mondial pentru Războiul Sfânt împotriva Evreilor și Cruciaților - The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Rețeaua Usama Bin Laden, Organizația lui Usama Bin Laden);
Grupul Abu Sayyaf (cunoscut și sub numele de Al Harakat Al Islamiyya);
Grupul Islamic Armat (cunoscut și sub numele de Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Arme);
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (cunoscut și sub numele de Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen);
Al-Jihad/Egyptian Islamic Movement (cunoscut și sub numele de Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad);
Mișcarea Islamică din Uzbekistan - Islamic Movement of Uzbekistan (cunoscută și sub numele de IMU);
Asbat Al-Ansar;
Salafist Group for Call and Combat/GSPC (cunoscut și sub numele de Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat);
Grupul Libian Islamic de Luptă - Libyan Islamic Fighting Group;
Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI;

Armata Islamică a Adenului - Islamic Army of Aden;
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah;
Organizația Umanitară Wafa - Wafa Humanitarian Organization (cunoscută și sub numele de Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia).

Iordania

Clădirea nr. 125, Strada 54, Phase II

Hayatabad, Peshawar, Pakistan.

Birouri în: Arabia Saudită, Kuwait și Emiratele Arabe Unite;

Trustul Al Rashid - Al Rashid Trust (cunoscut și sub numele de Al-Rasheed Trust).
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan.
Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;
Biroul Dha'rbi-M'unin, față în față cu Banca Khyber, strada Abbottabad, Mansehra, Pakistan;
Biroul Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, strada Katcherry, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan.
Biroul Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, lângă Liaquat Bagh, strada Muree, Rawalpindi, Pakistan;
Biroul Dha'rbi-M'unin, ultimul nivel, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan. Operațiuni în Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. De asemenea, operațiuni în Kosovo și Cecenia;
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (cunoscută și sub numele de Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten) Uhlenhorsterweg 3411, Hamburg, Germany;
Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen;
Al-Nur Honey Press Shops (cunoscut și sub numele de Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen;
Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce, C.P. 8089, AlHasabah, Sanaa, Yemen; în apropierea templului de lângă stația de benzină, strada Jamal, Ta'iz, Yemen; Piața Al-Arudh, Khur Maksar, Aden, Yemen; strada Al-Nasr, Doha, Qatar;
Jaish-I-Mohammed (cunoscută și sub numele de Army of Mohammed), Pakistan;
Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (cunoscută și sub numele Society of Islamic Cooperation sau Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya sau Jit), orașul Kandahar, Afghanistan;

Trustul Rabita - Rabita Trust, camera 9a, etaj 2, strada Wahdat, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan;
Export Promotion Bank of Afghanistan;
Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside Avenue, etaj 2, Minneapolis, Minnesota;
Al Baraka Exchange L.L.C., C.P. 3313 Deira Dubai, Emiratele Arabe Unite; C.P. 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia;
Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss) (cunoscută și sub numele de Barakat Bank Of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia;
Grupul financiar "Al-Barakat" - Al-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;
Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;
Al-Barakat Global Telecommunications (cunoscută și sub numele de Barakaat Globetelcompany), C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia;
Al-Barakat Group Of Companies Somalia Limited (cunoscută și sub numele de Al-Barakat Financial Company), C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;
Al-Barakat International (cunoscută și sub numele de Baraco Co.), C.P. 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Al-Barakat Investments, C.P. 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Al-Barakat Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408;
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (cunoscută anterior sub numele de Al Taqwa Trade, Property and Industry sau Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment sau Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz F1, Liechtenstein;
Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz F1, Liechtenstein;
Bank Al Taqwa Limited (cunoscută și sub numele de Al Taqwa Bank sau Bank Al Taqwa), C.P. N-4877, Nassau, Bahamas; C/O Arthur D.Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas;
Barakaat Construction Company, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Barakaat Group Of Companies, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suedia;

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suedia; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suedia;
Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada;
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia;
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224, S.U.A.;
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia;
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia;
Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Barakat Enterprise, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio, S.U.A.;
Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.;
Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia;
Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Barakat Telecommunications Company Limited (cunoscută și sub numele de Btelco), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, T'veld, Noord-Holland, Olanda;
Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, S.U.A.;
Barako Trading Company, LLC, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Baraka Trading Company, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Global Service International, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.;
Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia;

Nada Management Organization Sa (cunoscută anterior sub numele de Al Taqwa Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Elveția;
Parka Trading Company, C.P. 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia;
Somali International Relief Organization, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.;
Somali Network Ab, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia;
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'Italia I, Elveția;
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...