Încheierea, îndeplinirea și finalizarea contractului de achiziție publică | Ordonanță de urgență 60/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VII Încheierea, îndeplinirea și finalizarea contractului
de achiziție publică

SECȚIUNEA 1 Încheierea contractului de achiziție publică

Art. 71. - Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare de către comisia de evaluare. Jurisprudență

(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, atunci aceasta are dreptul:

a) de a invita ofertanții, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau

b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

(3) Autoritatea contractantă are obligația să încheie contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

(4) Fără să fie încălcate prevederile alin. (3), în cazul în care contractul de achiziție publică a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică numai după 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 72. -

Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achiziție publică are obligația de a constitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Art. 73. -

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a denunța unilateral contractul de achiziție publică, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achiziție publică și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

(2) În acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achiziție publică îndeplinită până la data rezilierii, precum și recuperarea altor costuri aferente îndeplinirii acestuia, efectuate până la data denunțării unilaterale a contractului.

Art. 74. -

În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una dintre părți, partea lezată are dreptul de a cere rezilierea contractului de achiziție publică și de a pretinde plata de despăgubiri.

SECȚIUNEA a 2-a Evitarea concurenței neloiale

Art. 75. -

Persoanele fizice sau juridice care au participat în orice fel la întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului de achiziție publică respectiv, nu au dreptul să fie ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea nulității contractului în cauză.

Art. 76. -

Contractantul nu are dreptul de a angaja cu carte de muncă sau prin convenție civilă, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, persoane fizice sau juridice care au participat la întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei sau care au făcut parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului în cauză, pe parcursul unei perioade de cel puțin 6 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia de către autoritatea contractantă.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 60/2001:
Dispoziții generale
Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Transparență și publicitate
Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei
Elaborarea, prezentarea și evaluarea ofertei
Încheierea, îndeplinirea și finalizarea contractului de achiziție publică
Dosarul achiziției publice
Căi de atac
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...