Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și capacitate economico financiară | Ordonanță de urgență 60/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică -
SECȚIUNEA a 2-a
Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică
și capacitate economico-financiară

Art. 30. - Jurisprudență

Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziție publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);

c) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat; Jurisprudență

d) furnizează informații false în documentele prezentate;

e) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de achiziție publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.

Art. 31. -

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui furnizor, executant sau prestator să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din țara în care este stabilit, după caz.

Art. 32. - Jurisprudență

Ofertantul/candidatul are obligația de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedește capacitatea tehnică și cea economico-financiară, precum și de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacităților sale de producție și a sistemului de asigurare a calității, de realizare de studii și de cercetare-dezvoltare. Jurisprudență

Art. 33. -

Autoritatea contractantă are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor prezentate de către ofertanți/candidați în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de calificare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 60/2001:
Scop Principii
Definiții
Domeniu de aplicare
Anunțul de intenție, anunțul de participare și anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică
Date limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor
Reguli generale
Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și capacitate economico financiară
Conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei
Caietul de sarcini
Dreptul de a solicita clarificări
Elaborarea și prezentarea ofertei Oferte alternative
Modificarea, retragerea și valabilitatea ofertei
Comisia de evaluare Juriul
Deschiderea și evaluarea ofertelor
Criterii pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Forme de comunicare
Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică
;
se încarcă...